[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Bắc Giang (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 148 41A 42A 43D 44C 45A 46C 47A 48D 49D 50D 51C 52D 53B 54B 55D 56B 57A 58D 59C 60C 61A 62A 63C 64B 65A 66B 67C 68D 69C 70D 71A 72B 73C 74B 75A 76C 77B 78B 79B 80D Câu 41: Công thức của crom(III) hiđroxit là A. Cr(OH)3.       B. Cr2O3.       C. Cr(OH)2.         D. CrO3. (Xem giải) Câu 42: Có thể dùng lượng vừa đủ chất nào sau

Xem thêm

[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Bắc Giang (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 072 41B 42A 43D 44D 45C 46D 47C 48C 49C 50A 51D 52B 53A 54C 55A 56A 57B 58B 59D 60D 61A 62B 63B 64C 65D 66C 67A 68A 69B 70B 71C 72A 73D 74D 75D 76C 77B 78B 79A 80C (Xem giải) Câu 41: Dung dịch Na2CO3 tác dụng được với dung dịch chất nào sau đây? A. KOH.       B. BaCl2.       C. KNO3.         D. Na2SO4. (Xem giải) Câu 42:

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Bắc Giang

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 120 phút ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1C 2A 3B 4C 5B 6A 7D 8A 9C 10C 11A 12D 13B 14B 15D 16B 17A 18A 19C 20C 21D 22B 23A 24B 25C 26A 27D 28D 29C 30A 31C 32A 33C 34D 35D 36B 37B 38B 39D 40D I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm): (Xem giải) Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn m gam P trong O2 (dư), tạo thành chất X. Cho toàn bộ X tác dụng hết với 100 ml dung

Xem thêm

[2022-2023][Hóa 10] Kiểm tra giữa kỳ 1 trường Yên Thế – Bắc Giang (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) Câu 1. Trong phân tử nào sau đây có liên kết đôi? A. HCl.       B. H2.       C. CO2.       D. N2. Câu 2. Nguyên tố K thuộc chu kì 4, nhóm IA. Số lớp electron trong nguyên tử K là A. 4.    

Xem thêm

[2022-2023][Hóa 10] Kiểm tra giữa kỳ 1 trường Yên Thế – Bắc Giang (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 008 Câu 1 (2 điểm): Hãy xác định số proton, số neutron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử sau: ; ; ; . Câu 2 (2 điểm): Viết cấu hình electron nguyên tử , biểu diễn cấu hình electron theo ô orbital và chỉ ra nguyên tố đó thuộc loại nào( kim loại, phi kim, khí hiếm) của các nguyên tố sau: O (Z = 8); Al (Z = 13). Câu 3 (1,5 điểm): Nguyên tử của nguyên tố X

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Yên Thế – Bắc Giang (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 014 1D 2B 3C 4B 5D 6A 7D 8C 9A 10D 11A 12D 13B 14A 15D 16B 17C 18D 19C 20A 21A 22B 23C 24A 25C 26B 27C 28C 29B 30A 31A 32A 33C 34D 35D 36B 37C 38D 39D 40B Câu 1: Phát biểu nào sau đây sai? A. Protein được tạo nên từ các chuỗi peptit kết hợp lại với nhau. B. Amino axit có tính chất lưỡng tính. C. Protein bị thủy phân nhờ xúc tác

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Yên Thế – Bắc Giang (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 013 1B 2A 3A 4C 5B 6B 7A 8A 9A 10B 11B 12D 13C 14C 15B 16D 17C 18A 19D 20D 21A 22D 23C 24A 25B 26D 27D 28B 29D 30B 31C 32C 33D 34C 35C 36A 37A 38B 39D 40C (Xem giải) Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Amilozơ và amilopectin đều có cấu trúc mạch phân nhánh. B. Ở điều kiện thường, saccarozơ là chất rắn kết tinh. C. Trong phân tử glucozơ có

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Bắc Giang (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 173 41A 42A 43B 44D 45A 46C 47A 48C 49C 50D 51B 52A 53B 54B 55A 56A 57A 58D 59A 60D 61D 62A 63D 64A 65B 66D 67C 68C 69C 70C 71D 72A 73B 74A 75C 76D 77A 78B 79C 80B Câu 41: Ở điều kiện thường, X là chất khí không màu, không mùi, chiếm khoảng 78% thể tích không khí. Chất X là A. Nitơ       B. Oxi       C. Cacbonic.     

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Bắc Giang (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 165 41C 42A 43D 44A 45B 46D 47B 48C 49C 50B 51D 52D 53B 54B 55A 56D 57C 58B 59B 60A 61D 62A 63A 64C 65A 66B 67C 68D 69C 70D 71C 72A 73D 74A 75C 76D 77C 78B 79A 80C Câu 41: Kim loại nào sau đây không khử được ion Fe3+ trong dung dịch? A. Al.       B. Mg.       C. Ag.         D. Zn. Câu 42: Trong các kim loại

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Bắc Giang (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 084 41B 42C 43B 44C 45A 46D 47B 48B 49B 50A 51A 52B 53D 54D 55D 56C 57D 58C 59D 60B 61D 62A 63D 64C 65C 66B 67A 68B 69D 70C 71D 72A 73A 74C 75C 76A 77A 78B 79D 80A Câu 41: Có thể sử dụng chất nào sau đây để làm mềm nước cứng vĩnh cửu? A. Na2SO4.       B. Na2CO3.       C. HCl.       D. Ca(OH)2. Câu 42: Ở nhiệt

Xem thêm

[2021 – 2022] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Bắc Giang

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 120 phút ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1C 2A 3D 4D 5B 6B 7D 8D 9D 10C 11A 12C 13C 14A 15A 16D 17B 18C 19A 20C 21C 22D 23A 24C 25B 26D 27B 28D 29B 30B 31D 32A 33A 34C 35A 36B 37B 38C 39A 40B I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm): (Xem giải) Câu 1: Cho hỗn hợp X gồm Al, Fe vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau

Xem thêm

[2022] Thi học kỳ 1 sở GDĐT Bắc Giang

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 017 1D 2C 3B 4A 5A 6C 7A 8B 9D 10C 11A 12A 13D 14B 15C 16B 17D 18C 19C 20B 21D 22B 23D 24C 25A 26D 27B 28B 29A 30B 31B 32C 33A 34C 35A 36D 37D 38D 39A 40C Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng A. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là Na B. Kim loại dẫn điện tốt nhất là Fe C. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Lục Ngạn 1 – Bắc Giang (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 012 41A 42A 43C 44C 45B 46C 47A 48C 49A 50D 51A 52B 53D 54B 55D 56C 57D 58A 59B 60D 61D 62A 63D 64D 65B 66B 67C 68C 69B 70D 71B 72A 73B 74C 75B 76C 77B 78C 79D 80C (Xem giải) Câu 41. Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là A. H2NCH2COOH.       B. CH3NH2.       C. C6H5NH2.         D. C2H5OH. (Xem giải)

Xem thêm

[2016 – 2017] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Bắc Giang

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2C 3D 4A 5D 6B 7B 8A 9A 10D 11A 12A 13A 14B 15B 16D 17D 18B 19C 20C 21C 22C 23B 24C 25A 26A 27B 28C 29C 30B 31B 32D 33C 34C 35D 36B 37D 38A 39B 40B 41D 42A 43D 44C 45C 46A 47A 48D 49C 50A (Xem giải) Câu 1: Dung dịch X chứa a mol ZnSO4, dung dịch Y chứa b mol AlCl3; dung dịch Z chứa c mol

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Bắc Giang (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43D 44D 45D 46A 47B 48C 49B 50D 51B 52B 53B 54B 55A 56A 57C 58C 59A 60A 61A 62C 63B 64D 65A 66C 67A 68D 69D 70C 71C 72D 73A 74C 75B 76B 77B 78A 79D 80D Câu 41. Cho dãy các kim loại: Cu, Al, Fe, K. Kim loại nào trong dãy có tính khử yếu nhất? A. Al.       B. Fe.       C. Cu.       D. K. Câu 42. Trong công

Xem thêm

[2021] Thi thử THPT của sở GDĐT Bắc Giang (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43B 44B 45C 46C 47B 48C 49C 50D 51C 52C 53C 54D 55D 56C 57D 58A 59D 60C 61A 62D 63A 64C 65B 66A 67D 68D 69B 70A 71B 72B 73A 74A 75A 76B 77B 78B 79A 80D Câu 41: Tristearin có công thức là A. (C17H35COO)3C3H5.         B. C15H31COOH. C. (C15H31COO)3C3H5.       D. C17H35COOH. Câu 42: Công thức của muối nhôm clorua là A. Al2S3.       B. Al2O3.       C. Al(OH)3.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Bắc Giang (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43C 44C 45A 46D 47B 48A 49D 50B 51A 52A 53D 54C 55B 56D 57C 58A 59C 60D 61D 62A 63C 64A 65B 66B 67C 68D 69B 70D 71A 72D 73A 74B 75C 76C 77B 78D 79B 80C Câu 41: Tên gọi của este CH3COOCH3 là A. etyl axetat.       B. metyl axetat.       C. metyl fomat.         D. etyl fomat. Câu 42: Sắt có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau

Xem thêm

[2020 – 2021] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Bắc Giang

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 120 phút ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3B 4A 5C 6B 7A 8A 9A 10D 11D 12D 13D 14A 15C 16C 17D 18B 19B 20A 21B 22B 23B 24D 25B 26C 27C 28A 29C 30B 31D 32A 33A 34D 35C 36D 37D 38C 39A 40C I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm): (Xem giải) Câu 1: Cho các phát biểu sau: (a) Sử dụng xà phòng để giặt quần áo trong nước cứng sẽ làm vải nhanh mục. (b) Nếu nhỏ

Xem thêm

[2021] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Bắc Giang (Tháng 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43B 44C 45D 46A 47D 48C 49A 50D 51D 52B 53D 54A 55A 56B 57B 58B 59C 60A 61B 62D 63A 64D 65A 66B 67A 68B 69B 70C 71D 72C 73D 74B 75C 76B 77C 78C 79D 80C Câu 41: Chất nào sau đây có thể được dùng để làm mềm nước có tính cứng tạm thời? A. KNO3.       B. HCl.       C. Na2CO3.       D. MgCl2. (Xem giải) Câu 42: Tiến hành

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Yên Dũng 2 – Bắc Giang (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43D 44B 45D 46C 47A 48B 49C 50B 51A 52A 53C 54C 55A 56B 57D 58A 59D 60B 61A 62D 63B 64B 65D 66D 67B 68C 69C 70B 71A 72C 73D 74A 75C 76C 77D 78D 79D 80B Câu 41: Chất nào sau đây là amin bậc ba? A. (CH3)3N       B. CH3CH2NH2       C. C6H5NHCH3       D. CH3NHCH3 Câu 42: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? A. Cu.  

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43D 44D 45D 46A 47A 48C 49A 50D 51B 52B 53C 54A 55D 56D 57B 58C 59B 60C 61B 62C 63B 64C 65D 66B 67A 68D 69D 70A 71A 72A 73A 74C 75D 76C 77A 78A 79D 80B Câu 41: Các dung dịch NaCl, NaOH, NH3, Ba(OH)2 có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH lớn nhất là A. Ba(OH)2.       B. NaCl.       C. NaOH.       D. NH3. Câu 42: Số đồng

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!