You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2020] Đề tham khảo thi Tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo Dục

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43A 44A 45A 46D 47C 48C 49A 50A 51C 52A 53C 54A 55C 56D 57A 58C 59C 60B 61C 62D 63A 64A 65B 66A 67A 68D 69A 70B 71A 72B 73A 74A 75B 76B 77B 78C 79B 80A Câu 41. Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch CuSO4? A. Ag.       B. Mg.       C. Fe.       D. Al. Câu 42. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? A. Cu.      

Xem thêm

[2020] Đề minh họa thi THPT của Bộ Giáo Dục

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43A 44C 45B 46D 47A 48A 49D 50B 51D 52C 53A 54A 55A 56A 57A 58B 59A 60A 61A 62A 63C 64D 65D 66B 67A 68B 69A 70A 71A 72C 73A 74A 75B 76D 77C 78B 79C 80A Câu 41: Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất? A. Ag.       B. Mg.       C. Fe.       D. Al. Câu 42: Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường? A. Ag.

Xem thêm

Thi THPT Quốc gia 2019 (Đề 2)

⇒ Mã đề: 218. Các mã đề khác có cùng nội dung: 202; 208; 210; 216; 218; 224 ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43D 44B 45B 46C 47A 48D 49C 50A 51B 52D 53C 54B 55A 56D 57D 58B 59C 60A 61A 62B 63D 64D 65A 66B 67D 68D 69B 70C 71A 72C 73D 74A 75A 76C 77B 78C 79C 80C Câu 41. Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit? A. Saccarozơ.          B. Xenlulozơ.        

Xem thêm

Thi THPT Quốc gia 2019 (Đề 1)

⇒ Mã đề: 217. Các mã đề khác có cùng nội dung: 201; 207; 209; 215; 217; 223 ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43D 44B 45C 46D 47C 48A 49B 50B 51A 52D 53A 54D 55A 56A 57C 58A 59C 60B 61A 62C 63D 64A 65C 66D 67C 68B 69D 70D 71C 72A 73B 74D 75B 76D 77C 78A 79D 80D Câu 41: Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím? A. NaOH.       B. H2NCH2COOH.    

Xem thêm

Thi THPT Quốc gia 2019 (Đề 3)

⇒ Mã đề: 203. Các mã đề khác có cùng nội dung: 203; 205; 211; 213; 219; 221 ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43A 44A 45C 46A 47D 48D 49C 50D 51D 52A 53B 54C 55C 56C 57A 58B 59C 60C 61D 62A 63A 64A 65C 66D 67A 68C 69C 70B 71D 72C 73B 74A 75C 76D 77C 78B 79D 80D Câu 41: Kim loại nào sau đây không tan được trong H2SO4 loãng? A. Cu.       B. Al.  

Xem thêm

Thi THPT Quốc gia 2019 (Đề 4)

⇒ Mã đề: 204. Các mã đề khác có cùng nội dung: 204; 206; 212; 214; 220; 222 ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43C 44D 45C 46B 47C 48B 49C 50B 51A 52C 53A 54C 55B 56C 57D 58B 59A 60C 61A 62D 63A 64D 65A 66B 67B 68D 69D 70B 71B 72D 73B 74A 75C 76C 77B 78D 79A 80D Câu 41. Ở điều kiện thường, crôm tác dụng với phi kim nào sau đây? A. Flo.       B.

Xem thêm

[2019] Đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia (Bộ GDĐT)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43C 44B 45A 46A 47B 48B 49A 50D 51D 52C 53B 54C 55A 56A 57A 58C 59B 60A 61D 62C 63B 64D 65C 66A 67B 68B 69C 70C 71C 72A 73D 74D 75A 76B 77D 78C 79D 80B Câu 41: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng? A. Zn.       B. Hg.       C. Ag.       D. Cu. Câu 42: Kim loại nào sau đây

Xem thêm

Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2018 (Phần 4)

MÃ ĐỀ 202 Các mã đề có cùng nội dung, chỉ xáo trộn câu hỏi và đáp án: 202; 210; 216; 218; 224 ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41B 42B 43C 44D 45A 46B 47D 48D 49B 50D 51B 52D 53B 54C 55D 56A 57C 58C 59C 60D 61D 62A 63D 64A 65B 66D 67C 68B 69A 70A 71B 72A 73C 74A 75A 76C 77B 78C 79C 80C Câu 41: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br2? A. benzen.           B. etilen.

Xem thêm

Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2018 (Phần 3)

MÃ ĐỀ 214 Các mã đề có cùng nội dung, chỉ xáo trộn câu hỏi và đáp án: 204; 212; 214; 220; 222 ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41D 42C 43B 44D 45B 46A 47B 48B 49D 50D 51D 52B 53B 54A 55C 56B 57D 58C 59D 60A 61C 62D 63B 64A 65A 66A 67B 68C 69C 70B 71A 72D 73A 74D 75B 76C 77A 78A 79C 80C Câu 41: Nguyên tố crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây? A. Na2Cr2O7.           B. CrO.

Xem thêm

Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2018 (Phần 2)

MÃ ĐỀ 203 Các mã đề có cùng nội dung, chỉ xáo trộn câu hỏi và đáp án: 203; 205; 213; 219; 221 ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41D 42C 43A 44A 45C 46D 47A 48C 49D 50C 51D 52C 53A 54D 55B 56B 57A 58B 59B 60B 61C 62B 63C 64D 65A 66D 67B 68C 69A 70A 71A 72C 73B 74D 75B 76B 77B 78D 79B 80D Câu 41: Chất nào sau đây là muối trung hòa? A. K2HPO4.          B. NaHSO4.          C. NaHCO3.      

Xem thêm

Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2018 (Phần 1)

MÃ ĐỀ 209 Các mã đề có cùng nội dung, chỉ xáo trộn câu hỏi và đáp án: 201, 209, 215, 217, 223 ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41D 42C 43C 44A 45D 46D 47B 48D 49A 50C 51A 52D 53A 54B 55B 56D 57B 58C 59C 60B 61D 62B 63B 64C 65D 66C 67C 68D 69D 70C 71D 72D 73C 74D 75B 76B 77C 78D 79B 80B Câu 41. Công thức phân tử của etanol là: A. C2H4O2          B. C2H4O          C. C2H6        

Xem thêm

Giải đề thi THPT Quốc gia 2017 (Phần 4)

»» Kì thi THPT Quốc gia 2017 có 24 mã đề được tổ hợp từ 4 đề khác nhau. HỌC ONLINE giới thiệu đáp án và lời giải chi tiết trong 4 phần. »» Dưới đây là đáp án và lời giải mã đề 206. Các mã đề có cùng nội dung là 204; 212; 214; 220; 222 nhưng thứ tự câu và đáp án đã được xáo trộn. Nếu bạn đọc có thắc mắc về đáp án, vui lòng comment ngay tại bài này. Nếu thắc mắc về lời giải, vui lòng comment vào lời giải để tiện theo dõi.

Xem thêm

Giải đề thi THPT Quốc gia 2017 (Phần 3)

»» Kì thi THPT Quốc gia 2017 có 24 mã đề được tổ hợp từ 4 đề khác nhau. HỌC ONLINE giới thiệu đáp án và lời giải chi tiết trong 4 phần. »» Dưới đây là đáp án và lời giải mã đề 211. Các mã đề có cùng nội dung là 203; 205; 213; 219; 221 nhưng thứ tự câu và đáp án đã được xáo trộn. Nếu bạn đọc có thắc mắc về đáp án, vui lòng comment ngay tại bài này. Nếu thắc mắc về lời giải, vui lòng comment vào lời giải để tiện theo

Xem thêm

Giải đề thi THPT Quốc gia 2017 (Phần 2)

»» Kì thi THPT Quốc gia 2017 có 24 mã đề được tổ hợp từ 4 đề khác nhau. HỌC ONLINE giới thiệu đáp án và lời giải chi tiết trong 4 phần. »» Dưới đây là đáp án và lời giải mã đề 207. Các mã đề có cùng nội dung là 201, 209, 215, 217, 223 nhưng thứ tự câu và đáp án đã được xáo trộn. Nếu bạn đọc có thắc mắc về đáp án, vui lòng comment ngay tại bài này. Nếu thắc mắc về lời giải, vui lòng comment vào lời giải để tiện theo

Xem thêm

Giải đề thi THPT Quốc gia 2017 (Phần 1)

»» Kì thi THPT Quốc gia 2017 có 24 mã đề được tổ hợp từ 4 đề khác nhau. HỌC ONLINE giới thiệu đáp án và lời giải chi tiết trong 4 phần. »» Dưới đây là đáp án và lời giải mã đề 208. Các mã đề có cùng nội dung là 202; 210; 216; 218; 224 nhưng thứ tự câu và đáp án đã được xáo trộn. Nếu bạn đọc có thắc mắc về đáp án, vui lòng comment ngay tại bài này. Nếu thắc mắc về lời giải, vui lòng comment vào lời giải để tiện theo

Xem thêm

Giải đề thi minh họa lần 3

Câu 80. Hòa tan hết hỗn hợp X gồm 5,6 gam Fe; 27 gam Fe(NO3)2 và m gam Al trong dung dịch chứa 0,61 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 47,455 gam muối trung hòa và 2,352 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O. Tỉ khối của Z so với H2 là 16. Giá trị của m là A. 1,080.         B. 4,185.         C. 5,400.         D. 2,160. ⇒ Xem giải Câu 79. Hỗn hợp E gồm

Xem thêm

Giải đề thi thử THPT 2017

Câu 20. Cho 0,15 mol axit glutamic vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH tham gia phản ứng là A. 0,50 mol.       B. 0,65 mol.       C. 0,35 mol.       D. 0,55 mol. ⇒ Xem giải Câu 25. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm CuSO4 và KCl vào H2O, thu được dung dịch Y. Điện phân Y (có màng ngăn, điện cực trơ) đến khi H2O bắt đầu điện

Xem thêm

Đề thi minh họa THPT 2017

⇒ File đề thi Câu 1: Để thu được kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây? A. Ca.           B. Na.           C. Ag.           D. Fe. Câu 2: Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng? A. Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO3.           B. Cho kim loại Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3. C. Cho kim loại Ag vào dung dịch HCl.          

Xem thêm

THPT Quốc gia 2016 (Mã đề 526)

⇒ File đề thi ⇒ File đáp án Câu 31. Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, axit glutamic (trong đó nguyên tố O chiếm 41,2% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với NaOH dư, thu được 20,532 gam muối. Giá trị của m là: A. 16,0          B. 13,1         C. 12,0         D. 13,8 ⇒ Xem giải Câu 32. Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl và 0,05 mol CuSO4 bằng dòng điện một chiều có cường độ 2A (điện cực trơ, có màng ngăn). Sau thời gian t giây thì

Xem thêm

THPT Quốc gia 2015 (Mã đề 357)

⇒ File đề thi ⇒ File đáp án Câu 1: Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất? A. Cu2+.           B. Ag+.           C. Ca2+.           D. Zn2+. Câu 2: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa – khử? A. 2NaOH + Cl2 —> NaCl + NaClO + H2O. B. 4Fe(OH)2 + O2 —> 2Fe2O3 + 4H2O. C. CaCO3 —> CaO + CO2. D. 2KClO3 —> 2KCl + 3O2. Câu 3: Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là 1s22s22p63s23p1. Số

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!