You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Giải đề thi ĐH-CĐ năm 2002 – Khối B

⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Tải file đề bài: Download Câu I (ĐH: 1,5 điểm; CĐ: 2 điểm) (Xem giải) 1. Viết cấu hình electron của Fe (Z = 26) và của các ion Fe2+, Fe3+. (Xem giải) 2. Hãy nêu tính chất hoá học chung của: a) Các hợp chất sắt (II); b) Các hợp chất sắt (III). Mỗi trường hợp viết hai phương trình phản ứng minh họa. (Xem giải) 3. Trong điều kiện không có không khí, cho Fe cháy trong khí Cl2 được một hợp chất A và nung hỗn hợp bột (Fe

Xem thêm

Giải đề thi ĐH-CĐ năm 2002 – Khối A

⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Tải file đề bài: Download Câu I: (ĐH: 2 điểm; CĐ: 2,5 điểm) (Xem giải) 1. Cho lá sắt kim loại vào: a) Dung dịch H2SO4 loãng b) Dung dịch H2SO4 loãng có một lượng nhỏ CuSO4 Nêu hiện tượng xảy ra, giải thích và viết các phương trình phản ứng trong mỗi trường hợp. (Xem giải) 2. Trình bày phương pháp tách: a) Fe2O3 ra khỏi hỗn hợp Fe2O3, Al2O3, SiO2 ở dạng bột b) Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe ở dạng bột. Với mỗi trường hợp chỉ

Xem thêm

Thi ĐH-CĐ, THPT Quốc gia của Bộ Giáo Dục từ 2002 đến nay

Giai đoạn 2002 – 2006: Thi ĐH-CĐ theo hình thức tự luận, chia thành hai khối thi. Khối A 2002A 2003A 2004A 2005A 2006A Khối B 2002B 2003B 2004B 2005B 2006B Giai đoạn 2007 – 2014: Thi ĐH-CĐ theo hình thức trắc nghiệm, chia thành hai khối thi. Từ 2009 thi CĐ theo đề riêng nhưng hai khối chung đề. Đại học khối A Đại học khối B Cao đẳng khối AB 2007A 2007B — 2008A 2008B — 2009A 2009B 2009AB 2010A 2010B 2010AB 2011A 2011B 2011AB 2012A 2012B 2012AB 2013A 2013B 2013AB 2014A 2014B 2014AB Giai đoạn 2015 – 2016:

Xem thêm

[2020] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 1 – Đợt 2)

Mã đề: 201; 207; 209; 215; 217; 223. Mã đề gốc: 217 ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43D 44B 45D 46D 47C 48D 49B 50C 51B 52C 53B 54B 55D 56D 57D 58A 59D 60A 61A 62B 63C 64A 65B 66A 67C 68A 69B 70C 71D 72A 73D 74B 75C 76A 77B 78C 79C 80C Câu 41: Thủy phân tripanmitin ((C15H31COO)3C3H5) trong dung dịch NaOH thu được ancol có công thức là A. C2H4(OH)2.       B. C2H5OH.       C. CH3OH.       D. C3H5(OH)3. Câu 42:

Xem thêm

[2020] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 3 – Đợt 2)

Mã đề: 203; 205; 211; 213; 219; 221. Mã đề gốc: 219 ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43C 44B 45A 46A 47A 48D 49D 50D 51D 52B 53B 54C 55B 56C 57B 58C 59B 60C 61C 62D 63C 64C 65C 66C 67D 68D 69D 70D 71A 72A 73D 74B 75C 76C 77D 78A 79D 80C Câu 41: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? A. NaCl.       B. NaOH.       C. KNO3.       D. KCl. Câu 42: Thủy phân

Xem thêm

[2020] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 2 – Đợt 1)

Mã đề: 202; 208; 210; 216; 218; 224. Mã đề gốc: 202 ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43B 44A 45A 46C 47B 48C 49D 50B 51A 52D 53A 54B 55C 56D 57D 58B 59C 60A 61B 62B 63B 64A 65A 66A 67B 68B 69D 70A 71A 72D 73A 74B 75D 76A 77D 78D 79A 80A Câu 41. Canxi cacbonat được dùng sản xuất vôi, thủy tinh, xi măng. Công thức của canxi cacbonat là A. CaCO3.       B. Ca(OH)2.       C. CaO.         D.

Xem thêm

[2020] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 4 – Đợt 1)

Mã đề: 204; 206; 212; 214; 220; 222. Mã đề gốc: 206 ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43D 44D 45B 46A 47D 48B 49B 50A 51A 52C 53C 54C 55B 56D 57B 58B 59D 60B 61C 62A 63C 64A 65B 66C 67A 68D 69C 70C 71D 72B 73A 74B 75D 76C 77A 78B 79C 80D Câu 41: Dung dịch nào sau đây tác dụng được với Al(OH)3? A. KOH.       B. KCl.       C. NaNO3.       D. Na2SO4 Câu 42: Ở nhiệt độ thường, kim

Xem thêm

[2020] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 3 – Đợt 1)

Mã đề: 203; 205; 211; 213; 219; 221. Mã đề gốc: 205 ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43C 44C 45D 46D 47A 48D 49C 50C 51B 52C 53D 54A 55D 56A 57C 58B 59A 60B 61A 62C 63D 64C 65D 66D 67D 68A 69D 70A 71A 72C 73C 74A 75A 76C 77A 78D 79D 80D Câu 41. Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe tác dụng được với dung dịch nào sau đây: A. CuSO4.        B. MgSO4.       C. NaCl.       D. NaOH.

Xem thêm

[2020] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 1 – Đợt 1)

Mã đề: 201; 207; 209; 215; 217; 223. Mã đề gốc: 217 ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43C 44D 45B 46B 47D 48D 49C 50D 51A 52B 53A 54B 55B 56B 57A 58B 59B 60D 61D 62D 63A 64A 65C 66D 67D 68C 69C 70A 71A 72D 73A 74C 75A 76D 77D 78D 79A 80A Câu 41: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaHCO3 sinh ra khí CO2? A. HCI.       B. Na2SO4.       C. K2SO4.         D. KNO3. Câu 42: Ở

Xem thêm

[2020] Đề tham khảo thi Tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo Dục

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43A 44A 45A 46D 47C 48C 49A 50A 51C 52A 53C 54A 55C 56D 57A 58C 59C 60B 61C 62D 63A 64A 65B 66A 67A 68D 69A 70B 71A 72B 73A 74A 75B 76B 77B 78C 79B 80A Câu 41. Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch CuSO4? A. Ag.       B. Mg.       C. Fe.       D. Al. Câu 42. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? A. Cu.      

Xem thêm

[2020] Đề minh họa thi THPT của Bộ Giáo Dục

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43A 44C 45B 46D 47A 48A 49D 50B 51D 52C 53A 54A 55A 56A 57A 58B 59A 60A 61A 62A 63C 64D 65D 66B 67A 68B 69A 70A 71A 72C 73A 74A 75B 76D 77C 78B 79C 80A Câu 41: Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất? A. Ag.       B. Mg.       C. Fe.       D. Al. Câu 42: Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường? A. Ag.

Xem thêm

Thi THPT Quốc gia 2019 (Đề 2)

⇒ Mã đề: 218. Các mã đề khác có cùng nội dung: 202; 208; 210; 216; 218; 224 ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43D 44B 45B 46C 47A 48D 49C 50A 51B 52D 53C 54B 55A 56D 57D 58B 59C 60A 61A 62B 63D 64D 65A 66B 67D 68D 69B 70C 71A 72C 73D 74A 75A 76C 77B 78C 79C 80C Câu 41. Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit? A. Saccarozơ.          B. Xenlulozơ.        

Xem thêm

Thi THPT Quốc gia 2019 (Đề 1)

⇒ Mã đề: 217. Các mã đề khác có cùng nội dung: 201; 207; 209; 215; 217; 223 ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43D 44B 45C 46D 47C 48A 49B 50B 51A 52D 53A 54D 55A 56A 57C 58A 59C 60B 61A 62C 63D 64A 65C 66D 67C 68B 69D 70D 71C 72A 73B 74D 75B 76D 77C 78A 79D 80D Câu 41: Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím? A. NaOH.       B. H2NCH2COOH.    

Xem thêm

Thi THPT Quốc gia 2019 (Đề 3)

⇒ Mã đề: 203. Các mã đề khác có cùng nội dung: 203; 205; 211; 213; 219; 221 ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43A 44A 45C 46A 47D 48D 49C 50D 51D 52A 53B 54C 55C 56C 57A 58B 59C 60C 61D 62A 63A 64A 65C 66D 67A 68C 69C 70B 71D 72C 73B 74A 75C 76D 77C 78B 79D 80D Câu 41: Kim loại nào sau đây không tan được trong H2SO4 loãng? A. Cu.       B. Al.  

Xem thêm

Thi THPT Quốc gia 2019 (Đề 4)

⇒ Mã đề: 204. Các mã đề khác có cùng nội dung: 204; 206; 212; 214; 220; 222 ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43C 44D 45C 46B 47C 48B 49C 50B 51A 52C 53A 54C 55B 56C 57D 58B 59A 60C 61A 62D 63A 64D 65A 66B 67B 68D 69D 70B 71B 72D 73B 74A 75C 76C 77B 78D 79A 80D Câu 41. Ở điều kiện thường, crôm tác dụng với phi kim nào sau đây? A. Flo.       B.

Xem thêm

[2019] Đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia (Bộ GDĐT)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43C 44B 45A 46A 47B 48B 49A 50D 51D 52C 53B 54C 55A 56A 57A 58C 59B 60A 61D 62C 63B 64D 65C 66A 67B 68B 69C 70C 71C 72A 73D 74D 75A 76B 77D 78C 79D 80B Câu 41: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng? A. Zn.       B. Hg.       C. Ag.       D. Cu. Câu 42: Kim loại nào sau đây

Xem thêm

Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2018 (Phần 4)

MÃ ĐỀ 202 Các mã đề có cùng nội dung, chỉ xáo trộn câu hỏi và đáp án: 202; 210; 216; 218; 224 ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41B 42B 43C 44D 45A 46B 47D 48D 49B 50D 51B 52D 53B 54C 55D 56A 57C 58C 59C 60D 61D 62A 63D 64A 65B 66D 67C 68B 69A 70A 71B 72A 73C 74A 75A 76C 77B 78C 79C 80C Câu 41: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br2? A. benzen.           B. etilen.

Xem thêm

Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2018 (Phần 3)

MÃ ĐỀ 214 Các mã đề có cùng nội dung, chỉ xáo trộn câu hỏi và đáp án: 204; 212; 214; 220; 222 ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41D 42C 43B 44D 45B 46A 47B 48B 49D 50D 51D 52B 53B 54A 55C 56B 57D 58C 59D 60A 61C 62D 63B 64A 65A 66A 67B 68C 69C 70B 71A 72D 73A 74D 75B 76C 77A 78A 79C 80C Câu 41: Nguyên tố crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây? A. Na2Cr2O7.           B. CrO.

Xem thêm

Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2018 (Phần 2)

MÃ ĐỀ 203 Các mã đề có cùng nội dung, chỉ xáo trộn câu hỏi và đáp án: 203; 205; 213; 219; 221 ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41D 42C 43A 44A 45C 46D 47A 48C 49D 50C 51D 52C 53A 54D 55B 56B 57A 58B 59B 60B 61C 62B 63C 64D 65A 66D 67B 68C 69A 70A 71A 72C 73B 74D 75B 76B 77B 78D 79B 80D Câu 41: Chất nào sau đây là muối trung hòa? A. K2HPO4.          B. NaHSO4.          C. NaHCO3.      

Xem thêm

Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2018 (Phần 1)

MÃ ĐỀ 209 Các mã đề có cùng nội dung, chỉ xáo trộn câu hỏi và đáp án: 201, 209, 215, 217, 223 ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41D 42C 43C 44A 45D 46D 47B 48D 49A 50C 51A 52D 53A 54B 55B 56D 57B 58C 59C 60B 61D 62B 63B 64C 65D 66C 67C 68D 69D 70C 71D 72D 73C 74D 75B 76B 77C 78D 79B 80B Câu 41. Công thức phân tử của etanol là: A. C2H4O2          B. C2H4O          C. C2H6        

Xem thêm

Giải đề thi THPT Quốc gia 2017 (Phần 4)

»» Kì thi THPT Quốc gia 2017 có 24 mã đề được tổ hợp từ 4 đề khác nhau. HỌC ONLINE giới thiệu đáp án và lời giải chi tiết trong 4 phần. »» Dưới đây là đáp án và lời giải mã đề 206. Các mã đề có cùng nội dung là 204; 212; 214; 220; 222 nhưng thứ tự câu và đáp án đã được xáo trộn. Nếu bạn đọc có thắc mắc về đáp án, vui lòng comment ngay tại bài này. Nếu thắc mắc về lời giải, vui lòng comment vào lời giải để tiện theo dõi.

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!