You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3D 4B 5C 6A 7B 8A 9A 10B 11D 12B 13C 14A 15B 16A 17C 18A 19D 20B 21C 22D 23C 24A 25C 26A 27C 28D 29B 30C 31B 32C 33D 34C 35D 36D 37A 38D 39C 40D Câu 1. Kim loại nào sau đây phản ứng mãnh liệt nhất với nước ở nhiệt độ thường? A. Al.       B. Na.       C. Fe.         D. Mg. Câu 2. Trong các kim loại sau, kim loại nào là kim

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43C 44A 45D 46A 47D 48B 49D 50A 51D 52C 53B 54D 55D 56A 57A 58C 59C 60B 61D 62D 63B 64A 65C 66A 67C 68C 69C 70C 71A 72A 73C 74C 75A 76D 77B 78B 79B 80B Câu 41: Khi bị ong đốt, để giảm đau, giảm sưng, kinh nghiệm dân gian thường dùng chất nào sau đây để bôi trực tiếp lên vết thương? A. nước muối.       B. nước vôi.       C. nước mắm.       D.

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Đoàn Thượng – Hải Dương (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3D 4C 5B 6B 7A 8A 9B 10D 11B 12A 13D 14A 15C 16B 17C 18B 19A 20B 21C 22C 23D 24B 25B 26D 27D 28C 29D 30B 31A 32A 33D 34C 35A 36B 37C 38B 39B 40C 41A 42C 43B 44B 45D 46A 47B 48A 49A 50A (Xem giải) Câu 1. Khi thủy phân một triglixerit X thu được các axit béo: axit oleic, axit panmitic, axit stearic. Thể tích khí O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam X là: A.

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Phúc Thành – Hải Dương (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43A 44B 45C 46C 47D 48A 49B 50D 51B 52C 53D 54A 55C 56D 57B 58C 59A 60D 61B 62D 63C 64C 65B 66C 67A 68C 69D 70A 71B 72D 73B 74C 75C 76C 77C 78C 79A 80D Câu 41: Hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ? A. CH4.       B. Na2CO3.       C. CO2.         D. NaCN. Câu 42: Chất nào sau đây có tên gọi là etanol? A. CH3CHO.       B. C2H5OH.

Xem thêm

[2020] KSCL Hóa 12 – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3D 4B 5A 6B 7D 8C 9D 10B 11D 12C 13D 14C 15D 16B 17B 18C 19A 20C 21B 22A 23D 24C 25A 26C 27B 28A 29C 30A 31C 32A 33C 34B 35D 36C 37D 38A 39D 40C 41A 42D 43A 44B 45D 46B 47B 48B 49A 50B Câu 1: Nhận định sai là A. Phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương. B. Phân biệt saccarozơ và glixerol bằng Cu(OH)2. C. Phân biệt tinh bột và

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Đoàn Thượng – Hải Dương (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43D 44B 45D 46D 47B 48B 49A 50B 51D 52D 53C 54B 55A 56A 57C 58A 59A 60B 61C 62A 63C 64C 65C 66D 67C 68C 69C 70D 71B 72A 73D 74A 75D 76C 77C 78B 79C 80B Câu 41: Nhận xét nào sau đây là đúng? A. Gluozơ và Fructozơ là đồng đẳng kế tiếp của nhau B. Thủy phân hoàn toàn amilopectin hoặc xenlulozơ đều thu được glucozơ. C. Tinh bột do các gốc α – glucozơ

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43D 44D 45B 46A 47C 48B 49C 50B 51A 52C 53D 54D 55C 56A 57B 58C 59C 60C 61B 62D 63B 64D 65A 66C 67C 68A 69A 70D 71C 72A 73A 74C 75A 76C 77C 78D 79? 80D Câu 41: Ấm nước đun lâu ngày thường có một lớp cặn đá vôi dưới đáy. Để loại bỏ cặn, có thể dùng hóa chất nào sau đây? A. Nước vôi trong.         B. Ancol etylic.         C. Giấm.     

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Đoàn Thượng – Hải Dương (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43C 44B 45D 46A 47C 48C 49B 50D 51A 52C 53B 54D 55B 56B 57D 58B 59D 60B 61D 62C 63A 64B 65C 66A 67C 68B 69C 70C 71D 72A 73D 74A 75D 76B 77D 78A 79C 80B Câu 41: Những polime thiên nhiên hoặc tổng hợp không độc, có độ bền nhất định, có thể kéo thành sợi dài và mảnh, óng mượt gọi là A. Sợi.         B. Cao su.         C. Tơ.        

Xem thêm

[2018] Giải đề thi khảo sát THPT Đoàn Thượng – Hải Dương (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1D 2D 3B 4B 5A 6D 7A 8D 9B 10B 11B 12C 13D 14A 15B 16C 17B 18A 19C 20B 21D 22A 23A 24C 25D 26A 27D 28C 29C 30C 31A 32B 33C 34C 35C 36A 37D 38A 39D 40D 41C 42C 43B 44B 45A 46C 47D 48A 49C 50C Câu 1: Xà phòng hóa hoàn toàn 265,2 gam chất béo (X) bằng dung dịch KOH thu được 288 gam một muối kali duy nhất. Tên gọi của X là A. tripanmitoyl glixerol (hay tripanmitin).               B. trilinoleoyl glixerol

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!