You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2021] Thi thử TN trường Thái Phiên – Hải Phòng

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43A 44C 45B 46C 47D 48B 49C 50C 51D 52B 53A 54B 55B 56C 57A 58B 59D 60A 61C 62C 63B 64D 65D 66B 67C 68A 69C 70B 71A 72A 73D 74A 75D 76A 77D 78A 79A 80D Câu 41: Thuỷ phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 là 16. Tên của Y là A. Natri propionat.  

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Lê Quý Đôn – Hải Phòng (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43A 44A 45D 46A 47B 48B 49A 50A 51D 52A 53A 54C 55D 56D 57B 58C 59D 60B 61C 62A 63C 64C 65B 66B 67B 68D 69C 70B 71A 72C 73C 74B 75B 76D 77A 78B 79D 80D Câu 41: Trong một phân tử Gly-Ala-Val có số nguyên tử oxi là A. 4.       B. 3.       C. 2.       D. 5. Câu 42: Chất nào sau đây tác dụng với NaOH sinh ra glixerol? A. Glucozơ.    

Xem thêm

[2021] Thi thử cụm Ngô Quyền – Kiến An – An Lão Hải Phòng (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3A 4A 5B 6C 7D 8D 9A 10A 11B 12A 13C 14B 15C 16B 17C 18A 19A 20B 21A 22D 23D 24B 25D 26C 27C 28C 29C 30D 31D 32B 33D 34C 35B 36D 37B 38B 39A 40C (Xem giải) Câu 1: Hệ số polime hóa của PE có phân tử khối trung bình 3472 là A. 124          B. 125          C. 130          D. 142 Câu 2: Khi thủy phân đến cùng tinh bột

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Trần Phú – Hải Phòng (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43D 44A 45B 46A 47C 48A 49C 50C 51D 52D 53D 54C 55A 56D 57A 58B 59D 60C 61C 62B 63C 64D 65B 66C 67B 68C 69A 70D 71A 72B 73A 74D 75C 76C 77C 78B 79B 80A Câu 41: Cho các polime: poli(vinyl clorua), xenlulozơ, policaproamit, polistiren, xenlulozơ triaxetat, nilon-6,6. Số polime tổng hợp là A. 2.        B. 4.        C. 3.       D. 5. Câu 42: Dung dịch Fe2(SO4)3 không phản ứng với chất nảo sau

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Hải Phòng

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3A 4C 5A 6B 7B 8B 9D 10C 11A 12B 13D 14B 15B 16C 17D 18C 19D 20D 21C 22B 23C 24B 25B 26A 27D 28B 29B 30B 31D 32B 33B 34C 35B 36C 37C 38D 39C 40B Câu 1. Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được CH3COONa? A. CH3COOC2H5.        B. HCOOC2H5.       C. C2H5COOCH3        D. HCOOCH3. Câu 2. Dung dịch nào sau đây không làm chuyển màu quỳ tím? A. Lysin.  

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Trần Phú – Hải Phòng (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43D 44B 45D 46A 47A 48A 49D 50C 51C 52A 53D 54A 55A 56B 57C 58D 59B 60A 61C 62B 63D 64D 65D 66B 67B 68B 69C 70A 71D 72C 73C 74C 75C 76B 77D 78D 79B 80A Câu 41: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch kiềm, giải phóng khí H2? A. Cu.       B. Al.       C. Fe.       D. Ag. Câu 42: Ở điều kiện thích hợp, kim loại Al không tác dụng

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Kiến An – Hải Phòng (Lần 2 – Mã 270)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43B 44D 45B 46D 47A 48A 49B 50A 51A 52D 53A 54A 55C 56B 57D 58C 59C 60B 61C 62B 63C 64D 65A 66C 67D 68D 69A 70B 71B 72B 73B 74C 75C 76D 77A 78B 79D 80C Câu 41. Cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch? A. HCl và NaNO3.       B. CaCl2 và NaOH. C. Fe(NO3)3 và AgNO3.       D. KHCO3 và HCl. (Xem giải) Câu 42. Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Kiến An – Hải Phòng (Lần 2 – Mã 148)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43B 44C 45A 46C 47B 48C 49C 50A 51D 52D 53D 54C 55C 56B 57B 58C 59B 60D 61A 62A 63A 64B 65A 66D 67A 68D 69A 70D 71B 72C 73B 74D 75A 76C 77D 78D 79A 80D Câu 41. Kim loại nào sau đây không tan được trong H2SO4 loãng? A. Fe.       B. Cu.       C. Al.       D. Mg. Câu 42. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tính chuyển màu xanh? A. CH3COOH.    

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Kiến An – Hải Phòng (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43C 44B 45A 46B 47A 48B 49C 50C 51A 52D 53B 54C 55A 56A 57C 58D 59A 60D 61D 62C 63A 64C 65B 66C 67C 68B 69C 70C 71D 72B 73A 74C 75A 76A 77B 78B 79B 80A Câu 41. Chất nào sau đây không bị thuỷ phân trong dung dịch axit sunfuric loãng, đun nóng? A. Saccarozơ.       B. Glucozơ.       C. Xenlulozơ.       D. Etyl axetat. Câu 42. Hai dung dịch đều làm đổi màu quỳ tím

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia Chuyên Trần Phú – Hải Phòng (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43D 44A 45B 46D 47C 48B 49A 50C 51D 52D 53C 54A 55B 56B 57D 58B 59D 60A 61D 62B 63C 64A 65C 66B 67B 68A 69C 70B 71D 72C 73B 74C 75D 76A 77B 78A 79C 80D Câu 41: Plương pháp điều chế kim loại kiềm là A. nhiệt luyện.      B. thuỷ luyện.      C. điện phân nóng chảy.      D. điện phân dung dịch. Câu 42: Trong chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã rải xuống các cánh rừng Việt Nam

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Ngô Quyền – Hải Phòng (Lần 1 – Mã đề 271)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3B 4B 5C 6B 7A 8C 9C 10B 11D 12B 13A 14D 15D 16D 17B 18A 19B 20C 21C 22B 23C 24A 25A 26C 27D 28B 29D 30D 31A 32A 33A 34C 35C 36D 37D 38B 39A 40A Câu 1. Số nguyên tử cacbon trong phân tử Alanin là A. 5.       B. 7.       C. 9.       D. 3. (Xem giải) Câu 2. Cho 36 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 75% thu được m gam

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Ngô Quyền – Hải Phòng (Lần 1 – Mã đề 136)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3D 4D 5D 6D 7A 8D 9B 10D 11A 12A 13C 14C 15A 16A 17A 18B 19B 20C 21B 22B 23A 24D 25B 26A 27C 28C 29B 30C 31B 32D 33C 34A 35A 36C 37D 38D 39B 40C Câu 1. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh? A. HCl.       B. CH3NH2.       C. H2NCH2COOH.       D. CH3COOH. Câu 2. Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên? A. Polistiren.       B.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Thái Phiên – Hải Phòng (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43B 44D 45B 46A 47A 48B 49C 50C 51B 52D 53A 54B 55D 56B 57D 58A 59C 60C 61A 62C 63D 64C 65A 66C 67B 68D 69D 70C 71C 72A 73B 74D 75C 76A 77D 78A 79A 80B Câu 41: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo? A. Tơ nilon–6,6.          B. Tơ axetat.          C. Tơ olon.          D. Tơ tằm. Câu 42: Chất nào sau đây

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Mạc Đĩnh Chi – Hải Phòng (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43D 44C 45B 46C 47D 48B 49B 50D 51A 52C 53D 54A 55C 56C 57A 58B 59C 60C 61B 62C 63B 64B 65D 66C 67C 68C 69D 70D 71C 72D 73C 74D 75D 76B 77D 78D 79B 80C Câu 41: Trùng hợp vinyl clorua thu được polime có tên gọi là A. polipropilen.          B. poli(vinyl clorua).          C. polietilen.          D. polistiren. Câu 42: Hợp chất NH2-CH(CH3)-COOH có tên gọi là A. Valin.    

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Ngô Quyền – Hải Phòng (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3A 4B 5B 6B 7C 8D 9B 10C 11A 12C 13D 14D 15B 16B 17C 18B 19B 20C 21A 22D 23D 24C 25C 26B 27D 28B 29D 30D 31B 32C 33D 34D 35C 36A 37D 38D 39A 40A Câu 1. Trong các kim loại: Al, Mg, Fe và Cu, kim loại có tính khử mạnh nhất là A. Cu.         B. Mg.         C. Fe.         D. Al. Câu 2. Trong công nghiệp, để điều chế

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Hải Phòng (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43C 44B 45A 46B 47D 48B 49A 50C 51A 52D 53D 54C 55A 56A 57B 58D 59A 60D 61B 62C 63A 64C 65B 66C 67C 68B 69C 70C 71B 72D 73A 74A 75A 76A 77C 78D 79D 80D Câu 41. Thạch cao nung có công thức hóa học là A. CaCO3.       B. CaSO4.H2O.       C. CaSO4.         D. CaSO4.2H2O. Câu 42. Ở trạng thái cơ bản, số electron hóa trị của Al (Z = 13) là A. 2.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Quang Trung – Hải Phòng (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43C 44B 45B 46B 47A 48C 49B 50D 51D 52C 53B 54A 55D 56A 57D 58D 59D 60A 61B 62C 63D 64B 65D 66A 67B 68C 69B 70A 71C 72C 73A 74D 75D 76B 77A 78? 79? 80C Câu 41: Ion nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất? A. Zn2+.       B. Cu2+.       C. H+.       D. Ag+. Câu 42: Đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol hỗn hợp hai amin no, đơn chức, là đồng đẳng

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia Chuyên Trần Phú – Hải Phòng (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43B 44C 45A 46D 47A 48C 49B 50D 51A 52B 53B 54A 55D 56D 57A 58C 59B 60C 61D 62D 63C 64B 65C 66A 67A 68D 69A 70B 71A 72B 73D 74C 75B 76A 77D 78A 79C 80? Câu 41: Kim loại Fe phản ứng với dung dịch nào sau đây tạo thành muối sắt (III)? A. Dung dịch HCl dư.       B. Dung dịch H2SO4 (loãng, dư). C. Dung dịch HNO3 (loãng, dư).       D. Dung dịch CuSO4 dư. Câu

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Thái Phiên – Hải Phòng (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43C 44C 45D 46A 47D 48A 49D 50A 51B 52B 53D 54D 55D 56A 57B 58B 59C 60D 61C 62A 63B 64C 65D 66D 67B 68B 69C 70A 71A 72B 73A 74C 75B 76A 77B 78C 79D 80D Câu 41: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit? A. Tinh bột.         B. Xenlulozơ.         C. Saccarozơ.         D. Glucozơ. Câu 42: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất? A. Ag.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia liên kết 5 trường chuẩn của Hải Phòng

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43C 44A 45A 46A 47C 48B 49D 50B 51A 52A 53C 54D 55B 56B 57B 58D 59A 60B 61D 62B 63D 64B 65D 66D 67C 68C 69C 70B 71B 72B 73B 74B 75C 76D 77C 78B 79A 80B Câu 41. Xà phòng hóa hoàn toàn CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH thu được muối nào sau đây? A. CH3COONa.         B. HCOONa.         C. CH3ONa.          D. C2H5COONa. Câu 42. Triolein có công thức cấu tạo là

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Ngô Quyền – Hải Phòng (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43A 44A 45B 46D 47B 48A 49A 50C 51B 52A 53C 54D 55C 56B 57C 58A 59B 60C 61C 62C 63C 64B 65A 66B 67B 68B 69A 70B 71B 72D 73B 74C 75A 76C 77A 78D 79A 80C Câu 41: Anilin có công thức là A. C6H5CH2NH2         B. C2H5NH2         C. C6H5NH2         D. H2N-CH2-COOH Câu 42: Kim loại dùng để sản xuất dây dẫn truyền tải điện năng ngoài trời (cao thế, trung thế…)

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!