[2022] Thi thử TN chuyên Lào Cai (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 027 1B 2C 3A 4A 5D 6D 7B 8B 9C 10A 11A 12D 13A 14A 15D 16C 17A 18A 19C 20A 21C 22A 23A 24C 25C 26C 27A 28D 29D 30D 31A 32C 33D 34D 35C 36B 37D 38A 39A 40B (Xem giải) Câu 1: Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính A. Al(NO3)3.       B. Al(OH)3.       C. Al2(SO4)3.         D. NaAlO2. (Xem giải) Câu 2: Độ dinh dưỡng của

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Lào Cai

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43B 44C 45C 46A 47D 48A 49A 50C 51B 52C 53B 54D 55D 56D 57B 58D 59B 60A 61D 62D 63A 64B 65A 66D 67D 68C 69D 70B 71C 72A 73A 74B 75D 76B 77B 78B 79C 80B Câu 41: Kim loại phản ứng được với H2SO4 loãng là A. Fe.       B. Cu.       C. Au.         D. Ag. Câu 42: Chất nào dưới đây tạo sản phẩm có màu tím khi tác dụng với

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Lào Cai (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3C 4D 5C 6B 7B 8C 9D 10B 11D 12C 13B 14D 15B 16C 17A 18A 19A 20A 21D 22D 23B 24C 25C 26A 27C 28D 29D 30D 31D 32B 33B 34D 35C 36B 37A 38A 39D 40A (Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp khí nào có thể tồn tại cùng nhau? A. Khí H2S và khí Cl2.         B. Khí NH3 và khí HCl. C. Khí HI và khí Cl2.       D. Khí O2 và

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia Chuyên Lào Cai (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43C 44D 45A 46B 47D 48C 49B 50B 51D 52B 53B 54C 55C 56B 57A 58C 59C 60D 61A 62D 63B 64D 65C 66A 67B 68D 69C 70A 71B 72A 73B 74D 75A 76D 77A 78A 79A 80D Câu 41: Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Kim loại X là A. W.       B. Pb.       C. Hg.       D. Cr. Câu 42:

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!