[2024] Thi thử TN sở GDĐT Sóc Trăng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 095 41D 42A 43D 44B 45C 46A 47D 48C 49D 50A 51D 52B 53C 54C 55B 56D 57C 58C 59B 60C 61A 62A 63B 64A 65B 66B 67D 68B 69C 70D 71A 72C 73D 74C 75D 76B 77D 78D 79B 80A Câu 41: Etyl propionat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl propionat là A. C2H5COOCH3.        B. CH3COOCH3.       C. HCOOC2H5.        D. C2H5COOC2H5. (Xem giải) Câu 42:

Xem thêm

[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Sóc Trăng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 132 41D 42A 43D 44B 45A 46A 47D 48A 49C 50C 51D 52A 53C 54C 55B 56C 57C 58B 59B 60C 61C 62A 63B 64A 65B 66B 67D 68A 69C 70A 71B 72D 73D 74A 75A 76B 77C 78D 79D 80C Câu 41: Triolein có công thức cấu tạo thu gọn là A. C17H33COOH.       B. (C17H35COO)3C3H5. C. C17H35COOH.       D. (C17H33COO)3C3H5. (Xem giải) Câu 42: Đốt cháy 2,7 gam kim loại M (có hóa trị không

Xem thêm

[2021] Thi thử THPT của sở GDĐT Sóc Trăng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43C 44A 45A 46D 47B 48D 49B 50C 51D 52C 53B 54B 55C 56B 57C 58A 59D 60B 61B 62B 63D 64A 65A 66B 67D 68A 69D 70A 71C 72B 73C 74D 75A 76C 77D 78A 79D 80A Câu 41: Gluxit (hay cacbohidrat) là hợp chất hữu cơ tạo chức, thường có công thức chung là A. Cn(H2O)n.       B. CnH2nO2.       C. Cn(H2)m.         D. (C6H10O5)n. Câu 42: Hòa tan m gam Al

Xem thêm

Thi thử của sở GD-ĐT Sóc Trăng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41D 42A 43D 44B 45B 46D 47D 48A 49B 50C 51C 52C 53A 54B 55C 56C 57D 58C 59D 60A 61D 62A 63B 64A 65A 66D 67B 68B 69D 70A 71B 72C 73A 74A 75B 76B 77B 78C 79A 80C Câu 41. Cho 2,0 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin phản ứng vừa đủ với 0,05 mol HCl, thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 3,425.                          B. 4,725.                          C. 2,550.                          D. 3,825. Câu 42. Chất X có

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!