[2019] Thi thử THPT Quốc gia liên kết 5 trường chuẩn của Hải Phòng

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43C 44A 45A 46A 47C 48B 49D 50B 51A 52A 53C 54D 55B 56B 57B 58D 59A 60B 61D 62B 63D 64B 65D 66D 67C 68C 69C 70B 71B 72B 73B 74B 75C 76D 77C 78B 79A 80B Câu 41. Xà phòng hóa hoàn toàn CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH thu được muối nào sau đây? A. CH3COONa.         B. HCOONa.         C. CH3ONa.          D. C2H5COONa. Câu 42. Triolein có công thức cấu tạo là

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Ngô Quyền – Hải Phòng (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43A 44A 45B 46D 47B 48A 49A 50C 51B 52A 53C 54D 55C 56B 57C 58A 59B 60C 61C 62C 63C 64B 65A 66B 67B 68B 69A 70B 71B 72D 73B 74C 75A 76C 77A 78D 79A 80C Câu 41: Anilin có công thức là A. C6H5CH2NH2         B. C2H5NH2         C. C6H5NH2         D. H2N-CH2-COOH Câu 42: Kim loại dùng để sản xuất dây dẫn truyền tải điện năng ngoài trời (cao thế, trung thế…)

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!