[2024] Thi thử TN sở GDĐT Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 100 41C 42C 43B 44B 45D 46A 47A 48D 49A 50B 51C 52D 53B 54B 55C 56C 57B 58C 59D 60C 61D 62D 63A 64D 65B 66A 67C 68A 69D 70B 71B 72D 73C 74D 75A 76C 77C 78B 79B 80D Câu 41. Anđehit axetic có công thức là A. CH3OH.       B. HCHO.       C. CH3CHO.         D. CH3COOH. Câu 42. Chất nào sau đây tác dụng với kim loại Zn sinh

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 093 41A 42B 43C 44A 45C 46D 47C 48A 49C 50A 51D 52C 53D 54D 55C 56D 57B 58A 59D 60B 61B 62A 63A 64B 65B 66D 67A 68B 69D 70D 71A 72C 73C 74A 75A 76A 77B 78A 79B 80B (Xem giải) Câu 41: Xà phòng hóa hoàn toàn 7,04 gam CH3COOC2H5 bằng một lượng dung dịch KOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Lê Văn Thịnh – Bắc Ninh (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 092 41D 42A 43C 44C 45D 46C 47D 48C 49B 50B 51C 52C 53B 54B 55B 56D 57C 58D 59A 60B 61D 62D 63B 64D 65C 66D 67C 68A 69A 70B 71A 72C 73D 74A 75B 76A 77A 78A 79B 80A Câu 41: Cho CaO tác dụng với dung dịch HCl dư thu được chất nào sau đây? A. CaOCl2.       B. Ca(ClO)2.       C. Ca(OH)2.         D. CaCl2. Câu 42: Chất nào

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Quế Võ 1 – Bắc Ninh (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 088 41D 42B 43A 44D 45B 46D 47D 48D 49C 50C 51A 52C 53B 54A 55D 56D 57B 58A 59B 60C 61D 62A 63C 64C 65D 66C 67B 68A 69A 70D 71D 72B 73B 74A 75C 76A 77C 78C 79A 80B (Xem giải) Câu 41: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch chất nào sau đây vào ống nghiệm đựng dung dịch AlCl3 thu được kết tủa keo, màu trắng? A. H2SO4.       B. NaCl.    

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Lương Tài 2 – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 058 1A 2B 3D 4B 5A 6D 7A 8C 9C 10A 11D 12B 13B 14C 15C 16A 17A 18B 19B 20C 21C 22B 23D 24D 25C 26A 27A 28D 29D 30A 31A 32D 33D 34B 35C 36B 37B 38C 39B 40D Câu 1. Dung dịch chất nào sau đây có pH > 7? A. KOH.       B. H2SO4.       C. KCl.         D. NaNO3. Câu 2. Dung dịch chất nào sau đây phản

Xem thêm

[2023 – 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2D 3C 4D 5B 6A 7D 8A 9C 10C 11D 12D 13A 14D 15A 16C 17A 18A 19D 20B 21D 22D 23C 24A 25D 26D 27C 28B 29D 30D 31D 32C 33B 34C 35B 36A 37C 38D 39A 40A 41D 42D 43B 44B 45D 46D 47D 48A 49C 50D (Xem giải) Câu 1. Cho X là axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, Y là ancol no, đa chức, mạch hở. Đun hỗn

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 021 41C 42A 43C 44C 45A 46C 47B 48D 49A 50A 51B 52D 53C 54B 55D 56D 57B 58A 59B 60C 61B 62A 63A 64C 65D 66D 67C 68D 69B 70B 71B 72C 73A 74D 75B 76B 77A 78D 79D 80A Câu 41: Mưa axit gây ảnh hưởng đối với cây trồng; sinh vật sống trong ao hồ, sông ngòi. Khí nào sau đây là tác nhân chính gây ra mưa axit? A. O3.       B. CO2.

Xem thêm

[2024] Thi cuối học kỳ 1 – Tỉnh Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 015 41B 42D 43D 44B 45B 46B 47D 48A 49B 50D 51A 52A 53C 54B 55D 56B 57A 58C 59A 60D 61C 62D 63B 64A 65B 66A 67A 68B 69A 70C 71C 72A 73D 74C 75C 76C 77C 78B 79D 80D Câu 41: Kim loại nào sau đây bị thụ động hóa với H2SO4 đặc, nguội? A. Cu.       B. Al.       C. Mg.         D. Zn. Câu 42: Trong cùng điều kiện,

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Lý Thường Kiệt – Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 010 41C 42D 43A 44A 45B 46C 47A 48D 49D 50D 51A 52D 53B 54A 55C 56C 57D 58C 59D 60B 61D 62D 63C 64A 65B 66B 67C 68A 69A 70B 71D 72A 73A 74A 75B 76C 77D 78C 79B 80A Câu 41. Trùng ngưng axit ađipic và hexametylen điamin tạo thành polime có tên gọi là: A. Tơ capron.       B. Tơ nilon-6.       C. Tơ nilon-6,6.         D. Tơ visco. (Xem

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Tiên Du 1 – Bắc Ninh (Lần 1 – Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 007 1D 2C 3A 4B 5D 6B 7A 8D 9C 10D 11D 12C 13B 14C 15C 16D 17B 18A 19A 20A 21B 22C 23C 24D 25B 26C 27A 28D 29A 30B 31A 32D 33C 34C 35A 36A 37C 38C 39C 40D (Xem giải) Câu 1. Cho 4,5 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) tác dụng với HCl dư, thu được 8,15 gam muối. Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là A. 9.      

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Tiên Du 1 – Bắc Ninh (Lần 1 – Đề 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 006 1C 2C 3C 4A 5D 6A 7D 8C 9A 10C 11A 12D 13A 14C 15A 16D 17B 18C 19B 20B 21C 22D 23A 24C 25D 26A 27B 28C 29B 30B 31D 32C 33B 34C 35B 36A 37B 38D 39A 40A Câu 1. Phản ứng hóa học giữa axit axetic và ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) là phản ứng A. thủy phân.       B. xà phòng hóa.       C. este hóa.   

Xem thêm

[2024] Thi giữa kỳ 1 của sở GDĐT Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 004 41C 42B 43C 44B 45C 46A 47C 48D 49B 50D 51A 52A 53B 54A 55D 56D 57D 58D 59C 60C 61C 62D 63B 64A 65B 66A 67B 68B 69D 70B 71D 72D 73A 74B 75C 76A 77C 78C 79A 80A Câu 41: Ở điều kiện thường, dung dịch anilin (C6H5NH2) tác dụng với dung dịch nước brom thu được? A. Kết tủa vàng.        B. Kết tủa xanh. C. Kết tủa trắng.       D.

Xem thêm

[2024] Khảo sát đầu năm trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 003 1A 2B 3B 4A 5A 6D 7B 8C 9A 10B 11A 12C 13D 14C 15C 16C 17D 18D 19B 20C 21B 22D 23D 24A 25A 26A 27C 28C 29D 30C 31D 32C 33B 34B 35C 36A 37B 38A 39A 40D (Xem giải) Câu 1: Trong ancol X, oxi chiếm 26,667% về khối lượng. Đun nóng X với H2SO4 đặc thu được anken Y. Phân tử khối của Y là A. 42.       B. 70.    

Xem thêm

[2024] Khảo sát đầu năm trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 002 1D 2D 3D 4D 5C 6B 7D 8A 9B 10C 11D 12A 13B 14D 15B 16C 17C 18C 19A 20B 21D 22B 23D 24B 25A 26A 27D 28B 29B 30C 31B 32C 33A 34D 35C 36D 37A 38C 39C 40B (Xem giải) Câu 1. Chất nào sau đây không tạo kết tủa khi cho vào dung dịch AgNO3? A. HCl.       B. K3PO4.       C. KBr.       D. HNO3. Câu 2. Trước

Xem thêm

[2023] Thi thử TN cụm Tiên Du 1 và Quế Võ 1 – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 173 41A 42D 43B 44C 45D 46D 47C 48D 49A 50C 51D 52B 53C 54A 55B 56C 57D 58A 59C 60B 61A 62C 63B 64A 65C 66D 67D 68B 69B 70B 71B 72D 73C 74C 75D 76D 77B 78C 79A 80D (Xem giải) Câu 41. Hòa tan hoàn toàn 5,85 gam bột kim loại M vào dung dịch HCl, thu được 7,28 lít khí H2. Kim loại M là A. Al.       B. Fe.      

Xem thêm

[2023] Thi thử TN liên trường Thuận Thành – Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 164 41A 42D 43C 44B 45B 46A 47D 48B 49C 50A 51A 52B 53B 54B 55C 56A 57C 58B 59D 60D 61C 62D 63D 64C 65C 66A 67B 68C 69C 70A 71A 72D 73A 74C 75D 76C 77D 78D 79A 80B (Xem giải) Câu 41. Cho dãy các chất: phenyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, vinyl axetat, metyl acrylat. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH loãng, đun nóng sinh ra ancol là A.

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 151 1A 2C 3B 4D 5D 6A 7A 8D 9C 10B 11D 12A 13C 14B 15A 16B 17C 18B 19D 20A 21A 22D 23B 24D 25D 26D 27C 28B 29A 30C 31C 32D 33C 34C 35A 36B 37A 38B 39A 40B Câu 1: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch Na2CO3 sinh ra kết tủa? A. Ca(OH)2.       B. KNO3.       C. HCl.         D. NaCl. Câu 2: Saccarozơ có nhiều

Xem thêm

[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 073 41C 42B 43B 44D 45C 46D 47A 48D 49B 50A 51C 52A 53B 54B 55A 56A 57A 58B 59B 60A 61C 62B 63C 64D 65B 66B 67B 68A 69C 70D 71A 72B 73D 74A 75C 76C 77C 78D 79B 80D (Xem giải) Câu 41. Kim loại Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, sản phẩm thu được gồm MgSO4 và chất nào sau đây? A. H2O.       B. SO2.       C. H2.   

Xem thêm

[2023] Thi thử TN liên trường Thuận Thành – Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 047 41C 42C 43B 44B 45B 46A 47D 48D 49C 50C 51A 52B 53C 54C 55D 56C 57D 58C 59B 60D 61C 62B 63A 64C 65B 66C 67A 68A 69B 70C 71B 72D 73D 74C 75A 76B 77A 78D 79C 80D (Xem giải) Câu 41. Cho kim loại 11,2 gam Fe tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3. Khối lượng Ag thu được là bao nhiêu gam? A. 32,4       B. 21,6      

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 035 1B 2C 3A 4A 5D 6C 7A 8D 9C 10B 11B 12D 13C 14B 15B 16B 17D 18D 19B 20C 21A 22D 23C 24B 25B 26C 27D 28C 29A 30A 31D 32A 33C 34B 35D 36A 37D 38C 39D 40A (Xem giải) Câu 1: Phát biểu nào sau đây sai? A. Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn chức và este đa chức luôn là một số chẵn. B. Sản phẩm của phản ứng xà phòng

Xem thêm

[2022-2023][Hóa 10] Kiểm tra giữa kỳ 1 sở GDĐT Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Câu 1: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có bao nhiêu chu kì? A. 4.       B. 5.       C. 6.         D. 7. Câu 2: Orbital s có dạng A. hình bầu dục.       B. hình cầu.       C. hình tròn.       D. hình số

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!