[2024] Thi thử TN sở GDĐT Bạc Liêu (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 037 41A 42B 43B 44D 45C 46D 47B 48C 49D 50B 51D 52C 53B 54A 55C 56D 57A 58C 59A 60A 61D 62D 63A 64D 65C 66D 67D 68A 69B 70C 71D 72B 73B 74C 75A 76B 77D 78D 79D 80D Câu 41. Chất nào sau đây khi tan trong nước tạo ra dung dịch có môi trường kiềm? A. KOH.       B. NaNO3.       С. НСІ.         D. NaCl. Câu 42. Khí

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Bạc Liêu (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 005 41D 42D 43C 44B 45A 46A 47D 48B 49B 50D 51A 52B 53B 54C 55D 56B 57C 58C 59B 60B 61D 62D 63B 64A 65C 66D 67C 68A 69A 70A 71C 72B 73A 74A 75A 76C 77A 78C 79D 80C Câu 41. Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit? A. Glucozơ.       B. Saccarozơ.       C. Fructozơ.       D. Xenlulozơ. Câu 42. Amino axit nào sau đây trong phân tử có một

Xem thêm

[2021] Thi thử TN của sở GDĐT Bạc Liêu (Cụm 1 – Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3A 4C 5A 6B 7C 8D 9B 10D 11C 12C 13B 14D 15C 16B 17A 18D 19C 20A 21B 22B 23B 24B 25B 26B 27B 28B 29C 30D 31D 32B 33B 34B 35A 36A 37D 38D 39D 40A Câu 1: Canxi sunfat là thành phần chính của thạch cao. Công thức của canxi sunfat là A. CaSO3.       B. CaCl2.       C. Ca(OH)2.         D. CaSO4. Câu 2: Ở điều kiện thường, chất nào

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!