[2021] Thi thử TN chuyên Tuyên Quang (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3B 4B 5D 6B 7D 8A 9C 10C 11C 12D 13C 14D 15A 16D 17A 18C 19B 20B 21B 22C 23A 24C 25A 26A 27C 28B 29D 30C 31B 32B 33B 34A 35A 36B 37B 38C 39D 40B (Xem giải) Câu 1: Cho m gam dung dịch glucozơ 16,2% vào dung dịch AgNO3 dư, đun nóng, sau phản ứng thu được 38,88 gam Ag. Giá trị của m là A. 200.       B. 250.       C.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Tuyên Quang (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3D 4A 5C 6B 7D 8C 9A 10C 11D 12D 13A 14A 15B 16C 17A 18B 19C 20D 21D 22C 23C 24B 25C 26A 27D 28A 29B 30D 31B 32A 33A 34C 35C 36B 37C 38B 39A 40A Câu 1: Dung dịch chất nào sau đây có phản ứng màu biure? A. Metyl amin.       B. Anbumin.       C. Gly – Ala.       D. axit glutamic. (Xem giải) Câu 2: Để hòa tan vừa

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Tuyên Quang (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3D 4D 5A 6D 7B 8A 9A 10A 11D 12C 13D 14B 15C 16C 17B 18C 19C 20A 21B 22C 23C 24D 25B 26B 27B 28A 29C 30A 31A 32A 33D 34D 35C 36A 37D 38B 39C 40D Câu 1: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 75% thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là A. 21,3.       B. 24       C. 13,5.       D. 18. Câu 2:

Xem thêm

Thi thử THPT của trường THPT chuyên Tuyên Quang (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1D 2B 3A 4B 5C 6C 7B 8A 9C 10A 11C 12D 13D 14C 15B 16D 17C 18D 19B 20B 21A 22A 23A 24C 25D 26B 27D 28A 29B 30B 31A 32B 33A 34D 35D 36C 37B 38D 39B 40C Câu 1: Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau ? A. C2H5OH và CH3-O-CH2-CH3.                            B. CH3–O-CH3 và CH3-CHO. C. CH3-CH2–CHO và CH3-CHOH-CH3.               D. CH2=CH-CH2OH và CH3-CH2-CHO. Câu 2: Thành phần chính của quặng photphorit là A. CaHPO4.                     B. Ca3(PO4)2.                  

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!