[2019] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Quốc học – Huế (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1? 2B 3C 4C 5D 6D 7A 8C 9A 10C 11D 12A 13C 14B 15D 16A 17C 18B 19B 20B 21D 22A 23D 24D 25A 26B 27B 28A 29D 30C 31D 32B 33C 34B 35A 36A 37D 38B 39A 40B (Xem giải) Câu 1: Hoá chất nào sau đây có thể sử dụng để phân biệt các dung dịch: KOH, ZnCl2, NaCl, MgCl2, AgNO3, HCl, HI? A. Dung dịch NaOH.     B. Dung dịch BaCl2.     C. Dung dịch Fe(NO3)2.   

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Nguyễn Huệ – Thừa Thiên Huế (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3B 4C 5C 6C 7D 8A 9D 10C 11B 12D 13D 14A 15B 16D 17C 18A 19A 20D 21C 22B 23A 24A 25A 26B 27D 28A 29B 30D 31C 32D 33B 34B 35C 36D 37A 38C 39B 40A Câu 1. Đipeptit Ala-Gly có công thức cấu tạo thu gọn là A. H2NCH2CH2CONHCH2COOH.          B. H2NCH(CH3)CONHCH(CH3)COOH. C. H2NCH2CONHCH(CH3)COOH.         D. H2NCH(CH3)CONHCH2COOH Câu 2. Loại tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp? A. Tơ tằm.        

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Cao Thắng – Thừa Thiên Huế

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3A 4B 5B 6B 7B 8C 9D 10A 11C 12C 13D 14B 15A 16A 17C 18C 19A 20C 21C 22D 23A 24A 25C 26D 27A 28C 29D 30D 31D 32A 33A 34B 35A 36D 37B 38B 39B 40D (Xem giải) Câu 1. Cho 7,78 gam hỗn hợp X chứa glyxin và alanin vào 200 ml dung dịch KOH 0,4M sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Quốc học – Huế (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3C 4D 5A 6A 7B 8A 9D 10A 11D 12A 13C 14C 15B 16A 17C 18B 19A 20D 21C 22D 23B 24A 25A 26B 27D 28C 29C 30D 31A 32D 33A 34B 35D 36B 37A 38C 39C 40A Câu 1: Este nào sau đây phản ứng với dung dịch KOH theo tỉ lệ nEste : nKOH = 1 : 2? A. Metyl axetat       B. Benzyl axetat       C. Phenyl axetat       D. Etyl axetat (Xem giải) Câu 2:

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 chuyên Quốc Học (Lần 3)

⇒ Tải file đề: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1D 2C 3A 4A 5C 6C 7B 8D 9B 10A 11D 12C 13A 14D 15B 16B 17A 18D 19D 20B 21D 22C 23C 24B 25A 26A 27A 28D 29B 30B 31D 32C 33D 34C 35C 36A 37B 38C 39A 40B Câu 1: Cho các phát biểu sau: (a) Khi cần một lượng nhỏ metan, người ta cho canxi cacbua tác dụng với nước. (b) Anken C4H8 có 3 đồng phân. (c) Trong các ankin, chỉ có duy nhất C2H2 cộng nước (xúc tác HgSO4/H2SO4) tạo anđehit. (d) Hợp

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 chuyên Quốc Học (Lần 1)

⇒ Tải file đề: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1A 2B 3A 4D 5D 6C 7D 8B 9B 10C 11D 12D 13B 14D 15C 16B 17B 18D 19B 20D 21C 22B 23A 24C 25C 26A 27B 28A 29C 30D 31C 32A 33A 34A 35D 36C 37A 38A 39C 40B (Xem giải) Câu 1: Cho các chất: Al, AlCl3, Zn(OH)2, NH4HCO3, KHSO4, NaHS, Fe(NO3)2. Số chất vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl là: A. 5.                     B. 4.                     C. 6.                     D. 3. Câu 2: Cho 23 gam C2H5OH tác dụng

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!