[2024] Thi thử TN sở GDĐT Lào Cai

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 072 41B 42D 43C 44C 45B 46B 47D 48C 49B 50C 51D 52A 53A 54A 55A 56D 57B 58B 59D 60B 61B 62A 63B 64C 65B 66C 67A 68C 69D 70A 71B 72A 73D 74B 75A 76B 77D 78D 79B 80D (Xem giải) Câu 41. Kim loại Al không tan trong dung dịch nào sau đây? A. HCl.       B. NH3.       C. KOH.         D. H2SO4 đặc, nóng. (Xem giải) Câu 42.

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Lào Cai (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 112 41C 42B 43A 44C 45C 46B 47B 48A 49B 50A 51C 52D 53B 54C 55D 56B 57A 58D 59B 60C 61A 62D 63B 64C 65A 66B 67D 68D 69B 70B 71A 72A 73C 74A 75A 76C 77B 78D 79A 80C Câu 41: Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu sử dụng thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường? A. Khí butan (gas).       B.

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường THPT Số 2 – Lào Cai (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 045 1B 2B 3A 4D 5C 6B 7C 8B 9A 10D 11D 12D 13D 14B 15C 16A 17D 18C 19B 20C 21D 22C 23B 24D 25B 26B 27D 28B 29A 30A 31C 32D 33A 34D 35C 36D 37C 38B 39C 40A (Xem giải) Câu 1. Một este có công thức phân tử C3H6O2 có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Tên este đó là A. etyl axetat         B. etyl fomat      

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên Lào Cai (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 027 1B 2C 3A 4A 5D 6D 7B 8B 9C 10A 11A 12D 13A 14A 15D 16C 17A 18A 19C 20A 21C 22A 23A 24C 25C 26C 27A 28D 29D 30D 31A 32C 33D 34D 35C 36B 37D 38A 39A 40B (Xem giải) Câu 1: Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính A. Al(NO3)3.       B. Al(OH)3.       C. Al2(SO4)3.         D. NaAlO2. (Xem giải) Câu 2: Độ dinh dưỡng của

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Lào Cai

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43B 44C 45C 46A 47D 48A 49A 50C 51B 52C 53B 54D 55D 56D 57B 58D 59B 60A 61D 62D 63A 64B 65A 66D 67D 68C 69D 70B 71C 72A 73A 74B 75D 76B 77B 78B 79C 80B Câu 41: Kim loại phản ứng được với H2SO4 loãng là A. Fe.       B. Cu.       C. Au.         D. Ag. Câu 42: Chất nào dưới đây tạo sản phẩm có màu tím khi tác dụng với

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Lào Cai (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3C 4D 5C 6B 7B 8C 9D 10B 11D 12C 13B 14D 15B 16C 17A 18A 19A 20A 21D 22D 23B 24C 25C 26A 27C 28D 29D 30D 31D 32B 33B 34D 35C 36B 37A 38A 39D 40A (Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp khí nào có thể tồn tại cùng nhau? A. Khí H2S và khí Cl2.         B. Khí NH3 và khí HCl. C. Khí HI và khí Cl2.       D. Khí O2 và

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia Chuyên Lào Cai (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43C 44D 45A 46B 47D 48C 49B 50B 51D 52B 53B 54C 55C 56B 57A 58C 59C 60D 61A 62D 63B 64D 65C 66A 67B 68D 69C 70A 71B 72A 73B 74D 75A 76D 77A 78A 79A 80D Câu 41: Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Kim loại X là A. W.       B. Pb.       C. Hg.       D. Cr. Câu 42:

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!