[2024] Thi thử TN sở GDĐT Hải Dương (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 105 41C 42A 43D 44A 45C 46C 47B 48C 49D 50A 51D 52D 53C 54D 55D 56A 57B 58B 59D 60C 61B 62B 63A 64A 65C 66D 67B 68A 69B 70C 71C 72A 73C 74B 75B 76A 77A 78D 79B 80D Câu 41: Trong ngành công nghiệp nước giải khát khí X được dùng để tạo gas cho nhiều loại đồ uống. Khí X có tên gọi là? A. cacbon tetraclorua.         B. cacbon monooxit. C. cacbon

Xem thêm

[2024] Thi thử TN cụm trường Hải Dương (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 082 41C 42C 43B 44D 45C 46D 47A 48A 49A 50B 51C 52A 53D 54A 55D 56D 57D 58D 59C 60A 61A 62B 63A 64B 65A 66D 67B 68D 69D 70C 71D 72D 73A 74D 75D 76A 77D 78D 79B 80A Câu 41. Tác nhân chủ yếu gây “hiệu ứng nhà kính” là do sự tăng nồng độ trong khí quyển của cacbon đioxit. Công thức của cacbon đioxit là A. CO.       B. CaC2.    

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Ninh Giang – Hải Dương (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 081 41A 42D 43A 44C 45A 46D 47D 48D 49B 50A 51D 52D 53B 54C 55D 56B 57A 58C 59A 60B 61D 62D 63C 64A 65C 66B 67C 68B 69B 70C 71B 72D 73A 74B 75A 76D 77C 78C 79B 80C Câu 41: Hợp chất X là chất rắn, màu trắng xanh, không tan trong nước, bị hóa nâu trong không khí. Công thức của X là A. Fe(OH)2.       B. Fe(OH)3.       C. FeS.

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Hải Dương (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 022 41B 42A 43D 44D 45B 46D 47B 48A 49D 50C 51B 52C 53B 54A 55D 56D 57D 58B 59A 60A 61B 62D 63B 64D 65A 66C 67C 68C 69A 70D 71B 72C 73B 74C 75A 76C 77A 78C 79A 80C (Xem giải) Câu 41: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép, người ta thường gắn vào mặt ngoài của vỏ tàu (phần chìm trong nước biển) những khối kim loại nào sau đây? A. Chì.  

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Hải Dương (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 012 41A 42A 43B 44C 45C 46C 47C 48B 49A 50D 51B 52D 53D 54D 55B 56A 57A 58B 59C 60B 61A 62C 63D 64D 65D 66D 67A 68B 69A 70C 71A 72A 73B 74B 75D 76C 77B 78D 79C 80D Câu 41. Trong các phản ứng hóa học, nguyên tử kim loại thường có xu hướng A. nhường electron.       B. nhận proton.       C. nhận electron.         D. nhường proton. Câu

Xem thêm

[2023 – 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Hải Dương

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1 (2,0 điểm) (Xem giải) 1. Cho sơ đồ phản ứng sau: (1) A + D (t°) → E; (2) A + B (t°) → F (3) F + KMnO4 + H2O → G + H + X; (4) E + KMnO4 + X → A + G + H + H2O; (5) E + F → A + H2O; (6) M + KMnO4 + X → G + Cl2 + H

Xem thêm

[2023] Thi thử TN chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 172 41B 42D 43C 44B 45A 46A 47D 48D 49D 50A 51D 52B 53C 54A 55B 56C 57C 58D 59C 60B 61B 62B 63B 64C 65C 66C 67B 68B 69C 70D 71A 72C 73A 74C 75B 76A 77B 78D 79B 80B Câu 41: Chất béo là triglixerit của axit béo với: A. Sorbitol       B. Glyxerol       C. Etylen glicol         D. Glyxin Câu 42: Benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài,

Xem thêm

[2023] Thi thử TN chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 170 41D 42A 43A 44D 45A 46A 47B 48B 49C 50D 51B 52C 53A 54C 55C 56B 57D 58D 59B 60C 61A 62D 63A 64C 65C 66B 67C 68C 69A 70A 71C 72A 73B 74C 75B 76B 77B 78C 79A 80B (Xem giải) Câu 41. Dùng kim loại nào sau đây để điều chế Cu từ dung dịch Cu(NO3)2 bằng phương pháp thủy luyện? A. K.       B. Na.       C. Ca.       

Xem thêm

[2023] Thi thử TN chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 169 41A 42B 43A 44B 45C 46B 47A 48B 49D 50A 51B 52B 53D 54B 55D 56A 57C 58D 59C 60A 61B 62C 63A 64A 65B 66B 67A 68D 69C 70B 71C 72B 73A 74D 75D 76D 77B 78B 79D 80A Câu 41. Kim loại nào sau đây có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1? A. K (Z = 19)       B. Mg (Z = 12).       C. Ca (Z = 20).  

Xem thêm

[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Hải Dương

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 130 41A 42C 43C 44C 45A 46A 47D 48D 49B 50B 51C 52A 53B 54D 55B 56B 57A 58D 59D 60C 61C 62D 63B 64A 65B 66A 67C 68B 69C 70A 71D 72A 73D 74C 75D 76B 77A 78C 79B 80D (Xem giải) Câu 41: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch X thấy tạo thành kết tủa màu nâu đỏ. X có thể là dung dịch chất nào sau đây? A. Fe2(SO4)3       B. AlCl3  

Xem thêm

[2023] Thi thử TN liên trường Hải Dương (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 101 41A 42D 43C 44C 45A 46D 47B 48B 49C 50D 51D 52B 53A 54B 55B 56A 57B 58C 59A 60D 61D 62C 63D 64D 65D 66A 67B 68A 69A 70A 71C 72C 73D 74C 75A 76B 77A 78A 79D 80C Câu 41: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển đỏ? A. Axit glutamic.       B. Glyxin.       C. Lysin.         D. Metylamin. Câu 42: Canxi hiđroxit được sử dụng

Xem thêm

[2023] Thi thử TN cụm 7 trường Hải Dương (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 093 41A 42D 43B 44B 45B 46C 47C 48A 49A 50B 51B 52D 53A 54B 55A 56C 57B 58D 59C 60C 61A 62B 63D 64A 65A 66A 67C 68B 69C 70D 71B 72B 73B 74B 75B 76D 77A 78D 79C 80A Câu 41: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? A. Ca.       B. Na.       C. Ag.         D. Zn. Câu 42: Trong những năm 30 của thế kỉ

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Quang Trung – Hải Dương (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 034 41A 42C 43B 44A 45C 46D 47C 48C 49C 50D 51B 52C 53B 54A 55C 56D 57D 58C 59D 60A 61C 62A 63C 64C 65A 66D 67C 68D 69D 70D 71A 72B 73D 74C 75D 76A 77D 78A 79B 80B (Xem giải) Câu 41: Dãy các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là A. Na, Mg, Al.       B. Na, Cu, Al.    

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Thanh Miện – Hải Dương (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 029 41A 42D 43B 44A 45B 46A 47D 48A 49B 50A 51C 52B 53C 54C 55C 56C 57C 58D 59D 60D 61A 62C 63A 64B 65A 66D 67C 68A 69D 70D 71B 72B 73C 74B 75D 76B 77A 78A 79A 80B Câu 41: Muối sắt (II) clorua có công thức là: A. FeCl2.       B. FeCl3.       C. FeS.       D. Fe3O4. Câu 42: Trong các kim loại: Na, Fe, Al và Cr,

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Tứ Kỳ – Hải Dương (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 016 41A 42B 43A 44D 45C 46D 47C 48D 49A 50B 51D 52A 53D 54B 55B 56D 57A 58B 59C 60C 61A 62A 63A 64B 65A 66B 67D 68B 69D 70B 71C 72B 73C 74C 75B 76D 77D 78C 79C 80D Câu 41: Glucozơ trong máu tăng cao vượt ngưỡng bình thường nếu không được điều chỉnh kịp thời sẽ dẫn đến bệnh lý đái tháo đường làm tổn thương tim mạch, mắt, hoặc có thể dẫn tới tử

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Hải Dương

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu I (2,0 điểm) (Xem giải) 1. Từ H2O, đá vôi, NH3, O2, chất xúc tác và phương tiện kĩ thuật cần thiết, hãy viết phương trình phản ứng điều chế: a. NH4HCO3 b. NH4NO3 (Xem giải) 2. Cho 3 chất hữu cơ mạch hở gồm: anđehit (X1), ancol (X2), ete (X3) có cùng công thức phân tử C3H6O. Viết công thức cấu tạo 3 chất và trình bày phương pháp hóa học

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Ninh Giang – Hải Dương (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 003 1B 2D 3B 4B 5C 6B 7D 8A 9A 10D 11D 12D 13C 14B 15D 16B 17C 18A 19D 20C 21C 22B 23A 24B 25A 26C 27B 28C 29B 30A 31D 32D 33D 34C 35C 36C 37A 38A 39B 40C (Xem giải) Câu 1: Dung dịch HNO3 loãng tác dụng với chất nào sau đây không xảy ra phản ứng oxi hoá – khử? A. FeO       B. Fe2O3       C. Fe(OH)2     

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Hải Dương (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 166 41C 42A 43A 44A 45D 46A 47A 48A 49B 50A 51C 52C 53C 54B 55B 56C 57B 58C 59A 60B 61B 62B 63C 64A 65A 66C 67A 68A 69A 70A 71A 72A 73A 74A 75B 76A 77A 78A 79A 80A Câu 41: Chất nào sau đây là muối axit? A. NH4NO3.        B. Na3PO4.       C. NaHCO3.         D. KCl. Câu 42: Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Hải Dương (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 094 1A 2D 3B 4C 5D 6B 7D 8C 9A 10B 11D 12B 13B 14B 15A 16D 17D 18A 19B 20B 21B 22A 23B 24C 25A 26D 27B 28A 29D 30B 31A 32B 33A 34A 35A 36C 37B 38A 39B 40A Câu 1: Chất nào sau đây không thuộc loại este? A. CH3COONH4.       B. HCOOCH3.       C. (COOC2H5)2.       D. CH3COOCH3. Câu 2: Chất béo nào sau đây có công thức là

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 070 41B 42A 43A 44D 45B 46D 47D 48D 49D 50A 51B 52A 53B 54D 55D 56B 57D 58B 59A 60B 61B 62A 63D 64A 65B 66D 67B 68D 69A 70B 71C 72D 73A 74A 75A 76D 77B 78D 79A 80D Câu 41. Phản ứng của Al với chất nào sau đây gọi là phản ứng nhiệt nhôm? A. O2.       B. Fe2O3.       C. HCl.         D. NaOH. Câu 42. Chất nào

Xem thêm

[2022] Thi thử Liên trường Hải Dương (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 061 41C 42D 43C 44D 45C 46A 47A 48D 49B 50A 51C 52D 53C 54B 55D 56D 57D 58C 59B 60D 61A 62B 63A 64B 65D 66C 67A 68A 69D 70C 71D 72A 73C 74A 75C 76B 77C 78B 79A 80B Câu 41. Thành phần chính của phân đạm urê là A. KCl.       B. K2SO4.       C. (NH2)2CO.         D. Ca(H2PO4)2. Câu 42. Chất nào dưới đây không hoà tan được Cu(OH)2

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!