[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Bắc Kạn (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 126 41A 42C 43A 44C 45B 46C 47D 48C 49D 50B 51B 52A 53C 54C 55C 56D 57B 58A 59D 60B 61C 62A 63D 64B 65B 66D 67C 68A 69B 70D 71A 72B 73A 74A 75C 76B 77C 78D 79C 80D Câu 41: Axetilen là tên gọi của hợp chất có công thức phân tử A. C2H2.       B. C2H4.       C. C3H4.         D. C2H6. Câu 42: Este nào sau đây tác

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Bắc Kạn

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43C 44B 45C 46D 47A 48D 49A 50B 51D 52C 53C 54A 55B 56B 57D 58D 59C 60A 61A 62D 63C 64B 65A 66A 67B 68B 69A 70D 71B 72D 73D 74C 75C 76B 77D 78D 79C 80B Câu 41: Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp? A. Trùng ngưng hexametylendiamin với axit ađipic.         B. Trùng hợp metyl metacrylat. C. Trùng ngưng axit ε-aminocaproic.    

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!