[2024] Thi thử TN sở GDĐT Thừa Thiên Huế

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 094 41C 42D 43D 44B 45D 46D 47B 48A 49B 50D 51A 52B 53A 54C 55C 56A 57C 58B 59C 60D 61A 62D 63D 64D 65A 66C 67B 68D 69C 70A 71A 72C 73D 74A 75D 76D 77C 78B 79A 80C Câu 41: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)? A. Tơ tằm.       B. Tơ nilon-6,6.       C. Tơ visco.         D. Tơ nilon-6. (Xem giải) Câu

Xem thêm

[2023 – 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Thừa Thiên Huế

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 150 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1. (4,5 điểm) (Xem giải) 1. Tiến hành thí nghiệm thử tính chất của xenlulozơ theo các bước sau: • Bước 1: Cho lần lượt 4,0 ml HNO3, 8,0 ml H2SO4 đặc vào cốc thủy tinh, lắc đều và làm lạnh. • Bước 2: Thêm tiếp vào cốc một nhúm bông. Đặt cốc chứa hỗn hợp phản ứng vào nồi nước nóng (khoảng 60-70°C) khuấy nhẹ trong 5 phút. • Bước 3:

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Hai Bà Trưng – Thừa Thiên Huế (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 136 1D 2C 3D 4B 5D 6C 7D 8A 9D 10A 11B 12C 13A 14D 15B 16A 17C 18D 19D 20A 21D 22B 23C 24C 25A 26B 27B 28A 29C 30A 31D 32C 33B 34D 35B 36A 37C 38A 39A 40C (Xem giải) Câu 1. Cho các kim loại: Ba, K, Fe, Cu, Ag, Na. Số kim loại được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là A. 2.       B. 4.

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Cao Thắng – Thừa Thiên Huế

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 135 41A 42A 43B 44D 45B 46A 47D 48D 49A 50D 51A 52B 53C 54C 55C 56D 57C 58A 59A 60C 61A 62C 63C 64A 65A 66B 67A 68C 69D 70D 71C 72D 73B 74C 75A 76D 77B 78C 79A 80A (Xem giải) Câu 41. Cho 125 gam tinh thể MSO4.5H2O vào 600 ml dung dịch NaCl 0,6M thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân dung dịch X bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Nguyễn Huệ – Thừa Thiên Huế (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 128 41A 42C 43D 44A 45B 46C 47C 48D 49B 50D 51D 52A 53B 54A 55D 56D 57C 58D 59B 60D 61B 62C 63A 64A 65B 66D 67C 68B 69A 70C 71C 72B 73A 74B 75B 76D 77C 78D 79A 80D Câu 41: Chất nào sau đây có phản ứng thuỷ phân? A. Saccarozơ.       B. Fructozơ.       C. Glucozơ.         D. Ancol etylic. Câu 42: Etyl fomat có mùi thơm của quả

Xem thêm

[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Thừa Thiên Huế (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 071 41B 42D 43B 44C 45A 46C 47D 48D 49A 50C 51C 52B 53C 54A 55D 56D 57A 58D 59B 60C 61A 62C 63B 64D 65D 66C 67B 68B 69D 70C 71D 72C 73A 74A 75B 76A 77B 78C 79D 80B Câu 41: Trùng hợp etilen thu được polime có tên gọi là A. poli(vinyl clorua).       B. polietilen.       C. polipropilen.         D. polistiren. (Xem giải) Câu 42: Kim loại nào sau

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Nguyễn Huệ – Thừa Thiên Huế (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 133 1D 2D 3D 4B 5B 6B 7D 8D 9A 10D 11D 12D 13A 14D 15C 16A 17D 18A 19A 20C 21B 22C 23C 24B 25C 26B 27B 28A 29B 30B 31D 32C 33D 34B 35B 36A 37B 38B 39C 40A Câu 1. Trong phân tử chất nào sau đây có 2 nhóm amino (-NH2) và 1 nhóm cacboxyl (-COOH)? A. Alanin.       B. Gly-Ala       C. Axit glutamic         D. Lysin. Câu

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên Quốc học Huế (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 120 1C 2A 3D 4C 5A 6D 7B 8D 9A 10D 11B 12D 13C 14A 15C 16D 17A 18D 19B 20B 21A 22A 23D 24D 25C 26A 27D 28B 29C 30D 31C 32D 33A 34A 35A 36C 37C 38A 39B 40D (Xem giải) Câu 1. Hoá chất được sử dụng để phân biệt CO2 và SO2 là A. dung dịch Ba(OH)2.       B. dung dịch Ca(OH)2. C. dung dịch nước brom.       D. dung dịch

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Hai Bà Trưng – Thừa Thiên Huế (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 116 1A 2C 3A 4D 5B 6C 7C 8B 9D 10C 11B 12B 13A 14C 15A 16B 17B 18D 19D 20C 21A 22C 23D 24B 25A 26C 27B 28D 29B 30A 31C 32C 33D 34D 35B 36A 37C 38D 39A 40D (Xem giải) Câu 1. Ngâm các lá sắt vào mỗi dung dịch muối: (1) FeCl3; (2) CuSO4; (3) Pb(NO3)2; (4) NaNO3; (5) MgCl2; (6) AgNO3. Những trường hợp xảy ra phản ứng là: A. (1), (2), (3), (6).

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Hai Bà Trưng – Thừa Thiên Huế (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 053 1C 2C 3A 4B 5C 6C 7B 8D 9A 10A 11D 12D 13A 14D 15A 16B 17D 18A 19C 20B 21A 22C 23B 24C 25A 26D 27C 28A 29C 30C 31B 32C 33A 34C 35D 36D 37C 38A 39D 40B Câu 1. Chất nào sau đây có thể làm quì tím ẩm hóa xanh? A. Valin.       B. Alanin.       C. Lysin.       D. Glyxin. Câu 2. Chất nào sau đây có

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Phú Bài – Thừa Thiên Huế (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 040 1A 2B 3B 4A 5D 6D 7B 8D 9D 10D 11C 12A 13C 14C 15A 16A 17B 18C 19B 20D 21B 22C 23D 24B 25D 26C 27D 28B 29D 30C 31D 32C 33A 34B 35B 36B 37C 38D 39C 40B (Xem giải) Câu 1: Biết rằng mùi tanh của cá (đặc biệt cá mè) là hỗn hợp các amin (nhiều nhất là trimetylamin), và một số chất khác. Để khử mùi tanh của cá trước khi nấu, có

Xem thêm

[2020 – 2021] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thừa Thiên Huế

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1. (3,0 điểm). (Xem giải) 1.1. Từ khí thiên nhiên và các chất vô cơ cần thiết khác (các điều kiện cần thiết có đầy đủ). Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra (ghi rõ điều kiện của phản ứng nếu có) để điều chế: a. p-NH2-C6H4-COONa. b. m-NH2-C6H4-COONa. (Xem giải) 1.2. Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau: (A) CH3-C≡C-CH3 (xt, t°) → A1; A1 + KMnO4 (t°) → A2;

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Hai Bà Trưng – Thừa Thiên Huế (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43A 44B 45C 46C 47B 48B 49A 50C 51A 52B 53A 54A 55C 56D 57A 58B 59D 60D 61C 62C 63A 64D 65B 66A 67D 68A 69C 70D 71C 72C 73B 74B 75D 76A 77D 78B 79B 80C (Xem giải) Câu 41: Điện phân 500 gam dung dịch X gồm Cu(NO3)2 và NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi I = 2,5A. Sau t giây, thu được 7,68 gam kim loại ở catot,

Xem thêm

[2021] Thi thử TN Chuyên Quốc học Huế (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2C 3D 4B 5D 6B 7C 8B 9A 10B 11A 12B 13C 14A 15B 16C 17A 18D 19D 20B 21A 22D 23D 24A 25C 26D 27C 28B 29C 30D 31A 32C 33C 34B 35D 36A 37B 38A 39C 40D Câu 1: Tơ nilon – 6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng A. H2N-[CH2]5-COOH.       B. HOOC-[CH2]4-COOH và H2N-[CH2]6-NH2. C. HOOC-[CH2]4-COOH và HO-[CH2]6-OH.       D. HOOC-[CH2]2-CH[NH2]-COOH. (Xem giải) Câu 2: Số đồng phân có công thức

Xem thêm

[2021] Thi thử TN Chuyên Quốc học Huế (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3A 4D 5B 6C 7B 8B 9B 10A 11D 12A 13C 14B 15A 16D 17D 18D 19C 20B 21C 22D 23B 24D 25A 26A 27B 28D 29C 30C 31D 32A 33D 34C 35A 36D 37B 38C 39B 40A (Xem giải) Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 5,6 gam bột Fe trong bình chứa khí clo dư thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 12,70.         B. 10,65.         C. 16,25.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Nguyễn Trường Tộ – Thừa Thiên Huế

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3A 4A 5A 6B 7D 8B 9C 10D 11C 12B 13B 14A 15D 16C 17D 18B 19B 20B 21D 22D 23B 24D 25B 26D 27D 28A 29A 30A 31B 32C 33A 34C 35A 36C 37A 38A 39A 40D Câu 1. Trong phân tử chất nào sau đây có liên kết ba? A. Benzen.          B. Etilen.          C. Etan.          D. Axetilen. Câu 2. Nguyên tố phổ biến thứ hai ở

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Hai Bà Trưng – Thừa Thiên Huế (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3D 4A 5C 6D 7B 8C 9C 10B 11B 12C 13A 14C 15A 16D 17A 18A 19D 20B 21C 22D 23D 24C 25A 26A 27B 28B 29C 30B 31D 32B 33A 34D 35D 36A 37A 38C 39D 40B (Xem giải) Câu 1. Cho 4,35 gam chất hữu cơ X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, phản ứng kết thúc thu được m gam Ag, lượng Ag này tan hết trong dung dịch HNO3 thu được 2,24

Xem thêm

[2021] Thi thử TN Chuyên Quốc học Huế (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3D 4A 5A 6A 7C 8D 9B 10C 11D 12B 13A 14C 15A 16A 17D 18B 19C 20C 21C 22C 23B 24D 25A 26B 27B 28B 29C 30B 31B 32C 33B 34C 35A 36B 37A 38D 39B 40B Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một? A. CH3NH2.       B. CH3CH2NHCH3.       C. (CH3)3N.        D. CH3NHCH3. (Xem giải) Câu 2: Hợp chất hữu cơ X (C8H15O4N) tác dụng với dung dịch

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp chuyên Quốc học Huế (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3C 4C 5C 6C 7A 8A 9C 10B 11A 12B 13D 14B 15C 16B 17D 18A 19D 20D 21D 22D 23A 24C 25A 26B 27D 28A 29A 30B 31A 32D 33B 34A 35D 36C 37B 38B 39B 40C Câu 1: Ở nhiệt độ thường, kim loại nào sau đây tan hết trong dung dịch NaOH dư A. Mg.       B. Cu.       C. Fe.       D. Al. (Xem giải) Câu 2: Hòa tan hoàn

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Nguyễn Huệ – Thừa Thiên Huế

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3C 4D 5D 6A 7B 8A 9D 10A 11A 12A 13C 14B 15D 16D 17A 18C 19A 20C 21D 22A 23A 24C 25B 26B 27B 28C 29C 30A 31B 32C 33D 34D 35B 36C 37D 38B 39D 40B Câu 1. Trong các kim loại sau: Fe, Na, Mg, Al, kim loại có tính khử mạnh nhất là A. Fe.       B. Na.       C. Mg.       D. Al. Câu 2. Trong số các dung

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Quốc học Huế (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3B 4D 5A 6D 7C 8A 9C 10B 11A 12C 13D 14B 15D 16D 17A 18B 19D 20B 21A 22B 23D 24D 25C 26C 27C 28C 29A 30D 31B 32A 33A 34C 35A 36A 37C 38B 39A 40D (Xem giải) Câu 1: Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch anilin. (b) Cho dung dịch HCl vào dung dịch axit glutamic. (c) Sục khí CH3NH2 vào dung dịch CH3COOH. (d) Sục khí H2

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!