You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Nam Định (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43D 44D 45C 46B 47C 48B 49B 50A 51B 52A 53C 54C 55A 56C 57A 58A 59B 60A 61A 62B 63B 64A 65A 66A 67A 68D 69A 70B 71C 72B 73A 74B 75A 76B 77B 78A 79C 80A Câu 41: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây tồn tại dạng lỏng? A. Cr.       B. Al.       C. Hg.       D. Ag. Câu 42: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau

Xem thêm

[2021] Khảo sát cuối năm chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43B 44D 45D 46D 47C 48D 49A 50A 51B 52D 53D 54D 55A 56D 57B 58C 59A 60C 61D 62A 63D 64A 65B 66B 67D 68B 69D 70B 71B 72B 73D 74D 75A 76C 77A 78C 79D 80D Câu 41. Cho miếng Fe vào dung dịch nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học? A. AgNO3.       B. CuSO4.       C. Fe2(SO4)3.       D. HCl và CuCl2. Câu 42. Trong các cation:

Xem thêm

[2021] Khảo sát học kỳ 2 của sở GDĐT Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43D 44C 45A 46D 47C 48A 49C 50D 51D 52C 53B 54A 55D 56A 57A 58D 59A 60A 61B 62C 63B 64A 65A 66B 67D 68C 69A 70D 71B 72D 73D 74B 75C 76B 77A 78A 79B 80D Câu 41. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? A. Tơ visco.       B. Nilon-6,6.       C. Nilon-6.       D. Poli (vinyl clorua). Câu 42. Hợp chất nào sau đây thuộc

Xem thêm

[2020 – 2021] Dự bị thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 60 phút ⇒ Đáp án phần 1:  1B 2B 3C 4D 5B 6D 7D 8B 9D 10D 11C 12A 13D 14A 15D 16A 17A 18B 19D 20C 21A 22A 23A 24C ⇒ Đáp án phần 2:  Câu 25 26 27 28 29 30 31 32 Đáp án 5,6 4 8,79 28,8 17,61 31,2 135678 34,01 Câu 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án 45 31,22 29,96 4 0,1 c,d,e 40,65 a,d,e Phần I. Trắc nghiệm một lựa chọn (Thí sinh ghi

Xem thêm

[2020 – 2021] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 60 phút ⇒ Đáp án phần 1: 1D 2C 3C 4D 5A 6B 7B 8D 9D 10C 11C 12B 13B 14B 15B 16B 17C 18B 19A 20A 21A 22B 23C 24A ⇒ Đáp án phần 2: Câu 25 26 27 28 29 30 31 32 Đáp án 14,55% a,b,c,d 18,3 142,322 4 69,05 12,48 54,96 Câu 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án 14 8,97 25,4 a,d,f 5,128 101,43 0,15 91,5 Phần I. Trắc nghiệm một lựa chọn (Thí sinh ghi

Xem thêm

[2021] Thi giữa kỳ 2 – Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43A 44D 45D 46D 47B 48B 49A 50B 51D 52C 53C 54A 55B 56A 57D 58B 59C 60C 61B 62A 63C 64D 65C 66D 67D 68D 69B 70A 71B 72C 73D 74C 75A 76B 77A 78D 79A 80B Câu 41. Glyxin không tác dụng hóa học với chất nào sau đây? A. NaOH       B. HCl       C. CH3OH/HCl khan       D. NaCl Câu 42. Kim loại X ở điều kiện thường là chất

Xem thêm

[2021] Thi cuối kỳ 1 – Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43A 44B 45A 46A 47C 48A 49C 50C 51D 52B 53C 54B 55D 56D 57A 58A 59A 60C 61D 62B 63D 64D 65C 66D 67A 68A 69B 70B 71C 72B 73D 74C 75B 76C 77D 78B 79B 80C Câu 41. Số công thức cấu tạo của đipeptit X mạch hở tạo từ 1 gốc Ala và 1 gốc Gly là A. 4.       B. 5.       C. 3.       D. 2. Câu 42. Kim

Xem thêm

[2021] Thi học kỳ 1 sở GDĐT Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43C 44D 45D 46B 47C 48D 49D 50B 51C 52C 53A 54D 55B 56A 57A 58C 59A 60B 61B 62C 63C 64D 65A 66B 67A 68D 69D 70A 71A 72CD 73A 74C 75B 76B 77B 78A 79B 80B Câu 41: Chất nào sau đây là một trong những chất cơ sở kiến tạo nên protein của cơ thể sống? A. CH3NH2.       B. CH3COOH.       C. CH3CH2OH.       D. H2NCH2COOH. Câu 42: Amin nào

Xem thêm

[2021] Thi giữa kỳ 1 – Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43D 44D 45B 46A 47C 48B 49C 50A 51A 52C 53A 54A 55D 56C 57C 58B 59C 60C 61C 62C 63C 64B 65A 66C 67B 68A 69C 70D 71C 72B 73D 74B 75C 76A 77C 78D 79C 80A Câu 41. Chất nào sau đây là monosaccarit? A. glucozơ       B. xenlulozơ       C. saccarozơ       D. amilozơ Câu 42. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh? A. Alanin

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Trần Văn Bảo – Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43B 44B 45C 46C 47B 48C 49B 50A 51C 52D 53D 54C 55D 56C 57C 58D 59C 60C 61B 62B 63B 64A 65C 66B 67C 68D 69C 70A 71D 72B 73A 74B 75D 76A 77B 78C 79D 80A Câu 41: Tính chất vật lý nào dưới đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra ? A. Ánh kim.       B. Tính dẻo.       C. Tính cứng.       D. Tính

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43A 44A 45B 46D 47D 48D 49B 50D 51A 52C 53B 54C 55C 56C 57B 58C 59C 60D 61C 62C 63D 64D 65A 66C 67C 68D 69C 70B 71B 72B 73A 74A 75D 76C 77B 78B 79D 80C Câu 41. Nung Fe(OH)2 trong không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắnlà A. Fe(OH)3.       B. Fe3O4.       C. FeO.       D. Fe2O3. Câu 42. Chất ứng với

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43C 44A 45C 46B 47C 48D 49B 50A 51B 52A 53D 54A 55D 56B 57C 58B 59A 60C 61D 62C 63B 64A 65C 66D 67C 68A 69C 70D 71B 72D 73D 74B 75B 76A 77A 78C 79A 80B Câu 41: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch axit nitric đặc nguội? A. Cu.       B. Na.       C. Mg.       D. Al. Câu 42: Khí đinitơ oxit còn gọi là

Xem thêm

[2020] Kiểm tra chất lượng cuối năm Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3D 4C 5C 6C 7A 8C 9C 10C 11A 12C 13B 14C 15B 16D 17C 18A 19B 20B 21C 22C 23A 24C 25D 26B 27D 28C 29A 30C 31B 32D 33B 34A 35C 36B 37A 38B 39D 40D Câu 1. Chất nào sau đây khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư, không giải phóng khí NO2? A. FeO.       B. Fe3O4.       C. Fe(OH)2.       D. Fe2O3. Câu 2. Ở nhiệt

Xem thêm

[2020] KSCL học kỳ II Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43A 44C 45B 46B 47A 48C 49A 50C 51C 52D 53A 54B 55B 56A 57C 58D 59D 60B 61C 62D 63B 64D 65B 66D 67B 68C 69A 70B 71A 72D 73B 74D 75D 76B 77A 78C 79B 80D Câu 41. Hiđroxit nào sau đây là chất lưỡng tính? A. Mg(OH)2.        B. NaOH.       C. Al(OH)3.       D. Fe(OH)2 Câu 42. Nhiệt phân CaCO3 thu được sản phẩm khí là A. O3.    

Xem thêm

[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43A 44A 45C 46B 47C 48D 49B 50D 51A 52D 53B 54B 55C 56D 57C 58B 59B 60D 61C 62C 63A 64D 65C 66A 67D 68B 69C 70A 71A 72A 73B 74A 75A 76D 77C 78C 79C 80B Câu 41. Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây cứng nhất? A. Cr.       B. Al       C. Ag.         D. Fe. Câu 42. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây là chất

Xem thêm

[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – Sở GDĐT Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43C 44A 45A 46A 47A 48D 49A 50D 51D 52D 53B 54C 55C 56C 57B 58B 59C 60B 61C 62A 63A 64D 65A 66D 67D 68A 69C 70D 71A 72B 73D 74B 75D 76D 77A 78B 79B 80C Câu 41: Kim loại Cu tác dụng được với dung dịch nào sau đây? A. HCl.        B. H2SO4 loãng.       C. HNO3 loãng.       D. KOH. Câu 42: Chất nào sau đây không bị thủy

Xem thêm

[2020] Kiểm tra giữa kỳ 1 Hóa 12 – THPT C Nghĩa Hưng – Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3C 4C 5B 6B 7D 8C 9B 10C 11A 12D 13D 14C 15B 16B 17B 18B 19A 20C 21D 22B 23A 24D 25A 26B 27D 28C 29C 30A 31A 32A 33C 34D 35C 36A 37C 38B 39A 40D Câu 1. Phenol không phản ứng được với chất nào sau đây? A. NaHCO3       B. Br2       C. KOH       D. Na Câu 2. Amin CH3-NH-CH3 có tên gọi gốc – chức là A. propan-2-amin 

Xem thêm

[2020] KSCL Hóa 12 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43A 44D 45B 46A 47C 48A 49A 50D 51A 52D 53A 54B 55D 56D 57D 58B 59D 60D 61C 62C 63B 64B 65D 66D 67A 68D 69D 70A 71B 72C 73D 74B 75D 76B 77A 78D 79B 80D Câu 41. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)? A. Tơ nitron.       B. Tơ tằm.       C. Tơ nilon-6,6.       D. Tơ visco. Câu 42. Công thức phân tử

Xem thêm

[2020] Kiểm tra giữa kỳ 1 Hóa 12 – THPT Nam Trực – Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3A 4A 5C 6A 7D 8A 9D 10B 11A 12A 13A 14D 15D 16C 17B 18D 19A 20B 21D 22C 23D 24A 25B 26D 27C 28B 29D 30C 31A 32C 33D 34B 35B 36A 37A 38A 39D 40C Câu 1. Chất nào dưới đây không phải là este ? A. CH3COOCH3         B. HCOOCH3.        C. HCOOC6H5.       D. CH3COOH. Câu 2. Anken là những hiđrocacbon không no, mạch hở, có công thức chung

Xem thêm

[2020] KSCL đầu năm Hóa 12 – Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3B 4C 5B 6D 7C 8B 9D 10A 11D 12C 13D 14A 15B 16D 17D 18A 19B 20D 21B 22D 23B 24C 25B 26C 27D 28B 29A 30D 31D 32D 33B 34D 35C 36C 37B 38A 39D 40B Câu 1. Nhỏ dung dịch I2 vào hồ tinh bột thu được hỗn hợp có màu A. hồng nhạt.          B. nâu đỏ.          C. xanh tím.          D. xanh lam. Câu 2.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3B 4D 5C 6B 7B 8A 9A 10D 11D 12C 13B 14A 15D 16D 17B 18B 19D 20B 21B 22A 23C 24B 25B 26A 27B 28B 29B 30A 31B 32C 33C 34A 35D 36D 37B 38C 39B 40C Câu 1. Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ trong môi trường axit, sản phẩm thu được là A. etanol.          B. fructozơ.          C. saccarozơ.          D. glucozơ. Câu 2. Kim loại nào sau

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!