[2021] Thi thử TN chuyên Long An (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43B 44D 45C 46D 47A 48B 49C 50B 51B 52D 53B 54A 55A 56D 57C 58A 59C 60A 61C 62A 63A 64A 65A 66D 67D 68B 69A 70D 71C 72A 73A 74A 75A 76A 77A 78C 79A 80D Câu 41: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong các kim loại? A. Vonfam.       B. Crom.       C. Sắt.         D. Đồng. Câu 42: Số electron lớp ngoài cùng của các

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Long An (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43A 44D 45D 46C 47D 48C 49C 50A 51A 52B 53B 54C 55D 56D 57D 58D 59C 60C 61A 62D 63D 64C 65C 66B 67C 68A 69C 70C 71A 72B 73A 74B 75C 76B 77B 78B 79A 80B Câu 41: Kim loại nào dưới đây bị thụ động với dung dịch HNO3 đặc, nguội? A. Mg.       B. Cu.       C. Ag.       D. Al. Câu 42: Một chiếc nhiệt kế bị vỡ, để

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Long An (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43B 44A 45D 46A 47C 48B 49A 50A 51D 52D 53C 54A 55D 56C 57A 58B 59C 60D 61D 62B 63B 64A 65A 66C 67A 68D 69A 70A 71C 72C 73C 74D 75A 76D 77D 78D 79D 80A (Xem giải) Câu 41. Axit cacboxylic X mạch hở (phân tử có 2 liên kết π). X tác dụng với NaHCO3 (dư) thấy thoát ra số mol CO2 bằng số mol X phản ứng. X thuộc dãy đồng đẳng của axit A.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên Long An (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43D 44B 45D 46D 47D 48B 49D 50A 51B 52C 53C 54A 55C 56A 57D 58C 59B 60D 61A 62B 63D 64A 65C 66B 67B 68D 69C 70A 71A 72D 73D 74D 75C 76B 77D 78D 79A 80B Câu 41. Để khắc chữ lên thủy tinh người ta dựa vào phản ứng nào sau đây? A. SiO2 + 2Mg → 2MgO + Si.          B. SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O. C. SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O.

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!