You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – Sở GDĐT Cần Thơ

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43D 44C 45C 46B 47D 48A 49C 50D 51B 52B 53B 54A 55A 56C 57B 58D 59B 60C 61A 62C 63C 64A 65B 66D 67A 68D 69D 70B 71A 72C 73B 74C 75C 76A 77A 78B 79A 80D Câu 41: Hai chất nào sau đây đều có phản ứng cộng H2? A. Tripanmitin và metyl acrylat       B. Tristearin và triolein C. Triolein và etyl axetat.       D. Triolein và vinyl axetat. Câu

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Cần Thơ

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43D 44C 45D 46C 47B 48A 49C 50A 51B 52B 53D 54B 55D 56A 57B 58D 59A 60D 61D 62A 63D 64C 65A 66C 67C 68D 69C 70A 71A 72D 73B 74B 75B 76B 77D 78B 79A 80B Câu 41. Công thức của natri cromat là A. Na2CrO4.          B. NaCrO2.          C. K2CrO4.         D. Na2Cr2O7. Câu 42. Amino axit nào sau đây có khối lượng phân tử lớn nhất?

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!