[2024] Thi thử TN sở GDĐT Thái Nguyên (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 087 41B 42C 43A 44A 45A 46A 47C 48A 49C 50B 51C 52D 53D 54D 55D 56B 57A 58D 59B 60C 61A 62B 63D 64B 65D 66A 67C 68C 69D 70A 71C 72B 73D 74C 75B 76D 77B 78C 79A 80B Câu 41: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch CuSO4 sinh ra kết tủa? A. NaCl.       B. NaOH.       C. NaNO3.       D. Na2SO4. Câu 42: Kim loại nào

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Thái Nguyên (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 043 41C 42A 43D 44C 45A 46A 47D 48A 49D 50D 51C 52A 53B 54C 55B 56B 57B 58A 59B 60B 61A 62D 63B 64B 65C 66D 67A 68D 69C 70D 71A 72D 73D 74C 75C 76D 77C 78B 79C 80C Câu 41: Trong các ion sau: Ag+, Cu2+, Fe2+, Zn2+. Ion có tính oxi hóa mạnh nhất là A. Zn2+        B. Fe2+.       C. Ag+.       D. Cu2+. Câu 42: Công

Xem thêm

[2023 – 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Thái Nguyên

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1 (2,0 điểm). (Xem giải) 1. Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt mang điện là 16, nguyên tử nguyên tố Y ở trạng thái cơ bản có 5 electron ở các phân lớp s. a. Viết cấu hình electron nguyên tử và xác định vị trí của các nguyên tố X, Y b. Khi cho đơn chất của nguyên tố X tác dụng với đơn chất của nguyên tố

Xem thêm

[2023] Thi thử TN sở GDĐT Thái Nguyên (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 102 41B 42D 43A 44C 45C 46A 47B 48C 49B 50D 51B 52A 53B 54C 55C 56B 57A 58D 59D 60A 61C 62A 63B 64A 65D 66C 67D 68B 69B 70A 71D 72A 73C 74C 75D 76D 77C 78A 79D 80B Câu 41: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây ở thể khí? A. Anilin.        B. Trimetylamin.        C. Glyxin.         D. Alanin. (Xem giải) Câu 42: Cho Fe2O3 tác dụng

Xem thêm

[2023] Thi thử TN sở GDĐT Thái Nguyên (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 048 41D 42A 43A 44D 45D 46C 47C 48C 49B 50C 51C 52B 53A 54A 55C 56C 57B 58C 59B 60D 61D 62D 63B 64B 65A 66A 67D 68D 69B 70C 71B 72D 73A 74A 75C 76B 77A 78A 79A 80B Câu 41: Etyl axetat được tạo ra bởi phản ứng este hoá giữa hai chất nào sau đây? A. HCOOH và C2H5OH.         B. CH3OH và CH3COOH. C. C2H5COOH và CH3COOH.       D. CH3COOH

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Gang Thép – Thái Nguyên (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 031 41D 42D 43A 44B 45C 46B 47A 48B 49C 50D 51B 52C 53D 54A 55B 56A 57C 58B 59A 60D 61D 62C 63A 64B 65B 66C 67B 68B 69C 70A 71A 72A 73D 74C 75C 76D 77C 78A 79B 80A Câu 41. Nhóm chức nào sau đây có trong tristearin? A. Axit.       B. Ancol.       C. Anđehit.       D. Este. Câu 42. Ion nào có tính khử mạnh nhất trong các

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Chu Văn An – Thái Nguyên (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 027 41C 42B 43D 44A 45C 46B 47D 48C 49C 50C 51D 52B 53A 54B 55A 56A 57D 58B 59D 60A 61C 62A 63B 64C 65D 66B 67D 68D 69D 70A 71A 72D 73A 74D 75B 76C 77D 78A 79C 80D (Xem giải) Câu 41: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Trimetylamin là amin bậc 3.         B. Dung dịch anbumin có phản ứng màu biure. C. Glyxin có khối lượng phân tử là 89.

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Gang Thép – Thái Nguyên (Lần 4)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 170 41B 42B 43C 44B 45C 46D 47D 48B 49D 50D 51B 52D 53C 54C 55B 56B 57C 58B 59C 60B 61D 62A 63B 64C 65C 66D 67A 68B 69C 70D 71C 72C 73D 74D 75D 76D 77A 78B 79C 80A Câu 41: Dung dịch axit H2SO4 đặc, nguội không phản ứng được với kim loại nào sau đây: A. Zn.       B. Fe.       C. Cu.         D. Ag. Câu 42: Chất

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên Thái Nguyên (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 169 41C 42A 43C 44A 45C 46C 47A 48D 49A 50A 51A 52D 53B 54A 55D 56C 57D 58B 59B 60D 61C 62D 63B 64B 65C 66B 67B 68D 69B 70D 71B 72C 73D 74D 75A 76D 77C 78A 79C 80B (Xem giải) Câu 41: Cho chất X có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất Y có công thức phân tử C3H5O2Na. Công thức của X là A. HCOOC3H7.    

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Chu Văn An – Thái Nguyên (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 157 41B 42C 43D 44C 45A 46A 47C 48B 49A 50B 51D 52D 53C 54B 55D 56B 57B 58A 59A 60C 61B 62A 63D 64C 65B 66B 67A 68A 69B 70C 71D 72A 73A 74B 75C 76D 77D 78C 79C 80D Câu 41: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? A. AlC3.       B. Al2O3.       C. NaCl.         D. Na2CO3. Câu 42: Ở nhiệt độ thường, kim loại K phản ứng

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Thái Nguyên (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 107 41D 42D 43C 44B 45A 46B 47D 48C 49D 50B 51A 52D 53D 54A 55A 56C 57B 58A 59B 60C 61C 62C 63C 64D 65B 66D 67A 68B 69A 70B 71D 72C 73C 74A 75C 76A 77B 78D 79A 80B Câu 41: Trong phân tử chất nào sau đây có 1 nhóm amino (NH2) và 1 nhóm cacboxyl (COOH)? A. Anđehit axetic.       B. Axit fomic.       C. Etylamin.         D. Alanin.

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Chu Văn An – Thái Nguyên (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 075 41C 42A 43B 44B 45A 46D 47D 48D 49A 50C 51B 52C 53D 54C 55D 56A 57A 58D 59C 60A 61B 62A 63C 64D 65D 66C 67A 68A 69A 70C 71B 72C 73A 74A 75C 76D 77A 78C 79D 80D Câu 41: Chất nào sau đây là axit béo A. Axit fomic.       B. Axit axetic.       C. Axit stearic.         D. Axit acrylic. Câu 42: Ion kim loại nào sau đây

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Thái Nguyên (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 063 1D 2A 3D 4C 5B 6B 7D 8C 9D 10A 11A 12C 13D 14A 15C 16C 17B 18B 19B 20B 21D 22B 23C 24C 25B 26D 27B 28D 29B 30A 31A 32A 33C 34C 35D 36A 37A 38B 39D 40C Câu 1. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? A. HCl.       B. H2SO4.       C. NaCl.         D. NaOH. Câu 2. Chất nào sau đây tác

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Gang Thép – Thái Nguyên (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 059 41B 42D 43C 44C 45D 46A 47A 48C 49D 50D 51C 52A 53B 54C 55C 56D 57D 58C 59C 60A 61C 62B 63A 64D 65D 66D 67C 68C 69D 70C 71A 72B 73A 74B 75C 76B 77A 78B 79A 80D (Xem giải) Câu 41. Tiến hành các thí nghiệm sau ở điều kiện thường: (a) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S. (b) Sục khí F2 vào nước. (c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc. (d) Sục khí

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Thái Nguyên (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43D 44C 45D 46A 47D 48A 49A 50B 51A 52B 53C 54C 55A 56C 57B 58A 59B 60D 61B 62B 63A 64D 65D 66D 67C 68B 69A 70C 71A 72C 73B 74B 75D 76A 77C 78D 79A 80C Câu 41: Cho dãy các kim loại: Ba, Ca, Al, Fe. Số kim loại kiềm thổ trong dãy là A. 1       B. 4       C. 3       D. 2 Câu 42: Đốt cháy hoàn toàn

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Thái Nguyên (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43C 44D 45B 46C 47C 48A 49B 50C 51B 52D 53D 54A 55B 56D 57D 58C 59B 60B 61C 62C 63B 64D 65C 66B 67B 68D 69D 70D 71B 72D 73A 74A 75A 76A 77C 78C 79C 80A Câu 41: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học? A. Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4.        B. Cho kim loại Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3. C. Cho kim loại Ag vào dung

Xem thêm

[2021] Thi học kỳ 1 chuyên Thái Nguyên

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2A 3C 4D 5B 6D 7B 8B 9D 10B 11D 12D 13C 14D 15A 16C 17B 18C 19C 20C 21D 22B 23C 24D 25B 26C 27D 28A 29C 30D Câu 1: Chất nào sau đây không phải là este? A. (CH3COO)3C3H5.       B. HCOOCH3.       C. CH3COOC2H5.       D. C2H5COOH. Câu 2: Hợp chất H2N-CH(CH3)-COOH có tên gọi là A. alanin.       B. glyxin.       C. valin.       D.

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Thái Nguyên (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43D 44C 45B 46B 47B 48D 49C 50D 51C 52A 53B 54C 55B 56A 57D 58A 59A 60A 61D 62D 63A 64B 65D 66C 67C 68B 69B 70C 71C 72D 73D 74C 75D 76A 77D 78A 79A 80A Câu 41: Dung dịch HNO3 loãng tác dụng với chất nào sau đây tạo ra khi không màu bị hóa nâu trong không khí? A. Fe(NO3)3.       B. Fe(NO3)2.       C. Fe2O3.         D. Fe(OH)3. Câu

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Thái Nguyên

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43D 44B 45A 46A 47B 48A 49C 50A 51A 52D 53C 54C 55D 56B 57B 58D 59B 60C 61B 62D 63A 64C 65D 66D 67B 68C 69B 70A 71D 72C 73A 74B 75D 76B 77D 78C 79C 80A Câu 41: Dung dịch HCl tác dụng với chất nào sau đây tạo ra muối FeCl3? A. Fe(NO3)3.       B. FeO.       C. Fe(OH)3.       D. FeS. Câu 42: Kim loại sắt tác dụng với lượng

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Phú Bình – Thái Nguyên (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1B 2D 3D 4D 5C 6A 7B 8C 9C 10B 11A 12A 13B 14D 15A 16B 17C 18D 19A 20B 21C 22D 23A 24C 25D 26B 27B 28C 29A 30A 31D 32C 33D 34B 35A 36B 37B 38D 39C 40A Câu 1: Trong các chất sau đây chất nào là của chất béo? A. metyl axetat.         B. tristearin.         C. saccarozơ.          D. Etyl amin. Câu 2: Trong tự nhiên kim loại

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Đại Từ – Thái Nguyên (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43D 44D 45A 46A 47B 48B 49A 50D 51A 52D 53B 54A 55D 56A 57A 58A 59C 60C 61D 62B 63B 64C 65D 66D 67 68A 69A 70A 71A 72B 73D 74A 75A 76B 77B 78C 79B 80B Câu 41: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất? A. Zn.          B. Hg.          C. Ag.          D. Cu. Câu 42: Kim loại nào sau đây

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!