[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – TP Hải Phòng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: (Xem giải) Bài 1. (1,0 điểm) Trong phân tử M2X có tổng số hạt cơ bản (proton, nơtron, electron) là 140, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Số hạt mang điện của nguyên tử M nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tử X là 22. Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố M, X và xác định vị trí của

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Kiến An – Hải Phòng (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 002 41D 42D 43C 44A 45C 46B 47A 48C 49C 50A 51A 52B 53D 54D 55B 56B 57C 58D 59B 60D 61D 62C 63B 64D 65B 66A 67B 68B 69A 70D 71D 72A 73A 74D 75D 76D 77C 78A 79D 80B Câu 41. Đường nho là tên thường gọi của chất nào sau đây? A. Fructozơ.       B. Glixerol.       C. Saccarozơ.         D. Glucozơ. Câu 42. Công thức chung của amin đơn

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Ngô Quyền – Hải Phòng (Lần 5)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 164 41A 42D 43D 44A 45B 46D 47B 48D 49A 50D 51B 52D 53A 54A 55B 56A 57C 58D 59A 60A 61C 62D 63B 64C 65D 66B 67B 68B 69C 70D 71A 72C 73C 74C 75D 76B 77C 78C 79C 80A Câu 41: Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất so với các kim loại còn lại? A. Cu.       B. Fe.       C. Mg.         D. Ba. Câu 42:

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Kiến An – Hải Phòng (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 155 41A 42C 43A 44C 45B 46D 47C 48A 49B 50A 51B 52A 53D 54C 55C 56D 57C 58D 59C 60C 61B 62B 63C 64C 65A 66D 67A 68B 69B 70D 71C 72B 73A 74D 75B 76A 77D 78B 79C 80A Câu 41: Tính chất hóa học chung của kim loại là A. tính khử.       B. tính bazơ.       C. tính axit.       D. tính oxi hóa. Câu 42: Oxit kim loại

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Hải Phòng (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 141 41B 42A 43B 44B 45C 46B 47A 48C 49D 50B 51D 52C 53D 54D 55C 56B 57D 58C 59A 60B 61B 62C 63A 64D 65D 66A 67A 68A 69D 70C 71A 72B 73D 74A 75C 76A 77A 78C 79D 80D Câu 41. Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không tác dụng với nước? A. Ca.       B. Be.       C. K.        D. Na. Câu 42. Trong phân tử

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Hải Phòng (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 106 41C 42D 43D 44D 45C 46D 47B 48C 49D 50A 51D 52A 53C 54A 55D 56A 57D 58B 59C 60A 61A 62A 63D 64A 65B 66C 67A 68C 69B 70D 71B 72C 73C 74B 75A 76B 77B 78B 79D 80D Câu 41: Trong dung dịch, ion nào sau đây oxi hoá được kim loại Cu? A. Fe2+.       B. Al3+.       C. Ag+.       D. Mg2+. Câu 42: Chất nào sau đây

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Kiến An – Hải Phòng (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 102 41D 42D 43A 44B 45B 46A 47B 48A 49C 50B 51A 52B 53A 54A 55C 56B 57A 58D 59D 60D 61D 62A 63B 64C 65C 66C 67D 68A 69D 70D 71C 72D 73C 74B 75C 76A 77A 78A 79B 80C Câu 41. Công thức phân tử của etilen là A. C3H6.       B. C4H4.       C. C3H4.         D. C2H4. Câu 42. Quá trình quang hợp của cây xanh sản sinh ra

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Hải Phòng (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 074 41A 42A 43C 44B 45A 46C 47C 48D 49B 50B 51B 52B 53B 54D 55B 56D 57D 58C 59C 60C 61D 62A 63B 64D 65A 66D 67B 68A 69A 70A 71B 72C 73D 74B 75D 76C 77A 78B 79C 80D (Xem giải) Câu 41: Để bảo ống thép (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt) bằng phương pháp điện hóa, người ta gắn vào mặt ngoài của ống thép những khối kim loại A. Zn.      

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Quang Trung – Hải Phòng (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 047 41B 42D 43B 44D 45C 46C 47D 48C 49A 50C 51B 52C 53B 54C 55B 56C 57B 58D 59D 60B 61D 62C 63C 64B 65D 66B 67D 68B 69B 70B 71A 72D 73B 74C 75C 76B 77B 78B 79A 80D Câu 41. Đồng phân của glucozơ là A. Sobitol.       B. Fructozơ.       C. Xenlulozơ.         D. Saccarozơ. Câu 42. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên? A. Tơ nilon-6.

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên Trần Phú – Hải Phòng (Đề tự luyện)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 022 41D 42C 43C 44A 45C 46B 47A 48D 49C 50A 51B 52A 53D 54C 55A 56A 57D 58D 59C 60B 61B 62B 63A 64C 65C 66B 67C 68D 69D 70D 71C 72D 73B 74D 75C 76C 77B 78A 79D 80B Câu 41: Muối ngậm nước CaSO4.2H2O có tên thường gọi là A. vôi tôi.         B. thạch nhũ. C. thạch cao nung.       D. thạch cao sống. Câu 42: Chất hữu cơ X có

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Lê Hồng Phong – Hải Phòng (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43A 44A 45A 46A 47C 48C 49B 50B 51C 52D 53D 54C 55C 56C 57B 58C 59D 60B 61A 62C 63A 64B 65A 66B 67C 68C 69D 70B 71A 72C 73B 74C 75D 76B 77C 78A 79B 80D Câu 41: Loại than có khả năng hấp phụ mạnh, được dùng nhiều trong mặt nạ phòng độc, trong công nghiệp hoá chất và trong y học gọi là A. than cốc.       B. than chì.       C.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Thăng Long – Hải Phòng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43C 44C 45D 46B 47B 48C 49A 50A 51D 52A 53C 54D 55B 56A 57C 58C 59C 60B 61A 62C 63D 64C 65A 66C 67B 68A 69B 70C 71A 72C 73A 74D 75D 76A 77B 78C 79D 80A Câu 41: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất? A. Au.       B. Al.       C. Ag.         D. Cu. Câu 42: Phản ứng nào sau đây thu được muối sắt II? A. Fe

Xem thêm

[2021] Thi thử THPT trường An Lão – Hải Phòng (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43A 44B 45C 46A 47B 48A 49A 50D 51B 52C 53B 54A 55D 56C 57B 58B 59D 60C 61D 62D 63B 64A 65B 66B 67D 68C 69C 70D 71A 72C 73D 74C 75D 76A 77A 78D 79B 80C Câu 41: Chất béo là trieste của axit béo với A. glixerol.       B. etylen glicol.       C. ancol etylic.         D. ancol metylic. Câu 42: Dung dịch nào sau đây tác dụng được với CaCO3?

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Tiên Lãng – Hải Phòng (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43C 44A 45A 46C 47D 48C 49A 50B 51C 52C 53A 54C 55D 56D 57A 58D 59A 60D 61B 62B 63A 64D 65C 66C 67B 68A 69A 70D 71D 72B 73B 74A 75C 76A 77C 78B 79C 80B Câu 41: Kim loại phản ứng được với axit Clohidric là A. Au.       B. Al.       C. Cu.       D. Ag. (Xem giải) Câu 42: Cho 54 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất

Xem thêm

[2021] Thi thử TN cụm Thái Phiên – Ngô Quyền – Trần Nguyễn Hãn – Hải Phòng (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43D 44C 45A 46B 47B 48B 49C 50B 51C 52B 53A 54C 55D 56B 57B 58A 59C 60C 61C 62C 63A 64A 65D 66C 67D 68B 69D 70B 71A 72D 73D 74A 75C 76A 77A 78D 79B 80A Câu 41: Axit nào sau đây không phải là axit béo? A. Axit paminitc.       B. Axit oleic.       C. Axit stearic.         D. Axit acrylic. Câu 42: Dung dịch nào dưới đây không thể làm

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Kiến An – Hải Phòng (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2A 3C 4B 5B 6B 7C 8A 9A 10A 11D 12D 13C 14B 15C 16D 17C 18D 19D 20B 21A 22D 23B 24D 25C 26A 27C 28B 29C 30B 31A 32C 33C 34D 35B 36D 37C 38A 39D 40D Câu 1: Chất nào sau đây là axit béo? A. Axit panmitic.       B. Axit axetic.       C. Axit fomic.         D. Axit propionic. Câu 2: Cho lượng dư Fe lần lượt tác dụng với các

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Thủy Sơn – Hải Phòng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3B 4A 5A 6B 7A 8B 9C 10C 11A 12D 13B 14B 15A 16C 17C 18B 19B 20D 21C 22A 23A 24B 25D 26B 27B 28A 29D 30C 31B 32C 33B 34C 35A 36C 37B 38D 39A 40C Câu 1: Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng lớn nhất? A. Li.       B. Pb.       C. Au.         D. Os. Câu 2: Chất nào sau đây phản ứng với nước tạo dung

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Nguyễn Đức Cảnh – Hải Phòng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43C 44A 45C 46D 47C 48D 49A 50C 51A 52B 53D 54C 55D 56B 57C 58C 59C 60A 61C 62B 63D 64D 65B 66A 67D 68B 69C 70B 71D 72A 73B 74D 75A 76A 77D 78B 79A 80A Câu 41: Polipropilen (PP) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây ? A. CH2=CH2.       B. CH2=CH-CH3.       C. CH2=CH2Cl.       D. CH3-CH3. Câu 42: Chất nào dưới đây có phản

Xem thêm

[2021] Thi thử THPT của sở GDĐT Hải Phòng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43D 44B 45B 46B 47A 48B 49D 50C 51B 52C 53A 54B 55A 56B 57C 58C 59B 60D 61D 62D 63A 64A 65A 66C 67D 68D 69B 70A 71D 72A 73D 74C 75A 76D 77D 78D 79C 80B Câu 41: Chất nào sau đây có 1 liên kết pi trong phân tử? A. C2H2.       B. C6H6.       C. CH4.       D. C2H4. Câu 42: Saccarit chiếm thành phần chủ yếu trong mật ong

Xem thêm

[2021] Thi thử THPT trường An Lão – Hải Phòng (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3C 4C 5A 6D 7A 8D 9D 10C 11A 12A 13A 14A 15A 16B 17C 18D 19D 20D 21B 22D 23D 24C 25A 26C 27A 28A 29D 30C 31D 32D 33A 34D 35B 36B 37D 38D 39D 40D Câu 1. Ion nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất? A. Mg2+.       B. Ag+.       C. Na+.         D. Al3+. Câu 2. Các kim loại có tính khử mạnh được điều chế bằng

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Kiến An – Hải Phòng (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3A 4B 5A 6A 7D 8D 9A 10C 11D 12B 13A 14D 15B 16B 17B 18B 19C 20C 21C 22C 23D 24D 25B 26B 27A 28C 29C 30B 31A 32A 33C 34D 35D 36A 37D 38D 39C 40A (Xem giải) Câu 1: Cho 5,4 gam Mg vào 300 ml dung dịch CuSO4 0,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 14,4.       B. 9,6.      

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!