You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2021] Thi thử THPT của sở GDĐT Cần Thơ (Đề 4)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43D 44B 45A 46D 47C 48C 49B 50D 51C 52B 53C 54A 55B 56B 57A 58C 59A 60A 61C 62A 63D 64A 65C 66D 67D 68D 69D 70B 71A 72A 73B 74C 75C 76D 77A 78C 79B 80B Câu 41: Chất béo là trieste của axit béo với A. metanol.       B. etanol.       C. etylen glicol.       D. glixerol. Câu 42: Công thức cấu tạo của glyxin là A. CH3CH2NH2.      

Xem thêm

[2021] Thi thử THPT của sở GDĐT Cần Thơ (Đề 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43D 44B 45A 46C 47C 48A 49D 50D 51A 52D 53D 54A 55B 56B 57B 58B 59D 60A 61C 62C 63A 64B 65A 66C 67C 68A 69D 70B 71C 72C 73B 74D 75C 76B 77C 78D 79A 80A Câu 41: Kim loại nào sau đây cứng nhất, được sử dụng để mạ lên sắt và sản xuất thép không gi? A. Zn.       B. Cr.       C. Ag.         D. W. Câu 42: Kim

Xem thêm

[2021] Thi thử THPT của sở GDĐT Cần Thơ (Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43A 44D 45A 46A 47A 48A 49D 50B 51A 52D 53B 54D 55D 56B 57B 58D 59C 60B 61D 62D 63D 64C 65A 66C 67B 68C 69B 70C 71D 72A 73C 74B 75C 76A 77B 78A 79D 80C Câu 41: Chất nào sau đây được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người bệnh? A. Tinh bột.       B. Glucozơ.       C. Fructozơ.         D. Saccarozơ. Câu 42: Kim loại

Xem thêm

[2021] Thi thử THPT của sở GDĐT Cần Thơ (Đề 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43C 44A 45D 46C 47B 48D 49A 50D 51D 52C 53B 54C 55B 56C 57D 58A 59D 60B 61D 62C 63A 64D 65D 66B 67C 68B 69B 70A 71A 72D 73A 74C 75C 76B 77A 78A 79A 80C Câu 41: Dẫn khí CO2 vào lượng dư dung dịch chất nào sau đây thì thu được kết tủa? A. NaOH.       B. Ba(OH)2.       C. CaCl2.       D. K2CO3. Câu 42: Ion nào sau đây

Xem thêm

[2021] Thi cuối kỳ 2 sở GDĐT Cần Thơ

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43C 44C 45D 46B 47A 48D 49A 50C 51A 52C 53B 54A 55A 56C 57D 58D 59C 60B 61D 62A 63B 64B 65B 66A 67D 68C 69A 70D 71A 72C 73C 74D 75C 76B 77D 78D 79B 80B Câu 41: Nhôm oxit thuộc loại oxit A. Lưỡng tính       B. Axit       C. Bazơ       D. Trung tính Câu 42: Dung dịch chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch Fe(NO3)2? A.

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Cần Thơ

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43C 44B 45C 46B 47C 48A 49D 50A 51D 52C 53B 54D 55A 56A 57B 58C 59C 60B 61A 62D 63C 64A 65D 66B 67C 68C 69B 70C 71D 72D 73B 74B 75D 76A 77A 78A 79D 80D Câu 41. Polime nào sau đây thuộc loại chất dẻo? A. Polibutadien.        B. Polietilen.        C. Nilon-6,6.         D. Poliacrilonitrin. Câu 42. Lên men rượu 27 gam glucozơ với hiệu suất 75%, thu được V

Xem thêm

[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – Sở GDĐT Cần Thơ

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43D 44C 45C 46B 47D 48A 49C 50D 51B 52B 53B 54A 55A 56C 57B 58D 59B 60C 61A 62C 63C 64A 65B 66D 67A 68D 69D 70B 71A 72C 73B 74C 75C 76A 77A 78B 79A 80D Câu 41: Hai chất nào sau đây đều có phản ứng cộng H2? A. Tripanmitin và metyl acrylat       B. Tristearin và triolein C. Triolein và etyl axetat.       D. Triolein và vinyl axetat. Câu 42: Chất nào

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Cần Thơ

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43D 44C 45D 46C 47B 48A 49C 50A 51B 52B 53D 54B 55D 56A 57B 58D 59A 60D 61D 62A 63D 64C 65A 66C 67C 68D 69C 70A 71A 72D 73B 74B 75B 76B 77D 78B 79A 80B Câu 41. Công thức của natri cromat là A. Na2CrO4.          B. NaCrO2.          C. K2CrO4.         D. Na2Cr2O7. Câu 42. Amino axit nào sau đây có khối lượng phân tử lớn nhất? A.

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!