You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2016 – 2017] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Bắc Giang

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2C 3D 4A 5D 6B 7B 8A 9A 10D 11A 12A 13A 14B 15B 16D 17D 18B 19C 20C 21C 22C 23B 24C 25A 26A 27B 28C 29C 30B 31B 32D 33C 34C 35D 36B 37D 38A 39B 40B 41D 42A 43D 44C 45C 46A 47A 48D 49C 50A (Xem giải) Câu 1: Dung dịch X chứa a mol ZnSO4, dung dịch Y chứa b mol AlCl3; dung dịch Z chứa c mol

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Bắc Giang (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43D 44D 45D 46A 47B 48C 49B 50D 51B 52B 53B 54B 55A 56A 57C 58C 59A 60A 61A 62C 63B 64D 65A 66C 67A 68D 69D 70C 71C 72D 73A 74C 75B 76B 77B 78A 79D 80D Câu 41. Cho dãy các kim loại: Cu, Al, Fe, K. Kim loại nào trong dãy có tính khử yếu nhất? A. Al.       B. Fe.       C. Cu.       D. K. Câu 42. Trong công

Xem thêm

[2021] Thi thử THPT của sở GDĐT Bắc Giang (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43B 44B 45C 46C 47B 48C 49C 50D 51C 52C 53C 54D 55D 56C 57D 58A 59D 60C 61A 62D 63A 64C 65B 66A 67D 68D 69B 70A 71B 72B 73A 74A 75A 76B 77B 78B 79A 80D Câu 41: Tristearin có công thức là A. (C17H35COO)3C3H5.         B. C15H31COOH. C. (C15H31COO)3C3H5.       D. C17H35COOH. Câu 42: Công thức của muối nhôm clorua là A. Al2S3.       B. Al2O3.       C. Al(OH)3.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Bắc Giang (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43C 44C 45A 46D 47B 48A 49D 50B 51A 52A 53D 54C 55B 56D 57C 58A 59C 60D 61D 62A 63C 64A 65B 66B 67C 68D 69B 70D 71A 72D 73A 74B 75C 76C 77B 78D 79B 80C Câu 41: Tên gọi của este CH3COOCH3 là A. etyl axetat.       B. metyl axetat.       C. metyl fomat.         D. etyl fomat. Câu 42: Sắt có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau

Xem thêm

[2020 – 2021] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Bắc Giang

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 120 phút ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3B 4A 5C 6B 7A 8A 9A 10D 11D 12D 13D 14A 15C 16C 17D 18B 19B 20A 21B 22B 23B 24D 25B 26C 27C 28A 29C 30B 31D 32A 33A 34D 35C 36D 37D 38C 39A 40C I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm): (Xem giải) Câu 1: Cho các phát biểu sau: (a) Sử dụng xà phòng để giặt quần áo trong nước cứng sẽ làm vải nhanh mục. (b) Nếu nhỏ

Xem thêm

[2021] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Bắc Giang (Tháng 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43B 44C 45D 46A 47D 48C 49A 50D 51D 52B 53D 54A 55A 56B 57B 58B 59C 60A 61B 62D 63A 64D 65A 66B 67A 68B 69B 70C 71D 72C 73D 74B 75C 76B 77C 78C 79D 80C Câu 41: Chất nào sau đây có thể được dùng để làm mềm nước có tính cứng tạm thời? A. KNO3.       B. HCl.       C. Na2CO3.       D. MgCl2. (Xem giải) Câu 42: Tiến hành

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Yên Dũng 2 – Bắc Giang (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43D 44B 45D 46C 47A 48B 49C 50B 51A 52A 53C 54C 55A 56B 57D 58A 59D 60B 61A 62D 63B 64B 65D 66D 67B 68C 69C 70B 71A 72C 73D 74A 75C 76C 77D 78D 79D 80B Câu 41: Chất nào sau đây là amin bậc ba? A. (CH3)3N       B. CH3CH2NH2       C. C6H5NHCH3       D. CH3NHCH3 Câu 42: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? A. Cu.  

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43D 44D 45D 46A 47A 48C 49A 50D 51B 52B 53C 54A 55D 56D 57B 58C 59B 60C 61B 62C 63B 64C 65D 66B 67A 68D 69D 70A 71A 72A 73A 74C 75D 76C 77A 78A 79D 80B Câu 41: Các dung dịch NaCl, NaOH, NH3, Ba(OH)2 có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH lớn nhất là A. Ba(OH)2.       B. NaCl.       C. NaOH.       D. NH3. Câu 42: Số đồng

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Yên Thế – Bắc Giang

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3C 4C 5C 6D 7B 8D 9D 10A 11D 12A 13B 14D 15B 16A 17C 18D 19A 20C 21B 22B 23C 24D 25D 26D 27A 28D 29C 30A 31C 32B 33B 34A 35B 36C 37A 38A 39A 40C Câu 1. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch KHCO3 sinh ra khí CO2 ? A. NaCl       B. HCl.       C. Na2SO4.       D. K2SO4. Câu 2. Thủy phân este nào sau đây

Xem thêm

[2021] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Bắc Giang (Tháng 9)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43C 44B 45A 46A 47D 48B 49C 50D 51A 52A 53D 54A 55C 56D 57D 58B 59C 60C 61D 62A 63B 64C 65A 66B 67B 68C 69A 70B 71A 72B 73? 74C 75C 76C 77D 78A 79D 80B Câu 41: Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất? A. Cs.       B. Li.       C. Os.       D. Na. Câu 42: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là:

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Bắc Giang (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43B 44C 45B 46D 47C 48D 49D 50C 51C 52D 53D 54B 55B 56A 57A 58C 59B 60A 61C 62D 63A 64B 65A 66D 67B 68C 69A 70A 71A 72D 73C 74C 75C 76A 77A 78D 79C 80B Câu 41: Polime nào sau đây được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng? A. Poli(metyl metacrylat).       B. Poli(hexametylen ađipamit). C. Poli(vinyl clorua).       D. Polietilen. Câu 42: Dung dịch FeSO4 có thể phản ứng với chất

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Bắc Giang

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43D 44A 45D 46C 47B 48C 49A 50B 51D 52C 53A 54B 55A 56D 57A 58D 59C 60B 61A 62D 63C 64D 65C 66C 67D 68C 69C 70C 71D 72B 73A 74B 75B 76B 77D 78B 79B 80A Câu 41: Phản ứng nào sau đây thể hiện cách điều chế kim loại Cu theo phương pháp thủy luyện? A. Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu.         B. CO + CuO → Cu + CO2. C. 2CuSO4 +

Xem thêm

[2019 – 2020] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Bắc Giang

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 120 phút ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3D 4A 5B 6C 7B 8A 9C 10A 11C 12B 13C 14D 15D 16D 17B 18C 19C 20B 21D 22A 23A 24C 25D 26D 27A 28C 29C 30A 31D 32B 33B 34A 35A 36D 37C 38D 39B 40B I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm): (Xem giải) Câu 1: Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic đơn chức X và hai este Y, Z (đều mạch hở, X và Y là đồng phân cấu tạo

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Chuyên Bắc Giang (Tháng 5)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43D 44B 45C 46A 47A 48D 49A 50A 51A 52D 53B 54A 55B 56C 57B 58D 59C 60A 61C 62B 63B 64C 65D 66C 67C 68A 69A 70C 71D 72B 73C 74A 75A 76B 77D 78D 79C 80B (Xem giải) Câu 41: Cho 3,87 gam hỗn hợp X (gồm Mg và Al) vào 250ml dung dịch Y (chứa hỗn hợp axit HCl 1,0M và H2SO4 0,5M), khi phản ứng kết thúc, thu được 4,368 lít H2 (ở điều kiện tiêu

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Bắc Giang (Tháng 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43B 44A 45A 46B 47C 48B 49A 50B 51C 52D 53D 54A 55C 56B 57A 58C 59D 60B 61B 62A 63D 64C 65A 66B 67C 68C 69B 70C 71D 72D 73C 74D 75C 76B 77A 78A 79D 80A Câu 41: Tên gọi của hợp chất CH3COOH là A. axit fomic.       B. ancol etylic.       C. anđehit axetic.       D. axit axetic. Câu 42: Kim cương là một dạng thù hình của nguyên tố

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Lục Nam – Bắc Giang (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43D 44D 45B 46A 47C 48C 49D 50A 51A 52B 53D 54D 55D 56B 57D 58A 59D 60B 61D 62B 63A 64B 65A 66A 67D 68A 69D 70D 71B 72C 73B 74C 75C 76B 77B 78A 79D 80D Câu 41: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là: A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 5. Câu 42: Lọai thực phẩm nào chứa nhiều glucozơ là: A.

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43A 44C 45B 46B 47C 48A 49A 50B 51D 52C 53D 54A 55B 56D 57B 58C 59D 60C 61D 62C 63A 64C 65B 66D 67D 68C 69A 70A 71C 72B 73D 74A 75B 76C 77D 78B 79A 80D (Xem giải) Câu 41: Số amin có công thức phân tử C3H9N là A. 5.       B. 3.       C. 4.         D. 2. (Xem giải) Câu 42: Khí nào sau đây có thể làm vẩn

Xem thêm

[2020] KSCL Hóa 12 trường THPT Chuyên Bắc Giang (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43B 44A 45B 46C 47C 48C 49D 50A 51A 52B 53A 54A 55B 56D 57B 58C 59A 60A 61D 62D 63C 64C 65A 66D 67B 68B 69D 70C 71C 72A 73D 74B 75D 76B 77A 78C 79C 80B (Xem giải) Câu 41: Trong các dãy sau, dãy gồm các chất tác dụng được với dung dịch HCl là A. MnO2, CuO, H2O.       B. Mg(OH)2, BaSO4, CaCO3. C. Cu, NaOH, AgNO3.       D. Fe(OH)3, Na2CO3, AgNO3.

Xem thêm

[2020] KSCL Hóa 12 trường THPT Chuyên Bắc Giang

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43D 44B 45B 46B 47D 48D 49D 50B 51C 52A 53A 54C 55A 56A 57B 58D 59B 60C 61A 62D 63B 64C 65D 66A 67A 68C 69D 70B 71D 72C 73A 74C 75C 76A 77C 78B 79B 80D Câu 41: Một chiếc nhiệt kế bị vỡ, để thu hồi thuỷ ngân rơi vãi tránh độc, người ta có thể dùng: A. Cát.       B. Bột sắt.       C. Bột lưu huỳnh.       D. Bột

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GDĐT Bắc Giang (Lần 2 – Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43A 44C 45B 46D 47A 48B 49D 50C 51D 52A 53D 54D 55A 56D 57B 58A 59B 60A 61C 62A 63C 64B 65A 66A 67A 68D 69D 70C 71D 72B 73C 74B 75B 76C 77D 78A 79A 80B Câu 41: Cho sơ đồ phản ứng: Fe(NO3)2 → X + NO2 + O2. Chất X là A. Fe(NO2)2.         B. FeO.         C. Fe2O3.         D. Fe3O4. Câu 42: Hợp chất hữu

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GDĐT Bắc Giang (Lần 2 – Đề 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43C 44A 45C 46A 47B 48A 49D 50B 51D 52A 53A 54C 55C 56D 57C 58B 59D 60C 61B 62C 63A 64D 65A 66D 67A 68D 69B 70D 71B 72D 73D 74B 75A 76D 77D 78A 79A 80A Câu 41: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo? A. Tơ tằm.          B. Tơ axetat.          C. Tơ nilon–6,6.         D. Tơ olon. Câu 42: Chất nào sau đây không phản

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!