[2020] KSCL đầu năm Hóa 12 – Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3B 4C 5B 6D 7C 8B 9D 10A 11D 12C 13D 14A 15B 16D 17D 18A 19B 20D 21B 22D 23B 24C 25B 26C 27D 28B 29A 30D 31D 32D 33B 34D 35C 36C 37B 38A 39D 40B Câu 1. Nhỏ dung dịch I2 vào hồ tinh bột thu được hỗn hợp có màu A. hồng nhạt.          B. nâu đỏ.          C. xanh tím.          D. xanh lam. Câu

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3B 4D 5C 6B 7B 8A 9A 10D 11D 12C 13B 14A 15D 16D 17B 18B 19D 20B 21B 22A 23C 24B 25B 26A 27B 28B 29B 30A 31B 32C 33C 34A 35D 36D 37B 38C 39B 40C Câu 1. Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ trong môi trường axit, sản phẩm thu được là A. etanol.          B. fructozơ.          C. saccarozơ.          D. glucozơ. Câu 2. Kim loại nào

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GDĐT Nam Định (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43C 44A 45D 46C 47C 48D 49D 50B 51C 52D 53A 54B 55C 56D 57A 58D 59D 60A 61D 62A 63D 64C 65A 66A 67A 68B 69C 70A 71D 72C 73C 74B 75C 76C 77B 78A 79C 80C Câu 41. Công thức hóa học của triolein là A. (C17H35COO)C3H5.          B. (C15H31COO)C3H5. C. (C17H33COO)C3H5.          D. (C17H31COO)C3H5. Câu 42. Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may làm vỡ nhiệt

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT cụm trường Trực Ninh – Nam Trực (Nam Định)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43B 44B 45B 46B 47D 48C 49B 50D 51A 52D 53D 54D 55A 56A 57B 58A 59C 60B 61D 62B 63A 64A 65B 66B 67C 68C 69C 70A 71C 72C 73D 74D 75D 76B 77A 78A 79C 80D Câu 41. Công thức của phèn chua là A. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.       B. Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. C. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.       D. K2SO4.Al2(SO4)3.12H2O. Câu 42. Trong môi trường kiềm, dung dịch protein có phản ứng màu biurê với A. Mg(OH)2.      

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43D 44B 45A 46D 47B 48A 49A 50A 51C 52A 53D 54A 55D 56D 57A 58B 59C 60C 61D 62C 63C 64B 65A 66A 67C 68A 69C 70C 71C 72A 73B 74A 75C 76C 77A 78A 79B 80D Câu 41. Chất nào sau đây khi tác dụng với dung dịch FeCl3 (dư) không tạo ra kết tủa? A. Na.          B. Cu.          C. AgNO3.         D. Ba(OH)2. Câu 42. Trùng

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Nam Định

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43A 44A 45B 46B 47C 48A 49C 50B 51D 52A 53A 54D 55A 56C 57B 58D 59C 60D 61C 62A 63B 64B 65B 66C 67D 68C 69B 70CD 71C 72D 73D 74A 75B 76D 77A 78B 79A 80C Câu 41. Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là A. Thạch cao khan.        B. Thạch cao nung.        C. Đá vôi.        D. Thạch cao sống. Câu 42. Kim loại nào

Xem thêm

[2019] Khảo sát chất lượng giữa kỳ II – Nam Định

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43B 44B 45D 46D 47C 48A 49A 50C 51D 52C 53D 54B 55C 56A 57C 58A 59B 60B 61C 62D 63D 64A 65B 66A 67C 68D 69C 70C 71B 72D 73A 74A 75C 76B 77C 78C 79A 80B Câu 41. Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là A. Thạch cao sống.         B. Thạch cao nung.         C. Boxit.          D. Đá vôi. Câu 42. Kim loại

Xem thêm

[2018 – 2019] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Nam Định

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 60 phút ⇒ Đáp án phần 1: 1B 2D 3D 4A 5A 6D 7D 8C 9B 10A 11B 12D 13D 14A 15C 16B 17C 18B 19C 20B 21C 22C 23A 24A ⇒ Đáp án phần 2: Câu 25 26 27 28 29 30 31 32 Đáp án 1245 4,6 28,86 2 1036 42,625 124 235 Câu 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án 124 49,72 bde 1,34 20,8-200 31,35 34,2 21 PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM MỘT LỰA CHỌN Câu 1. Hợp chất nào của canxi dùng

Xem thêm

[2018 – 2019] Kiểm tra giữa kỳ 2 Hóa 12 – Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43D 44A 45C 46D 47B 48B 49D 50B 51B 52B 53C 54C 55B 56C 57C 58B 59D 60A 61D 62D 63B 64C 65A 66B 67B 68B 69D 70C 71B 72D 73D 74B 75A 76D 77D 78D 79C 80A Câu 41. Ure {CO(NH2)2} là một trong những loại phân bón hóa học phổ biến trong nông nghiệp. Ure thuộc loại phân A. đạm.       B. phức hợp.       C. lân.         D. kali. Câu 42. Criolit có công thức hóa

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Lý Tự Trọng – Nam Định (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43D 44A 45A 46D 47A 48C 49B 50A 51B 52C 53D 54D 55D 56D 57B 58C 59C 60B 61B 62A 63B 64A 65A 66A 67A 68C 69D 70A 71B 72A 73B 74C 75A 76A 77D 78B 79C 80C (Xem giải) Câu 41: Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Nhúng thanh nhôm nguyên chất vào dung dịch FeCl3. (b) Để miếng tôn (sắt tráng kẽm) trong không khí ẩm. (c) Cho một đoạn thép (hợp kim sắt và cacbon) ra ngoài không khí ẩm. (d)

Xem thêm

[2018 – 2019] Kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa 12 – Sở GDĐT Nam Định

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian: 50 phút ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43D 44B 45C 46D 47D 48B 49B 50B 51B 52B 53D 54A 55A 56D 57B 58A 59D 60B 61C 62B 63B 64B 65A 66D 67A 68D 69B 70A 71A 72A 73C 74D 75A 76C 77A 78C 79B 80A Câu 41. Phương trình phản ứng hóa học nào sau đây đúng? A. Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag.          B. 2Na + CuSO4 → Na2SO4 + Cu. C. Cu + FeSO4 → CuSO4 + Fe.         D.

Xem thêm

[2018 – 2019] Kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa 12 – Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian: 50 phút ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43B 44B 45A 46B 47D 48C 49A 50A 51A 52B 53D 54D 55B 56C 57A 58A 59D 60D 61A 62D 63D 64B 65A 66B 67A 68B 69A 70D 71C 72B 73A 74A 75B 76C 77A 78A 79B 80C Câu 41. Chất không có phản ứng với anilin (C6H5NH2) là A. HCl.       B. Br2 (trong nước).       C. H2SO4.         D. NaOH. Câu 42. Chất nào sau đây là chất điện ly mạnh? A.

Xem thêm

[2017 – 2018] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Nam Định

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 60 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2B 3B 4A 5A 6A 7C 8A 9D 10B 11C 12A 13D 14D 15A 16C 17B 18C 19D 20B 21C 22C 23D 24D 25B 26D 27C 28A 29B 30B 31B 32D 33A 34C 35A 36B 37A 38D 39C 40C (Xem giải) Câu 1: Hấp thụ 3,36 lit khí CO2 vào 200ml dung dịch hỗn hợp NaOH và Na2CO3 0,4M, thu được dung dịch có chứa 19,98 gam hỗn hợp muối. Nồng độ mol của NaOH trong dung

Xem thêm

[2018 – 2019] Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định: Kiểm tra giữa kỳ 1

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43B 44B 45D 46C 47D 48A 49B 50C 51D 52C 53C 54B 55C 56B 57D 58D 59D 60A 61B 62B 63A 64B 65A 66B 67A 68C 69D 70A 71D 72C 73D 74B 75A 76C 77C 78C 79A 80A Câu 41: Hợp chất nào sau đây được hình thành bởi liên kết ion? A. NaCl.          B. H2O.          C. CH4.          D. SO2. Câu 42: Trong phân tử

Xem thêm

Thi thử THPT 2018 – Trường THPT Cẩm Thủy 1 – (Lần 3)

⇒ Tải file đề: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41A 42A 43B 44D 45C 46C 47C 48A 49C 50C 51B 52A 53D 54C 55C 56D 57D 58A 59A 60B 61C 62A 63D 64D 65B 66D 67B 68A 69B 70B 71A 72A 73C 74A 75D 76B 77D 78B 79A 80B Câu 41: Cho các phát biểu sau đây: (a) Thép là hợp kim của săt với cacbon trong đó cacbon chiếm 0,01-2% khối lượng. (b) Hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol 1: 1) tan hết trong dung dịch HCl. (c) Hỗn hợp FeS và CuS tan

Xem thêm

Thi thử của sở GD-ĐT Nam Định (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41D 42B 43C 44A 45B 46B 47A 48B 49C 50D 51B 52A 53D 54D 55D 56A 57D 58C 59C 60D 61B 62D 63C 64C 65A 66C 67C 68B 69B 70A 71A 72C 73C 74B 75D 76C 77A 78D 79B 80B Câu 41. Cho 7,80 gam một kim loại M (hóa trị II không đổi) phản ứng hoàn toàn với Cl2 dư thu được 16,32 gam muối clorua. Kim loại M là: A. Ca          B. Mg           C. Cu    

Xem thêm

Thi thử của sở GD-ĐT Nam Định (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41B 42A 43C 44D 45D 46A 47D 48B 49D 50B 51D 52A 53C 54A 55D 56C 57A 58A 59D 60C 61D 62A 63B 64C 65D 66B 67D 68B 69C 70C 71B 72D 73C 74A 75B 76A 77A 78A 79B 80A Câu 41. Nhiệt phân hoàn toàn muối X thu được kim loại và hỗn hợp khí. Muối X là: A. Fe(NO3)2           B. AgNO3.            C. KNO3            D. Al(NO3)3 Câu 42. Hiđrocacbon nào sau đây

Xem thêm

[2018] Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41C 42D 43A 44B 45A 46C 47C 48C 49B 50D 51B 52A 53B 54B 55B 56D 57C 58A 59A 60A 61A 62C 63B 64A 65C 66A 67A 68B 69C 70D 71C 72C 73C 74A 75B 76C 77B 78A 79D 80D Câu 41: Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit? A. Saccarozơ.           B. Amilozơ.            C. Glucozơ.            D. Xenlulozơ. Câu 42: Số nhóm chức este có trong mỗi phân tử chất

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!