[2024] Thi thử TN sở GDĐT Nam Định (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 102 41A 42C 43C 44A 45D 46B 47B 48A 49B 50B 51B 52A 53C 54D 55A 56D 57C 58C 59D 60B 61A 62C 63C 64A 65D 66A 67B 68A 69A 70D 71B 72C 73B 74B 75D 76C 77D 78C 79B 80B Câu 41. Dung dịch (có chứa chất tan nồng độ 1M) nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? A. NaOH.       B. HCl.       C. KNO3.         D. NaCl.

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 077 41C 42A 43C 44B 45A 46A 47C 48D 49D 50B 51C 52A 53D 54C 55D 56D 57D 58B 59A 60A 61D 62A 63B 64A 65B 66D 67A 68B 69A 70A 71C 72B 73D 74D 75C 76B 77C 78b 79D 80C Câu 41. Trong dung dịch, ion nào sau đây oxi hóa được kim loại Fe? A. Ca2+.       B. Al3+.       C. Cu2+.         D. Na+. Câu 42. Thành phần chính của

Xem thêm

[2024] Thi thử TN liên trường Trực Ninh – Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 073 41C 42A 43A 44D 45A 46C 47A 48C 49A 50D 51B 52D 53D 54D 55C 56D 57B 58A 59A 60D 61B 62A 63B 64B 65D 66B 67A 68D 69D 70B 71B 72B 73C 74C 75A 76D 77D 78B 79C 80B Câu 41: Đun nóng hỗn hợp bột sắt và bột lưu huỳnh được: A. Fe2S.       B. FeS2.       C. FeS.         D. Fe2S3. Câu 42: Trong hợp chất, các kim loại

Xem thêm

[2024] Thi cuối học kỳ 1 – Tỉnh Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 014 41D 42A 43C 44C 45B 46A 47B 48A 49C 50C 51A 52B 53A 54A 55B 56C 57A 58B 59C 60C 61C 62A 63D 64B 65D 66B 67C 68A 69A 70A 71C 72B 73C 74B 75C 76C 77C 78C 79C 80B Câu 41. Công thức hóa học glyxin là A. CH3-CH(NH2)COOH.         B. H2N-(CH2)4CH(NH2)COOH. C. HOOC-(CH2)2CH(NH2)COOH.       D. H2N-CH2-COOH. Câu 42. Polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp là A. polietilen.    

Xem thêm

[2024] Khảo sát đầu năm chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 001 1D 2C 3B 4B 5C 6C 7B 8A 9B 10C 11A 12D 13C 14D 15A 16D 17C 18C 19D 20A 21C 22A 23B 24C 25B 26D 27D 28B 29B 30A 31B 32A 33D 34D 35A 36D 37A 38B 39C 40A Câu 1. Thành phần chính của mỡ lợn, dầu vừng, dầu lạc là A. Tinh bột.       B. Glucozơ.       C. Protein.         D. Chất béo. Câu 2. Trùng hợp CH2=C(CH3)-COO-CH3 tạo

Xem thêm

[2023] Thi thử TN sở GDĐT Nam Định (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 171 41A 42D 43D 44B 45A 46C 47B 48D 49D 50C 51B 52B 53C 54A 55B 56C 57C 58A 59C 60D 61B 62C 63A 64C 65B 66C 67D 68D 69D 70C 71C 72D 73B 74A 75A 76B 77C 78A 79A 80D Câu 41. Tiến hành thủy phân triolein trong dung dịch NaOH, đun nóng thu được glixerol và muối X. Muối X có công thức là A. C17H33COONa.       B. C15H31COONa.       C. C17H35COONa.   

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Nghĩa Hưng A – Nam Định (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 155 41A 42A 43D 44A 45A 46A 47D 48D 49C 50C 51B 52B 53A 54B 55B 56C 57A 58D 59A 60D 61D 62B 63B 64D 65C 66B 67B 68C 69D 70B 71C 72A 73A 74B 75D 76C 77C 78A 79C 80D (Xem giải) Câu 41: Sắt tác dụng với chất nào sau đây tạo FeCl3? A. Cl2.       B. FeCl2.       C. CuCl2.         D. HCl. (Xem giải) Câu 42: Sắt vừa thể

Xem thêm

[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 129 41A 42A 43C 44C 45D 46B 47C 48D 49B 50A 51D 52D 53C 54B 55D 56B 57D 58A 59A 60B 61C 62D 63D 64D 65D 66D 67B 68C 69D 70A 71B 72B 73D 74A 75A 76A 77C 78C 79B 80B Câu 41. Crom(VI) oxit là chất rắn màu đỏ thẫm và có tính oxi hóa mạnh. Công thức của crom(VI) oxit là A. CrO3.       B. CrO.       C. Cr2O3.         D.

Xem thêm

[2023] Thi thử TN cụm trường TP Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 117 41B 42C 43A 44B 45B 46D 47A 48B 49C 50D 51A 52B 53C 54C 55A 56C 57A 58D 59B 60B 61A 62D 63C 64D 65D 66C 67B 68D 69D 70C 71A 72B 73C 74A 75D 76D 77B 78C 79A 80B Câu 41. Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện? A. K.       B. Fe.       C. Na.         D. Mg. Câu 42. Theo thuyết

Xem thêm

[2023] Đề khảo sát kỳ II của sở GDĐT Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 094 41B 42C 43D 44A 45D 46B 47C 48C 49D 50A 51D 52A 53A 54C 55D 56A 57C 58D 59A 60A 61C 62B 63D 64B 65D 66C 67B 68D 69C 70C 71A 72B 73C 74A 75A 76C 77C 78B 79A 80B (Xem giải) Câu 41: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là CO? A. Ca.       B. Cu.       C. K.         D.

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Trần Hưng Đạo – Nam Định (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 079 41C 42D 43C 44A 45B 46B 47A 48C 49C 50B 51C 52C 53A 54A 55A 56D 57D 58B 59D 60B 61A 62A 63C 64B 65D 66A 67C 68A 69B 70B 71C 72B 73C 74A 75C 76D 77B 78B 79D 80D Câu 41. Crom (III) hidroxit có công thức là A. Cr2O3       B. CrO3       C. Cr(OH)3         D. Cr(OH)2 Câu 42. Điện phân nóng chảy NaCl với điện cực trơ thu

Xem thêm

[2023] Thi giữa kỳ 2 chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 057 41D 42B 43D 44A 45A 46A 47A 48C 49B 50D 51B 52B 53A 54B 55B 56D 57B 58D 59A 60D 61B 62A 63C 64C 65D 66C 67C 68D 69A 70D 71B 72A 73C 74C 75D 76C 77A 78B 79D 80C Câu 41. Muối natri hidrocacbonat (muối X) được dùng chế thuốc đau dạ dày, làm bột nở. Công thức của X là A. Na2CO3.       B. NaCl.       C. NaHSO3.         D.

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đáp án phần 1: 1C 2B 3B 4C 5A 6C 7C 8A 9D 10B 11D 12A 13C 14D 15C 16A 17D 18B 19C 20D 21A 22B 23A 24A 25D 26D 27B 28D 29B 30A 31D 32B 33A 34D 35C 36C 37D 38B 39C 40B Phần I. Chọn đáp án (12 điểm) Thí sinh chọn một đáp án và ghi chữ cái đứng trước đáp án đó vào tờ giấy thi. (Xem giải) Câu 1: Kim loại nào sau đây có nhiệt

Xem thêm

[2023] Thi học kỳ 1 sở GDĐT Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 010 41C 42C 43D 44B 45A 46C 47D 48A 49C 50C 51C 52A 53D 54D 55B 56A 57C 58C 59A 60C 61D 62D 63B 64A 65B 66A 67C 68B 69B 70C 71A 72D 73D 74A 75C 76A 77C 78B 79D 80B Câu 41. Tơ nitron dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt, nên thường được dùng để dệt vải may quần áo ẩm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét. Thành phần nguyên tố có trong tơ

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Nam Định (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 172 41A 42C 43B 44A 45B 46C 47B 48A 49B 50C 51C 52B 53D 54B 55D 56A 57B 58C 59D 60B 61D 62D 63B 64A 65B 66C 67A 68A 69D 70A 71B 72A 73B 74B 75A 76B 77C 78B 79B 80D Câu 41. Fe(OH)2 là hợp chất không tan trong nước và có màu A. trắng xanh.       B. vàng đậm.       C. nâu đỏ.         D. đen. Câu 42. Dung dịch saccarozơ

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Nam Định (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 147 41C 42A 43B 44A 45D 46D 47B 48C 49D 50C 51B 52B 53C 54B 55D 56B 57C 58B 59B 60B 61D 62B 63A 64B 65D 66A 67B 68B 69B 70C 71C 72A 73A 74C 75D 76A 77C 78C 79C 80A Câu 41. Kim loại Fe tác dụng với dung dịch axit nào sau đây giải phóng khí H2? A. H2SO4 đặc, nóng.       B. HNO3 đặc, nguội.       C. H2SO4 loãng.       

Xem thêm

[2022] Thi thử TN cụm trường TP Nam Định (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 113 41B 42B 43B 44D 45C 46B 47A 48C 49D 50C 51C 52A 53B 54C 55D 56D 57D 58A 59A 60C 61D 62D 63B 64A 65B 66D 67C 68B 69D 70A 71D 72A 73C 74B 75C 76A 77A 78A 79C 80B Câu 41: Dung dịch nào sau đây có màu vàng? A. FeSO4       B. FeCl3       C. AlCl3         D. NaCl Câu 42: Este isoamyl axetat có trong dầu chuối chứa số

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 111 41D 42C 43C 44B 45C 46B 47D 48A 49A 50C 51D 52D 53D 54B 55C 56D 57D 58A 59C 60D 61D 62D 63D 64A 65D 66B 67A 68D 69A 70D 71A 72B 73D 74A 75B 76D 77D 78C 79A 80C Câu 41. Số nhóm amoni (-NH2) và nhóm cacboxyl (-COOH) trong một phân tử lysin là A. 1 và 1.       B. 2 và 2.       C. 1 và 2.       D.

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Nam Định (Học kỳ 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 091 41A 42D 43B 44A 45D 46A 47D 48C 49A 50C 51C 52C 53C 54A 55B 56A 57D 58C 59A 60B 61A 62A 63D 64D 65B 66A 67D 68C 69C 70A 71A 72A 73B 74A 75A 76A 77C 78C 79B 80C Câu 41. Cho dãy các kim loại sau: Na, Al, Fe, W. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là A. W.       B. Na.       C. Fe.       D.

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Nam Định (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 085 41C 42A 43C 44A 45C 46D 47C 48B 49A 50B 51A 52C 53D 54C 55B 56B 57C 58C 59C 60C 61A 62A 63A 64C 65D 66C 67C 68D 69D 70B 71C 72B 73C 74D 75D 76C 77A 78B 79B 80D Câu 41. Chất điện li mạnh là A. H2S.       B. CH3COOH.       C. NaCl.         D. C2H5OH. (Xem giải) Câu 42. Kim loại M có thể điều chế được bằng phương

Xem thêm

[2021 – 2022] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đáp án phần 1: 1C 2D 3B 4A 5B 6C 7C 8A 9D 10C 11B 12C 13C 14C 15A 16D 17C 18A 19B 20B 21A 22B 23B 24D 25B 26C 27A 28A 29A 30A 31B 32D 33D 34D 35C 36C 37B 38A 39B 40B Phần I: Trắc nghiệm (Thí sinh chọn một đáp án viết câu trả lời vào tờ giấy thi) Câu 1: Phương pháp thủy luyện điều chế được kim loại nào sau đây? A. Mg.      

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!