[2024] Thi thử TN sở GDĐT Hải Phòng (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 106 41B 42A 43A 44C 45B 46B 47C 48C 49B 50A 51A 52C 53B 54D 55A 56C 57D 58B 59C 60D 61C 62B 63D 64C 65A 66B 67B 68A 69C 70C 71B 72C 73A 74D 75C 76D 77C 78A 79C 80D Câu 41: Nước cứng là nước có chứa nhiều ion A. Cu2+, Fe3+.       B. Ca2+, Mg2+.       C. Al3+, Fe3+.         D. Na+, K+. Câu 42: Axit fomic trong nọc ong,

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Hải Phòng (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 078 41A 42D 43C 44B 45A 46D 47A 48B 49B 50C 51A 52A 53D 54C 55C 56D 57A 58B 59C 60A 61C 62D 63B 64C 65D 66C 67C 68B 69B 70C 71D 72A 73D 74D 75A 76B 77B 78D 79B 80B Câu 41. Trong xử lí nước cứng, dẫn nước cứng qua nhựa cationit thì các ion Ca2+ và Mg2+ được thế bởi các ion nào sau đây? A. Na+, H+.       B. Cl-, NO3-.    

Xem thêm

[2024] Thi thử TN liên trường Hải Phòng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 061 41D 42B 43C 44A 45D 46C 47A 48C 49A 50A 51D 52A 53C 54C 55B 56D 57B 58B 59A 60D 61D 62C 63D 64D 65C 66D 67C 68A 69C 70B 71A 72B 73D 74C 75A 76B 77B 78B 79A 80D Câu 41. Ở nhiệt độ cao, khí H2 khử được oxit nào sau đây? A. Al2O3.       B. CaO.       C. MgO.       D. CuO. Câu 42. Chất nào sau đây tác

Xem thêm

[2024] Thi thử TN chuyên Trần Phú – Hải Phòng (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 059 41C 42A 43C 44C 45C 46D 47C 48A 49A 50D 51A 52D 53D 54D 55B 56C 57D 58A 59A 60C 61C 62C 63C 64D 65D 66D 67A 68C 69D 70C 71B 72B 73A 74B 75B 76A 77A 78D 79A 80B (Xem giải) Câu 41: Dãy gồm các ion có thể cùng tồn tại trong một dung dịch là: A. Al3+, PO43-, Cl-, Ba2+.       B. Na+, OH-, HCO3-, K+. C. K+, Ba2+, OH-, Cl-.    

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Hải Phòng (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 039 41B 42C 43C 44C 45B 46D 47C 48C 49A 50A 51C 52A 53C 54D 55D 56D 57B 58A 59A 60B 61B 62C 63C 64C 65A 66B 67A 68A 69C 70A 71C 72B 73A 74B 75D 76D 77D 78D 79C 80D Câu 41. Kim loại nào sau đây phản ứng mãnh liệt với nước ở nhiệt độ thường? A. Be       B. Na       C. Cu         D. Mg Câu 42. Nước tự

Xem thêm

[2024] Thi thử TN chuyên Trần Phú – Hải Phòng (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 018 41A 42B 43C 44B 45A 46C 47B 48B 49B 50A 51C 52B 53B 54A 55B 56A 57C 58C 59A 60A 61C 62A 63D 64C 65C 66D 67C 68D 69D 70B 71D 72D 73B 74D 75A 76C 77D 78B 79C 80A Câu 41: Phản ứng nào sau đây đã được viết không đúng? A. 2Fe + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2.         B. 2Fe + 3Cl2 → FeCl3. C. 3Fe + 2O2 → Fe3O4.      

Xem thêm

[2023] Thi thử TN chuyên Trần Phú – Hải Phòng (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 146 41A 42D 43C 44C 45D 46A 47B 48B 49C 50D 51A 52A 53C 54D 55B 56A 57A 58B 59D 60D 61B 62C 63C 64B 65B 66C 67A 68B 69C 70B 71A 72C 73D 74C 75B 76C 77A 78C 79B 80A (Xem giải) Câu 41. Có thể dùng lượng dư dung dịch của chất nào sau đây để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Fe, Cu mà vẫn giữ nguyên khối lượng Ag ban đầu? A. Fe(NO3)3.  

Xem thêm

[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Hải Phòng (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 131 41B 42B 43B 44A 45B 46C 47D 48B 49A 50B 51C 52D 53C 54A 55D 56B 57A 58B 59D 60B 61A 62C 63A 64B 65D 66C 67D 68A 69C 70B 71B 72C 73A 74A 75D 76D 77C 78A 79D 80C Câu 41. Trong điều kiện không có oxi hòa tan, kim loại sắt tác dụng với lượng dư dung dịch chất nào sau đây tạo thành muối sắt (III)? A. CuSO4.       B. HNO3 loãng.  

Xem thêm

[2023] Thi thử TN chuyên Trần Phú – Hải Phòng (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 103 41B 42C 43D 44C 45C 46D 47A 48C 49B 50B 51A 52D 53A 54A 55B 56A 57C 58B 59D 60D 61D 62B 63A 64B 65C 66B 67A 68A 69B 70A 71A 72B 73C 74D 75B 76C 77C 78B 79D 80A Câu 41: Kim loại sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là A. Al.         B. Ag.         C. Mg.         D. Fe. Câu 42: Cho valin tác dụng

Xem thêm

[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Hải Phòng (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 098 41C 42C 43D 44B 45B 46A 47C 48D 49A 50C 51B 52A 53C 54B 55B 56A 57D 58C 59B 60D 61A 62A 63D 64C 65A 66A 67D 68B 69A 70D 71A 72D 73A 74B 75D 76A 77A 78B 79C 80B Câu 41. Hợp chất H2NCH2COOH có tên là: A. alanin.       B. lysin.       C. glyxin.        D. valin. Câu 42. Kali (K) phản ứng với clo (Cl2) sinh ra A. KClO3.  

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi HSG 10 trường Phạm Ngũ Lão – Hải Phòng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 120 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1 (1,5 điểm). (Xem giải) 1/ Một nguyên tố R có 3 đồng vị X, Y, Z, tổng số hạt cơ bản (e, p, n) của 3 đồng vị bằng 129. Số neutron của đồng vị X bằng số proton, số neutron của đồng vị Z hơn đồng vị Y 1 hạt. a. Xác định số khối của 3 đồng vị. b. Cho biết tỷ lệ số nguyên tử của các đồng

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Kiến An – Hải Phòng (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 058 41A 42C 43A 44B 45B 46A 47B 48B 49B 50B 51A 52B 53A 54B 55B 56B 57C 58C 59C 60A 61A 62D 63C 64D 65A 66D 67C 68D 69A 70D 71B 72B 73D 74B 75C 76B 77D 78D 79A 80B Câu 41. Kali phản ứng với clo sinh ra sản phẩm nào sau đây? A. KCl.       B. KClO3.       C. KClO.         D. KOH. Câu 42. Dung dịch chất nào sau

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Lê Quý Đôn – Hải Phòng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 054 41A 42A 43A 44D 45B 46C 47C 48B 49C 50A 51B 52D 53A 54B 55C 56A 57D 58C 59A 60B 61C 62B 63A 64D 65C 66A 67C 68A 69A 70B 71B 72A 73D 74B 75D 76C 77B 78C 79C 80B Câu 41: Thuỷ phân hoàn toàn este X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được natri axetat và metanol. Công thức của X là: A. CH3COOCH3.       B. CH3COOC2H3.        C. CH3COOC2H5.   

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Bạch Đằng – Hải Phòng (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 045 41A 42C 43B 44A 45D 46B 47B 48B 49A 50D 51C 52A 53C 54C 55D 56B 57D 58C 59A 60D 61A 62A 63C 64C 65A 66B 67C 68C 69B 70D 71C 72A 73A 74A 75B 76A 77C 78C 79C 80C (Xem giải) Câu 41. Dung dịch nào sau đây làm phenolphtalein đổi màu? A. Metylamin.       B. Alanin.       C. Axit axetic.         D. Glyxin. (Xem giải) Câu 42. Dung dịch nào

Xem thêm

[2023] Thi thử TN liên trường Hải Phòng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 030 41D 42C 43B 44A 45A 46B 47D 48B 49A 50A 51A 52C 53A 54B 55C 56C 57B 58A 59A 60A 61C 62C 63C 64B 65C 66A 67D 68C 69B 70B 71D 72A 73D 74B 75D 76C 77D 78C 79C 80C (Xem giải) Câu 41. Tiến hành thí nghiệm phản ứng của glucozơ với Cu(OH)2 theo các bước sau đây: Bước 1: Cho vào ống nghiệm 5 giọt dung dịch CuSO4 5% và 1 ml dung dịch NaOH 10%.

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – TP Hải Phòng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: (Xem giải) Bài 1. (1,0 điểm) Trong phân tử M2X có tổng số hạt cơ bản (proton, nơtron, electron) là 140, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Số hạt mang điện của nguyên tử M nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tử X là 22. Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố M, X và xác định vị trí của

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Kiến An – Hải Phòng (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 002 41D 42D 43C 44A 45C 46B 47A 48C 49C 50A 51A 52B 53D 54D 55B 56B 57C 58D 59B 60D 61D 62C 63B 64D 65B 66A 67B 68B 69A 70D 71D 72A 73A 74D 75D 76D 77C 78A 79D 80B Câu 41. Đường nho là tên thường gọi của chất nào sau đây? A. Fructozơ.       B. Glixerol.       C. Saccarozơ.         D. Glucozơ. Câu 42. Công thức chung của amin đơn

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Ngô Quyền – Hải Phòng (Lần 5)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 164 41A 42D 43D 44A 45B 46D 47B 48D 49A 50D 51B 52D 53A 54A 55B 56A 57C 58D 59A 60A 61C 62D 63B 64C 65D 66B 67B 68B 69C 70D 71A 72C 73C 74C 75D 76B 77C 78C 79C 80A Câu 41: Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất so với các kim loại còn lại? A. Cu.       B. Fe.       C. Mg.         D. Ba. Câu 42:

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Kiến An – Hải Phòng (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 155 41A 42C 43A 44C 45B 46D 47C 48A 49B 50A 51B 52A 53D 54C 55C 56D 57C 58D 59C 60C 61B 62B 63C 64C 65A 66D 67A 68B 69B 70D 71C 72B 73A 74D 75B 76A 77D 78B 79C 80A Câu 41: Tính chất hóa học chung của kim loại là A. tính khử.       B. tính bazơ.       C. tính axit.       D. tính oxi hóa. Câu 42: Oxit kim loại

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Hải Phòng (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 141 41B 42A 43B 44B 45C 46B 47A 48C 49D 50B 51D 52C 53D 54D 55C 56B 57D 58C 59A 60B 61B 62C 63A 64D 65D 66A 67A 68A 69D 70C 71A 72B 73D 74A 75C 76A 77A 78C 79D 80D Câu 41. Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không tác dụng với nước? A. Ca.       B. Be.       C. K.        D. Na. Câu 42. Trong phân tử

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Hải Phòng (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 106 41C 42D 43D 44D 45C 46D 47B 48C 49D 50A 51D 52A 53C 54A 55D 56A 57D 58B 59C 60A 61A 62A 63D 64A 65B 66C 67A 68C 69B 70D 71B 72C 73C 74B 75A 76B 77B 78B 79D 80D Câu 41: Trong dung dịch, ion nào sau đây oxi hoá được kim loại Cu? A. Fe2+.       B. Al3+.       C. Ag+.       D. Mg2+. Câu 42: Chất nào sau đây

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!