You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Phú Bình – Thái Nguyên (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1B 2D 3D 4D 5C 6A 7B 8C 9C 10B 11A 12A 13B 14D 15A 16B 17C 18D 19A 20B 21C 22D 23A 24C 25D 26B 27B 28C 29A 30A 31D 32C 33D 34B 35A 36B 37B 38D 39C 40A Câu 1: Trong các chất sau đây chất nào là của chất béo? A. metyl axetat.         B. tristearin.         C. saccarozơ.          D. Etyl amin. Câu 2: Trong tự nhiên kim loại nào sau đây cứng nhất?

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Đại Từ – Thái Nguyên (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43D 44D 45A 46A 47B 48B 49A 50D 51A 52D 53B 54A 55D 56A 57A 58A 59C 60C 61D 62B 63B 64C 65D 66D 67 68A 69A 70A 71A 72B 73D 74A 75A 76B 77B 78C 79B 80B Câu 41: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất? A. Zn.          B. Hg.          C. Ag.          D. Cu. Câu 42: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên Thái Nguyên (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43C 44B 45D 46C 47B 48C 49B 50A 51A 52B 53D 54D 55A 56A 57C 58A 59B 60D 61C 62D 63B 64C 65B 66B 67C 68D 69D 70D 71A 72D 73B 74A 75D 76A 77C 78C 79C 80B Câu 41. Kim loại nào sau đây có độ cứng cao nhất? A. Ag.          B. Al.          C. Cr.          D. Fe. Câu 42. Tên gọi của C2H5NH2 là A. etylamin.          B. metylamin.

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!