[2022] Thi thử TN trường Yên Phong 1 – Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 178 41C 42B 43C 44C 45C 46C 47C 48D 49C 50A 51C 52B 53B 54C 55C 56B 57C 58B 59C 60B 61D 62C 63B 64D 65D 66D 67B 68D 69A 70A 71B 72A 73D 74D 75B 76C 77D 78A 79A 80D Câu 41: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh? A. C6H12O6.       B. CH3COOH.       C. HNO3.         D. C2H5OH. (Xem giải) Câu 42: Cho 5,6 gam kim loại Fe

Xem thêm

[2022] Thi thử TN cụm Quế Võ 1, Lý Thái Tổ, Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 146 41D 42C 43C 44A 45C 46B 47A 48D 49D 50D 51B 52B 53B 54D 55D 56B 57D 58A 59C 60D 61D 62D 63C 64A 65A 66B 67B 68C 69A 70B 71C 72A 73C 74C 75C 76D 77D 78C 79B 80D Câu 41: Chất bột X màu đen, có khả năng hấp phụ các khí độc nên được dùng trong các máy lọc nước, khẩu trang y tế, mặt nạ phòng độc. X là A. diêm sinh.    

Xem thêm

[2022] Thi cuối học kỳ 2 sở GDĐT Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 125 41A 42A 43A 44A 45D 46D 47B 48A 49D 50A 51A 52C 53C 54D 55A 56B 57D 58D 59D 60C 61D 62A 63C 64C 65C 66C 67D 68A 69A 70C 71B 72B 73B 74C 75B 76A 77A 78A 79D 80A (Xem giải) Câu 41. Hòa tan hoàn toàn m gam Fe bằng HCl dư, thu được 3,36 lít khí H2. Giá trị của m là A. 8,4.       B. 16,8.       C. 11,2.  

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 097 41D 42B 43C 44D 45B 46D 47A 48C 49D 50A 51A 52A 53D 54B 55B 56D 57B 58B 59B 60A 61D 62A 63C 64A 65D 66B 67B 68B 69B 70D 71A 72D 73A 74C 75D 76B 77C 78B 79C 80B Câu 41: Công thức hóa học của sắt (II) oxit là: A. Fe(OH)2.       B. Fe3O4.       C. Fe2O3.         D. FeO. Câu 42: Xà phòng hóa HCOOC2H5 trong dung dịch NaOH

Xem thêm

[2021 – 2022] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2B 3A 4D 5A 6B 7C 8B 9A 10B 11B 12C 13B 14D 15C 16C 17C 18B 19B 20C 21A 22D 23B 24A 25A 26A 27C 28D 29B 30B 31D 32A 33A 34A 35A 36D 37D 38C 39D 40B 41D 42D 43C 44C 45A 46A 47D 48B 49D 50B (Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X gồm R2CO3 và RHCO3. Chia 44,7 gam X thành 3 phần bằng nhau. Phần 1 tác

Xem thêm

[2022] Khảo sát chất lượng của sở GDĐT Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 034 41C 42D 43C 44B 45A 46A 47C 48A 49D 50C 51B 52B 53B 54A 55A 56C 57C 58B 59C 60A 61C 62A 63C 64A 65B 66A 67B 68A 69D 70A 71C 72B 73A 74A 75D 76D 77C 78C 79C 80D (Xem giải) Câu 41. Khi làm thí nghiệm với dung dịch HNO3 đặc thường sinh ra khí nitơ đioxit gây ô nhiễm không khí. Công thức của nitơ đioxit là A. N2O.       B. NH3.  

Xem thêm

[2022] Thi học kỳ 1 sở GDĐT Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 023 1A 2D 3C 4C 5A 6A 7A 8C 9C 10A 11C 12C 13A 14C 15B 16D 17B 18B 19B 20A 21D 22D 23B 24D 25A 26A 27C 28D 29B 30B 31C 32D 33B 34D 35D 36B 37D 38C 39A 40B Câu 1: Este X được tạo bởi ancol etylic và axit fomic. Công thức của X là A. HCOOC2H5.       B. CH3COOC2H5.       C. CH3COOCH3.         D. HCOOCH3. Câu 2: Hợp chất

Xem thêm

[2022] Khảo sát chất lượng cụm Thuận Thành – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 018 41D 42C 43B 44A 45D 46B 47C 48A 49D 50B 51A 52C 53D 54A 55B 56A 57C 58C 59B 60D 61D 62C 63B 64A 65C 66B 67A 68C 69B 70D 71C 72C 73D 74D 75A 76A 77B 78B 79A 80D Câu 41: Kim loại phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là A. Ag.       B. Cu.       C. Fe.         D. Ba. (Xem giải) Câu 42: Thủy phân triolein

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 016 1B 2A 3D 4B 5B 6C 7B 8B 9D 10D 11A 12D 13D 14C 15D 16C 17A 18B 19C 20D 21C 22A 23A 24A 25C 26A 27B 28A 29D 30C 31B 32D 33A 34D 35C 36A 37A 38C 39D 40D (Xem giải) Câu 1: Đun nóng m gam hỗn hợp E chứa các triglixerit với 90 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được glixerol và hỗn hợp muối Y. Hiđro hóa hoàn toàn Y cần vừa

Xem thêm

[2022] Thi định kỳ Chuyên Bắc Ninh (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 015 1A 2C 3D 4C 5A 6B 7B 8A 9A 10C 11D 12D 13B 14C 15D 16D 17C 18D 19D 20A 21C 22A 23C 24A 25C 26A 27D 28C 29A 30A 31D 32B 33D 34B 35A 36D 37B 38C 39A 40A (Xem giải) Câu 1: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất? A. Hg.       B. Al.       C. W.       D. Na. (Xem giải) Câu 2: Công

Xem thêm

[2017 – 2018] Thi chọn đội HSG Hóa 9 – THCS Tiên Du – Bắc Ninh (Lần 5)

Câu 1: (3 điểm) (Xem giải) 1. Hợp chất A có công thức R2X, trong đó R chiếm 74,19% về khối lượng. Trong hạt nhân của nguyên tử R có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1 hạt. Trong hạt nhân nguyên tử X có số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Tổng số proton trong phân tử R2X là 30. Tìm công thức phân tử của R2X. (Xem giải) 2. Chọn 7 chất rắn khác nhau mà khi cho mỗi chất đó tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng,

Xem thêm

[2022] Thi định kỳ Chuyên Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 010 1A 2B 3D 4C 5A 6D 7C 8B 9C 10C 11C 12B 13B 14D 15B 16C 17A 18A 19C 20D 21D 22B 23C 24D 25D 26C 27A 28B 29C 30B 31D 32C 33D 34C 35D 36B 37A 38B 39A 40A Câu 1: Kim cương, than chì và fuleren là A. các dạng thù hình của cacbon.         B. các đồng vị của cacbon. C. các hợp chất của cacbon.       D. các đồng phân

Xem thêm

[2022] Thi định kỳ Chuyên Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 003 1C 2B 3C 4D 5B 6D 7C 8B 9D 10D 11D 12A 13B 14A 15C 16D 17A 18A 19B 20B 21A 22A 23C 24D 25B 26B 27C 28C 29A 30C 31C 32B 33A 34A 35D 36A 37C 38D 39D 40B Câu 1: Tristearin là trieste của glixerol với A. axit panmitic.       B. axit axetic.       C. axit stearic.         D. axit oleic. (Xem giải) Câu 2: Cho khí CO (dư) đi

Xem thêm

[2022] KSCL trường Lê Văn Thịnh – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 002 1C 2B 3A 4D 5B 6A 7A 8B 9D 10D 11C 12D 13A 14B 15A 16A 17B 18B 19B 20C 21A 22C 23D 24A 25D 26B 27C 28D 29C 30C 31D 32A 33B 34A 35C 36D 37D 38C 39C 40B Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một? A. CH3CH2NHCH3.       B. CH3NHCH3.       C. CH3NH2.         D. (CH3)3N. Câu 2: Chất nào sau đây là amin? A. C2H5OH.

Xem thêm

[2022] KSCL trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 001 1D 2C 3D 4B 5D 6A 7C 8A 9C 10B 11A 12A 13C 14C 15B 16B 17C 18B 19B 20D 21A 22A 23C 24C 25D 26D 27D 28A 29D 30B 31D 32B 33D 34A 35D 36A 37A 38C 39B 40C (Xem giải) Câu 1: Để làm sạch etilen có lẫn axetilen, ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch nào sau đây A. Dung dịch brom dư.       B. Dung dịch KMnO4 dư. C. Dung dịch

Xem thêm

[2020 – 2021] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2B 3D 4C 5C 6C 7A 8C 9B 10C 11B 12A 13B 14A 15D 16B 17C 18A 19D 20C 21B 22D 23C 24B 25A 26C 27D 28A 29C 30D 31A 32D 33D 34A 35B 36A 37B 38A 39C 40B 41B 42B 43D 44C 45D 46C 47D 48B 49D 50C (Xem giải) Câu 1. Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Nguyễn Văn Cừ – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2A 3B 4C 5A 6D 7A 8A 9C 10D 11B 12A 13A 14D 15A 16A 17C 18B 19A 20A 21D 22A 23C 24B 25B 26D 27A 28D 29B 30A 31D 32B 33C 34B 35B 36A 37D 38B 39A 40C Câu 1: Thủy phân este CH3CH2COOCH3, thu được ancol có công thức là A. CH3OH.       B. C3H7OH.       C. C2H5OH.       D. C3H5OH. Câu 2: Chất nào sau đây là axit béo ? A. Axit

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Thuận Thành 3 – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3B 4B 5D 6D 7C 8C 9C 10C 11B 12A 13C 14C 15D 16D 17A 18A 19B 20B 21D 22C 23D 24B 25B 26D 27B 28D 29B 30B 31C 32D 33B 34B 35B 36B 37B 38B 39A 40A Câu 1: Trong các kim loại: Ag, Mg, Fe và Cu, kim loại có tính khử mạnh nhất là A. Cu       B. Mg       C. Fe         D. Al Câu 2: Ở điều kiện thường,

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Ngô Gia Tự – Bắc Ninh (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3A 4D 5A 6B 7A 8B 9D 10B 11B 12C 13C 14D 15B 16C 17D 18D 19B 20C 21B 22C 23C 24C 25B 26B 27B 28C 29C 30C 31B 32D 33C 34B 35D 36C 37C 38A 39C 40A Câu 1: Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa màu vàng ? A. Stiren       B. Axetilen       C. Etilen         D. Anđehit axetic Câu 2: Kim

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3D 4C 5A 6B 7D 8D 9D 10C 11C 12C 13A 14A 15D 16D 17D 18D 19B 20C 21A 22A 23A 24A 25D 26C 27C 28A 29A 30A 31C 32C 33D 34B 35D 36B 37D 38B 39B 40D Câu 1: Phương pháp chung để điều chế Na, Ca, Al trong công nghiệp là A. Thủy luyện       B. Nhiệt luyện       C. Điện phân dung dịch       D. Điện phân nóng chảy Câu 2:

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Lương Tài 2 – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3C 4C 5A 6C 7B 8C 9B 10D 11C 12B 13D 14C 15D 16D 17D 18A 19D 20B 21B 22C 23C 24D 25A 26B 27D 28B 29D 30B 31A 32C 33D 34C 35B 36A 37B 38D 39D 40D Câu 1: Độ dinh dưỡng của phân kali là A. %KNO3       B. %K2O       C. %K2SO4         D. %KCl Câu 2: Stiren (vinylbenzen) có công thức phân tử là A. C7H8       B.

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!