[2022] Thi thử TN trường Nguyễn Huệ – Thừa Thiên Huế (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 133 1D 2D 3D 4B 5B 6B 7D 8D 9A 10D 11D 12D 13A 14D 15C 16A 17D 18A 19A 20C 21B 22C 23C 24B 25C 26B 27B 28A 29B 30B 31D 32C 33D 34B 35B 36A 37B 38B 39C 40A Câu 1. Trong phân tử chất nào sau đây có 2 nhóm amino (-NH2) và 1 nhóm cacboxyl (-COOH)? A. Alanin.       B. Gly-Ala       C. Axit glutamic         D. Lysin. Câu

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên Quốc học Huế (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 120 1C 2A 3D 4C 5A 6D 7B 8D 9A 10D 11B 12D 13C 14A 15C 16D 17A 18D 19B 20B 21A 22A 23D 24D 25C 26A 27D 28B 29C 30D 31C 32D 33A 34A 35A 36C 37C 38A 39B 40D (Xem giải) Câu 1. Hoá chất được sử dụng để phân biệt CO2 và SO2 là A. dung dịch Ba(OH)2.       B. dung dịch Ca(OH)2. C. dung dịch nước brom.       D. dung dịch

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Hai Bà Trưng – Thừa Thiên Huế (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 116 1A 2C 3A 4D 5B 6C 7C 8B 9D 10C 11B 12B 13A 14C 15A 16B 17B 18D 19D 20C 21A 22C 23D 24B 25A 26C 27B 28D 29B 30A 31C 32C 33D 34D 35B 36A 37C 38D 39A 40D (Xem giải) Câu 1. Ngâm các lá sắt vào mỗi dung dịch muối: (1) FeCl3; (2) CuSO4; (3) Pb(NO3)2; (4) NaNO3; (5) MgCl2; (6) AgNO3. Những trường hợp xảy ra phản ứng là: A. (1), (2), (3), (6).

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Hai Bà Trưng – Thừa Thiên Huế (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 053 1C 2C 3A 4B 5C 6C 7B 8D 9A 10A 11D 12D 13A 14D 15A 16B 17D 18A 19C 20B 21A 22C 23B 24C 25A 26D 27C 28A 29C 30C 31B 32C 33A 34C 35D 36D 37C 38A 39D 40B Câu 1. Chất nào sau đây có thể làm quì tím ẩm hóa xanh? A. Valin.       B. Alanin.       C. Lysin.       D. Glyxin. Câu 2. Chất nào sau đây có

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Phú Bài – Thừa Thiên Huế (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 040 1A 2B 3B 4A 5D 6D 7B 8D 9D 10D 11C 12A 13C 14C 15A 16A 17B 18C 19B 20D 21B 22C 23D 24B 25D 26C 27D 28B 29D 30C 31D 32C 33A 34B 35B 36B 37C 38D 39C 40B (Xem giải) Câu 1: Biết rằng mùi tanh của cá (đặc biệt cá mè) là hỗn hợp các amin (nhiều nhất là trimetylamin), và một số chất khác. Để khử mùi tanh của cá trước khi nấu, có

Xem thêm

[2020 – 2021] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thừa Thiên Huế

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1. (3,0 điểm). (Xem giải) 1.1. Từ khí thiên nhiên và các chất vô cơ cần thiết khác (các điều kiện cần thiết có đầy đủ). Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra (ghi rõ điều kiện của phản ứng nếu có) để điều chế: a. p-NH2-C6H4-COONa. b. m-NH2-C6H4-COONa. (Xem giải) 1.2. Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau: (A) CH3-C≡C-CH3 (xt, t°) → A1; A1 + KMnO4 (t°) → A2;

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Hai Bà Trưng – Thừa Thiên Huế (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43A 44B 45C 46C 47B 48B 49A 50C 51A 52B 53A 54A 55C 56D 57A 58B 59D 60D 61C 62C 63A 64D 65B 66A 67D 68A 69C 70D 71C 72C 73B 74B 75D 76A 77D 78B 79B 80C (Xem giải) Câu 41: Điện phân 500 gam dung dịch X gồm Cu(NO3)2 và NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi I = 2,5A. Sau t giây, thu được 7,68 gam kim loại ở catot,

Xem thêm

[2021] Thi thử TN Chuyên Quốc học Huế (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2C 3D 4B 5D 6B 7C 8B 9A 10B 11A 12B 13C 14A 15B 16C 17A 18D 19D 20B 21A 22D 23D 24A 25C 26D 27C 28B 29C 30D 31A 32C 33C 34B 35D 36A 37B 38A 39C 40D Câu 1: Tơ nilon – 6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng A. H2N-[CH2]5-COOH.       B. HOOC-[CH2]4-COOH và H2N-[CH2]6-NH2. C. HOOC-[CH2]4-COOH và HO-[CH2]6-OH.       D. HOOC-[CH2]2-CH[NH2]-COOH. (Xem giải) Câu 2: Số đồng phân có công thức

Xem thêm

[2021] Thi thử TN Chuyên Quốc học Huế (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3A 4D 5B 6C 7B 8B 9B 10A 11D 12A 13C 14B 15A 16D 17D 18D 19C 20B 21C 22D 23B 24D 25A 26A 27B 28D 29C 30C 31D 32A 33D 34C 35A 36D 37B 38C 39B 40A (Xem giải) Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 5,6 gam bột Fe trong bình chứa khí clo dư thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 12,70.         B. 10,65.         C. 16,25.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Nguyễn Trường Tộ – Thừa Thiên Huế

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3A 4A 5A 6B 7D 8B 9C 10D 11C 12B 13B 14A 15D 16C 17D 18B 19B 20B 21D 22D 23B 24D 25B 26D 27D 28A 29A 30A 31B 32C 33A 34C 35A 36C 37A 38A 39A 40D Câu 1. Trong phân tử chất nào sau đây có liên kết ba? A. Benzen.          B. Etilen.          C. Etan.          D. Axetilen. Câu 2. Nguyên tố phổ biến thứ hai ở

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Hai Bà Trưng – Thừa Thiên Huế (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3D 4A 5C 6D 7B 8C 9C 10B 11B 12C 13A 14C 15A 16D 17A 18A 19D 20B 21C 22D 23D 24C 25A 26A 27B 28B 29C 30B 31D 32B 33A 34D 35D 36A 37A 38C 39D 40B (Xem giải) Câu 1. Cho 4,35 gam chất hữu cơ X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, phản ứng kết thúc thu được m gam Ag, lượng Ag này tan hết trong dung dịch HNO3 thu được 2,24

Xem thêm

[2021] Thi thử TN Chuyên Quốc học Huế (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3D 4A 5A 6A 7C 8D 9B 10C 11D 12B 13A 14C 15A 16A 17D 18B 19C 20C 21C 22C 23B 24D 25A 26B 27B 28B 29C 30B 31B 32C 33B 34C 35A 36B 37A 38D 39B 40B Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một? A. CH3NH2.       B. CH3CH2NHCH3.       C. (CH3)3N.        D. CH3NHCH3. (Xem giải) Câu 2: Hợp chất hữu cơ X (C8H15O4N) tác dụng với dung dịch

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp chuyên Quốc học Huế (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3C 4C 5C 6C 7A 8A 9C 10B 11A 12B 13D 14B 15C 16B 17D 18A 19D 20D 21D 22D 23A 24C 25A 26B 27D 28A 29A 30B 31A 32D 33B 34A 35D 36C 37B 38B 39B 40C Câu 1: Ở nhiệt độ thường, kim loại nào sau đây tan hết trong dung dịch NaOH dư A. Mg.       B. Cu.       C. Fe.       D. Al. (Xem giải) Câu 2: Hòa tan hoàn

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Nguyễn Huệ – Thừa Thiên Huế

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3C 4D 5D 6A 7B 8A 9D 10A 11A 12A 13C 14B 15D 16D 17A 18C 19A 20C 21D 22A 23A 24C 25B 26B 27B 28C 29C 30A 31B 32C 33D 34D 35B 36C 37D 38B 39D 40B Câu 1. Trong các kim loại sau: Fe, Na, Mg, Al, kim loại có tính khử mạnh nhất là A. Fe.       B. Na.       C. Mg.       D. Al. Câu 2. Trong số các dung

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Quốc học Huế (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3B 4D 5A 6D 7C 8A 9C 10B 11A 12C 13D 14B 15D 16D 17A 18B 19D 20B 21A 22B 23D 24D 25C 26C 27C 28C 29A 30D 31B 32A 33A 34C 35A 36A 37C 38B 39A 40D (Xem giải) Câu 1: Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch anilin. (b) Cho dung dịch HCl vào dung dịch axit glutamic. (c) Sục khí CH3NH2 vào dung dịch CH3COOH. (d) Sục khí H2

Xem thêm

[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – Sở GDĐT Thừa Thiên Huế

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3D 4B 5B 6A 7A 8A 9D 10A 11C 12C 13B 14C 15C 16B 17D 18D 19B 20D 21A 22C 23A 24C 25D 26A 27A 28D 29D 30B 31C 32B A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm): Câu 1: Kim loại không tác dụng với dung dịch Fe2(SO4)3 là A. Cu.       B. Fe.        C. Ag.         D. Mg. Câu 2: Dãy gồm các kim loại được sắp xếp theo tính khử tăng dần

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Quốc học – Huế (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1? 2B 3C 4C 5D 6D 7A 8C 9A 10C 11D 12A 13C 14B 15D 16A 17C 18B 19B 20B 21D 22A 23D 24D 25A 26B 27B 28A 29D 30C 31D 32B 33C 34B 35A 36A 37D 38B 39A 40B (Xem giải) Câu 1: Hoá chất nào sau đây có thể sử dụng để phân biệt các dung dịch: KOH, ZnCl2, NaCl, MgCl2, AgNO3, HCl, HI? A. Dung dịch NaOH.     B. Dung dịch BaCl2.     C. Dung dịch Fe(NO3)2.     D.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Nguyễn Huệ – Thừa Thiên Huế (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3B 4C 5C 6C 7D 8A 9D 10C 11B 12D 13D 14A 15B 16D 17C 18A 19A 20D 21C 22B 23A 24A 25A 26B 27D 28A 29B 30D 31C 32D 33B 34B 35C 36D 37A 38C 39B 40A Câu 1. Đipeptit Ala-Gly có công thức cấu tạo thu gọn là A. H2NCH2CH2CONHCH2COOH.          B. H2NCH(CH3)CONHCH(CH3)COOH. C. H2NCH2CONHCH(CH3)COOH.         D. H2NCH(CH3)CONHCH2COOH Câu 2. Loại tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp? A. Tơ

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Cao Thắng – Thừa Thiên Huế

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3A 4B 5B 6B 7B 8C 9D 10A 11C 12C 13D 14B 15A 16A 17C 18C 19A 20C 21C 22D 23A 24A 25C 26D 27A 28C 29D 30D 31D 32A 33A 34B 35A 36D 37B 38B 39B 40D (Xem giải) Câu 1. Cho 7,78 gam hỗn hợp X chứa glyxin và alanin vào 200 ml dung dịch KOH 0,4M sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Quốc học – Huế (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3C 4D 5A 6A 7B 8A 9D 10A 11D 12A 13C 14C 15B 16A 17C 18B 19A 20D 21C 22D 23B 24A 25A 26B 27D 28C 29C 30D 31A 32D 33A 34B 35D 36B 37A 38C 39C 40A Câu 1: Este nào sau đây phản ứng với dung dịch KOH theo tỉ lệ nEste : nKOH = 1 : 2? A. Metyl axetat       B. Benzyl axetat       C. Phenyl axetat       D. Etyl

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 chuyên Quốc Học (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1D 2C 3A 4A 5C 6C 7B 8D 9B 10A 11D 12C 13A 14D 15B 16B 17A 18D 19D 20B 21D 22C 23C 24B 25A 26A 27A 28D 29B 30B 31D 32C 33D 34C 35C 36A 37B 38C 39A 40B Câu 1: Cho các phát biểu sau: (a) Khi cần một lượng nhỏ metan, người ta cho canxi cacbua tác dụng với nước. (b) Anken C4H8 có 3 đồng phân. (c) Trong các ankin, chỉ có duy nhất C2H2 cộng nước (xúc

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!