[2024] Thi thử TN chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 076 41A 42A 43A 44A 45B 46D 47D 48A 49D 50B 51C 52B 53C 54B 55C 56A 57D 58D 59A 60D 61B 62B 63B 64C 65D 66A 67A 68A 69C 70B 71D 72D 73D 74A 75B 76B 77A 78C 79B 80A Câu 41. Kim loại nào sau đây tác dụng với nước tạo thành dung dịch kiềm? A. Na.       B. Fe.        C. Ag.       D. Cu. Câu 42. Chất nào sau

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – TP Đà Nẵng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2D 3A 4C 5A 6C 7D 8C 9D 10A 11D 12B 13D 14D 15A 16C 17A 18A 19A 20B 21A 22B 23C 24B 25C 26B 27D 28C 29C 30D 31B 32C 33C 34A 35D 36D 37A 38D 39B 40C 41B 42B 43B 44B 45D 46A 47B 48C 49A 50A (Xem giải) Câu 1: Trong các chất dưới đây, chất nào tham gia phản ứng thế vào nhân thơm với Br2 khó hơn

Xem thêm

[2024] Thi thử TN chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 034 41B 42A 43C 44A 45D 46C 47C 48D 49B 50D 51A 52D 53D 54A 55A 56D 57B 58A 59D 60C 61C 62B 63B 64C 65A 66D 67D 68D 69B 70D 71C 72A 73C 74B 75D 76B 77B 78A 79B 80C (Xem giải) Câu 41: Cho 11,2 gam bột Fe tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch CuSO4 1M. Giá trị của V là A. 50.       B. 200.       C. 150.   

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Phan Châu Trinh – Đà Nẵng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 074 1B 2C 3B 4B 5B 6C 7B 8B 9C 10B 11B 12C 13D 14B 15A 16D 17D 18C 19A 20C 21A 22B 23A 24B 25B 26B 27C 28A 29C 30C 31A 32B 33A 34A 35B 36C 37C 38B 39C 40B (Xem giải) Câu 1. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu nâu đỏ. X là A. FeCl2.       B. FeCl3.       C. MgCl2.         D.

Xem thêm

[2021 – 2022] Thi học sinh giỏi lớp 12 – TP Đà Nẵng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2C 3A 4D 5B 6C 7D 8A 9D 10C 11B 12B 13D 14B 15B 16B 17C 18A 19A 20D 21D 22B 23A 24C 25C 26D 27C 28A 29A 30D 31A 32D 33D 34A 35B 36A 37C 38D 39A 40B 41A 42C 43A 44B 45C 46D 47B 48D 49B 50C (Xem giải) Câu 1: Xét sáu nguyên tử có cấu hình electron như sau: 1) 1s²2s²2p⁶3s²; 2) 1s²2s²2p¹; 3) 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d⁶4s²; 4) 1s²2s²2p⁵; 5)

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Phan Châu Trinh – Đà Nẵng (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 137 41C 42D 43D 44A 45B 46C 47C 48B 49C 50A 51B 52B 53B 54B 55C 56A 57A 58A 59C 60D 61B 62C 63C 64B 65C 66B 67C 68A 69D 70B 71D 72C 73A 74C 75D 76D 77A 78C 79D 80C Câu 41: Chất nào sau đây có tên gọi là natri aluminat? A. Al4C3.       B. Al(OH)3.       C. NaAlO2.         D. Al2O3. Câu 42: Phân tử polime nào sau đây có

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 089 41B 42B 43C 44C 45D 46B 47A 48A 49A 50D 51A 52D 53D 54C 55A 56D 57C 58C 59A 60B 61A 62B 63C 64D 65B 66D 67D 68D 69B 70C 71B 72A 73A 74C 75B 76B 77D 78B 79C 80B Câu 41: Este nào sau đây có mùi dầu chuối? A. etyl butyrat.       B. isoamyl axetat.       C. benzyl fomat.         D. metyl salixylat. Câu 42: Hỗn hống là hợp kim

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường THPT FPT Đà Nẵng (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 043 41D 42D 43D 44A 45D 46A 47D 48B 49A 50C 51D 52C 53B 54A 55D 56D 57B 58A 59D 60B 61C 62A 63C 64D 65A 66C 67D 68B 69C 70D 71D 72A 73B 74D 75A 76B 77C 78A 79C 80A Câu 41. Chất X có công thức cấu tạo CH3COOCH3. Tên gọi của X là A. etyl axetat.       B. propyl fomat.       C. metyl acrylat.       D. metyl axetat. Câu 42.

Xem thêm

[2022] Thi học kỳ 1 chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 024 1C 2B 3D 4C 5B 6B 7C 8C 9B 10D 11C 12C 13A 14C 15D 16B 17B 18A 19B 20A 21A 22B 23A 24B 25C 26D 27A 28C 29B 30A Câu 1. Chất nào sau đây không có phản ứng màu biure? A. Lòng trắng trứng.       B. Dung dịch protein.       C. Gly-Ala.         D. Ala-Gly-Ala. Câu 2. Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Gly-Ala là A. 1.    

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Phan Châu Trinh – Đà Nẵng (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43A 44A 45B 46B 47D 48C 49A 50A 51C 52B 53B 54B 55A 56D 57D 58D 59C 60A 61B 62D 63A 64A 65B 66D 67D 68C 69A 70A 71C 72A 73A 74D 75D 76A 77A 78C 79B 80C Câu 41: Dung dịch FeCl2 không phản ứng với A. KOH.       B. Cl2.       C. HCl.       D. AgNO3. Câu 42: Crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây? A. NaCrO2.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN Chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43A 44B 45D 46D 47B 48C 49B 50B 51A 52C 53C 54A 55A 56B 57A 58A 59A 60D 61A 62B 63B 64A 65D 66C 67D 68B 69D 70B 71B 72D 73B 74D 75B 76A 77A 78B 79D 80C Câu 41. Chất nào dưới đây chỉ phù hợp để làm mềm nước có độ cứng tạm thời? A. Ca(OH)2.       B. Na2CO3.       C. HCl.         D. Na3PO4. Câu 42. Phát biểu nào sau đây

Xem thêm

[2020 – 2021] Thi học sinh giỏi lớp 12 – TP Đà Nẵng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2D 3D 4D 5D 6A 7B 8C 9B 10B 11C 12A 13B 14D 15B 16C 17B 18D 19B 20A 21D 22B 23B 24B 25D 26D 27B 28A 29D 30A 31D 32C 33A 34B 35A 36C 37D 38C 39D 40C 41C 42A 43A 44C 45A 46C 47A 48B 49D 50C Câu 1. Oxit nào sau đây không tan trong cả hai dung dịch NaOH loãng và dung dịch HCl A. Fe2O3.    

Xem thêm

[2021] Thi thử TN Chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43A 44B 45A 46D 47C 48C 49A 50C 51A 52D 53D 54D 55A 56A 57D 58B 59A 60B 61B 62A 63A 64C 65B 66B 67B 68D 69A 70D 71B 72A 73C 74B 75B 76B 77D 78A 79D 80C Câu 41. Chất không thủy phân trong môi trường axit là A. Tinh bột.       B. Saccarozơ.       C. Xenlulozơ.       D. Glucozơ. Câu 42. Điện phân nóng chảy chất nào sau đây để điều chế

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Phan Châu Trinh – Đà Nẵng (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3B 4D 5A 6A 7C 8D 9D 10C 11D 12A 13D 14D 15D 16B 17B 18A 19B 20A 21B 22C 23D 24A 25C 26C 27A 28C 29C 30B 31A 32B 33C 34A 35A 36B 37D 38B 39C 40D Câu 1. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng? A. Poli(vinyl clorua).       B. Poliacrilonitrin. C. Poli(etylen terephtalat).       D. Polietilen. Câu 2. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển

Xem thêm

[2018 – 2019] Thi học sinh giỏi lớp 12 – TP Đà Nẵng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2D 3A 4C 5B 6D 7C 8A 9B 10A 11A 12C 13D 14D 15A 16D 17A 18C 19B 20B 21A 22D 23D 24B 25B 26D 27A 28D 29B 30C 31C 32C 33C 34C 35B 36B 37A 38D 39C 40A 41D 42B 43A 44A 45D 46C 47B 48D 49B 50A (Xem giải) Câu 1: Octa-2,4,6-trien có thể tồn tại bao nhiêu đồng phân hình học? A. 4.       B. 8.  

Xem thêm

[2019 – 2020] Thi học sinh giỏi lớp 12 – TP Đà Nẵng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2B 3B 4B 5C 6C 7A 8D 9D 10D 11D 12C 13C 14B 15A 16A 17B 18D 19B 20A 21D 22C 23A 24C 25A 26A 27B 28D 29A 30C 31B 32C 33A 34D 35A 36B 37A 38C 39D 40C 41B 42A 43A 44A 45D 46C 47A 48D 49B 50C (Xem giải) Câu 1: Xét các hợp chất trimetylamin, alanin, amoni axetat, và glyxyl-alanin. Trong các chất này, có bao nhiêu chất là

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Nguyễn Trãi – Đà Nẵng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3B 4A 5A 6A 7B 8B 9D 10A 11B 12D 13C 14C 15B 16C 17D 18B 19A 20A 21C 22C 23D 24C 25D 26A 27D 28A 29B 30B 31C 32C 33B 34A 35D 36D 37D 38B 39B 40D Câu 1. Thành phần chính trong muối ăn là A. KCl.       B. MgCl2.       C. NaCl.       D. CaCl2. Câu 2. Cho các cặp chất sau phản ứng với nhau: (a) FeS + HCl  

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Phan Châu Trinh – Đà Nẵng (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3D 4A 5A 6B 7A 8C 9A 10A 11C 12C 13D 14C 15D 16A 17B 18D 19B 20C 21D 22B 23B 24C 25B 26B 27A 28D 29B 30D 31A 32A 33C 34A 35D 36C 37C 38C 39D 40B Câu 1: Kim loại nào sau đây không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường? A. Ba.       B. Be.       C. Ca.       D. Sr. Câu 2: Cho các kim loại sau: Fe, Ba,

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3B 4D 5D 6D 7C 8A 9D 10B 11B 12A 13B 14B 15D 16A 17A 18C 19D 20B 21A 22B 23D 24D 25C 26A 27A 28D 29B 30B 31B 32C 33D 34C 35B 36A 37D 38B 39C 40B Câu 1. Dung dịch chất nào dưới đây tác dụng được với Fe? A. NH3.       B. ZnCl2.       C. Cu(NO3)2.       D. NaOH. Câu 2. Glucozơ và fructozơ không tham gia phản ứng nào sau

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2C 3B 4B 5C 6A 7A 8B 9D 10C 11C 12D 13 14A 15D 16A 17D 18C 19C 20D 21A 22D 23D 24D 25D 26A 27B 28D 29A 30A 31 32C 33A 34C 35C 36D 37B 38A 39A 40D Câu 1. Dung dịch nào sau đây hòa tan được Al(OH)3 A. NaOH       B. NaNO3       C. K2SO4       D. KCl Câu 2. Công thức của tristearin là A. C17H35COOH.      B. (C15H33COO)3C3H5  

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Phan Châu Trinh – Đà Nẵng (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3D 4C 5C 6A 7B 8B 9D 10C 11D 12B 13D 14B 15D 16B 17C 18A 19C 20B 21B 22A 23A 24D 25D 26A 27C 28B 29A 30D 31C 32B 33A 34C 35D 36D 37B 38D 39A 40C Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng về kim loại kiềm? A. Trong hợp chất có hóa trị 1.        B. Trong tự nhiên chỉ tồn tại ở dạng hợp chất. C. Từ Li đến Cs khả năng

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!