[2019] Thi thử THPT Quốc gia Chuyên Trần Phú – Hải Phòng (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43B 44C 45A 46D 47A 48C 49B 50D 51A 52B 53B 54A 55D 56D 57A 58C 59B 60C 61D 62D 63C 64B 65C 66A 67A 68D 69A 70B 71A 72B 73D 74C 75B 76A 77D 78A 79C 80? Câu 41: Kim loại Fe phản ứng với dung dịch nào sau đây tạo thành muối sắt (III)? A. Dung dịch HCl dư.       B. Dung dịch H2SO4 (loãng, dư). C. Dung dịch HNO3 (loãng, dư).       D. Dung dịch CuSO4 dư. Câu

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Thái Phiên – Hải Phòng (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43C 44C 45D 46A 47D 48A 49D 50A 51B 52B 53D 54D 55D 56A 57B 58B 59C 60D 61C 62A 63B 64C 65D 66D 67B 68B 69C 70A 71A 72B 73A 74C 75B 76A 77B 78C 79D 80D Câu 41: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit? A. Tinh bột.         B. Xenlulozơ.         C. Saccarozơ.         D. Glucozơ. Câu 42: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất? A. Ag.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia liên kết 5 trường chuẩn của Hải Phòng

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43C 44A 45A 46A 47C 48B 49D 50B 51A 52A 53C 54D 55B 56B 57B 58D 59A 60B 61D 62B 63D 64B 65D 66D 67C 68C 69C 70B 71B 72B 73B 74B 75C 76D 77C 78B 79A 80B Câu 41. Xà phòng hóa hoàn toàn CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH thu được muối nào sau đây? A. CH3COONa.         B. HCOONa.         C. CH3ONa.          D. C2H5COONa. Câu 42. Triolein có công thức cấu tạo là

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Ngô Quyền – Hải Phòng (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43A 44A 45B 46D 47B 48A 49A 50C 51B 52A 53C 54D 55C 56B 57C 58A 59B 60C 61C 62C 63C 64B 65A 66B 67B 68B 69A 70B 71B 72D 73B 74C 75A 76C 77A 78D 79A 80C Câu 41: Anilin có công thức là A. C6H5CH2NH2         B. C2H5NH2         C. C6H5NH2         D. H2N-CH2-COOH Câu 42: Kim loại dùng để sản xuất dây dẫn truyền tải điện năng ngoài trời (cao thế, trung thế…)

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!