You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Thái Nguyên (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43D 44C 45D 46A 47D 48A 49A 50B 51A 52B 53C 54C 55A 56C 57B 58A 59B 60D 61B 62B 63A 64D 65D 66D 67C 68B 69A 70C 71A 72C 73B 74B 75D 76A 77C 78D 79A 80C Câu 41: Cho dãy các kim loại: Ba, Ca, Al, Fe. Số kim loại kiềm thổ trong dãy là A. 1       B. 4       C. 3       D. 2 Câu 42: Đốt cháy hoàn toàn

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Thái Nguyên (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43C 44D 45B 46C 47C 48A 49B 50C 51B 52D 53D 54A 55B 56D 57D 58C 59B 60B 61C 62C 63B 64D 65C 66B 67B 68D 69D 70D 71B 72D 73A 74A 75A 76A 77C 78C 79C 80A Câu 41: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học? A. Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4.        B. Cho kim loại Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3. C. Cho kim loại Ag vào dung

Xem thêm

[2021] Thi học kỳ 1 chuyên Thái Nguyên

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2A 3C 4D 5B 6D 7B 8B 9D 10B 11D 12D 13C 14D 15A 16C 17B 18C 19C 20C 21D 22B 23C 24D 25B 26C 27D 28A 29C 30D Câu 1: Chất nào sau đây không phải là este? A. (CH3COO)3C3H5.       B. HCOOCH3.       C. CH3COOC2H5.       D. C2H5COOH. Câu 2: Hợp chất H2N-CH(CH3)-COOH có tên gọi là A. alanin.       B. glyxin.       C. valin.       D.

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Thái Nguyên (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43D 44C 45B 46B 47B 48D 49C 50D 51C 52A 53B 54C 55B 56A 57D 58A 59A 60A 61D 62D 63A 64B 65D 66C 67C 68B 69B 70C 71C 72D 73D 74C 75D 76A 77D 78A 79A 80A Câu 41: Dung dịch HNO3 loãng tác dụng với chất nào sau đây tạo ra khi không màu bị hóa nâu trong không khí? A. Fe(NO3)3.       B. Fe(NO3)2.       C. Fe2O3.         D. Fe(OH)3. Câu

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Thái Nguyên

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43D 44B 45A 46A 47B 48A 49C 50A 51A 52D 53C 54C 55D 56B 57B 58D 59B 60C 61B 62D 63A 64C 65D 66D 67B 68C 69B 70A 71D 72C 73A 74B 75D 76B 77D 78C 79C 80A Câu 41: Dung dịch HCl tác dụng với chất nào sau đây tạo ra muối FeCl3? A. Fe(NO3)3.       B. FeO.       C. Fe(OH)3.       D. FeS. Câu 42: Kim loại sắt tác dụng với lượng

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Phú Bình – Thái Nguyên (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1B 2D 3D 4D 5C 6A 7B 8C 9C 10B 11A 12A 13B 14D 15A 16B 17C 18D 19A 20B 21C 22D 23A 24C 25D 26B 27B 28C 29A 30A 31D 32C 33D 34B 35A 36B 37B 38D 39C 40A Câu 1: Trong các chất sau đây chất nào là của chất béo? A. metyl axetat.         B. tristearin.         C. saccarozơ.          D. Etyl amin. Câu 2: Trong tự nhiên kim loại

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Đại Từ – Thái Nguyên (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43D 44D 45A 46A 47B 48B 49A 50D 51A 52D 53B 54A 55D 56A 57A 58A 59C 60C 61D 62B 63B 64C 65D 66D 67 68A 69A 70A 71A 72B 73D 74A 75A 76B 77B 78C 79B 80B Câu 41: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất? A. Zn.          B. Hg.          C. Ag.          D. Cu. Câu 42: Kim loại nào sau đây

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên Thái Nguyên (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43C 44B 45D 46C 47B 48C 49B 50A 51A 52B 53D 54D 55A 56A 57C 58A 59B 60D 61C 62D 63B 64C 65B 66B 67C 68D 69D 70D 71A 72D 73B 74A 75D 76A 77C 78C 79C 80B Câu 41. Kim loại nào sau đây có độ cứng cao nhất? A. Ag.          B. Al.          C. Cr.          D. Fe. Câu 42. Tên gọi của C2H5NH2 là A. etylamin.  

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!