[2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GDĐT Bắc Giang (Lần 2 – Đề 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43A 44C 45B 46D 47A 48B 49D 50C 51D 52A 53D 54D 55A 56D 57B 58A 59B 60A 61C 62A 63C 64B 65A 66A 67A 68D 69D 70C 71D 72B 73C 74B 75B 76C 77D 78A 79A 80B Câu 41: Cho sơ đồ phản ứng: Fe(NO3)2 → X + NO2 + O2. Chất X là A. Fe(NO2)2.         B. FeO.         C. Fe2O3.         D. Fe3O4. Câu 42: Hợp chất

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GDĐT Bắc Giang (Lần 2 – Đề 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43C 44A 45C 46A 47B 48A 49D 50B 51D 52A 53A 54C 55C 56D 57C 58B 59D 60C 61B 62C 63A 64D 65A 66D 67A 68D 69B 70D 71B 72D 73D 74B 75A 76D 77D 78A 79A 80A Câu 41: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo? A. Tơ tằm.          B. Tơ axetat.          C. Tơ nilon–6,6.         D. Tơ olon. Câu 42: Chất nào sau đây không

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GDĐT Bắc Giang

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43B 44A 45D 46A 47A 48C 49C 50C 51A 52C 53D 54B 55D 56B 57C 58D 59A 60D 61B 62D 63B 64B 65B 66C 67B 68C 69B 70D 71D 72A 73A 74C 75B 76A 77B 78A 79C 80C Câu 41. Kim loại nào sau đây không tác dụng với H2SO4 loãng? A. Cu.       B. Zn.       C. Fe.         D. Ca. Câu 42. Hợp chất nào sau đây thuộc loại amino axit? A. NH2CH2COOH.       B. CH3COOC2H5. 

Xem thêm

[2018 – 2019] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Bắc Giang

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 120 phút ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3A 4B 5A 6C 7B 8A 9D 10A 11C 12D 13D 14C 15C 16C 17C 18B 19A 20D 21B 22A 23B 24B 25D 26C 27C 28A 29D 30D 31C 32D 33B 34A 35B 36B 37A 38D 39C 40D I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm): Câu 1. Phát biểu nào sau đây sai? A. Thủy phân etyl axetat thu được etanol.          B. Ở điều kiện thường, tristearin là chất lỏng. C. Triolein phản ứng được

Xem thêm

[2017 – 2018] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Bắc Giang

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 120 phút ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3A 4C 5D 6D 7B 8B 9D 10A 11A 12C 13A 14C 15D 16D 17B 18C 19A 20B 21B 22B 23C 24B 25B 26A 27D 28C 29D 30C 31D 32C 33C 34B 35D 36D 37C 38A 39A 40B I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm): (Xem giải) Câu 1: Hợp chất hữu cơ X (thành phần nguyên tố gồm C, H, O) có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Cho 28,98 gam X phản

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2019 trường chuyên Bắc Giang – Lần 1

⇒ Tải file đề: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41A 42D 43D 44A 45B 46A 47C 48B 49A 50B 51B 52B 53A 54A 55C 56B 57D 58A 59B 60A 61B 62D 63A 64C 65C 66C 67B 68B 69D 70A 71C 72D 73C 74D 75A 76D 77C 78C 79D 80D Câu 41. Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng trái đất nóng lên do các bức xạ có bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị giữ lại mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Khí nào dưới đây là

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 – Sở GD-ĐT Bắc Giang (Đề 2)

⇒ Tải file đề: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41D 42D 43A 44A 45D 46B 47A 48D 49C 50D 51A 52C 53C 54A 55C 56C 57B 58D 59C 60B 61D 62D 63D 64B 65B 66B 67D 68C 69C 70A 71C 72D 73A 74A 75D 76C 77B 78D 79D 80B Câu 41: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh? A. H2S.          B. CH3COOH.           C. C2H5OH.           D. KNO3. Câu 42: Phương trình hóa học nào sau đây được viết sai? A. 2KNO3 → 2KNO2 + O2.

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 – Sở GD-ĐT Bắc Giang (Đề 1)

⇒ Tải file đề: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41D 42C 43A 44B 45B 46C 47D 48C 49C 50B 51A 52C 53A 54B 55A 56D 57B 58D 59B 60D 61A 62D 63D 64B 65C 66B 67D 68A 69D 70D 71D 72A 73D 74B 75B 76B 77A 78B 79C 80A Câu 41. Người ta gắn tấm Zn vào vỏ ngoài của tàu thủy ở phần chìm trong nước biển để A. Chống ăn mòn bằng cách dùng chất chống ăn mòn. B. Chống ăn mòn kim loại bằng phương pháp cách li kim loại với môi trường. C. Vỏ

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!