[2020] KSCL đầu năm Hóa 12 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3C 4C 5D 6C 7A 8A 9C 10B 11A 12C 13B 14A 15C 16D 17B 18D 19D 20C 21A 22D 23B 24A 25B 26C 27B 28A 29C 30C 31D 32A 33B 34A 35D 36B 37D 38D 39D 40B (Xem giải) Câu 1: Số đồng phân chứa vòng benzen, có công thức phân tử C7H8O, phản ứng được với Na là A. 4       B. 5       C. 3       D. 2 (Xem giải)

Xem thêm

[2020] KSCL đầu năm Hóa 12 – THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3A 4D 5B 6D 7C 8C 9D 10C 11B 12A 13C 14C 15A 16B 17A 18C 19B 20B 21A 22D 23B 24B 25D 26A 27A 28D 29C 30A 31C 32B 33B 34A 35A 36D 37C 38D 39B 40D (Xem giải) Câu 1: Có bao nhiêu hợp chất hữu cơ C7H8O vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với NaOH? A. 1.       B. 4.       C. 2.         D. 3. (Xem giải)

Xem thêm

[2020] Ôn tập đầu năm Hóa 12 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Đề 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3C 4B 5D 6D 7A 8D 9C 10C 11C 12A 13B 14D 15A 16B 17B 18C 19B 20D 21B 22C 23D 24A 25B 26A 27B 28C 29A 30C 31B 32D 33C 34A 35A 36C 37D 38A 39A 40B (Xem giải) Câu 1: Cho dãy các chất: etan, etanol, etanal, axit etanoic. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất trong dãy là A. etan.       B. etanal.       C. axit etanoic.       D. etanol.

Xem thêm

[2020] Ôn tập đầu năm Hóa 12 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Đề 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3A 4A 5D 6C 7D 8A 9C 10C 11D 12B 13B 14D 15A 16B 17B 18A 19B 20B 21A 22A 23D 24A 25B 26D 27C 28A 29C 30B 31B 32D 33B 34D 35A 36A 37C 38C 39A 40C (Xem giải) Câu 1: Cho hỗn hợp X gồm 0,4 mol etanol, 0,6 mol etylen glicol, 0,8 mol glixerol tác dụng hết với Na dư thu được V lít khí ở đkc. Giá trị của V là A. 67,2.    

Xem thêm

[2020] Ôn tập đầu năm Hóa 12 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Đề 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3A 4D 5C 6D 7D 8C 9B 10D 11A 12D 13D 14A 15D 16C 17C 18A 19D 20D 21B 22C 23B 24C 25D 26B 27C 28A 29C 30C 31A 32B 33B 34D 35A 36D 37C 38C 39B 40B (Xem giải) Câu 1: Trong công nghiệp, axeton được điều chế từ A. cumen.         B. xiclopropan.         C. propan-1-ol.         D. propan-2-ol. (Xem giải) Câu 2: Một số vùng đất canh

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43B 44C 45D 46B 47D 48B 49A 50C 51A 52A 53A 54B 55B 56C 57C 58A 59B 60B 61A 62D 63D 64C 65A 66D 67B 68B 69A 70B 71A 72C 73B 74B 75A 76B 77C 78B 79B 80C Câu 41. Thành phần chính của quặng hematit đỏ là A. Fe2O3.          B. FeS2.          C. FeCO3.          D. Fe3O4. Câu 42. Kim loại dẻo nhất là A. Ag.    

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3C 4D 5B 6D 7B 8B 9C 10B 11D 12B 13A 14C 15D 16A 17A 18C 19A 20B 21C 22B 23D 24A 25D 26D 27B 28C 29C 30B 31A 32B 33A 34A 35D 36C 37D 38C 39B 40A Câu 1: Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Ở nhiệt độ thường X là chất lỏng. X là A. Pb       B. Hg.       C. W.       D. Cr. Câu

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3A 4B 5C 6B 7D 8B 9D 10A 11B 12B 13D 14C 15A 16C 17A 18C 19B 20A 21C 22C 23B 24A 25D 26A 27C 28C 29D 30B 31A 32A 33C 34C 35D 36D 37A 38A 39D 40D Câu 1: Cho dãy các chất: . Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl là: A. 4       B. 2       C. 1       D. 3 Câu 2:

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Lê Văn Thịnh – Bắc Ninh (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2A 3D 4B 5D 6A 7C 8B 9B 10C 11A 12C 13C 14D 15D 16A 17C 18C 19A 20B 21C 22D 23D 24D 25C 26B 27C 28D 29A 30B 31A 32B 33A 34B 35A 36B 37B 38D 39D 40C Câu 1: Cho dãy các chất sau: (1) glucozơ, (2) metyl fomat, (3) etyl axetat, (4) axetanđehit. Số chất trong dãy có phản ứng tráng bạc là A. 3.       B. 2.       C. 4.       D. 1. (Xem giải) Câu

Xem thêm

[2018 – 2019] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2D 3C 4A 5C 6B 7D 8A 9B 10D 11D 12B 13D 14B 15D 16C 17A 18A 19A 20D 21D 22B 23C 24D 25B 26C 27D 28B 29B 30B 31C 32C 33D 34B 35A 36B 37D 38A 39C 40D 41B 42D 43D 44D 45B 46B 47B 48D 49A 50B Câu 1. Este X có CTPT CH3COOC6H5. Phát biểu nào sau đây về X là đúng? A. X được điều chế bằng phản ứng của axit axetic với

Xem thêm

[2019] Đề tập huấn thi THPT Quốc gia – Sở GDĐT Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43C 44B 45D 46C 47A 48AD 49B 50D 51D 52B 53C 54C 55D 56B 57D 58D 59B 60A 61B 62B 63B 64C 65C 66A 67D 68C 69D 70B 71C 72C 73D 74C 75C 76B 77C 78B 79B 80D Câu 41. Chất X ở điều kiện thường là chất khí, có mùi khai, xốc và tan tốt trong nước. X là A. N2.         B. H2S.         C. NH3.          D. SO2. (Xem giải) Câu 42. Bộ

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2C 3D 4C 5A 6C 7D 8C 9B 10B 11B 12C 13A 14D 15C 16D 17D 18D 19B 20A 21B 22A 23C 24D 25A 26A 27C 28B 29D 30B 31A 32A 33A 34A 35B 36C 37C 38B 39D 40C Câu 1. Ở nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt dung dịch I2 vào hồ tinh bột thấy xuất hiện màu A. Vàng.         B. Hồng.         C. Nâu đỏ.          D. Xanh tím. Câu 2. Phản

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2019 trường chuyên Bắc Ninh – Lần 3

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3C 4C 5C 6D 7C 8A 9D 10A 11D 12A 13D 14B 15B 16B 17B 18C 19D 20C 21D 22D 23B 24A 25D 26A 27D 28B 29C 30C 31A 32B 33A 34C 35D 36B 37C 38D 39B 40A Câu 1. Chất nào sau đây có trạng thái lỏng ở điều kiện thường? A. (C17H33COO)3C3H5.     B. (C15H31COO)3C3H5.     C. C6H5OH (phenol).     D. (C17H35COO)3C3H5. Câu 2. Chất nào sau đây không làm mất tính cứng của nước

Xem thêm

[2018 – 2019] Kiểm tra năng lực chuyên môn – Giáo viên dạy giỏi tỉnh Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2D 3C 4B 5A 6C 7B 8A 9D 10B 11A 12A 13B 14B 15C 16A 17A 18A 19B 20C 21A 22A 23A 24A 25A 26D 27C 28D 29B 30D 31D 32B 33B 34A 35C 36A 37D 38A 39B 40A 41D 42A 43C 44B 45B 46C 47C 48D 49C 50B Câu 1. Khí nào sau đây có trong không khí đã làm cho đồ dùng bằng bạc lâu ngày bị xám đen? A. SO3.       B.

Xem thêm

[2018 – 2019] Kiểm tra định kỳ Hóa 11 trường chuyên Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2B 3B 4A 5C 6B 7A 8C 9C 10C 11B 12A 13B 14D 15B 16D 17B 18D 19D 20A 21D 22B 23D 24D 25C 26B 27A 28B 29D 30A 31A 32C 33D 34B 35C 36B 37A 38B 39A 40C 41C 42B 43A 44C 45D 46A 47D 48C 49D 50C (Xem giải) Câu 1: Hoà tan hoàn toàn 3,84 gam kim loại M trong dung dịch HNO3 loãng, dư thì thu được 0,896 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn dung

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2019 trường chuyên Bắc Ninh – Lần 2

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3B 4C 5A 6A 7D 8C 9B 10B 11C 12B 13A 14B 15B 16C 17D 18B 19A 20C 21C 22A 23A 24C 25D 26D 27D 28A 29D 30D 31B 32A 33B 34B 35A 36A 37A 38B 39B 40B Câu 1: Chất nào sau đây có trong thành phần của bột nở? A. KOH       B. NaOH       C. Na2CO3        D. NaHCO3 Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng? A.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1C 2A 3B 4B 5A 6D 7B 8B 9D 10C 11A 12D 13B 14A 15C 16D 17C 18C 19D 20C 21D 22C 23D 24B 25D 26B 27A 28A 29A 30B 31B 32A 33C 34B 35B 36D 37C 38D 39A 40A (Xem giải) Câu 1: Cho 2 hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2. Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z, còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. Các chất Z

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2019 trường chuyên Bắc Ninh – Lần 1

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3B 4D 5D 6A 7C 8B 9B 10C 11B 12A 13A 14D 15A 16A 17B 18A 19B 20D 21B 22D 23C 24C 25C 26D 27A 28D 29B 30C 31D 32C 33A 34C 35D 36D 37A 38A 39A 40B (Xem giải) Câu 1: Thủy phân hoàn toàn 4,34 gam tripeptit mạch hở X (được tạo nên từ hai α-amino axit có công thức dạng H2NCxHyCOOH) bằng dung dịch NaOH dư, thu được 6,38 gam muối. Mặt khác thủy

Xem thêm

[2019] Khảo sát chất lượng đầu năm THPT Hàn Thuyên – Hóa 12

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3B 4A 5A 6D 7B 8A 9A 10D 11D 12C 13D 14D 15D 16D 17A 18A 19C 20D 21A 22C 23D 24C 25B 26C 27B 28D 29A 30C 31C 32C 33D 34A 35C 36A 37B 38B 39B 40C Câu 1: Liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong phân tử H2O là liên kết A. hiđro.     B. cộng hoá trị phân cực.    C. ion.     D. cộng hoá trị không phân cực. (Xem giải)

Xem thêm

[2019] Khảo sát chất lượng đầu năm THPT Thuận Thành 1 – Hóa 12

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3C 4C 5C 6D 7A 8B 9B 10C 11A 12D 13B 14B 15C 16B 17C 18B 19D 20C 21D 22B 23C 24D 25A 26A 27A 28C 29B 30D 31B 32A 33D 34C 35A 36A 37B 38A 39D 40A Câu 1: Chất nào sau đây tạo kết tủa khi tác dụng với dung dịch Br2? A. Axetilen.          B. Etilen.          C. Metan.          D. Phenol. (Xem giải) Câu

Xem thêm

Thi thử của sở GD-ĐT Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41B 42B 43D 44A 45B 46C 47D 48B 49D 50C 51B 52C 53A 54A 55B 56C 57A 58C 59B 60A 61D 62B 63D 64B 65B 66B 67A 68D 69A 70C 71B 72B 73A 74A 75D 76B 77D 78C 79A 80B Câu 41: Mưa axit tàn phá thảm thực vật, phá hủy các công trình được xây dựng bằng đá, thép. Một trong những khí chủ yếu gây mưa axit là A. CO2.            B. SO2.             C. CO.  

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!