You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Thái Nguyên (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43D 44C 45B 46B 47B 48D 49C 50D 51C 52A 53B 54C 55B 56A 57D 58A 59A 60A 61D 62D 63A 64B 65D 66C 67C 68B 69B 70C 71C 72D 73D 74C 75D 76A 77D 78A 79A 80A Câu 41: Dung dịch HNO3 loãng tác dụng với chất nào sau đây tạo ra khi không màu bị hóa nâu trong không khí? A. Fe(NO3)3.       B. Fe(NO3)2.       C. Fe2O3.         D. Fe(OH)3. Câu 42: Thành phần chính của

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Thái Nguyên

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43D 44B 45A 46A 47B 48A 49C 50A 51A 52D 53C 54C 55D 56B 57B 58D 59B 60C 61B 62D 63A 64C 65D 66D 67B 68C 69B 70A 71D 72C 73A 74B 75D 76B 77D 78C 79C 80A Câu 41: Dung dịch HCl tác dụng với chất nào sau đây tạo ra muối FeCl3? A. Fe(NO3)3.       B. FeO.       C. Fe(OH)3.       D. FeS. Câu 42: Kim loại sắt tác dụng với lượng dư dung dịch chất nào

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Phú Bình – Thái Nguyên (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1B 2D 3D 4D 5C 6A 7B 8C 9C 10B 11A 12A 13B 14D 15A 16B 17C 18D 19A 20B 21C 22D 23A 24C 25D 26B 27B 28C 29A 30A 31D 32C 33D 34B 35A 36B 37B 38D 39C 40A Câu 1: Trong các chất sau đây chất nào là của chất béo? A. metyl axetat.         B. tristearin.         C. saccarozơ.          D. Etyl amin. Câu 2: Trong tự nhiên kim loại nào sau đây cứng nhất?

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Đại Từ – Thái Nguyên (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43D 44D 45A 46A 47B 48B 49A 50D 51A 52D 53B 54A 55D 56A 57A 58A 59C 60C 61D 62B 63B 64C 65D 66D 67 68A 69A 70A 71A 72B 73D 74A 75A 76B 77B 78C 79B 80B Câu 41: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất? A. Zn.          B. Hg.          C. Ag.          D. Cu. Câu 42: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên Thái Nguyên (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43C 44B 45D 46C 47B 48C 49B 50A 51A 52B 53D 54D 55A 56A 57C 58A 59B 60D 61C 62D 63B 64C 65B 66B 67C 68D 69D 70D 71A 72D 73B 74A 75D 76A 77C 78C 79C 80B Câu 41. Kim loại nào sau đây có độ cứng cao nhất? A. Ag.          B. Al.          C. Cr.          D. Fe. Câu 42. Tên gọi của C2H5NH2 là A. etylamin.          B. metylamin.

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!