[2024] Khảo sát đầu năm trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Câu 1: Trong ancol X, oxi chiếm 26,667% về khối lượng. Đun nóng X với H2SO4 đặc thu được anken Y. Phân tử khối của Y là A. 42. B. 70. C. 56. D. 28. Câu 2: Cho

Xem thêm

[2024] Khảo sát đầu năm trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 002 1D 2D 3D 4D 5C 6B 7D 8A 9B 10C 11D 12A 13B 14D 15B 16C 17C 18C 19A 20B 21D 22B 23D 24B 25A 26A 27D 28B 29B 30C 31B 32C 33A 34D 35C 36D 37A 38C 39C 40B (Xem giải) Câu 1. Chất nào sau đây không tạo kết tủa khi cho vào dung dịch AgNO3? A. HCl.       B. K3PO4.       C. KBr.       D. HNO3. Câu 2. Trước

Xem thêm

[2023] Thi thử TN cụm Tiên Du 1 và Quế Võ 1 – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 173 41A 42D 43B 44C 45D 46D 47C 48D 49A 50C 51D 52B 53C 54A 55B 56C 57D 58A 59C 60B 61A 62C 63B 64A 65C 66D 67D 68B 69B 70B 71B 72D 73C 74C 75D 76D 77B 78C 79A 80D (Xem giải) Câu 41. Hòa tan hoàn toàn 5,85 gam bột kim loại M vào dung dịch HCl, thu được 7,28 lít khí H2. Kim loại M là A. Al.       B. Fe.      

Xem thêm

[2023] Thi thử TN liên trường Thuận Thành – Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 164 41A 42D 43C 44B 45B 46A 47D 48B 49C 50A 51A 52B 53B 54B 55C 56A 57C 58B 59D 60D 61C 62D 63D 64C 65C 66A 67B 68C 69C 70A 71A 72D 73A 74C 75D 76C 77D 78D 79A 80B (Xem giải) Câu 41. Cho dãy các chất: phenyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, vinyl axetat, metyl acrylat. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH loãng, đun nóng sinh ra ancol là A.

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 151 1A 2C 3B 4D 5D 6A 7A 8D 9C 10B 11D 12A 13C 14B 15A 16B 17C 18B 19D 20A 21A 22D 23B 24D 25D 26D 27C 28B 29A 30C 31C 32D 33C 34C 35A 36B 37A 38B 39A 40B Câu 1: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch Na2CO3 sinh ra kết tủa? A. Ca(OH)2.       B. KNO3.       C. HCl.         D. NaCl. Câu 2: Saccarozơ có nhiều

Xem thêm

[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 073 41C 42B 43B 44D 45C 46D 47A 48D 49B 50A 51C 52A 53B 54B 55A 56A 57A 58B 59B 60A 61C 62B 63C 64D 65B 66B 67B 68A 69C 70D 71A 72B 73D 74A 75C 76C 77C 78D 79B 80D (Xem giải) Câu 41. Kim loại Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, sản phẩm thu được gồm MgSO4 và chất nào sau đây? A. H2O.       B. SO2.       C. H2.   

Xem thêm

[2023] Thi thử TN liên trường Thuận Thành – Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 047 41C 42C 43B 44B 45B 46A 47D 48D 49C 50C 51A 52B 53C 54C 55D 56C 57D 58C 59B 60D 61C 62B 63A 64C 65B 66C 67A 68A 69B 70C 71B 72D 73D 74C 75A 76B 77A 78D 79C 80D (Xem giải) Câu 41. Cho kim loại 11,2 gam Fe tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3. Khối lượng Ag thu được là bao nhiêu gam? A. 32,4       B. 21,6      

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 035 1B 2C 3A 4A 5D 6C 7A 8D 9C 10B 11B 12D 13C 14B 15B 16B 17D 18D 19B 20C 21A 22D 23C 24B 25B 26C 27D 28C 29A 30A 31D 32A 33C 34B 35D 36A 37D 38C 39D 40A (Xem giải) Câu 1: Phát biểu nào sau đây sai? A. Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn chức và este đa chức luôn là một số chẵn. B. Sản phẩm của phản ứng xà phòng

Xem thêm

[2022-2023][Hóa 10] Kiểm tra giữa kỳ 1 sở GDĐT Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Câu 1: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có bao nhiêu chu kì? A. 4.       B. 5.       C. 6.         D. 7. Câu 2: Orbital s có dạng A. hình bầu dục.       B. hình cầu.       C. hình tròn.       D. hình số

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2A 3B 4B 5B 6B 7A 8A 9C 10B 11C 12A 13C 14B 15C 16C 17C 18C 19B 20D 21B 22B 23A 24D 25B 26D 27D 28A 29A 30D 31B 32C 33A 34B 35D 36D 37C 38A 39C 40D 41A 42C 43A 44B 45C 46B 47B 48C 49A 50D (Xem giải) Câu 1. Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,2 mol Cu(NO₃)₂ với cường độ dòng điện 2,68A trong

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Thuận Thành 2 – Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 024 1D 2A 3C 4B 5B 6C 7B 8C 9C 10D 11D 12A 13C 14A 15C 16C 17B 18B 19A 20B 21B 22D 23B 24B 25D 26C 27D 28D 29D 30A 31D 32D 33A 34C 35B 36A 37B 38C 39A 40C (Xem giải) Câu 1: Axit fomic không tác dụng được với dung dịch chất nào sau đây? A. NaOH.       B. AgNO3 trong NH3.       C. Na2CO3.       D. NaCl. Câu 2:

Xem thêm

[2023] Khảo sát chất lượng của sở GDĐT Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 018 41C 42B 43D 44C 45B 46D 47C 48B 49D 50D 51D 52B 53B 54A 55B 56D 57B 58A 59B 60D 61B 62B 63C 64B 65C 66B 67D 68C 69A 70D 71D 72D 73A 74D 75B 76C 77B 78D 79C 80D Câu 41: Các mảng “riêu cua” xuất hiện khi nấu canh cua là do xảy ra A. sự kết tủa tinh bột.         C. sự đông tụ protein. B. sự thủy phân protein.      

Xem thêm

[2023] Thi học kỳ 1 sở GDĐT Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 012 41C 42A 43C 44A 45A 46B 47B 48D 49B 50D 51B 52B 53A 54D 55D 56C 57C 58A 59A 60B 61B 62C 63D 64D 65C 66A 67A 68B 69C 70C 71A 72D 73B 74B 75C 76D 77C 78A 79D 80D Câu 41: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất? A. Fe.       B. Ag.       C. Cr.         D. Al. Câu 42: Kim loại nào sau đây tác dụng

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Lê Văn Thịnh – Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 011 41C 42B 43B 44D 45A 46C 47A 48C 49B 50C 51A 52B 53D 54D 55D 56A 57A 58C 59A 60B 61D 62C 63A 64C 65C 66B 67D 68C 69D 70A 71A 72C 73B 74D 75D 76B 77A 78B 79D 80D Câu 41: Công thức của etyl axetat là A. C2H5COOCH3.       B. CH3COOCH3.       C. CH3COOC2H5.         D. C2H3COOC2H5. Câu 42: Trong thành phần chất nào sau đây có chứa nguyên tố

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 008 41D 42B 43B 44C 45C 46B 47C 48C 49A 50D 51D 52C 53A 54C 55A 56B 57D 58D 59D 60B 61C 62D 63A 64A 65D 66D 67A 68C 69B 70A 71C 72B 73B 74A 75B 76C 77A 78A 79B 80D (Xem giải) Câu 41: Khí làm vẩn đục nước vôi trong nhưng không làm nhạt màu nước brom là: A. H2          B. N2          C. SO2         D. CO2

Xem thêm

[2023] Kiểm tra chất lượng đầu năm trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 007 1C 2C 3A 4C 5B 6B 7A 8D 9B 10A 11D 12B 13D 14D 15A 16D 17B 18C 19A 20B 21B 22D 23B 24A 25C 26A 27D 28C 29D 30D 31C 32A 33B 34D 35B 36C 37C 38A 39C 40A (Xem giải) Câu 1: Cho 11,84 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 2,688 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m là A.

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 005 1A 2B 3C 4A 5B 6B 7B 8D 9C 10C 11A 12D 13C 14A 15B 16D 17A 18D 19D 20C 21D 22C 23C 24B 25D 26D 27D 28B 29A 30A 31A 32A 33B 34D 35B 36C 37D 38C 39C 40B Câu 1: Andehit là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chứa nhóm chức. A. –CHO       B. –OH       C. -COOH         D. –CO Câu 2: Chất nào sau đây

Xem thêm

[2023] Thi giữa kỳ 1 của sở GDĐT Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 004 41C 42B 43B 44A 45C 46C 47B 48D 49A 50A 51D 52C 53C 54A 55C 56D 57D 58D 59D 60D 61C 62C 63A 64B 65A 66B 67D 68A 69A 70B 71A 72B 73B 74D 75C 76B 77D 78B 79C 80B Câu 41: Chất X có công thức CH3NH2. Tên gọi của X là A. trimetylamin.       B. etylamin.       C. metylamin.         D. đimetylamin. Câu 42: Trong thành phần chất nào sau

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Hàm Long – Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 001 1D 2C 3A 4A 5D 6B 7C 8D 9D 10D 11D 12B 13D 14A 15B 16A 17C 18A 19D 20A 21C 22B 23D 24B 25D 26A 27D 28B 29D 30D 31A 32D 33C 34A 35A 36B 37D 38D 39D 40A (Xem giải) Câu 1. Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Yên Phong 1 – Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 178 41C 42B 43C 44C 45C 46C 47C 48D 49C 50A 51C 52B 53B 54C 55C 56B 57C 58B 59C 60B 61D 62C 63B 64D 65D 66D 67B 68D 69A 70A 71B 72A 73D 74D 75B 76C 77D 78A 79A 80D Câu 41: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh? A. C6H12O6.       B. CH3COOH.       C. HNO3.         D. C2H5OH. (Xem giải) Câu 42: Cho 5,6 gam kim loại Fe

Xem thêm

[2022] Thi thử TN cụm Quế Võ 1, Lý Thái Tổ, Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 146 41D 42C 43C 44A 45C 46B 47A 48D 49D 50D 51B 52B 53B 54D 55D 56B 57D 58A 59C 60D 61D 62D 63C 64A 65A 66B 67B 68C 69A 70B 71C 72A 73C 74C 75C 76D 77D 78C 79B 80D Câu 41: Chất bột X màu đen, có khả năng hấp phụ các khí độc nên được dùng trong các máy lọc nước, khẩu trang y tế, mặt nạ phòng độc. X là A. diêm sinh.    

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!