You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2021] Thi thử TN trường Thanh Miện – Hải Dương (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43C 44B 45A 46A 47B 48A 49C 50A 51B 52A 53A 54D 55C 56C 57D 58D 59D 60D 61A 62B 63A 64D 65C 66A 67A 68C 69A 70C 71A 72C 73B 74D 75C 76C 77D 78C 79D 80C Câu 41: Chất nào sau đây là chất khí ở điều kiện thường? A. Metyl fomat.       B. Ancol etylic.       C. Glucozơ.       D. Trimetylamin. Câu 42: Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ nhân

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43C 44B 45D 46B 47A 48B 49C 50D 51B 52D 53D 54D 55A 56A 57C 58C 59B 60C 61B 62B 63A 64C 65C 66C 67A 68B 69D 70C 71A 72A 73D 74- 75D 76B 77A 78A 79D 80B Câu 41. Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch NaOH: A. CH3COOC2H5.       B. C6H5OH       C. C6H5NH2       D. CH3COOH. Câu 42. Dãy đồng đẳng của etilen có công thức tổng quát

Xem thêm

[2021] Thi thử THPT trường Nhị Chiểu – Hải Dương (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43B 44A 45A 46B 47C 48D 49C 50A 51A 52C 53B 54D 55B 56B 57B 58B 59A 60C 61A 62D 63A 64A 65D 66B 67D 68D 69A 70C 71B 72C 73B 74A 75C 76D 77A 78D 79D 80B Câu 41: Kim loại nào sau đây điều chế bằng phương pháp thủy luyện? A. Al         B. K         C. Mg         D. Ag Câu 42: Kim loại nào sau đây có

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Đoàn Thượng – Hải Dương (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43C 44C 45B 46A 47A 48C 49C 50B 51A 52D 53D 54B 55D 56C 57C 58C 59A 60D 61A 62A 63D 64D 65D 66D 67B 68C 69C 70B 71B 72B 73C 74B 75D 76B 77D 78B 79A 80A Câu 41. Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với A. khí clo.       B. H2O.       C. Fe2O3.       D. khí oxi. Câu 42. Phân lân cung cấp cho cây trồng nguyên tố dinh

Xem thêm

[2021] Thi thử TN Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43B 44D 45B 46C 47C 48C 49A 50C 51D 52B 53A 54B 55C 56D 57C 58C 59D 60D 61C 62C 63B 64B 65A 66B 67A 68D 69D 70B 71A 72B 73A 74A 75D 76A 77A 78A 79C 80C Câu 41: Kim loại có độ cứng lớn nhất và là một trong những nguyên liệu chính để sản xuất thép không gỉ là: A. Cr         B. Fe         C. W         D. C Câu

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Thanh Hà – Hải Dương (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2A 3D 4A 5D 6B 7A 8D 9C 10D 11B 12C 13A 14D 15A 16C 17A 18C 19A 20B 21D 22B 23C 24D 25A 26C 27D 28A 29C 30D 31B 32D 33B 34A 35D 36C 37D 38A 39B 40C Câu 1: Alanin có công thức là A. H2N-CH2-COOH.       B. H2N-CH2-CH2-COOH. C. C6H5-NH2.       D. CH3-CH(NH2)-COOH. Câu 2: Đun nóng este CH3COOCH=CH2 với dung dịch NaOH thì thu được A. CH3COONa và CH3CHO.       B.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Phúc Thành – Hải Dương (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43D 44C 45B 46A 47B 48B 49C 50C 51A 52D 53A 54A 55B 56C 57C 58B 59D 60A 61A 62D 63C 64D 65A 66A 67C 68A 69C 70B 71D 72D 73D 74D 75C 76C 77B 78C 79A 80B Câu 41: Phương trình hóa học nào sau đây sai? A. 2Al + Fe2O3 → 2Fe + Al2O3       B. 2Mg + O2 → 2MgO C. Zn + 2HCl (dung dịch) → ZnCl2 + H2       D. Ca

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Bình Giang – Hải Dương (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3A 4B 5A 6B 7A 8D 9C 10D 11B 12C 13A 14B 15B 16D 17C 18D 19D 20B 21A 22C 23A 24C 25A 26B 27D 28C 29D 30C 31D 32B 33C 34A 35B 36B 37C 38C 39B 40D Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit? A. Saccarozơ.       B. Tinh bột.       C. Fructozơ.       D. Xenlulozơ. (Xem giải) Câu 2: Cho 6,72 gam bột Fe tác dụng với 400 ml dung

Xem thêm

[2021] Thi thử TN Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43C 44D 45D 46D 47B 48B 49A 50C 51D 52C 53A 54C 55D 56B 57B 58C 59A 60B 61B 62A 63D 64C 65A 66D 67A 68C 69A 70D 71B 72C 73B 74D 75B 76A 77A 78D 79C 80C (Xem giải) Câu 41: Trong phân tử este (X) no, đơn chức, mạch hở có thành phần hidro chiếm 9,09% khối lượng. Số đồng phân este của X là A. 5.       B. 4.       C. 3.  

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3D 4B 5C 6A 7B 8A 9A 10B 11D 12B 13C 14A 15B 16A 17C 18A 19D 20B 21C 22D 23C 24A 25C 26A 27C 28D 29B 30C 31B 32C 33D 34C 35D 36D 37A 38D 39C 40D Câu 1. Kim loại nào sau đây phản ứng mãnh liệt nhất với nước ở nhiệt độ thường? A. Al.       B. Na.       C. Fe.         D. Mg. Câu 2. Trong các kim loại sau,

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43C 44A 45D 46A 47D 48B 49D 50A 51D 52C 53B 54D 55D 56A 57A 58C 59C 60B 61D 62D 63B 64A 65C 66A 67C 68C 69C 70C 71A 72A 73C 74C 75A 76D 77B 78B 79B 80B Câu 41: Khi bị ong đốt, để giảm đau, giảm sưng, kinh nghiệm dân gian thường dùng chất nào sau đây để bôi trực tiếp lên vết thương? A. nước muối.       B. nước vôi.       C. nước

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Đoàn Thượng – Hải Dương (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3D 4C 5B 6B 7A 8A 9B 10D 11B 12A 13D 14A 15C 16B 17C 18B 19A 20B 21C 22C 23D 24B 25B 26D 27D 28C 29D 30B 31A 32A 33D 34C 35A 36B 37C 38B 39B 40C 41A 42C 43B 44B 45D 46A 47B 48A 49A 50A (Xem giải) Câu 1. Khi thủy phân một triglixerit X thu được các axit béo: axit oleic, axit panmitic, axit stearic. Thể tích khí O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Phúc Thành – Hải Dương (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43A 44B 45C 46C 47D 48A 49B 50D 51B 52C 53D 54A 55C 56D 57B 58C 59A 60D 61B 62D 63C 64C 65B 66C 67A 68C 69D 70A 71B 72D 73B 74C 75C 76C 77C 78C 79A 80D Câu 41: Hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ? A. CH4.       B. Na2CO3.       C. CO2.         D. NaCN. Câu 42: Chất nào sau đây có tên gọi là etanol? A. CH3CHO.

Xem thêm

[2020] KSCL Hóa 12 – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3D 4B 5A 6B 7D 8C 9D 10B 11D 12C 13D 14C 15D 16B 17B 18C 19A 20C 21B 22A 23D 24C 25A 26C 27B 28A 29C 30A 31C 32A 33C 34B 35D 36C 37D 38A 39D 40C 41A 42D 43A 44B 45D 46B 47B 48B 49A 50B Câu 1: Nhận định sai là A. Phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương. B. Phân biệt saccarozơ và glixerol bằng Cu(OH)2. C. Phân biệt tinh bột và xenlulozơ

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Đoàn Thượng – Hải Dương (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43D 44B 45D 46D 47B 48B 49A 50B 51D 52D 53C 54B 55A 56A 57C 58A 59A 60B 61C 62A 63C 64C 65C 66D 67C 68C 69C 70D 71B 72A 73D 74A 75D 76C 77C 78B 79C 80B Câu 41: Nhận xét nào sau đây là đúng? A. Gluozơ và Fructozơ là đồng đẳng kế tiếp của nhau B. Thủy phân hoàn toàn amilopectin hoặc xenlulozơ đều thu được glucozơ. C. Tinh bột do các gốc α – glucozơ tạo

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43D 44D 45B 46A 47C 48B 49C 50B 51A 52C 53D 54D 55C 56A 57B 58C 59C 60C 61B 62D 63B 64D 65A 66C 67C 68A 69A 70D 71C 72A 73A 74C 75A 76C 77C 78D 79? 80D Câu 41: Ấm nước đun lâu ngày thường có một lớp cặn đá vôi dưới đáy. Để loại bỏ cặn, có thể dùng hóa chất nào sau đây? A. Nước vôi trong.         B. Ancol etylic.      

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Đoàn Thượng – Hải Dương (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43C 44B 45D 46A 47C 48C 49B 50D 51A 52C 53B 54D 55B 56B 57D 58B 59D 60B 61D 62C 63A 64B 65C 66A 67C 68B 69C 70C 71D 72A 73D 74A 75D 76B 77D 78A 79C 80B Câu 41: Những polime thiên nhiên hoặc tổng hợp không độc, có độ bền nhất định, có thể kéo thành sợi dài và mảnh, óng mượt gọi là A. Sợi.         B. Cao su.         C.

Xem thêm

[2018] Giải đề thi khảo sát THPT Đoàn Thượng – Hải Dương (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1D 2D 3B 4B 5A 6D 7A 8D 9B 10B 11B 12C 13D 14A 15B 16C 17B 18A 19C 20B 21D 22A 23A 24C 25D 26A 27D 28C 29C 30C 31A 32B 33C 34C 35C 36A 37D 38A 39D 40D 41C 42C 43B 44B 45A 46C 47D 48A 49C 50C Câu 1: Xà phòng hóa hoàn toàn 265,2 gam chất béo (X) bằng dung dịch KOH thu được 288 gam một muối kali duy nhất. Tên gọi của X là A. tripanmitoyl glixerol

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!