[2024] Thi thử TN chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 067 41B 42D 43A 44D 45B 46B 47B 48A 49A 50D 51A 52A 53B 54D 55D 56C 57A 58C 59C 60B 61A 62C 63D 64B 65C 66A 67C 68B 69D 70C 71A 72C 73C 74D 75B 76A 77C 78B 79C 80C Câu 41: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy muối clorua? A. Fe.       B. Mg.        C. Al.        D. Cu. Câu 42:

Xem thêm

[2021] Thi học kỳ 1 sở GDĐT An Giang

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3B 4B 5B 6A 7A 8D 9B 10C 11D 12C 13C 14B 15A 16A 17D 18A 19A 20C 21C 22C 23D 24C 25B 26D 27B 28D 29A 30D 31B 32D 33D 34B 35A 36A 37B 38C 39C 40D Câu 1. Phenylamin (anilin) có phản ứng với dung dịch A. NaOH       B. Na2CO3       C. NaCl       D. HCl Câu 2. Trong điều kiện thích hợp glucozo lên men tạo thành khí CO2 và

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3D 4D 5B 6C 7C 8A 9A 10A 11C 12B 13B 14A 15A 16D 17A 18C 19D 20A 21B 22C 23B 24C 25A 26C 27C 28D 29C 30B 31D 32A 33A 34D 35B 36B 37D 38C 39B 40B Câu 1: Natri clorua là muối chủ yếu tạo ra độ mặn trong các đại dương. Công thức của natri clorua là A. NaClO.       B. NaHCO3.       C. NaNO3.       D. NaCl. Câu 2: Kim

Xem thêm

[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – Sở GDĐT An Giang

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3C 4B 5C 6D 7A 8B 9A 10D 11D 12C 13B 14D 15D 16B 17C 18A 19B 20D 21C 22B 23D 24A 25A 26A 27C 28B 29C 30B 31D 32A 33D 34C 35A 36D 37C 38A 39A 40D Câu 1: Chọn phát biểu sai: A. Thủy phân hoàn toàn chất béo trong môi trường bazơ thì thu được glyxerol và muối của axit béo. B. Chất béo rắn không tan trong nước nhưng chất béo lỏng thì tan được trong

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!