[2022] Đề tham khảo thi TN THPT của Bộ Giáo dục

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 073 41A 42B 43B 44B 45C 46A 47C 48A 49C 50A 51D 52D 53D 54C 55B 56A 57C 58C 59C 60A 61D 62D 63B 64B 65A 66B 67C 68D 69A 70D 71D 72B 73D 74C 75C 76D 77B 78C 79C 80B (Xem giải) Câu 41: Chất nào sau đây là chất điện li yếu? A. CH3COOH.       B. FeCl3.       C. HNO3.         D. NaCl. (Xem giải) Câu 42: Trong phân tử chất

Xem thêm

[2021] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 1 – Đợt 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Mã đề 223. Các mã đề khác có cùng nội dung: 207; 209; 215; 217; 223 41D 42A 43B 44B 45A 46A 47A 48B 49A 50D 51A 52C 53B 54B 55D 56B 57D 58D 59D 60C 61A 62C 63D 64A 65C 66B 67D 68C 69A 70C 71C 72A 73B 74C 75A 76B 77A 78B 79C 80C Câu 41: Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn? A. Na.       B. Fe.       C. Al.  

Xem thêm

[2021] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 2 – Đợt 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Mã đề 202. Các mã đề khác có cùng nội dung: 208; 210; 216; 218; 224 41B 42A 43A 44D 45C 46B 47B 48C 49C 50C 51A 52B 53D 54D 55C 56B 57C 58B 59D 60D 61C 62C 63B 64D 65B 66A 67B 68A 69B 70C 71A 72A 73B 74A 75D 76A 77D 78B 79D 80A Câu 41: Crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây? A. CrO.       B. K2Cr2O7.       C. KCrO2.   

Xem thêm

[2021] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 1 – Đợt 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Mã đề 201. Các mã đề khác có cùng nội dung: 207; 209; 215; 217; 223 41D 42A 43B 44C 45B 46B 47A 48C 49B 50D 51C 52A 53A 54B 55B 56A 57D 58D 59C 60D 61C 62D 63C 64D 65A 66D 67A 68A 69B 70C 71A 72B 73C 74C 75B 76D 77C 78B 79C 80A Câu 41: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? A. Na2O.       B. KOH.       C. H2SO4.         D. Al2O3.

Xem thêm

[2021] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 4 – Đợt 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Mã đề: 206. Các mã đề khác có cùng nội dung: 204; 212; 214; 220; 222 41B 42C 43C 44A 45D 46B 47D 48A 49A 50B 51C 52C 53B 54A 55B 56B 57C 58A 59C 60C 61C 62D 63D 64C 65D 66A 67B 68D 69C 70D 71B 72B 73B 74D 75D 76D 77A 78A 79B 80D Câu 41: Sắt (III) hiđroxit là chất rắn màu nâu đỏ. Công thức của sắt(III) hidroxit là A. Fe(OH)2.       B. Fe(OH)3.      

Xem thêm

[2021] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 3 – Đợt 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Mã đề: 205. Các mã đề khác có cùng nội dung: 203; 211; 213; 219; 221 41A 42B 43C 44C 45B 46C 47C 48B 49D 50B 51A 52C 53D 54A 55B 56C 57C 58B 59D 60B 61C 62B 63A 64C 65D 66B 67A 68A 69B 70A 71B 72B 73C 74A 75A 76B 77A 78B 79A 80C Câu 41: Số nguyên tử cacbon trong phân tử axit stearic là A. 18.       B. 15.       C. 19.      

Xem thêm

[2021] Đề minh họa thi TN của Bộ Giáo Dục

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43A 44C 45A 46A 47B 48D 49A 50B 51D 52C 53B 54A 55B 56B 57D 58D 59A 60B 61C 62D 63D 64B 65C 66D 67A 68C 69B 70B 71D 72C 73C 74A 75C 76B 77C 78C 79D 80A (Xem giải) Câu 41: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất? A. Na.       B. K.       C. Cu.         D. W. (Xem giải) Câu 42: Kim loại nào sau đây

Xem thêm

Giải đề thi ĐH-CĐ năm 2005 – Khối B

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút (Xem giải) Câu I (1,5 điểm) Cho hai ion XO32- và YO3-, trong đó oxi chiếm lần lượt 60,0% và 77,4% theo khối lượng. 1. Xác định X, Y. 2. Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học sau: a) H2XO3 + Cl2 + ··· → ··· + ··· ; b) XO2 + H2X → ··· + ··· ; c) Na2XO3 +···→ NaCl + XO2 + ·· d) HYO3 + Cu → ··· + YO + ··· ; e) Cu(YO3)2 →

Xem thêm

Giải đề thi ĐH-CĐ năm 2005 – Khối A

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút Câu I (1,5 điểm) (Xem giải) 1. Viết cấu hình electron, xác định vị trí (ô, chu kỳ, phân nhóm, nhóm) của lưu huỳnh (Z = 16) trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Viết phương trình phản ứng hóa học của H2S với O2, SO2, nước clo. Trong các phản ứng đó H2S có tính khử hay tính oxi hóa, vì sao? (Xem giải) 2. Hãy điều chế canxi kim loại và magie kim loại từ quặng

Xem thêm

Giải đề thi ĐH-CĐ năm 2006 – Khối B

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I (2 điểm) (Xem giải) 1) Tổng số hạt mang điện trong ion AB32- bằng 82. Số hạt mang điện trong hạt nhân của nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân của nguyên tử B là 8. Xác định số hiệu nguyên tử của hai nguyên tố A và B. Viết cấu hình electron của hai nguyên tử A và B. Xác định vị trí (ô, chu kỳ,

Xem thêm

Giải đề thi ĐH-CĐ năm 2006 – Khối A

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I (2 điểm) (Xem giải) 1) Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế: a) Cu từ Cu(OH)2 và CO; b) CaOCl2 từ CaCO3, NaCl và H2O. (Xem giải) 2) Chỉ dùng thêm giấy quỳ tím, trình bày cách nhận biết các dung dịch loãng sau: Na2SO4, Na2CO3, NaCl, H2SO4, BaCl2, NaOH. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra để minh họa. (Xem giải) 3) Nung

Xem thêm

[2014] Giải đề thi CĐ Khối AB

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2D 3C 4C 5C 6B 7D 8A 9C 10D 11D 12D 13B 14D 15A 16B 17D 18D 19C 20A 21C 22B 23A 24C 25C 26D 27A 28D 29C 30A 31D 32A 33D 34C 35B 36B 37B 38A 39B 40B 41A 42B 43B 44A 45B 46D 47C 48A 49C 50B (Xem giải) Câu 1: Cho các phản ứng hoá học sau: (a) S + O2 → SO2 (b) S + 3F2 → SF6

Xem thêm

[2014] Giải đề thi ĐH Khối B

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2D 3A 4A 5D 6D 7C 8C 9D 10B 11C 12D 13D 14C 15B 16B 17A 18D 19A 20B 21A 22B 23C 24C 25B 26A 27A 28A 29C 30D 31B 32A 33A 34A 35B 36C 37B 38C 39D 40C 41C 42B 43B 44B 45D 46D 47A 48D 49B 50B (Xem giải) Câu 1: Amino axit X trong phân tử chỉ chứa hai loại nhóm chức. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa

Xem thêm

[2014] Giải đề thi ĐH Khối A

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2C 3C 4A 5C 6B 7D 8C 9C 10C 11B 12B 13B 14D 15D 16D 17B 18D 19B 20A 21D 22A 23A 24A 25D 26C 27A 28D 29D 30B 31A 32A 33B 34A 35D 36C 37D 38B 39C 40D 41A 42C 43A 44B 45D 46A 47B 48C 49B 50B Câu 1: Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ? A. Poli(vinyl clorua).       B. Polibutađien.    

Xem thêm

[2013] Giải đề thi CĐ Khối AB

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2D 3B 4A 5C 6B 7D 8A 9A 10C 11C 12B 13A 14C 15D 16A 17B 18D 19C 20A 21B 22C 23B 24D 25A 26C 27C 28B 29D 30D 31D 32A 33C 34C 35A 36C 37A 38C 39D 40A 41B 42C 43C 44A 45B 46B 47D 48D 49A 50B 51D 52D 53B 54C 55A 56B 57D 58D 59B 60B I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1

Xem thêm

[2013] Giải đề thi ĐH Khối B

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2B 3D 4D 5D 6C 7A 8D 9B 10D 11D 12D 13A 14A 15B 16C 17C 18B 19B 20D 21B 22D 23B 24C 25C 26A 27B 28D 29B 30B 31B 32A 33B 34B 35A 36D 37D 38C 39A 40C 41A 42B 43D 44C 45C 46A 47A 48A 49C 50C 51D 52A 53A 54C 55C 56C 57B 58D 59A 60A I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1

Xem thêm

[2013] Giải đề thi ĐH Khối A

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2D 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9D 10D 11A 12D 13D 14B 15C 16C 17C 18A 19C 20A 21B 22D 23C 24D 25A 26C 27A 28D 29A 30C 31D 32B 33D 34A 35C 36B 37B 38B 39C 40A 41D 42B 43B 44C 45A 46D 47D 48D 49C 50D 51A 52C 53A 54C 55C 56A 57A 58A 59C 60B I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1

Xem thêm

[2012] Giải đề thi CĐ Khối AB

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2B 3A 4D 5A 6D 7A 8B 9A 10A 11C 12C 13C 14B 15C 16B 17C 18B 19A 20D 21A 22D 23D 24C 25D 26A 27B 28A 29B 30D 31D 32C 33A 34D 35B 36A 37B 38A 39C 40A 41B 42A 43D 44D 45C 46C 47D 48D 49B 50B 51C 52C 53B 54C 55A 56B 57C 58D 59B 60D I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1

Xem thêm

[2012] Giải đề thi ĐH Khối B

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2D 3C 4B 5D 6C 7A 8A 9D 10A 11D 12B 13A 14C 15A 16B 17D 18C 19B 20D 21D 22A 23C 24B 25A 26D 27A 28B 29C 30C 31D 32C 33A 34D 35C 36A 37D 38B 39C 40A 41B 42D 43A 44D 45B 46A 47C 48D 49B 50B 51B 52A 53B 54C 55C 56A 57B 58C 59B 60C I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1

Xem thêm

[2012] Giải đề thi ĐH Khối A

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2D 3D 4D 5C 6B 7D 8A 9D 10A 11C 12B 13D 14B 15A 16C 17A 18A 19D 20C 21D 22C 23B 24D 25A 26B 27D 28A 29C 30D 31C 32C 33B 34C 35B 36A 37B 38A 39B 40C 41B 42B 43D 44B 45A 46A 47C 48C 49B 50C 51D 52D 53A 54A 55C 56B 57D 58A 59C 60A I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1

Xem thêm

[2011] Giải đề thi CĐ Khối AB

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2A 3B 4C 5B 6C 7D 8C 9D 10A 11B 12B 13C 14D 15B 16C 17D 18C 19A 20C 21A 22A 23B 24D 25C 26A 27C 28B 29D 30D 31C 32D 33B 34C 35C 36D 37D 38C 39A 40B 41D 42D 43B 44A 45A 46B 47D 48B 49C 50A 51B 52B 53A 54A 55D 56A 57B 58A 59D 60A I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!