[2023] Đề tham khảo thi THPT của Bộ Giáo dục

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 042 41B 42C 43C 44C 45B 46A 47D 48B 49C 50C 51A 52B 53A 54D 55B 56C 57D 58C 59C 60D 61A 62A 63C 64B 65A 66A 67D 68A 69A 70A 71D 72C 73C 74B 75C 76B 77C 78D 79B 80B (Xem giải) Câu 41: Natri phản ứng với clo sinh ra sản phẩm nào sau đây? A. KCl.       B. NaCl.       C. NaClO.        D. NaOH. (Xem giải) Câu 42: Dung

Xem thêm

Giải đề thi ĐH-CĐ năm 2004 – Khối B

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút Câu I (1,5 điểm) (Xem giải) 1. Viết cấu hình electron của Cl (Z = 17) và Ca (Z = 20). Cho biết vị trí của chúng (chu kỳ, nhóm, phân nhóm) trong hệ thống tuần hoàn. Liên kết giữa canxi và clo trong hợp chất CaCl2 thuộc loại liên kết gì? Vì sao? (Xem giải) 2. Tiến hành các thí nghiệm sau: a. Cho từ từ từng giọt (vừa khuấy đều) dung dịch HCl đến dư vào dung dịch Na2CO3. b.

Xem thêm

Giải đề thi ĐH-CĐ năm 2004 – Khối A

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút (Xem giải) Câu I (1,5 điểm) 1. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau dưới dạng phân tử và ion rút gọn (nếu có): FeS + HCl → Khí A + … KCIO3 (t°, xúc tác) → Khí B + … Na2SO3 + HCl → Khí C + … 2. Cho các khí A, B, C tác dụng với nhau từng đôi một, viết phương trình phản ứng và ghi rõ điều kiện. (Xem giải) Câu II (1,5 điểm) 1. Viết các phương trình phản ứng

Xem thêm

Giải đề thi ĐH-CĐ năm 2003 – Khối B

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1 (1,5 điểm). (Xem giải) 1. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử kim loại A và B là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn của A là 12. a) Xác định 2 kim loại A và B. Cho biết số hiệu nguyên tử của một số nguyên tố: Na (Z = 11), Mg (Z =

Xem thêm

Giải đề thi ĐH-CĐ năm 2003 – Khối A

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1 (1,5 điểm) (Xem giải) 1. Cho kali pemanganat tác dụng với axit clohiđric đặc thu được một chất khí màu vàng lục. Dẫn khí thu được vào dung dịch KOH ở nhiệt độ thường và vào dung dịch KOH đã được đun nóng tới 100°C. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. (Xem giải) 2. Phản ứng: 2SO2 + O2 ⇌ 2SO2 là phản ứng tỏa nhiệt. Cho biết cân bằng phản ứng trên chuyển dịch như thế nào khi

Xem thêm

[2022] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 4)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Mã đề: 206. Các mã đề khác có cùng nội dung: 204; 212; 214; 220; 222 41D 42A 43D 44D 45C 46A 47D 48D 49C 50A 51D 52C 53B 54B 55B 56C 57A 58B 59A 60D 61A 62B 63B 64B 65A 66D 67B 68B 69A 70B 71A 72A 73B 74D 75D 76D 77B 78D 79B 80A Câu 41: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh hơn kim loại Zn? A. Ag.       B. Cu.       C. Au. 

Xem thêm

[2022] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Mã đề: 203. Các mã đề khác có cùng nội dung: 205; 211; 213; 219; 221 41D 42B 43A 44C 45D 46A 47C 48C 49A 50B 51D 52D 53A 54A 55C 56B 57B 58B 59A 60C 61B 62D 63C 64A 65A 66B 67C 68D 69A 70D 71C 72C 73B 74D 75C 76B 77B 78D 79B 80C Câu 41: Ở nhiệt độ cao, chất nào sau đây không khử được Fe2O3? A. Al.       B. CO.       C. H2.   

Xem thêm

[2022] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Mã đề 201. Các mã đề khác có cùng nội dung: 207; 209; 215; 217; 223 41A 42A 43C 44C 45D 46D 47D 48C 49D 50C 51D 52A 53D 54A 55A 56C 57B 58D 59D 60B 61B 62C 63A 64A 65B 66B 67A 68B 69A 70B 71A 72B 73A 74B 75B 76B 77C 78B 79B 80C Câu 41: Chất nào sau đây tan hết trong dung dịch NaOH loãng, dư? A. Al2O3.       B. MgO.       C. FeO.   

Xem thêm

[2022] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Mã đề 224. Các mã đề khác có cùng nội dung: 202; 208; 210; 216; 218; 224 41B 42D 43A 44D 45B 46C 47A 48A 49B 50A 51C 52A 53D 54C 55B 56B 57D 58A 59C 60C 61C 62D 63B 64B 65A 66C 67B 68A 69C 70B 71A 72B 73C 74B 75B 76A 77A 78B 79A 80C Câu 41: Polime nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ? A. Polibuta-1,3-dien.       B. Poliacrilonitrin.       C. Polietilen.       

Xem thêm

[2022] Đề tham khảo thi TN THPT của Bộ Giáo dục

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 073 41A 42B 43B 44B 45C 46A 47C 48A 49C 50A 51D 52D 53D 54C 55B 56A 57C 58C 59C 60A 61D 62D 63B 64B 65A 66B 67C 68D 69A 70D 71D 72B 73D 74C 75C 76D 77B 78C 79C 80B (Xem giải) Câu 41: Chất nào sau đây là chất điện li yếu? A. CH3COOH.       B. FeCl3.       C. HNO3.         D. NaCl. (Xem giải) Câu 42: Trong phân tử chất

Xem thêm

[2021] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 1 – Đợt 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Mã đề 223. Các mã đề khác có cùng nội dung: 207; 209; 215; 217; 223 41D 42A 43B 44B 45A 46A 47A 48B 49A 50D 51A 52C 53B 54B 55D 56B 57D 58D 59D 60C 61A 62C 63D 64A 65C 66B 67D 68C 69A 70C 71C 72A 73B 74C 75A 76B 77A 78B 79C 80C Câu 41: Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn? A. Na.       B. Fe.       C. Al.  

Xem thêm

[2021] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 2 – Đợt 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Mã đề 202. Các mã đề khác có cùng nội dung: 208; 210; 216; 218; 224 41B 42A 43A 44D 45C 46B 47B 48C 49C 50C 51A 52B 53D 54D 55C 56B 57C 58B 59D 60D 61C 62C 63B 64D 65B 66A 67B 68A 69B 70C 71A 72A 73B 74A 75D 76A 77D 78B 79D 80A Câu 41: Crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây? A. CrO.       B. K2Cr2O7.       C. KCrO2.   

Xem thêm

[2021] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 1 – Đợt 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Mã đề 201. Các mã đề khác có cùng nội dung: 207; 209; 215; 217; 223 41D 42A 43B 44C 45B 46B 47A 48C 49B 50D 51C 52A 53A 54B 55B 56A 57D 58D 59C 60D 61C 62D 63C 64D 65A 66D 67A 68A 69B 70C 71A 72B 73C 74C 75B 76D 77C 78B 79C 80A Câu 41: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? A. Na2O.       B. KOH.       C. H2SO4.         D. Al2O3.

Xem thêm

[2021] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 4 – Đợt 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Mã đề: 206. Các mã đề khác có cùng nội dung: 204; 212; 214; 220; 222 41B 42C 43C 44A 45D 46B 47D 48A 49A 50B 51C 52C 53B 54A 55B 56B 57C 58A 59C 60C 61C 62D 63D 64C 65D 66A 67B 68D 69C 70D 71B 72B 73B 74D 75D 76D 77A 78A 79B 80D Câu 41: Sắt (III) hiđroxit là chất rắn màu nâu đỏ. Công thức của sắt(III) hidroxit là A. Fe(OH)2.       B. Fe(OH)3.      

Xem thêm

[2021] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 3 – Đợt 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Mã đề: 205. Các mã đề khác có cùng nội dung: 203; 211; 213; 219; 221 41A 42B 43C 44C 45B 46C 47C 48B 49D 50B 51A 52C 53D 54A 55B 56C 57C 58B 59D 60B 61C 62B 63A 64C 65D 66B 67A 68A 69B 70A 71B 72B 73C 74A 75A 76B 77A 78B 79A 80C Câu 41: Số nguyên tử cacbon trong phân tử axit stearic là A. 18.       B. 15.       C. 19.      

Xem thêm

[2021] Đề minh họa thi TN của Bộ Giáo Dục

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43A 44C 45A 46A 47B 48D 49A 50B 51D 52C 53B 54A 55B 56B 57D 58D 59A 60B 61C 62D 63D 64B 65C 66D 67A 68C 69B 70B 71D 72C 73C 74A 75C 76B 77C 78C 79D 80A (Xem giải) Câu 41: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất? A. Na.       B. K.       C. Cu.         D. W. (Xem giải) Câu 42: Kim loại nào sau đây

Xem thêm

Giải đề thi ĐH-CĐ năm 2005 – Khối B

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút (Xem giải) Câu I (1,5 điểm) Cho hai ion XO32- và YO3-, trong đó oxi chiếm lần lượt 60,0% và 77,4% theo khối lượng. 1. Xác định X, Y. 2. Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học sau: a) H2XO3 + Cl2 + ··· → ··· + ··· ; b) XO2 + H2X → ··· + ··· ; c) Na2XO3 +···→ NaCl + XO2 + ·· d) HYO3 + Cu → ··· + YO + ··· ; e) Cu(YO3)2 →

Xem thêm

Giải đề thi ĐH-CĐ năm 2005 – Khối A

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút Câu I (1,5 điểm) (Xem giải) 1. Viết cấu hình electron, xác định vị trí (ô, chu kỳ, phân nhóm, nhóm) của lưu huỳnh (Z = 16) trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Viết phương trình phản ứng hóa học của H2S với O2, SO2, nước clo. Trong các phản ứng đó H2S có tính khử hay tính oxi hóa, vì sao? (Xem giải) 2. Hãy điều chế canxi kim loại và magie kim loại từ quặng

Xem thêm

Giải đề thi ĐH-CĐ năm 2006 – Khối B

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I (2 điểm) (Xem giải) 1) Tổng số hạt mang điện trong ion AB32- bằng 82. Số hạt mang điện trong hạt nhân của nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân của nguyên tử B là 8. Xác định số hiệu nguyên tử của hai nguyên tố A và B. Viết cấu hình electron của hai nguyên tử A và B. Xác định vị trí (ô, chu kỳ,

Xem thêm

Giải đề thi ĐH-CĐ năm 2006 – Khối A

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I (2 điểm) (Xem giải) 1) Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế: a) Cu từ Cu(OH)2 và CO; b) CaOCl2 từ CaCO3, NaCl và H2O. (Xem giải) 2) Chỉ dùng thêm giấy quỳ tím, trình bày cách nhận biết các dung dịch loãng sau: Na2SO4, Na2CO3, NaCl, H2SO4, BaCl2, NaOH. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra để minh họa. (Xem giải) 3) Nung

Xem thêm

[2014] Giải đề thi CĐ Khối AB

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2D 3C 4C 5C 6B 7D 8A 9C 10D 11D 12D 13B 14D 15A 16B 17D 18D 19C 20A 21C 22B 23A 24C 25C 26D 27A 28D 29C 30A 31D 32A 33D 34C 35B 36B 37B 38A 39B 40B 41A 42B 43B 44A 45B 46D 47C 48A 49C 50B (Xem giải) Câu 1: Cho các phản ứng hoá học sau: (a) S + O2 → SO2 (b) S + 3F2 → SF6

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!