[2023 – 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Bình Thuận

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1 (4,5 điểm) (Xem giải) 1.1. (1,5 điểm) Cho 5 nguyên tố A, X, Y, Z, T theo thứ tự thuộc 5 ô liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, có số hiệu nguyên tử tăng dần. Tổng số hạt mang điện trong 5 nguyên tử của 5 nguyên tố trên bằng 100. a) Xác định 5 nguyên tố A, X, Y, Z, T. b) Sắp xếp

Xem thêm

[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Bình Thuận

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 153 41D 42C 43B 44B 45C 46B 47B 48D 49A 50B 51D 52D 53D 54B 55D 56D 57A 58A 59C 60B 61C 62C 63A 64B 65D 66C 67D 68D 69B 70A 71D 72C 73C 74C 75B 76A 77D 78C 79B 80A Câu 41: Hợp chất X là chất rắn màu trắng, không tan trong nước và bền với nhiệt. Công thức hoá học của X là A. Al(NO3)3.       B. NaAlO2.       C. Al(OH)3.   

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Bình Thuận (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 142 41D 42B 43C 44A 45B 46D 47D 48D 49B 50C 51D 52B 53D 54B 55A 56C 57A 58A 59D 60A 61B 62C 63A 64A 65B 66C 67C 68C 69C 70B 71B 72D 73B 74D 75A 76D 77A 78B 79B 80A (Xem giải) Câu 41: Đun nóng este E với dung dịch NaOH đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được sản phẩm có chứa ancol. Este nào sau đây thỏa mãn tính chất của E? A.

Xem thêm

[2021] Thi thử THPT của sở GDĐT Bình Thuận

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43A 44A 45B 46D 47C 48B 49C 50A 51B 52D 53D 54C 55D 56B 57C 58B 59C 60A 61A 62D 63A 64D 65B 66C 67B 68C 69A 70A 71C 72D 73B 74A 75D 76C 77D 78B 79C 80A Câu 41: Chất nào sau đây có hai liên kết π trong phân tử? A. Etilen.       B. Etan.       C. Benzen.       D. Axetilen. Câu 42: Polime nào được dùng làm chất dẻo? A. Poli(vinyl

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Lý Thường Kiệt – Bình Thuận

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43D 44B 45D 46D 47B 48D 49D 50D 51A 52C 53C 54A 55A 56C 57C 58B 59C 60C 61A 62A 63D 64D 65B 66B 67A 68C 69D 70B 71C 72D 73A 74D 75D 76D 77A 78A 79D 80A Câu 41: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? A. Fe         B. Na         C. Ag          D. Cu Câu 42:

Xem thêm

[2021] Thi học kỳ 1 sở GDĐT Bình Thuận

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3C 4C 5A 6C 7B 8D 9C 10D 11B 12A 13C 14C 15D 16B 17D 18A 19C 20A 21C 22B 23B 24D 25C 26C 27A 28A 29D 30A 31B 32D 33B 34B 35A 36D 37C 38D 39C 40B Câu 1. Thành phần chính của cao su thiên nhiên là A. Poliisopren       B. Polietilen       C. Polibutadien       D. Polipropilen Câu 2. Nhận xét nào sau đây là đúng? A. Khi thủy phân CH3COOH=CH2

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Bình Thuận

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43B 44C 45A 46B 47B 48A 49C 50B 51A 52D 53A 54D 55A 56A 57A 58D 59B 60D 61C 62D 63C 64B 65A 66C 67C 68C 69A 70A 71D 72B 73B 74C 75D 76B 77A 78C 79A 80B Câu 41: Công thức hóa học của muối natri sunfat là A. Na2S.       B. Na2SO3.       C. NaHSO3.       D. Na2SO4. Câu 42: Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong

Xem thêm

[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – Sở GDĐT Bình Thuận

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3D 4C 5C 6A 7D 8B 9B 10B 11A 12D 13C 14D 15A 16C 17A 18B 19C 20D 21A 22 23B 24D 25C 26C 27C 28B 29C 30D 31D 32C 33A 34B 35B 36D 37B 38A 39B 40D Câu 1: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau: Thuốc thử Mẫu thử Hiện tượng Dung dịch NaHCO3 X Có bọt khí Dung dịch AgNO3/NH3, t° X, Y, Z

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!