[2024] Thi thử TN sở GDĐT Gia Lai

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 113 41D 42A 43C 44D 45A 46B 47C 48A 49D 50C 51B 52D 53D 54B 55C 56A 57D 58B 59B 60D 61C 62A 63B 64C 65D 66B 67A 68C 69A 70C 71B 72A 73B 74C 75A 76B 77B 78C 79C 80A Câu 41: Khi hòa tan sắt trong dung dịch HNO3 (loãng, dư) tạo ra hợp chất của sắt, trong đó sắt có số oxi hóa là A. -3.       B. +2.       C. -2. 

Xem thêm

[2023] Thi thử TN chuyên Hùng Vương – Gia Lai (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 092 1D 2C 3A 4B 5C 6A 7B 8D 9D 10B 11C 12B 13A 14C 15A 16D 17A 18B 19D 20B 21D 22C 23A 24B 25B 26B 27B 28C 29D 30C 31C 32B 33D 34D 35B 36B 37D 38D 39C 40D Câu 1: Kim loại M có thể điều chế được bằng cả ba phương pháp thủy luyện, nhiệt luyện, điện phân. Kim loại M là A. Na.       B. Al.       C. Mg.   

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Gia Lai (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 145 41A 42A 43C 44A 45C 46B 47B 48C 49B 50D 51D 52D 53B 54B 55B 56C 57A 58C 59A 60D 61A 62A 63B 64D 65B 66C 67C 68D 69D 70A 71D 72D 73A 74C 75A 76B 77D 78C 79B 80D (Xem giải) Câu 41: Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch A. CuSO4.       B. CaCl2.       C. KNO3.         D. Na2CO3. (Xem giải) Câu 42: Ở nhiệt độ thường,

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 096 41A 42B 43D 44D 45D 46D 47D 48D 49C 50C 51C 52A 53D 54D 55B 56C 57B 58A 59D 60B 61A 62B 63A 64C 65C 66A 67C 68C 69B 70A 71A 72C 73D 74C 75B 76A 77D 78D 79A 80B Câu 41: Sản phẩm của phản ứng giữa kim loại nhôm với khí clo là A. AlCl3.       B. Al(OH)3.       C. Al(NO3)3.         D. Al2O3. Câu 42: Sắt có số oxi

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên Hùng Vương – Gia Lai (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 090 41C 42C 43A 44C 45B 46A 47C 48A 49B 50B 51C 52A 53B 54C 55B 56D 57D 58C 59D 60D 61A 62C 63A 64C 65C 66A 67B 68C 69D 70D 71D 72D 73D 74C 75D 76B 77C 78A 79C 80C Câu 41: Chất nào sau đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước? A. MgCl2.       B. HClO3.       C. C2H5OH.         D. Ba(OH)2. Câu 42: Amin nào dưới

Xem thêm

[2022] Thi học kỳ 1 sở GDĐT Gia Lai

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 025 1D 2D 3B 4D 5C 6C 7A 8B 9A 10D 11C 12B 13B 14A 15B 16D 17C 18A 19A 20B 21C 22C 23B 24C 25D 26A 27A 28D 29D 30B (Xem giải) Câu 1: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? A. Anilin.       B. Glyxin.       C. Axit glutamic.         D. Metylamin. Câu 2: Polime nào sau đây trong phân tử chỉ chứa hai nguyên tố

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Lương Thế Vinh – Gia Lai (Lần 4)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43B 44C 45D 46A 47D 48D 49A 50A 51C 52B 53C 54A 55D 56B 57B 58C 59C 60B 61A 62B 63C 64C 65C 66A 67A 68D 69A 70C 71C 72C 73A 74D 75A 76B 77D 78C 79C 80B Câu 41: Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại? A. Bạc.        B. Nhôm.       C. Vàng.         D. Đồng. Câu 42: Kim loại mà khi tác dụng với HCl

Xem thêm

[2021] Thi thử THPT của sở GDĐT Gia Lai

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43C 44C 45C 46B 47D 48D 49A 50A 51D 52B 53A 54B 55C 56D 57D 58D 59D 60A 61A 62A 63C 64B 65D 66B 67D 68B 69C 70A 71A 72D 73B 74A 75B 76A 77C 78C 79C 80B Câu 41: Các loại phân đạm đều cung cấp cho cây trồng nguyên tố A. kali.       B. cacbon.       C. nitơ.       D. photpho. Câu 42: Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Phan Bội Châu – Gia Lai

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43D 44B 45D 46B 47D 48C 49C 50A 51B 52D 53B 54A 55A 56A 57D 58C 59C 60C 61A 62C 63A 64D 65B 66D 67D 68A 69B 70C 71C 72B 73A 74D 75B 76A 77B 78A 79C 80C Câu 41: Chất nào sau đây có thể tham gia phản ứng trùng ngưng tạo polime? A. CH2=CHCl.       B. H2N(CH2)5COOH.        C. CH3CH2OH.         D. CH3COOCH2CH3. Câu 42: Thủy phân chất nào sau đây sẽ

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Lương Thế Vinh – Gia Lai (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43D 44B 45A 46B 47C 48C 49A 50D 51A 52A 53D 54C 55D 56C 57B 58C 59D 60D 61D 62A 63C 64D 65D 66C 67A 68C 69B 70B 71B 72B 73B 74A 75A 76A 77D 78B 79C 80D Câu 41: Khi so sánh trong cùng một điều kiện thì Cr là kim loại có tính khử mạnh hơn A. Na.       B. K.       C. Fe.       D. Ca. Câu 42: Tác nhân chủ

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Hùng Vương – Gia Lai (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3C 4A 5C 6A 7B 8B 9A 10B 11C 12D 13A 14D 15C 16A 17C 18B 19B 20A 21C 22C 23C 24D 25A 26A 27B 28D 29B 30B 31C 32D 33A 34C 35A 36D 37A 38A 39B 40B (Xem giải) Câu 1: Cho các dung dịch sau: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là: A. HNO3, NaCl, Na2SO4.       B. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4. C. NaCl,

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp của Sở GDĐT Gia Lai (Đề 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43B 44C 45B 46A 47A 48B 49C 50A 51A 52C 53B 54A 55D 56D 57A 58C 59C 60C 61C 62D 63A 64B 65B 66B 67D 68D 69C 70C 71B 72B 73A 74C 75A 76D 77D 78C 79C 80D Câu 41: Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại A. Zn.       B. Ag.       C. Au.       D. Pt. Câu 42: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GD-ĐT Gia Lai

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43D 44D 45C 46D 47C 48B 49A 50B 51C 52A 53C 54D 55D 56C 57B 58A 59C 60D 61B 62B 63A 64B 65D 66D 67C 68D 69B 70A 71A 72C 73B 74D 75B 76B 77C 78C 79A 80D Câu 41. Để đánh giá sự ô nhiễm không khí của một nhà máy, người ta dẫn không khí qua dung dịch Pb(NO3)2 dư, thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng này chứng tỏ trong không khí của nhà máy

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Pleiku – Gia Lai

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3D 4B 5D 6D 7B 8B 9C 10C 11A 12A 13C 14D 15A 16D 17D 18B 19C 20B 21D 22A 23D 24D 25C 26B 27A 28D 29C 30D 31D 32A 33B 34A 35C 36? 37D 38B 39B 40? Câu 1: Cho các chất sau: Tinh bột; glucozơ; saccarozơ; xenlulozơ; fructozơ. Số chất không tham gia phản ứng tráng gương là A. 2.         B. 1.         C. 4.         D. 3.

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!