[2023] Đề minh họa thi ĐGNL trường Sư phạm Hồ Chí Minh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 005 1A 2C 3D 4A 5A 6D 7D 8A 9A 10A 11D 12D 13C 14C 15A 16A 17D 18C 19A 20C 21A 22C 23D 24D 25D 26B 27C 28C 29A 30A 31A 32A 33B 34B 35C 36: 0,58 37: 19,18 38: 13,56 39: 0,46 40: 0,02 41: 12 42: 4,25 43: 26,45 44: 55,8 45: 3 46: 4,91 47: 3,4,2,1 48: 1,4,5,6 49: 123,77 50: 36 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (Xem giải) Câu 1. Hòa tan hoàn toàn một

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (13/11)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 009 1A 2C 3C 4D 5A 6C 7C 8D 9C 10D 11B 12C 13C 14C 15D 16B 17A 18B 19B 20D 21B 22A 23B 24C 25C 26D 27D 28B 29D 30D 31D 32B 33C 34C 35B 36B 37C 38A 39C 40C (Xem giải) Câu 1. Chất nào sau đây là amin bậc hai? A. Đimetylamin.       B. Anilin.       C. Etylamin.         D. Isoproylamin. Câu 2. Polime nào sau đây được điều chế

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (Lần cuối)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 179 41C 42D 43D 44D 45D 46B 47D 48D 49C 50A 51A 52B 53A 54A 55B 56D 57D 58D 59C 60B 61D 62B 63D 64C 65C 66D 67D 68A 69D 70C 71D 72C 73C 74C 75B 76A 77B 78D 79D 80A Câu 41. Trong cùng điều kiện, kim loại kiềm thổ nào sau đây có tính khử yếu nhất? A. Ba.       B. Mg.       C. Be.         D. Ca. Câu 42. Oxit

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (12/06)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 175 1B 2B 3A 4D 5A 6D 7C 8A 9D 10D 11D 12C 13B 14C 15D 16D 17B 18C 19A 20C 21C 22B 23C 24A 25B 26D 27B 28C 29B 30A 31A 32A 33C 34B 35A 36B 37A 38D 39C 40D Câu 1: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là A. tính axit.       B. tính khử.       C. tính oxi hóa.         D. tính bazơ. Câu 2: Etyl axetat

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (05/06)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 158 1C 2C 3C 4B 5C 6A 7C 8D 9A 10C 11D 12A 13B 14B 15B 16C 17D 18C 19A 20A 21C 22A 23B 24B 25C 26B 27B 28D 29A 30B 31B 32D 33D 34C 35A 36B 37C 38C 39D 40A Câu 1. Chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ tạp chức? A. Ancol etylic.       B. Tripanmitin.       C. Alanin.         D. Etyl axetat. Câu 2. Nước cứng tạm thời

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Phổ thông Năng khiếu – ĐHQG HCM (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 099 1D 2D 3D 4A 5A 6C 7D 8C 9C 10A 11D 12C 13D 14B 15D 16A 17C 18A 19D 20C 21C 22D 23A 24B 25B 26A 27B 28D 29D 30A 31D 32C 33B 34D 35C 36D 37B 38D 39A 40B Câu 1. Khi phân hủy canxi cacbonat ở nhiệt độ khoảng 1000°C thì thu được sản phẩm gồm CO2 và chất nào sau đây? A. Ca.       B. CO.       C. Ca(HCO3)2.    

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Hồ Chí Minh (17/04)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 092 1B 2B 3A 4C 5B 6D 7D 8B 9B 10C 11D 12C 13B 14D 15A 16B 17B 18C 19B 20C 21A 22D 23B 24D 25A 26C 27C 28D 29C 30A 31A 32C 33D 34D 35C 36C 37A 38A 39C 40B Câu 1. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ? A. Alanin.       B. Axit glutamic.       C. Lysin.       D. Metyl amin. Câu 2. Kim loại nào sau

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Hồ Chí Minh (03/04)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 082 1B 2C 3B 4B 5D 6A 7D 8D 9C 10C 11D 12A 13A 14B 15D 16D 17A 18A 19C 20B 21C 22C 23A 24D 25C 26B 27C 28B 29A 30B 31C 32C 33B 34A 35A 36D 37A 38C 39A 40B (Xem giải) Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe trong khí Cl2 dư, thu được 16,51 gam muối. Giá trị của m là A. 11,3792.       B. 5,6896.       C. 7,2800.   

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (13/02)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 052 1D 2D 3B 4A 5D 6C 7B 8B 9A 10C 11B 12B 13C 14B 15C 16A 17C 18C 19A 20C 21A 22B 23A 24C 25C 26D 27C 28D 29A 30C 31C 32C 33A 34A 35A 36C 37D 38B 39C 40C Câu 1. Chất nào sau đây là este? A. CH3COOH.       B. CH3COONa.       C. C3H5(OH)3.         D. CH3COOCH3. Câu 2. Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng lớn nhất?

Xem thêm

[2022] Thi định kỳ trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (Mã 014)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 014 1C 2C 3B 4A 5B 6B 7B 8C 9A 10A 11A 12C 13A 14D 15A 16C 17B 18C 19C 20C 21A 22A 23D 24C 25C 26B 27A 28D 29A 30A 31C 32B 33A 34B 35A 36C 37C 38B 39B 40D (Xem giải) Câu 1: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo? A. Tơ nitron.       B. Tơ capron.       C. Tơ axetat.       D. Tơ tằm. (Xem giải) Câu 2:

Xem thêm

[2022] Thi giữa kỳ I trường Nguyễn Khuyến – TiH – Lê Thánh Tông

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 008 1C 2A 3B 4D 5A 6B 7D 8A 9C 10D 11C 12B 13C 14A 15B 16A 17B 18C 19A 20C 21A 22C 23D 24B 25B 26D 27A 28B 29D 30B 31C 32C 33B 34B 35B 36C 37D 38A 39D 40B Câu 1. Este được tạo bởi CH3OH và CH2=CHCOOH có tên gọi là A. vinyl axetat       B. metyl propionat       C. metyl acrylat       D. etyl acrylat. Câu 2. Số nguyên

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (27/06)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43C 44B 45D 46A 47D 48B 49D 50B 51B 52C 53A 54C 55C 56D 57B 58A 59C 60C 61A 62C 63D 64A 65B 66B 67C 68A 69A 70B 71B 72B 73D 74D 75A 76D 77A 78C 79A 80B Câu 41. Trong các kim loại: Ag, Cu, Fe, Al. Kim loại dẫn điện yếu nhất là A. Ag.       B. Fe.       C. Cu.       D. Al. Câu 42. Kim loại nào sau đây thuộc

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Gia Định – Hồ Chí Minh (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43D 44A 45C 46A 47C 48A 49B 50A 51C 52B 53D 54C 55D 56C 57B 58B 59B 60A 61B 62C 63C 64A 65A 66B 67C 68A 69C 70B 71C 72C 73B 74A 75B 76C 77B 78C 79A 80D Câu 41: Khi nói về kim loại, phát biểu nào sau đây sai? A. Kim loại có độ cứng lớn nhất là Cr. B. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Li. C. Kim loại dẫn điện tốt nhất là

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (20/06)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3A 4D 5B 6C 7A 8D 9D 10B 11B 12A 13D 14B 15D 16D 17B 18B 19D 20A 21C 22C 23B 24A 25A 26C 27C 28A 29A 30B 31C 32A 33C 34D 35D 36B 37D 38C 39D 40A Câu 1. Dẫn khí CO dư qua ống sứ chứa oxit X (nung nóng), kết thúc phản ứng thu được kim loại Y. Oxit X là A. MgO.       B. Al2O3.       C. CuO.       D.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (13/06)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2C 3B 4D 5A 6C 7C 8C 9B 10A 11D 12B 13C 14A 15D 16D 17A 18B 19B 20A 21B 22C 23D 24A 25C 26B 27C 28B 29D 30C 31A 32C 33D 34C 35B 36C 37C 38D 39A 40B Câu 1: Kim loại nào sau đây không tan trong nước ở điều kiện thường? A. Be.       B. Li.       C. Ba.       D. K. Câu 2: Crom tác dụng với lưu huỳnh (đun nóng)

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (06/06)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2A 3D 4D 5B 6A 7B 8B 9A 10C 11A 12C 13D 14C 15B 16C 17A 18C 19C 20D 21B 22D 23C 24B 25D 26B 27A 28D 29A 30D 31B 32D 33D 34D 35A 36D 37D 38A 39A 40C Câu 1. Đồng đẳng kế tiếp của etilen có công thức phân tử là A. C3H6.       B. C3H4.       C. C4H4.         D. C2H4. Câu 2. Cho m gam Al phản ứng hoàn toàn với

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3D 4A 5D 6D 7D 8A 9C 10A 11D 12B 13C 14C 15B 16B 17C 18A 19A 20D 21A 22D 23B 24B 25B 26B 27B 28D 29B 30C 31B 32D 33B 34D 35B 36B 37D 38C 39B 40D Câu 1: Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng lớn nhất? A. Li.       B. Os.       C. Cu.       D. W. Câu 2: Cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH, thu

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Hồ Chí Minh (04/04)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3D 4C 5B 6C 7A 8A 9D 10B 11A 12D 13B 14D 15C 16A 17D 18C 19D 20A 21C 22D 23A 24A 25C 26A 27A 28D 29B 30C 31B 32B 33C 34B 35A 36D 37D 38A 39C 40A Câu 1. Cặp chất nào sau đây không phải là đồng phân của nhau? A. Glucozơ và fructozơ.       B. Xenlulozơ và tinh bột. C. Metyl axetat và etyl fomat.       D. Axit axetic và metyl fomat. (Xem

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Gia Định – Hồ Chí Minh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43D 44B 45C 46A 47B 48B 49C 50D 51D 52C 53B 54C 55A 56C 57B 58D 59D 60D 61B 62D 63B 64C 65C 66A 67D 68B 69D 70D 71D 72A 73A 74C 75D 76D 77A 78A 79D 80A Câu 41: Chất nào sau đây không bị thủy phân A. Glucozơ.       B. Saccarozơ.       C. Xenlulozơ.         D. Tinh bột. Câu 42: Khi đun nóng chất X công thức phân tử C3H6O2 với dung

Xem thêm

[2021] Thi học kỳ 1 trường Nguyễn Khuyến và Lê Thánh Tông – Hồ Chí Minh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3B 4C 5A 6B 7C 8D 9C 10B 11D 12A 13D 14A 15A 16D 17A 18C 19D 20B 21D 22B 23A 24C 25B 26A 27B 28A I. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm) (Xem giải) 1. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau và đọc tên X4. (1đ) Este X1 mạch hở (C4H6O2) → X2 → X3 → X4 (este có mùi thơm chuối chín). (Xem giải) 2. Dẫn khí CO (dư) qua hỗn hợp bột MgO và CuO, nung nóng

Xem thêm

[2021] Thi học kỳ 1 chuyên Trần Đại Nghĩa – Hồ Chí Minh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3A 4B 5B 6A 7B 8D 9A 10A 11D 12D 13A 14D 15B 16D 17A 18A 19A 20C 21C 22B 23C 24D 25C 26C 27B 28D 29D 30A 31C 32C 33A 34D 35C 36B 37C 38D 39B 40C 41B 42A 43D 44A 45C 46B 47D 48D PHẦN A (32 câu trắc nghiệm): Dành cho tất cả các lớp. (Xem giải) Câu 1. Polime X có phân tử khối là 336000 và hệ số polime hóa là 12000. X là A.

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!