You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2020] Thi thử Tốt nghiệp chuyên Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3B 4D 5D 6D 7A 8A 9C 10C 11D 12B 13B 14B 15C 16C 17A 18A 19A 20D 21A 22B 23D 24D 25C 26C 27A 28B 29A 30A 31B 32C 33B 34D 35C 36D 37D 38B 39A 40B Câu 1: Kim loại nào sau đây không tan trong nước ở nhiệt độ thường? A. K.         B. Cu.         C. Na.          D. Ba. Câu 2: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43A 44D 45D 46C 47C 48A 49C 50A 51D 52B 53D 54A 55B 56A 57D 58A 59D 60C 61C 62A 63D 64D 65D 66A 67C 68B 69B 70A 71A 72C 73D 74B 75B 76A 77A 78C 79B 80C Câu 41. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? A. Cu.       B. Ca.       C. Fe.        D. Ag. Câu 42. Một cốc chứa nước có thành phần ion

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Lương Tài – Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3A 4C 5C 6D 7A 8B 9D 10C 11D 12B 13B 14A 15D 16A 17B 18D 19D 20B 21C 22C 23A 24D 25C 26B 27C 28A 29B 30A 31B 32A 33B 34A 35D 36D 37D 38C 39A 40B Câu 1: Thổi khí CO dư đi qua ống thủy tinh đựng 16,0 gam bột CuO nung nóng , sau khi phản ứng hoàn toàn thu được V lít CO2. Giá trị của V là: A. 2,24 lít       B. 11,2 lít      

Xem thêm

[2019 – 2020] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2B 3A 4D 5D 6C 7B 8D 9A 10C 11D 12A 13D 14D 15A 16D 17D 18A 19D 20D 21B 22B 23A 24A 25C 26A 27C 28A 29C 30A 31C 32B 33B 34A 35D 36C 37B 38B 39B 40D 41C 42C 43A 44B 45A 46A 47B 48A 49B 50A (Xem giải) Câu 1. Este X hai chức, mạch hở, tạo bởi một ancol no với hai axit cacboxylic no, đơn chức. Este Y ba chức, mạch hở,

Xem thêm

[2020] Đề tập huấn thi THPT Quốc gia của sở GDĐT Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43C 44A 45C 46B 47D 48A 49C 50A 51C 52C 53A 54C 55C 56B 57C 58C 59D 60B 61C 62D 63D 64B 65D 66B 67C 68A 69D 70D 71A 72D 73D 74A 75A 76D 77D 78D 79D 80A Câu 41. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là A. Li.        B. Cs.       C. Hg.       D. Al. Câu 42. Baking soda (thuốc muối, bột nở) là tên gọi hay dùng trong ngành thực phẩm của hợp

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Tiên Du 1 – Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2C 3D 4D 5A 6D 7A 8B 9B 10D 11A 12C 13B 14B 15C 16C 17B 18B 19C 20B 21D 22B 23C 24C 25A 26C 27B 28D 29D 30A 31D 32A 33D 34C 35B 36D 37C 38B 39A 40A (Xem giải) Câu 1: Nung m gam đá vôi (chứa 80% theo khối lượng là CaCO3, còn lại là tạp chất trơ), sau một thời gian thu được 16,128 lít khí (đktc). Biết hiệu suất phản ứng nhiệt phân là 90%, giá trị của m là A.

Xem thêm

[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – Sở GDĐT Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3B 4D 5A 6D 7A 8C 9C 10B 11D 12C 13A 14A 15D 16D 17B 18A 19A 20A 21D 22C 23D 24B 25D 26A 27A 28A 29B 30B 31C 32D 33B 34D 35C 36C 37B 38B 39B 40C Câu 1: Kim loại nào sau đây tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường? A. Fe.       B. Cu.       C. Na.        D. Ag. Câu 2: Kim loại có nhiệt độ nóng

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Quế Võ 1 – Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43B 44A 45D 46C 47A 48A 49C 50B 51D 52B 53D 54C 55C 56D 57A 58C 59A 60A 61C 62A 63A 64A 65B 66A 67B 68C 69C 70A 71D 72D 73B 74B 75B 76D 77D 78D 79C 80B (Xem giải) Câu 41: Đốt nóng 5,6 gam Fe trong bình kín chứa 0,12 mol khí Cl2. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn chứa m gam muối. Giá trị của m

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường chuyên Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3D 4D 5D 6A 7A 8C 9D 10B 11B 12B 13C 14A 15A 16B 17D 18D 19A 20D 21A 22B 23B 24C 25A 26C 27C 28D 29A 30B 31C 32D 33B 34A 35A 36D 37C 38D 39C 40B (Xem giải) Câu 1: Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: CH3OH, HCHO, HCOOH, NH3 và các tính chất được ghi trong bảng sau: Chất X Y Z T Nhiệt độ sôi (oC) 64,7

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3C 4B 5B 6A 7D 8C 9C 10C 11B 12D 13A 14B 15B 16C 17D 18C 19A 20D 21A 22A 23D 24B 25C 26B 27D 28A 29A 30D 31B 32A 33C 34A 35C 36D 37B 38D 39A 40B Câu 1: Phát biểu nào sau đây sai? A. Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. B. Cao su buna thuộc loại polime tổng hợp. C. Cao su lưu hóa có cấu trúc mạng không gian. D. Tơ

Xem thêm

[2020] Kiểm tra giữa kỳ 1 Hóa 12 – THPT Thuận Thành 3 – Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3A 4B 5C 6B 7B 8C 9C 10A 11B 12D 13C 14A 15C 16B 17C 18A 19D 20D 21D 22C 23B 24B 25D 26A 27D 28D 29C 30A 31A 32D 33C 34C 35A 36B 37D 38A 39B 40C Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một? A. CH3NH2.       B. (CH3)3N.        C. CH3NHCH3.       D. CH3CH2NHCH3. Câu 2: Chất X chứa C, H, O có M = 74. X

Xem thêm

[2020] KSCL đầu năm Hóa 12 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3C 4C 5D 6C 7A 8A 9C 10B 11A 12C 13B 14A 15C 16D 17B 18D 19D 20C 21A 22D 23B 24A 25B 26C 27B 28A 29C 30C 31D 32A 33B 34A 35D 36B 37D 38D 39D 40B (Xem giải) Câu 1: Số đồng phân chứa vòng benzen, có công thức phân tử C7H8O, phản ứng được với Na là A. 4       B. 5       C. 3       D. 2 (Xem giải)

Xem thêm

[2020] KSCL đầu năm Hóa 12 – THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3A 4D 5B 6D 7C 8C 9D 10C 11B 12A 13C 14C 15A 16B 17A 18C 19B 20B 21A 22D 23B 24B 25D 26A 27A 28D 29C 30A 31C 32B 33B 34A 35A 36D 37C 38D 39B 40D (Xem giải) Câu 1: Có bao nhiêu hợp chất hữu cơ C7H8O vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với NaOH? A. 1.       B. 4.       C. 2.         D. 3. (Xem giải)

Xem thêm

[2020] Ôn tập đầu năm Hóa 12 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Đề 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3C 4B 5D 6D 7A 8D 9C 10C 11C 12A 13B 14D 15A 16B 17B 18C 19B 20D 21B 22C 23D 24A 25B 26A 27B 28C 29A 30C 31B 32D 33C 34A 35A 36C 37D 38A 39A 40B (Xem giải) Câu 1: Cho dãy các chất: etan, etanol, etanal, axit etanoic. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất trong dãy là A. etan.       B. etanal.       C. axit etanoic.       D. etanol.

Xem thêm

[2020] Ôn tập đầu năm Hóa 12 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Đề 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3A 4A 5D 6C 7D 8A 9C 10C 11D 12B 13B 14D 15A 16B 17B 18A 19B 20B 21A 22A 23D 24A 25B 26D 27C 28A 29C 30B 31B 32D 33B 34D 35A 36A 37C 38C 39A 40C (Xem giải) Câu 1: Cho hỗn hợp X gồm 0,4 mol etanol, 0,6 mol etylen glicol, 0,8 mol glixerol tác dụng hết với Na dư thu được V lít khí ở đkc. Giá trị của V là A. 67,2.    

Xem thêm

[2020] Ôn tập đầu năm Hóa 12 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Đề 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3A 4D 5C 6D 7D 8C 9B 10D 11A 12D 13D 14A 15D 16C 17C 18A 19D 20D 21B 22C 23B 24C 25D 26B 27C 28A 29C 30C 31A 32B 33B 34D 35A 36D 37C 38C 39B 40B (Xem giải) Câu 1: Trong công nghiệp, axeton được điều chế từ A. cumen.         B. xiclopropan.         C. propan-1-ol.         D. propan-2-ol. (Xem giải) Câu 2: Một số vùng đất canh

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43B 44C 45D 46B 47D 48B 49A 50C 51A 52A 53A 54B 55B 56C 57C 58A 59B 60B 61A 62D 63D 64C 65A 66D 67B 68B 69A 70B 71A 72C 73B 74B 75A 76B 77C 78B 79B 80C Câu 41. Thành phần chính của quặng hematit đỏ là A. Fe2O3.          B. FeS2.          C. FeCO3.          D. Fe3O4. Câu 42. Kim loại dẻo nhất là A. Ag.    

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3C 4D 5B 6D 7B 8B 9C 10B 11D 12B 13A 14C 15D 16A 17A 18C 19A 20B 21C 22B 23D 24A 25D 26D 27B 28C 29C 30B 31A 32B 33A 34A 35D 36C 37D 38C 39B 40A Câu 1: Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Ở nhiệt độ thường X là chất lỏng. X là A. Pb       B. Hg.       C. W.       D. Cr. Câu

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3A 4B 5C 6B 7D 8B 9D 10A 11B 12B 13D 14C 15A 16C 17A 18C 19B 20A 21C 22C 23B 24A 25D 26A 27C 28C 29D 30B 31A 32A 33C 34C 35D 36D 37A 38A 39D 40D Câu 1: Cho dãy các chất: . Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl là: A. 4       B. 2       C. 1       D. 3 Câu 2:

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Lê Văn Thịnh – Bắc Ninh (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2A 3D 4B 5D 6A 7C 8B 9B 10C 11A 12C 13C 14D 15D 16A 17C 18C 19A 20B 21C 22D 23D 24D 25C 26B 27C 28D 29A 30B 31A 32B 33A 34B 35A 36B 37B 38D 39D 40C Câu 1: Cho dãy các chất sau: (1) glucozơ, (2) metyl fomat, (3) etyl axetat, (4) axetanđehit. Số chất trong dãy có phản ứng tráng bạc là A. 3.       B. 2.       C. 4.       D. 1. (Xem giải) Câu

Xem thêm

[2018 – 2019] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2D 3C 4A 5C 6B 7D 8A 9B 10D 11D 12B 13D 14B 15D 16C 17A 18A 19A 20D 21D 22B 23C 24D 25B 26C 27D 28B 29B 30B 31C 32C 33D 34B 35A 36B 37D 38A 39C 40D 41B 42D 43D 44D 45B 46B 47B 48D 49A 50B Câu 1. Este X có CTPT CH3COOC6H5. Phát biểu nào sau đây về X là đúng? A. X được điều chế bằng phản ứng của axit axetic với

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!