You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2021] Thi thử TN trường Lê Hồng Phong – Hải Phòng (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43A 44A 45A 46A 47C 48C 49B 50B 51C 52D 53D 54C 55C 56C 57B 58C 59D 60B 61A 62C 63A 64B 65A 66B 67C 68C 69D 70B 71A 72C 73B 74C 75D 76B 77C 78A 79B 80D Câu 41: Loại than có khả năng hấp phụ mạnh, được dùng nhiều trong mặt nạ phòng độc, trong công nghiệp hoá chất và trong y học gọi là A. than cốc.       B. than chì.       C.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Thăng Long – Hải Phòng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43C 44C 45D 46B 47B 48C 49A 50A 51D 52A 53C 54D 55B 56A 57C 58C 59C 60B 61A 62C 63D 64C 65A 66C 67B 68A 69B 70C 71A 72C 73A 74D 75D 76A 77B 78C 79D 80A Câu 41: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất? A. Au.       B. Al.       C. Ag.         D. Cu. Câu 42: Phản ứng nào sau đây thu được muối sắt II? A. Fe

Xem thêm

[2021] Thi thử THPT trường An Lão – Hải Phòng (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43A 44B 45C 46A 47B 48A 49A 50D 51B 52C 53B 54A 55D 56C 57B 58B 59D 60C 61D 62D 63B 64A 65B 66B 67D 68C 69C 70D 71A 72C 73D 74C 75D 76A 77A 78D 79B 80C Câu 41: Chất béo là trieste của axit béo với A. glixerol.       B. etylen glicol.       C. ancol etylic.         D. ancol metylic. Câu 42: Dung dịch nào sau đây tác dụng được với CaCO3?

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Tiên Lãng – Hải Phòng (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43C 44A 45A 46C 47D 48C 49A 50B 51C 52C 53A 54C 55D 56D 57A 58D 59A 60D 61B 62B 63A 64D 65C 66C 67B 68A 69A 70D 71D 72B 73B 74A 75C 76A 77C 78B 79C 80B Câu 41: Kim loại phản ứng được với axit Clohidric là A. Au.       B. Al.       C. Cu.       D. Ag. (Xem giải) Câu 42: Cho 54 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất

Xem thêm

[2021] Thi thử TN cụm Thái Phiên – Ngô Quyền – Trần Nguyễn Hãn – Hải Phòng (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43D 44C 45A 46B 47B 48B 49C 50B 51C 52B 53A 54C 55D 56B 57B 58A 59C 60C 61C 62C 63A 64A 65D 66C 67D 68B 69D 70B 71A 72D 73D 74A 75C 76A 77A 78D 79B 80A Câu 41: Axit nào sau đây không phải là axit béo? A. Axit paminitc.       B. Axit oleic.       C. Axit stearic.         D. Axit acrylic. Câu 42: Dung dịch nào dưới đây không thể làm

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Kiến An – Hải Phòng (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2A 3C 4B 5B 6B 7C 8A 9A 10A 11D 12D 13C 14B 15C 16D 17C 18D 19D 20B 21A 22D 23B 24D 25C 26A 27C 28B 29C 30B 31A 32C 33C 34D 35B 36D 37C 38A 39D 40D Câu 1: Chất nào sau đây là axit béo? A. Axit panmitic.       B. Axit axetic.       C. Axit fomic.         D. Axit propionic. Câu 2: Cho lượng dư Fe lần lượt tác dụng với các

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Thủy Sơn – Hải Phòng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3B 4A 5A 6B 7A 8B 9C 10C 11A 12D 13B 14B 15A 16C 17C 18B 19B 20D 21C 22A 23A 24B 25D 26B 27B 28A 29D 30C 31B 32C 33B 34C 35A 36C 37B 38D 39A 40C Câu 1: Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng lớn nhất? A. Li.       B. Pb.       C. Au.         D. Os. Câu 2: Chất nào sau đây phản ứng với nước tạo dung

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Nguyễn Đức Cảnh – Hải Phòng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43C 44A 45C 46D 47C 48D 49A 50C 51A 52B 53D 54C 55D 56B 57C 58C 59C 60A 61C 62B 63D 64D 65B 66A 67D 68B 69C 70B 71D 72A 73B 74D 75A 76A 77D 78B 79A 80A Câu 41: Polipropilen (PP) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây ? A. CH2=CH2.       B. CH2=CH-CH3.       C. CH2=CH2Cl.       D. CH3-CH3. Câu 42: Chất nào dưới đây có phản

Xem thêm

[2021] Thi thử THPT của sở GDĐT Hải Phòng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43D 44B 45B 46B 47A 48B 49D 50C 51B 52C 53A 54B 55A 56B 57C 58C 59B 60D 61D 62D 63A 64A 65A 66C 67D 68D 69B 70A 71D 72A 73D 74C 75A 76D 77D 78D 79C 80B Câu 41: Chất nào sau đây có 1 liên kết pi trong phân tử? A. C2H2.       B. C6H6.       C. CH4.       D. C2H4. Câu 42: Saccarit chiếm thành phần chủ yếu trong mật ong

Xem thêm

[2021] Thi thử THPT trường An Lão – Hải Phòng (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3C 4C 5A 6D 7A 8D 9D 10C 11A 12A 13A 14A 15A 16B 17C 18D 19D 20D 21B 22D 23D 24C 25A 26C 27A 28A 29D 30C 31D 32D 33A 34D 35B 36B 37D 38D 39D 40D Câu 1. Ion nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất? A. Mg2+.       B. Ag+.       C. Na+.         D. Al3+. Câu 2. Các kim loại có tính khử mạnh được điều chế bằng

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Kiến An – Hải Phòng (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3A 4B 5A 6A 7D 8D 9A 10C 11D 12B 13A 14D 15B 16B 17B 18B 19C 20C 21C 22C 23D 24D 25B 26B 27A 28C 29C 30B 31A 32A 33C 34D 35D 36A 37D 38D 39C 40A (Xem giải) Câu 1: Cho 5,4 gam Mg vào 300 ml dung dịch CuSO4 0,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 14,4.       B. 9,6.      

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Trần Phú – Hải Phòng (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43C 44B 45B 46C 47D 48D 49C 50A 51A 52A 53D 54C 55D 56B 57C 58D 59A 60D 61B 62C 63A 64D 65C 66B 67D 68C 69C 70B 71B 72AB 73C 74C 75A 76D 77B 78D 79A 80C Câu 41. Cho dãy các kim loại: Ag, Cu, Al, Mg. Kim loại trong dãy có tính khử yếu nhất là A. Cu.       B. Mg.       C. Al.         D. Ag. Câu 42. Nhôm được

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Thái Phiên – Hải Phòng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43A 44C 45B 46C 47D 48B 49C 50C 51D 52B 53A 54B 55B 56C 57A 58B 59D 60A 61C 62C 63B 64D 65D 66B 67C 68A 69C 70B 71A 72A 73D 74A 75D 76A 77D 78A 79A 80D Câu 41: Thuỷ phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 là 16. Tên của Y

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Lê Quý Đôn – Hải Phòng (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43A 44A 45D 46A 47B 48B 49A 50A 51D 52A 53A 54C 55D 56D 57B 58C 59D 60B 61C 62A 63C 64C 65B 66B 67B 68D 69C 70B 71A 72C 73C 74B 75B 76D 77A 78B 79D 80D Câu 41: Trong một phân tử Gly-Ala-Val có số nguyên tử oxi là A. 4.       B. 3.       C. 2.       D. 5. Câu 42: Chất nào sau đây tác dụng với NaOH sinh ra

Xem thêm

[2021] Thi thử cụm Ngô Quyền – Kiến An – An Lão Hải Phòng (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3A 4A 5B 6C 7D 8D 9A 10A 11B 12A 13C 14B 15C 16B 17C 18A 19A 20B 21A 22D 23D 24B 25D 26C 27C 28C 29C 30D 31D 32B 33D 34C 35B 36D 37B 38B 39A 40C (Xem giải) Câu 1: Hệ số polime hóa của PE có phân tử khối trung bình 3472 là A. 124          B. 125          C. 130          D. 142 Câu 2: Khi thủy

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Trần Phú – Hải Phòng (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43D 44A 45B 46A 47C 48A 49C 50C 51D 52D 53D 54C 55A 56D 57A 58B 59D 60C 61C 62B 63C 64D 65B 66C 67B 68C 69A 70D 71A 72B 73A 74D 75C 76C 77C 78B 79B 80A Câu 41: Cho các polime: poli(vinyl clorua), xenlulozơ, policaproamit, polistiren, xenlulozơ triaxetat, nilon-6,6. Số polime tổng hợp là A. 2.        B. 4.        C. 3.       D. 5. Câu 42: Dung dịch Fe2(SO4)3 không phản

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Hải Phòng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3A 4C 5A 6B 7B 8B 9D 10C 11A 12B 13D 14B 15B 16C 17D 18C 19D 20D 21C 22B 23C 24B 25B 26A 27D 28B 29B 30B 31D 32B 33B 34C 35B 36C 37C 38D 39C 40B Câu 1. Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được CH3COONa? A. CH3COOC2H5.        B. HCOOC2H5.       C. C2H5COOCH3        D. HCOOCH3. Câu 2. Dung dịch nào sau đây không làm chuyển màu

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Trần Phú – Hải Phòng (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43D 44B 45D 46A 47A 48A 49D 50C 51C 52A 53D 54A 55A 56B 57C 58D 59B 60A 61C 62B 63D 64D 65D 66B 67B 68B 69C 70A 71D 72C 73C 74C 75C 76B 77D 78D 79B 80A Câu 41: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch kiềm, giải phóng khí H2? A. Cu.       B. Al.       C. Fe.       D. Ag. Câu 42: Ở điều kiện thích hợp, kim

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Kiến An – Hải Phòng (Lần 2 – Mã 270)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43B 44D 45B 46D 47A 48A 49B 50A 51A 52D 53A 54A 55C 56B 57D 58C 59C 60B 61C 62B 63C 64D 65A 66C 67D 68D 69A 70B 71B 72B 73B 74C 75C 76D 77A 78B 79D 80C Câu 41. Cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch? A. HCl và NaNO3.       B. CaCl2 và NaOH. C. Fe(NO3)3 và AgNO3.       D. KHCO3 và HCl. (Xem giải) Câu 42. Đốt

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Kiến An – Hải Phòng (Lần 2 – Mã 148)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43B 44C 45A 46C 47B 48C 49C 50A 51D 52D 53D 54C 55C 56B 57B 58C 59B 60D 61A 62A 63A 64B 65A 66D 67A 68D 69A 70D 71B 72C 73B 74D 75A 76C 77D 78D 79A 80D Câu 41. Kim loại nào sau đây không tan được trong H2SO4 loãng? A. Fe.       B. Cu.       C. Al.       D. Mg. Câu 42. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tính chuyển màu

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Kiến An – Hải Phòng (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43C 44B 45A 46B 47A 48B 49C 50C 51A 52D 53B 54C 55A 56A 57C 58D 59A 60D 61D 62C 63A 64C 65B 66C 67C 68B 69C 70C 71D 72B 73A 74C 75A 76A 77B 78B 79B 80A Câu 41. Chất nào sau đây không bị thuỷ phân trong dung dịch axit sunfuric loãng, đun nóng? A. Saccarozơ.       B. Glucozơ.       C. Xenlulozơ.       D. Etyl axetat. Câu 42. Hai dung dịch đều

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!