You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2022] Thi định kỳ Chuyên Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 003 1C 2B 3C 4D 5B 6D 7C 8B 9D 10D 11D 12A 13B 14A 15C 16D 17A 18A 19B 20B 21A 22A 23C 24D 25B 26B 27C 28C 29A 30C 31C 32B 33A 34A 35D 36A 37C 38D 39D 40B Câu 1: Tristearin là trieste của glixerol với A. axit panmitic.       B. axit axetic.       C. axit stearic.         D. axit oleic. (Xem giải) Câu 2: Cho khí CO (dư) đi

Xem thêm

[2022] KSCL trường Lê Văn Thịnh – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 002 1C 2B 3A 4D 5B 6A 7A 8B 9D 10D 11C 12D 13A 14B 15A 16A 17B 18B 19B 20C 21A 22C 23D 24A 25D 26B 27C 28D 29C 30C 31D 32A 33B 34A 35C 36D 37D 38C 39C 40B Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một? A. CH3CH2NHCH3.       B. CH3NHCH3.       C. CH3NH2.         D. (CH3)3N. Câu 2: Chất nào sau đây là amin? A. C2H5OH.

Xem thêm

[2022] KSCL trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 001 1D 2C 3D 4B 5D 6A 7C 8A 9C 10B 11A 12A 13C 14C 15B 16B 17C 18B 19B 20D 21A 22A 23C 24C 25D 26D 27D 28A 29D 30B 31D 32B 33D 34A 35D 36A 37A 38C 39B 40C (Xem giải) Câu 1: Để làm sạch etilen có lẫn axetilen, ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch nào sau đây A. Dung dịch brom dư.       B. Dung dịch KMnO4 dư. C. Dung dịch

Xem thêm

[2020 – 2021] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2B 3D 4C 5C 6C 7A 8C 9B 10C 11B 12A 13B 14A 15D 16B 17C 18A 19D 20C 21B 22D 23C 24B 25A 26C 27D 28A 29C 30D 31A 32D 33D 34A 35B 36A 37B 38A 39C 40B 41B 42B 43D 44C 45D 46C 47D 48B 49D 50C (Xem giải) Câu 1. Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Nguyễn Văn Cừ – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2A 3B 4C 5A 6D 7A 8A 9C 10D 11B 12A 13A 14D 15A 16A 17C 18B 19A 20A 21D 22A 23C 24B 25B 26D 27A 28D 29B 30A 31D 32B 33C 34B 35B 36A 37D 38B 39A 40C Câu 1: Thủy phân este CH3CH2COOCH3, thu được ancol có công thức là A. CH3OH.       B. C3H7OH.       C. C2H5OH.       D. C3H5OH. Câu 2: Chất nào sau đây là axit béo ? A. Axit

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Thuận Thành 3 – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3B 4B 5D 6D 7C 8C 9C 10C 11B 12A 13C 14C 15D 16D 17A 18A 19B 20B 21D 22C 23D 24B 25B 26D 27B 28D 29B 30B 31C 32D 33B 34B 35B 36B 37B 38B 39A 40A Câu 1: Trong các kim loại: Ag, Mg, Fe và Cu, kim loại có tính khử mạnh nhất là A. Cu       B. Mg       C. Fe         D. Al Câu 2: Ở điều kiện thường,

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Ngô Gia Tự – Bắc Ninh (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3A 4D 5A 6B 7A 8B 9D 10B 11B 12C 13C 14D 15B 16C 17D 18D 19B 20C 21B 22C 23C 24C 25B 26B 27B 28C 29C 30C 31B 32D 33C 34B 35D 36C 37C 38A 39C 40A Câu 1: Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa màu vàng ? A. Stiren       B. Axetilen       C. Etilen         D. Anđehit axetic Câu 2: Kim

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3D 4C 5A 6B 7D 8D 9D 10C 11C 12C 13A 14A 15D 16D 17D 18D 19B 20C 21A 22A 23A 24A 25D 26C 27C 28A 29A 30A 31C 32C 33D 34B 35D 36B 37D 38B 39B 40D Câu 1: Phương pháp chung để điều chế Na, Ca, Al trong công nghiệp là A. Thủy luyện       B. Nhiệt luyện       C. Điện phân dung dịch       D. Điện phân nóng chảy Câu 2:

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Lương Tài 2 – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3C 4C 5A 6C 7B 8C 9B 10D 11C 12B 13D 14C 15D 16D 17D 18A 19D 20B 21B 22C 23C 24D 25A 26B 27D 28B 29D 30B 31A 32C 33D 34C 35B 36A 37B 38D 39D 40D Câu 1: Độ dinh dưỡng của phân kali là A. %KNO3       B. %K2O       C. %K2SO4         D. %KCl Câu 2: Stiren (vinylbenzen) có công thức phân tử là A. C7H8       B.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43C 44B 45C 46C 47B 48D 49C 50B 51C 52B 53B 54A 55D 56A 57A 58D 59D 60C 61D 62A 63D 64A 65A 66C 67D 68A 69C 70D 71A 72C 73B 74D 75B 76A 77D 78A 79D 80C Câu 41: Kim loại được dùng phổ biến để tạo trang sức, có tác dụng bảo vệ sức khỏe là A. Đồng       B. Bạc       C. Sắt         D. Sắt tây Câu 42: Kim loại

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43B 44D 45B 46D 47B 48C 49D 50D 51B 52C 53C 54A 55A 56A 57D 58D 59A 60A 61A 62B 63B 64D 65C 66C 67B 68A 69D 70C 71B 72C 73C 74A 75D 76A 77D 78C 79D 80A Câu 41. Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá theo tỉ lệ phần trăm về khối lượng của chất nào sau đây? A. K2O.       B. K.       C. P2O5.         D. N. Câu

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43A 44B 45D 46D 47C 48C 49C 50C 51B 52D 53B 54C 55D 56A 57C 58A 59D 60A 61A 62B 63B 64D 65B 66C 67D 68A 69C 70C 71C 72C 73B 74A 75A 76A 77D 78A 79B 80B Câu 41: Crom tác dụng với lưu huỳnh (đun nóng), thu được sản phẩm là A. CrS.       B. CrSO4.       C. Cr2(SO4)3.         D. Cr2S3. Câu 42: Công thức nào sau đây có thể là

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3A 4C 5D 6A 7B 8B 9A 10C 11B 12C 13D 14C 15D 16D 17B 18B 19A 20C 21C 22A 23C 24B 25C 26C 27D 28A 29A 30A 31D 32A 33C 34A 35C 36D 37B 38B 39A 40A (Xem giải) Câu 1: Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M vào 30 ml dung dịch HCl 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được số mol CO2 là

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3B 4C 5A 6C 7A 8A 9A 10B 11C 12A 13B 14A 15C 16D 17D 18D 19A 20D 21C 22B 23C 24B 25A 26D 27C 28D 29D 30D 31C 32C 33A 34D 35B 36D 37B 38C 39A 40B Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại chất điện ly mạnh? A. H2O.       B. NaCl.       C. C2H5OH.         D. CH3COOH. Câu 2: Axit fomic có trong nọc kiến. Khi bị kiến cắn, nên

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Quế Võ 1 – Bắc Ninh (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43B 44D 45D 46C 47B 48B 49D 50B 51C 52D 53C 54D 55A 56A 57B 58A 59C 60B 61C 62D 63C 64B 65C 66B 67A 68A 69A 70B 71C 72A 73A 74C 75A 76A 77D 78C 79D 80D Câu 41: Khi nhiệt phân hoàn toàn NaHCO3 thì sản phẩm của phản ứng nhiệt phân là A. NaOH, CO2, H2O.       B. NaOH, CO2, H2. C. Na2O, CO2, H2O.       D. Na2CO3, CO2, H2O. Câu 42: Cho

Xem thêm

[2021] Thi giữa kỳ 2 sở GDĐT Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43B 44C 45C 46D 47C 48C 49B 50C 51C 52A 53D 54A 55D 56C 57C 58A 59C 60B 61A 62C 63B 64D 65C 66D 67C 68C 69B 70C 71A 72A 73B 74B 75C 76D 77B 78D 79B 80C Câu 41. Kim loại nào sau đây không tan được trong H2SO4 loãng? A. Cu.       B. Mg.       C. Al.       D. Zn. Câu 42. Ở nhiệt độ thường, kim loại Na tác dụng với

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Tiên Du 1 – Bắc Ninh (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3D 4B 5D 6B 7D 8C 9C 10B 11C 12D 13D 14A 15D 16A 17A 18B 19A 20A 21A 22D 23C 24C 25A 26B 27D 28D 29A 30B 31D 32B 33C 34B 35A 36D 37A 38B 39C 40C Câu 1: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy? A. Cu.       B. Mg.       C. Cr.         D. Fe. Câu 2: Ion kim loại nào sau đây

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Ngô Gia Tự – Bắc Ninh (Lần 2 – Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3A 4C 5D 6A 7A 8C 9B 10B 11D 12A 13B 14B 15A 16B 17A 18D 19A 20A 21C 22A 23B 24B 25C 26C 27B 28A 29D 30A 31D 32A 33D 34B 35D 36D 37C 38D 39C 40C Câu 1: Nhận định nào sau đây không đúng? A. Trong phân tử amilopectin, ngoài liên kết α – 1,4 – glicozit còn có liên kết α – 1,6 – glicozit. B. Thủy phân vinyl fomat thu được 2 sản phẩm đều

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Ngô Gia Tự – Bắc Ninh (Lần 2 – Đề 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3D 4B 5B 6B 7D 8A 9D 10B 11C 12D 13A 14D 15C 16D 17A 18A 19B 20A 21B 22C 23C 24C 25C 26A 27B 28D 29C 30A 31A 32D 33D 34B 35B 36C 37A 38A 39C 40C Câu 1: X là chất rắn ở điều kiện thường, X có nhiều trong các bộ phận của cây, nhiều nhất trong nho chín. X được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm. Số nguyên tử

Xem thêm

[2021] Kiểm tra năng lực giáo viên trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3C 4A 5D 6D 7A 8C 9A 10C 11C 12D 13B 14D 15B 16B 17B 18C 19A 20B 21D 22A 23D 24B 25C 26B 27C 28A 29A 30B 31D 32D 33B 34A 35C 36A 37A 38A 39C 40A 41C 42D 43D 44D 45B 46B 47A 48B 49C 50C Câu 1: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe3+? A. [Ar]3d6.       B. [Ar]3d4.       C. [Ar]3d5.       D. [Ar]3d3 4s2. Câu 2:

Xem thêm

[2021] Khảo sát giáo viên trường Tiên Du 1 – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3B 4A 5C 6B 7D 8C 9D 10D 11A 12D 13B 14B 15A 16A 17B 18A 19A 20C 21B 22D 23B 24C 25D 26C 27D 28B 29A 30A 31A 32D 33C 34C 35B 36B 37C 38D 39C 40A Câu 1: Than hoạt tính được dùng trong mặt nạ phòng độc, để loại bỏ chất bẩn khi lọc đường và dầu thực vật,… là do than hoạt tính A. có tính khử.         B. có khả năng hấp thụ

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!