You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2021] Thi thử TN trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3B 4C 5A 6C 7A 8A 9A 10B 11C 12A 13B 14A 15C 16D 17D 18D 19A 20D 21C 22B 23C 24B 25A 26D 27C 28D 29D 30D 31C 32C 33A 34D 35B 36D 37B 38C 39A 40B Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại chất điện ly mạnh? A. H2O.       B. NaCl.       C. C2H5OH.         D. CH3COOH. Câu 2: Axit fomic có trong nọc kiến. Khi bị kiến cắn, nên chọn chất nào sau đây

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Quế Võ 1 – Bắc Ninh (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43B 44D 45D 46C 47B 48B 49D 50B 51C 52D 53C 54D 55A 56A 57B 58A 59C 60B 61C 62D 63C 64B 65C 66B 67A 68A 69A 70B 71C 72A 73A 74C 75A 76A 77D 78C 79D 80D Câu 41: Khi nhiệt phân hoàn toàn NaHCO3 thì sản phẩm của phản ứng nhiệt phân là A. NaOH, CO2, H2O.       B. NaOH, CO2, H2. C. Na2O, CO2, H2O.       D. Na2CO3, CO2, H2O. Câu 42: Cho neo-pentan tác dụng với Cl2

Xem thêm

[2021] Thi giữa kỳ 2 sở GDĐT Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43B 44C 45C 46D 47C 48C 49B 50C 51C 52A 53D 54A 55D 56C 57C 58A 59C 60B 61A 62C 63B 64D 65C 66D 67C 68C 69B 70C 71A 72A 73B 74B 75C 76D 77B 78D 79B 80C Câu 41. Kim loại nào sau đây không tan được trong H2SO4 loãng? A. Cu.       B. Mg.       C. Al.       D. Zn. Câu 42. Ở nhiệt độ thường, kim loại Na tác dụng với nước tạo thành A. NaOH

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Tiên Du 1 – Bắc Ninh (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3D 4B 5D 6B 7D 8C 9C 10B 11C 12D 13D 14A 15D 16A 17A 18B 19A 20A 21A 22D 23C 24C 25A 26B 27D 28D 29A 30B 31D 32B 33C 34B 35A 36D 37A 38B 39C 40C Câu 1: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy? A. Cu.       B. Mg.       C. Cr.         D. Fe. Câu 2: Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Ngô Gia Tự – Bắc Ninh (Lần 2 – Đề 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3A 4C 5D 6A 7A 8C 9B 10B 11D 12A 13B 14B 15A 16B 17A 18D 19A 20A 21C 22A 23B 24B 25C 26C 27B 28A 29D 30A 31D 32A 33D 34B 35D 36D 37C 38D 39C 40C Câu 1: Nhận định nào sau đây không đúng? A. Trong phân tử amilopectin, ngoài liên kết α – 1,4 – glicozit còn có liên kết α – 1,6 – glicozit. B. Thủy phân vinyl fomat thu được 2 sản phẩm đều tham gia phản ứng tráng

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Ngô Gia Tự – Bắc Ninh (Lần 2 – Đề 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3D 4B 5B 6B 7D 8A 9D 10B 11C 12D 13A 14D 15C 16D 17A 18A 19B 20A 21B 22C 23C 24C 25C 26A 27B 28D 29C 30A 31A 32D 33D 34B 35B 36C 37A 38A 39C 40C Câu 1: X là chất rắn ở điều kiện thường, X có nhiều trong các bộ phận của cây, nhiều nhất trong nho chín. X được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm. Số nguyên tử H trong X là: A.

Xem thêm

[2021] Kiểm tra năng lực giáo viên trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3C 4A 5D 6D 7A 8C 9A 10C 11C 12D 13B 14D 15B 16B 17B 18C 19A 20B 21D 22A 23D 24B 25C 26B 27C 28A 29A 30B 31D 32D 33B 34A 35C 36A 37A 38A 39C 40A 41C 42D 43D 44D 45B 46B 47A 48B 49C 50C Câu 1: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe3+? A. [Ar]3d6.       B. [Ar]3d4.       C. [Ar]3d5.       D. [Ar]3d3 4s2. Câu 2: Nhiệt phân hoàn toàn Fe(OH)2

Xem thêm

[2021] Khảo sát giáo viên trường Tiên Du 1 – Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3B 4A 5C 6B 7D 8C 9D 10D 11A 12D 13B 14B 15A 16A 17B 18A 19A 20C 21B 22D 23B 24C 25D 26C 27D 28B 29A 30A 31A 32D 33C 34C 35B 36B 37C 38D 39C 40A Câu 1: Than hoạt tính được dùng trong mặt nạ phòng độc, để loại bỏ chất bẩn khi lọc đường và dầu thực vật,… là do than hoạt tính A. có tính khử.         B. có khả năng hấp thụ cao. C. có khả năng

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2A 3B 4B 5A 6C 7B 8A 9B 10C 11C 12D 13C 14C 15B 16D 17C 18C 19C 20D 21D 22B 23C 24A 25D 26A 27B 28A 29D 30A 31B 32D 33D 34D 35D 36B 37C 38A 39A 40B (Xem giải) Câu 1: Cho 0,1 mol X (α – amino axit H2N-R-COOH) phản ứng hết với HCl tạo 11,15 gam muối. X là A. Glyxin.       B. Valin.       C. Alanin.       D. Phenylalanin. (Xem giải) Câu 2: Thực hiện

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Quế Võ 1 – Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43D 44C 45B 46D 47D 48C 49A 50D 51C 52A 53A 54A 55C 56C 57- 58D 59D 60A 61B 62D 63D 64B 65B 66A 67D 68D 69B 70A 71B 72B 73C 74C 75A 76A 77B 78B 79C 80B Câu 41: Cho các nguyên tố và số hiệu nguyên tử: 13Al, 6C, 16S, 11Na, 12Mg. Chiều giảm tính bazơ và tăng tính axit của các oxit như sau A. MgO, Na2O, Al2O3, CO2, SO2.       B. SO2, CO2, Al2O3, MgO, Na2O. C. Na2O, MgO,

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Quế Võ 1 – Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43C 44B 45C 46D 47C 48D 49B 50A 51B 52A 53C 54B 55C 56B 57C 58B 59B 60A 61C 62D 63A 64A 65D 66D 67A 68C 69B 70D 71C 72B 73D 74D 75A 76A 77D 78A 79C 80D Câu 41: Amin CH3-NH-C2H5 có tên gọi gốc – chức là A. N-metyletanamin.       B. metyletylamin. C. Etylmetylamin.       D. propan-2-amin. Câu 42: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là : A. Tính khử       B. Tính bazo

Xem thêm

[2021] Thi học kỳ 1 sở GDĐT Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3C 4C 5D 6A 7B 8A 9D 10A 11A 12B 13C 14D 15A 16D 17D 18D 19B 20B 21B 22C 23B 24B 25C 26B 27D 28B 29C 30B 31A 32A 33D 34A 35D 36C 37C 38A 39C 40D Câu 1: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp A. Tơ nilon-6,6       B. Tơ olon       C. Tơ visco       D. Tơ capron Câu 2: Chất nào sau đây là amin? A. CH3NH2       B.

Xem thêm

[2021] Thi định kỳ Chuyên Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3B 4B 5B 6A 7A 8D 9D 10D 11D 12B 13D 14A 15C 16B 17A 18D 19D 20D 21D 22A 23C 24C 25D 26B 27B 28C 29B 30A 31A 32A 33B 34C 35A 36C 37D 38A 39D 40B (Xem giải) Câu 1. Cho m gam hỗn hợp gồm axit axetic, axit oxalic, axit glutamic tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch chứa (m + 8,8) gam muối. Giá trị của V là A. 200.        

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2C 3C 4A 5C 6D 7D 8D 9A 10A 11B 12D 13A 14C 15C 16A 17A 18B 19B 20B 21A 22B 23D 24B 25D 26D 27D 28C 29B 30C 31C 32A 33B 34A 35B 36A 37C 38C 39B 40D (Xem giải) Câu 1: Cho 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu vào dung dịch HCl dư thấy có 4,48 lít khí H2 (đktc) thoát ra. Khối lượng Cu trong X là A. 6,4 gam.       B. 11,2 gam.       C.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Lê Văn Thịnh – Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2A 3D 4B 5B 6A 7D 8C 9C 10B 11A 12C 13D 14B 15D 16C 17C 18D 19C 20A 21D 22B 23D 24A 25D 26B 27C 28B 29A 30D 31C 32B 33C 34B 35A 36A 37C 38D 39A 40B Câu 1: Chất khí X không màu, không mùi. X là thành phần chính của không khí. Khí X là A. N2.       B. CO2.       C. NO.       D. O2. Câu 2: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh (13/12)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3B 4D 5C 6B 7D 8B 9D 10A 11D 12C 13B 14C 15C 16A 17A 18C 19C 20C 21D 22D 23C 24A 25B 26A 27C 28C 29D 30D 31A 32D 33D 34A 35A 36A 37C 38C 39B 40B Câu 1: Đun chất béo X với dung dịch NaOH thu được natri oleat và glixerol. Công thức của X là A. (C17H33COO)3C3H5         B. (C17H31COO)3C3H5 C. (CH3COO)3C3H5       D. (C17H35COO)3C3H5 (Xem giải) Câu 2: Khối lượng Ag thu được khi cho 0,1

Xem thêm

[2021] KSCL trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3C 4B 5C 6D 7B 8D 9B 10B 11A 12A 13C 14D 15B 16D 17C 18C 19D 20D 21C 22A 23C 24A 25D 26B 27C 28A 29B 30B 31C 32A 33A 34A 35D 36D 37D 38C 39A 40B Câu 1: Chất dùng để làm khô khí Cl2 ẩm là A. dung dịch H2SO4 đậm đặc.       B. dung dịch NaOH đặc. C. Na2SO3 khan.       D. CaO. Câu 2: Este X được điều chế theo hình vẽ bên:   Tên gọi

Xem thêm

[2021] Thi thử Tốt nghiệp trường Tiên Du 1 – Bắc Ninh (Lần 1 – Đề 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3D 4B 5D 6C 7C 8B 9A 10A 11A 12C 13C 14C 15B 16D 17A 18B 19A 20B 21C 22D 23D 24D 25D 26D 27B 28D 29C 30B 31A 32A 33A 34A 35D 36C 37C 38C 39B 40B Câu 1: Oxit nào sau đây không phản ứng được với dung dịch NaOH loãng? A. SO2.       B. ZnO.       C. SiO2.       D. Al2O3. Câu 2: Natri hiđrocacbonat được dùng làm thuốc giảm đau dạ dày do thừa axit.

Xem thêm

[2021] Thi thử Tốt nghiệp trường Tiên Du 1 – Bắc Ninh (Lần 1 – Đề 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2C 3C 4C 5B 6D 7B 8D 9C 10A 11A 12B 13D 14C 15D 16A 17A 18B 19D 20D 21A 22C 23C 24D 25A 26C 27B 28A 29B 30B 31A 32D 33D 34D 35D 36C 37A 38B 39B 40A (Xem giải) Câu 1: Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 16 gam Fe2O3 nung nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kim loại. Giá trị của m là A. 11,2 gam.       B. 5,6 gam.    

Xem thêm

[2021] KSCL trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3A 4B 5B 6B 7B 8B 9A 10A 11B 12C 13C 14A 15B 16C 17D 18C 19C 20D 21C 22B 23A 24D 25D 26D 27C 28A 29B 30B 31D 32D 33B 34A 35A 36C 37C 38B 39C 40A Câu 1: Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), sinh ra V lít khí NO (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là A. 3,36.       B. 1,12.       C. 4,48.      

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp chuyên Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3B 4D 5D 6D 7A 8A 9C 10C 11D 12B 13B 14B 15C 16C 17A 18A 19A 20D 21A 22B 23D 24D 25C 26C 27A 28B 29A 30A 31B 32C 33B 34D 35C 36D 37D 38B 39A 40B Câu 1: Kim loại nào sau đây không tan trong nước ở nhiệt độ thường? A. K.         B. Cu.         C. Na.          D. Ba. Câu 2: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!