[2018 – 2019] Kiểm tra định kỳ Hóa 11 trường chuyên Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2B 3B 4A 5C 6B 7A 8C 9C 10C 11B 12A 13B 14D 15B 16D 17B 18D 19D 20A 21D 22B 23D 24D 25C 26B 27A 28B 29D 30A 31A 32C 33D 34B 35C 36B 37A 38B 39A 40C 41C 42B 43A 44C 45D 46A 47D 48C 49D 50C (Xem giải) Câu 1: Hoà tan hoàn toàn 3,84 gam kim loại M trong dung dịch HNO3 loãng, dư thì thu được 0,896 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn dung

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2019 trường chuyên Bắc Ninh – Lần 2

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3B 4C 5A 6A 7D 8C 9B 10B 11C 12B 13A 14B 15B 16C 17D 18B 19A 20C 21C 22A 23A 24C 25D 26D 27D 28A 29D 30D 31B 32A 33B 34B 35A 36A 37A 38B 39B 40B Câu 1: Chất nào sau đây có trong thành phần của bột nở? A. KOH       B. NaOH       C. Na2CO3        D. NaHCO3 Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng? A.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1C 2A 3B 4B 5A 6D 7B 8B 9D 10C 11A 12D 13B 14A 15C 16D 17C 18C 19D 20C 21D 22C 23D 24B 25D 26B 27A 28A 29A 30B 31B 32A 33C 34B 35B 36D 37C 38D 39A 40A (Xem giải) Câu 1: Cho 2 hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2. Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z, còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. Các chất Z

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2019 trường chuyên Bắc Ninh – Lần 1

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3B 4D 5D 6A 7C 8B 9B 10C 11B 12A 13A 14D 15A 16A 17B 18A 19B 20D 21B 22D 23C 24C 25C 26D 27A 28D 29B 30C 31D 32C 33A 34C 35D 36D 37A 38A 39A 40B (Xem giải) Câu 1: Thủy phân hoàn toàn 4,34 gam tripeptit mạch hở X (được tạo nên từ hai α-amino axit có công thức dạng H2NCxHyCOOH) bằng dung dịch NaOH dư, thu được 6,38 gam muối. Mặt khác thủy

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!