[2020] KSCL trường THPT Nguyễn Khuyến (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3C 4C 5B 6D 7A 8A 9A 10D 11D 12B 13D 14B 15A 16C 17B 18D 19D 20D 21B 22C 23C 24A 25C 26C 27A 28D 29B 30C 31C 32D 33B 34B 35A 36B 37D 38A 39A 40A (Xem giải) Câu 1: Glucozơ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào sau đây: A. AgNO3/NH3, t°.          B. H2/Ni, t°. C. dung dịch Br2.         D. Cu(OH)2 nhiệt độ thường.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Nguyễn Khuyến – Hồ Chí Minh (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43C 44D 45C 46B 47A 48D 49B 50A 51A 52C 53B 54C 55D 56C 57C 58D 59A 60C 61C 62D 63B 64C 65C 66D 67A 68A 69A 70D 71C 72B 73C 74A 75D 76B 77C 78B 79D 80A Câu 41. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây không điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? A. Fe          B. Al          C. Na          D. Mg. Câu

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Nguyễn Tất Thành – Hồ Chí Minh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43D 44A 45B 46D 47C 48B 49B 50D 51C 52C 53B 54C 55C 56B 57C 58B 59A 60B 61C 62D 63B 64B 65A 66C 67A 68A 69A 70C 71B 72D 73C 74D 75D 76A 77D 78A 79A 80D Câu 41: Khi cho X (C3H6O2) tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng thu được HCOONa. Tên của X là A. axit axetic.       B. axit fomic.       C. metyl axetat.         D. etyl

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Nguyễn Khuyến – Hồ Chí Minh (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3C 4D 5C 6C 7C 8B 9A 10B 11B 12A 13B 14A 15B 16C 17B 18B 19D 20D 21D 22D 23A 24A 25A 26A 27C 28C 29C 30C 31B 32C 33C 34A 35A 36D 37A 38B 39A 40A Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Glucozơ có nhiều trong quả nho chín.       B. Xenlulozơ bị thuỷ phân trong dung dịch kiềm đun nóng. C. Tinh bột có phản ứng tráng bạc.         D.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Nguyễn Khuyến – Hồ Chí Minh (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3A 4C 5D 6D 7B 8D 9C 10C 11A 12D 13B 14B 15D 16A 17C 18D 19B 20C 21B 22B 23D 24B 25C 26A 27A 28D 29B 30C 31A 32A 33D 34C 35A 36B 37A 38D 39A 40C Câu 1: Este nào sau đây có mùi thơm của chuối chín, được cho vào các loại chè nhằm tạo hương thơm? A. Etyl propionat.     B. Isoamyl fomat.     C. Isoamyl axetat.     D. Benzyl axetat. Câu 2: Kim loại

Xem thêm

Kiểm tra định kỳ Hóa 12 THPT Nguyễn Khuyến (10-03-2019)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3B 4C 5B 6B 7A 8C 9D 10A 11C 12A 13D 14D 15C 16B 17D 18C 19B 20C 21B 22A 23A 24D 25B 26A 27D 28C 29D 30A 31C 32D 33AC 34A 35A 36D 37C 38C 39B 40B Câu 1: Giải pháp thực tế và ứng dụng nào sau đây không hợp lý? A. Thực hiện phản ứng cộng hiđro để chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn. B. Dùng nước muối ăn (NaCl) rửa vết thương do kiến cắn. C. Khử mùi

Xem thêm

Kiểm tra định kỳ Hóa 12 THPT Nguyễn Khuyến (27-01-2019)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3D 4B 5C 6C 7A 8A 9A 10A 11B 12C 13B 14B 15C 16C 17C 18D 19A 20D 21C 22D 23D 24B 25C 26A 27C 28B 29A 30D 31D 32B 33B 34D 35A 36D 37C 38A 39A 40B Câu 1. Phương trình phản ứng nào sau đây đúng? A. 2Na + CuSO4 → Na2SO4 + Cu B. 3Ca(HCO3)2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6NaHCO3 C. BaSO4 + 2HCl → BaCl2 + H2SO4 D. Al + H2O + NaOH → Al(OH)3 Câu 2. Cho các kim loại sau: Na, K,

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Gia Định – Hồ Chí Minh (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43C 44A 45D 46A 47C 48B 49C 50B 51A 52B 53D 54B 55C 56D 57C 58D 59C 60A 61C 62B 63D 64A 65D 66A 67C 68C 69B 70D 71D 72D 73B 74C 75B 76A 77C 78A 79A 80A (Xem giải) Câu 41. Cho một mẫu Zn vào 200 ml dung dịch CuSO4 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp kim loại. Khối lượng kim loại sau phản ứng giảm bao nhiêu gam so với mẫu Zn ban đầu? A.

Xem thêm

[2018 – 2019] Kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa 12 – THPT Nguyễn Khuyến

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 50 phút ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1B 2A 3A 4C 5D 6C 7B 8C 9B 10D 11D 12A 13B 14C 15B 16B 17A 18D 19D 20C 21B 22A 23D 24C PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm): Câu 1. X là chất rắn ở điều kiện thường, dung dịch chất X làm quì tím chuyển màu xanh. Vậy X là A. metylamin.       B. lysin.       C. glyxin.       D. phenylamin. Câu 2. Z thuộc loại polisaccarit, trong công nghiệp Z là

Xem thêm

Kiểm tra định kỳ Hóa 12 THPT Nguyễn Khuyến (18-11-2018)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3A 4D 5B 6B 7B 8A 9C 10B 11D 12C 13D 14B 15B 16C 17A 18C 19B 20D 21D 22A 23A 24C 25C 26A 27C 28D 29D 30B 31D 32B 33A 34A 35C 36C 37D 38A 39D 40C (Xem giải) Câu 1: Cho các kim loại: Cu, Zn, Ag, Na, Al. Số kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là A. 4.         B. 3.         C. 1.

Xem thêm

Kiểm tra định kỳ Hóa 12 THPT Nguyễn Khuyến (04-11-2018)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3A 4D 5D 6B 7B 8C 9C 10A 11B 12C 13D 14C 15B 16C 17C 18B 19D 20A 21D 22C 23C 24B 25C 26D 27D 28B 29A 30A 31A 32D 33B 34A 35B 36C 37D 38A 39C 40B (Xem giải) Câu 1: Cho 0,01 mol hỗn hợp gồm glucozơ và saccarozơ (tỉ lệ mol 1 : 1) tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được tối đa m gam Ag. Giá trị của

Xem thêm

Kiểm tra định kỳ Hóa 12 THPT Nguyễn Khuyến (16-09-2018)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3C 4D 5D 6C 7B 8C 9A 10C 11C 12C 13B 14C 15A 16A 17B 18B 19A 20C 21B 22C 23A 24C 25D 26C 27B 28D 29D 30B 31C 32B 33D 34A 35B 36D 37B 38D 39C 40A Câu 1. Este HCOOCH=CH2 không phản ứng với A. Dung dịch AgNO3/NH3.         B. Na kim loại. C. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, t°).         D. Nước Brom. (Xem giải) Câu 2. Hỗn

Xem thêm

Kiểm tra định kỳ Hóa 12 THPT Nguyễn Khuyến (07-10-2018)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2A 3C 4C 5B 6D 7B 8A 9D 10C 11D 12C 13A 14D 15C 16A 17D 18A 19D 20B 21C 22C 23B 24A 25A 26C 27C 28A 29D 30A 31D 32D 33D 34A 35C 36B 37C 38A 39B 40B Câu 1. Dung dịch chất X tác dụng với nước brom và làm đổi màu quỳ tím. Vậy X là A. axit axetic.         B. phenol.         C. vinyl axetat.      

Xem thêm

Kiểm tra định kỳ Hóa 12 THPT Nguyễn Khuyến (23-09-2018)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3D 4B 5B 6A 7A 8B 9C 10C 11C 12D 13B 14B 15A 16B 17A 18C 19C 20B 21D 22B 23D 24C 25C 26A 27A 28D 29B 30D 31C 32C 33A 34A 35D 36B 37D 38D 39C 40C Câu 1. Thủy phân chất nào sau đây thu được ancol? A. Vinyl fomat.          B. Tripanmitin.          C. Phenyl axetat.          D. Xenlulozơ. Câu 2. Chất nào sau đây

Xem thêm

Kiểm tra định kỳ Hóa 12 THPT Nguyễn Khuyến (14-10-2018)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3D 4C 5D 6C 7C 8A 9D 10A 11C 12B 13D 14D 15A 16B 17A 18D 19B 20B 21C 22D 23A 24D 25B 26D 27C 28C 29B 30B 31B 32A 33A 34A 35A 36D 37C 38C 39D 40C (Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, axit glutamic (trong đó nguyên tố O chiếm 41,2% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với NaOH dư, thu được 20,532 gam muối. Giá trị của m

Xem thêm

Thi thử của sở GD-ĐT Hồ Chí Minh (Cụm 7)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41C 42C 43B 44C 45D 46A 47C 48A 49A 50C 51D 52C 53A 54C 55B 56B 57C 58A 59B 60A 61A 62D 63B 64C 65D 66A 67B 68B 69C 70A 71C 72A 73B 74D 75B 76A 77D 78B 79C 80A Câu 41. Tác nhân gây mưa axit là A. CO và CO2.          B. CH4 và NH3.           C. SO2 và NO2.           D. CO và CH4. Câu 42. Polime thiên nhiên X là thành phần chính cấu

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!