You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2021] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (27/06)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43C 44B 45D 46A 47D 48B 49D 50B 51B 52C 53A 54C 55C 56D 57B 58A 59C 60C 61A 62C 63D 64A 65B 66B 67C 68A 69A 70B 71B 72B 73D 74D 75A 76D 77A 78C 79A 80B Câu 41. Trong các kim loại: Ag, Cu, Fe, Al. Kim loại dẫn điện yếu nhất là A. Ag.       B. Fe.       C. Cu.       D. Al. Câu 42. Kim loại nào sau đây thuộc

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Gia Định – Hồ Chí Minh (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43D 44A 45C 46A 47C 48A 49B 50A 51C 52B 53D 54C 55D 56C 57B 58B 59B 60A 61B 62C 63C 64A 65A 66B 67C 68A 69C 70B 71C 72C 73B 74A 75B 76C 77B 78C 79A 80D Câu 41: Khi nói về kim loại, phát biểu nào sau đây sai? A. Kim loại có độ cứng lớn nhất là Cr. B. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Li. C. Kim loại dẫn điện tốt nhất là

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (20/06)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3A 4D 5B 6C 7A 8D 9D 10B 11B 12A 13D 14B 15D 16D 17B 18B 19D 20A 21C 22C 23B 24A 25A 26C 27C 28A 29A 30B 31C 32A 33C 34D 35D 36B 37D 38C 39D 40A Câu 1. Dẫn khí CO dư qua ống sứ chứa oxit X (nung nóng), kết thúc phản ứng thu được kim loại Y. Oxit X là A. MgO.       B. Al2O3.       C. CuO.       D.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (13/06)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2C 3B 4D 5A 6C 7C 8C 9B 10A 11D 12B 13C 14A 15D 16D 17A 18B 19B 20A 21B 22C 23D 24A 25C 26B 27C 28B 29D 30C 31A 32C 33D 34C 35B 36C 37C 38D 39A 40B Câu 1: Kim loại nào sau đây không tan trong nước ở điều kiện thường? A. Be.       B. Li.       C. Ba.       D. K. Câu 2: Crom tác dụng với lưu huỳnh (đun nóng)

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (06/06)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2A 3D 4D 5B 6A 7B 8B 9A 10C 11A 12C 13D 14C 15B 16C 17A 18C 19C 20D 21B 22D 23C 24B 25D 26B 27A 28D 29A 30D 31B 32D 33D 34D 35A 36D 37D 38A 39A 40C Câu 1. Đồng đẳng kế tiếp của etilen có công thức phân tử là A. C3H6.       B. C3H4.       C. C4H4.         D. C2H4. Câu 2. Cho m gam Al phản ứng hoàn toàn với

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3D 4A 5D 6D 7D 8A 9C 10A 11D 12B 13C 14C 15B 16B 17C 18A 19A 20D 21A 22D 23B 24B 25B 26B 27B 28D 29B 30C 31B 32D 33B 34D 35B 36B 37D 38C 39B 40D Câu 1: Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng lớn nhất? A. Li.       B. Os.       C. Cu.       D. W. Câu 2: Cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH, thu

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Hồ Chí Minh (04/04)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3D 4C 5B 6C 7A 8A 9D 10B 11A 12D 13B 14D 15C 16A 17D 18C 19D 20A 21C 22D 23A 24A 25C 26A 27A 28D 29B 30C 31B 32B 33C 34B 35A 36D 37D 38A 39C 40A Câu 1. Cặp chất nào sau đây không phải là đồng phân của nhau? A. Glucozơ và fructozơ.       B. Xenlulozơ và tinh bột. C. Metyl axetat và etyl fomat.       D. Axit axetic và metyl fomat. (Xem

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Gia Định – Hồ Chí Minh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43D 44B 45C 46A 47B 48B 49C 50D 51D 52C 53B 54C 55A 56C 57B 58D 59D 60D 61B 62D 63B 64C 65C 66A 67D 68B 69D 70D 71D 72A 73A 74C 75D 76D 77A 78A 79D 80A Câu 41: Chất nào sau đây không bị thủy phân A. Glucozơ.       B. Saccarozơ.       C. Xenlulozơ.         D. Tinh bột. Câu 42: Khi đun nóng chất X công thức phân tử C3H6O2 với dung

Xem thêm

[2021] Thi học kỳ 1 trường Nguyễn Khuyến và Lê Thánh Tông – Hồ Chí Minh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3B 4C 5A 6B 7C 8D 9C 10B 11D 12A 13D 14A 15A 16D 17A 18C 19D 20B 21D 22B 23A 24C 25B 26A 27B 28A I. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm) (Xem giải) 1. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau và đọc tên X4. (1đ) Este X1 mạch hở (C4H6O2) → X2 → X3 → X4 (este có mùi thơm chuối chín). (Xem giải) 2. Dẫn khí CO (dư) qua hỗn hợp bột MgO và CuO, nung nóng

Xem thêm

[2021] Thi học kỳ 1 chuyên Trần Đại Nghĩa – Hồ Chí Minh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3A 4B 5B 6A 7B 8D 9A 10A 11D 12D 13A 14D 15B 16D 17A 18A 19A 20C 21C 22B 23C 24D 25C 26C 27B 28D 29D 30A 31C 32C 33A 34D 35C 36B 37C 38D 39B 40C 41B 42A 43D 44A 45C 46B 47D 48D PHẦN A (32 câu trắc nghiệm): Dành cho tất cả các lớp. (Xem giải) Câu 1. Polime X có phân tử khối là 336000 và hệ số polime hóa là 12000. X là A.

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp chuyên Gia Định – Hồ Chí Minh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43D 44C 45C 46C 47A 48B 49B 50A 51B 52B 53A 54A 55C 56A 57D 58B 59A 60B 61A 62D 63D 64D 65B 66A 67C 68D 69C 70B 71A 72C 73B 74D 75B 76C 77B 78B 79B 80D Câu 41: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch Fe2(SO4)3? A. Cu.       B. Fe.       C. Mg.       D. Ag. Câu 42: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Nguyễn Khuyến

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43D 44D 45D 46D 47C 48B 49B 50A 51A 52B 53C 54A 55C 56B 57B 58B 59C 60B 61B 62D 63D 64A 65D 66D 67D 68A 69C 70A 71A 72B 73D 74B 75A 76D 77B 78D 79A 80A Câu 41. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? A. Na.       B. Al.       C. Ca.       D. K. Câu 42. Este tác dụng với dung dịch NaOH thu được ancol etylic

Xem thêm

[2020] Kiểm tra định kỳ THCS – THPT Nguyễn Khuyến (17-05)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3C 4C 5C 6D 7B 8D 9C 10B 11D 12A 13D 14B 15A 16C 17B 18D 19A 20B 21B 22C 23D 24B 25C 26C 27A 28B 29A 30A 31C 32D 33B 34B 35B 36C 37C 38B 39A 40A Câu 1. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? A. Ag.       B. Mg.       C. Fe.       D. Cu. Câu 2. Kim loại nào sau đây không tan trong nước dư ở

Xem thêm

[2020] Thi hết kỳ 1 môn Hóa 12 – THPT Nguyễn Khuyến – Hồ Chí Minh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3B 4A 5C 6B 7B 8B 9D 10D 11A 12C 13A 14D 15A 16A 17B 18D 19D 20B 21A 22D 23C 24A 25B 26B 27D 28C I. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm) Câu 1. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau: Tinh bột → glucozơ → ancol etylic → etyl propionat (có mùi thơm của dứa). (Xem giải) Câu 2. Dẫn khí CO (dư) qua bột Fe2O3 nung nóng thu được rắn X chỉ chứa kim loại. Cho X vào

Xem thêm

[2020] KSCL trường THPT Nguyễn Khuyến (Lần 5)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3A 4B 5C 6C 7A 8A 9C 10A 11C 12C 13A 14C 15C 16D 17B 18A 19B 20D 21D 22A 23A 24D 25B 26D 27D 28D 29D 30B 31B 32B 33B 34B 35A 36C 37D 38B 39B 40A Câu 1. Dung dịch nào sau đây tác dụng được với kim loại Cu? A. HCl.       B. HNO3 loãng.       C. H2SO4 loãng.       D. KOH. Câu 2. Etyl fomat có mùi thơm, không độc,

Xem thêm

[2020] KSCL trường THPT Nguyễn Khuyến (Lần 4)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3D 4A 5B 6B 7D 8A 9A 10B 11B 12D 13C 14D 15C 16A 17B 18A 19A 20D 21D 22D 23A 24A 25C 26B 27C 28B 29D 30C 31D 32C 33C 34C 35D 36C 37A 38B 39A 40D Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn (0°C, 1 atm). Bỏ qua sự hòa tan của chất khí trong nước. (Xem giải) Câu 1: Số đồng phân amin ứng với công thức C2H7N là A. 1.    

Xem thêm

[2020] Kiểm tra giữa kỳ 1 Hóa 12 – Chuyên Gia Định – Hồ Chí Minh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3B 4C 5C 6C 7D 8A 9B 10B 11A 12A 13A 14C 15B 16D 17D 18A 19B 20D 21C 22B 23D 24B 25A 26B 27C 28C 29D 30B 31A 32D 33C 34A 35C 36D 37A 38D 39A 40B Câu 1: Chất X có công thức cấu tạo CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là A. propyl axetat.       B. metyl propionat.       C. metyl axetat.        D. etyl axetat. Câu 2: Metylamin tác dụng được

Xem thêm

[2020] KSCL trường THPT Nguyễn Khuyến (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3A 4C 5C 6C 7B 8B 9D 10A 11C 12B 13B 14A 15B 16B 17D 18B 19B 20D 21C 22C 23A 24C 25B 26C 27A 28D 29B 30C 31D 32D 33D 34D 35A 36D 37B 38B 39D 40D Câu 1. Chất khí X gây ra hiệu ứng nhà kính và tham gia vào quá trình quang hợp của cây xanh tạo tinh bột. Chất X là A. O2.       B. CO2.       C. N2.    

Xem thêm

[2020] KSCL trường THPT Nguyễn Khuyến (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2C 3D 4D 5D 6A 7A 8C 9B 10D 11A 12A 13C 14B 15C 16D 17B 18A 19C 20D 21B 22C 23B 24B 25C 26B 27D 28C 29B 30A 31A 32B 33A 34D 35D 36B 37B 38C 39C 40D Câu 1: Cacbohiđrat nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường axit (axit vô cơ làm xúc tác)? A. Glucozơ.        B. Saccarazơ.        C. Tinh bột.         D. Xenlulozơ. Câu 2: Etse X

Xem thêm

[2020] KSCL trường THPT Nguyễn Khuyến (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3C 4C 5B 6D 7A 8A 9A 10D 11D 12B 13D 14B 15A 16C 17B 18D 19D 20D 21B 22C 23C 24A 25C 26C 27A 28D 29B 30C 31C 32D 33B 34B 35A 36B 37D 38A 39A 40A (Xem giải) Câu 1: Glucozơ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào sau đây: A. AgNO3/NH3, t°.          B. H2/Ni, t°. C. dung dịch Br2.         D. Cu(OH)2 nhiệt độ thường. (Xem

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Nguyễn Khuyến – Hồ Chí Minh (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43C 44D 45C 46B 47A 48D 49B 50A 51A 52C 53B 54C 55D 56C 57C 58D 59A 60C 61C 62D 63B 64C 65C 66D 67A 68A 69A 70D 71C 72B 73C 74A 75D 76B 77C 78B 79D 80A Câu 41. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây không điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? A. Fe          B. Al          C. Na          D. Mg. Câu 42.

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!