You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2021] Thi thử TN trường Phan Châu Trinh – Đà Nẵng (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43A 44A 45B 46B 47D 48C 49A 50A 51C 52B 53B 54B 55A 56D 57D 58D 59C 60A 61B 62D 63A 64A 65B 66D 67D 68C 69A 70A 71C 72A 73A 74D 75D 76A 77A 78C 79B 80C Câu 41: Dung dịch FeCl2 không phản ứng với A. KOH.       B. Cl2.       C. HCl.       D. AgNO3. Câu 42: Crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây? A. NaCrO2.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN Chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43A 44B 45D 46D 47B 48C 49B 50B 51A 52C 53C 54A 55A 56B 57A 58A 59A 60D 61A 62B 63B 64A 65D 66C 67D 68B 69D 70B 71B 72D 73B 74D 75B 76A 77A 78B 79D 80C Câu 41. Chất nào dưới đây chỉ phù hợp để làm mềm nước có độ cứng tạm thời? A. Ca(OH)2.       B. Na2CO3.       C. HCl.         D. Na3PO4. Câu 42. Phát biểu nào sau đây

Xem thêm

[2020 – 2021] Thi học sinh giỏi lớp 12 – TP Đà Nẵng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2D 3C 4D 5D 6A 7B 8C 9B 10B 11C 12A 13B 14D 15B 16C 17B 18D 19B 20A 21D 22B 23B 24B 25D 26D 27B 28A 29D 30A 31D 32C 33A 34B 35A 36C 37D 38C 39D 40C 41C 42A 43A 44C 45A 46C 47A 48B 49D 50C Câu 1. Oxit nào sau đây không tan trong cả hai dung dịch NaOH loãng và dung dịch HCl A. Fe2O3.    

Xem thêm

[2021] Thi thử TN Chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43A 44B 45A 46D 47C 48C 49A 50C 51A 52D 53D 54D 55A 56A 57D 58B 59A 60B 61B 62A 63A 64C 65B 66B 67B 68D 69A 70D 71B 72A 73C 74B 75B 76B 77D 78A 79D 80C Câu 41. Chất không thủy phân trong môi trường axit là A. Tinh bột.       B. Saccarozơ.       C. Xenlulozơ.       D. Glucozơ. Câu 42. Điện phân nóng chảy chất nào sau đây để điều chế

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Phan Châu Trinh – Đà Nẵng (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3B 4D 5A 6A 7C 8D 9D 10C 11D 12A 13D 14D 15D 16B 17B 18A 19B 20A 21B 22C 23D 24A 25C 26C 27A 28C 29C 30B 31A 32B 33C 34A 35A 36B 37D 38B 39C 40D Câu 1. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng? A. Poli(vinyl clorua).       B. Poliacrilonitrin. C. Poli(etylen terephtalat).       D. Polietilen. Câu 2. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển

Xem thêm

[2018 – 2019] Thi học sinh giỏi lớp 12 – TP Đà Nẵng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2D 3A 4C 5B 6D 7C 8A 9B 10A 11A 12C 13D 14D 15A 16D 17A 18C 19B 20B 21A 22D 23D 24B 25B 26D 27A 28D 29B 30C 31C 32C 33C 34C 35B 36B 37A 38D 39C 40A 41D 42B 43A 44A 45D 46C 47B 48D 49B 50A (Xem giải) Câu 1: Octa-2,4,6-trien có thể tồn tại bao nhiêu đồng phân hình học? A. 4.       B. 8.  

Xem thêm

[2019 – 2020] Thi học sinh giỏi lớp 12 – TP Đà Nẵng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2B 3B 4B 5C 6C 7A 8D 9D 10D 11D 12C 13C 14B 15A 16A 17B 18D 19B 20A 21D 22C 23A 24C 25A 26A 27B 28D 29A 30C 31B 32C 33A 34D 35A 36B 37A 38C 39D 40C 41B 42A 43A 44A 45D 46C 47A 48D 49B 50C (Xem giải) Câu 1: Xét các hợp chất trimetylamin, alanin, amoni axetat, và glyxyl-alanin. Trong các chất này, có bao nhiêu chất là

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Nguyễn Trãi – Đà Nẵng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3B 4A 5A 6A 7B 8B 9D 10A 11B 12D 13C 14C 15B 16C 17D 18B 19A 20A 21C 22C 23D 24C 25D 26A 27D 28A 29B 30B 31C 32C 33B 34A 35D 36D 37D 38B 39B 40D Câu 1. Thành phần chính trong muối ăn là A. KCl.       B. MgCl2.       C. NaCl.       D. CaCl2. Câu 2. Cho các cặp chất sau phản ứng với nhau: (a) FeS + HCl  

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Phan Châu Trinh – Đà Nẵng (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3D 4A 5A 6B 7A 8C 9A 10A 11C 12C 13D 14C 15D 16A 17B 18D 19B 20C 21D 22B 23B 24C 25B 26B 27A 28D 29B 30D 31A 32A 33C 34A 35D 36C 37C 38C 39D 40B Câu 1: Kim loại nào sau đây không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường? A. Ba.       B. Be.       C. Ca.       D. Sr. Câu 2: Cho các kim loại sau: Fe, Ba,

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3B 4D 5D 6D 7C 8A 9D 10B 11B 12A 13B 14B 15D 16A 17A 18C 19D 20B 21A 22B 23D 24D 25C 26A 27A 28D 29B 30B 31B 32C 33D 34C 35B 36A 37D 38B 39C 40B Câu 1. Dung dịch chất nào dưới đây tác dụng được với Fe? A. NH3.       B. ZnCl2.       C. Cu(NO3)2.       D. NaOH. Câu 2. Glucozơ và fructozơ không tham gia phản ứng nào sau

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2C 3B 4B 5C 6A 7A 8B 9D 10C 11C 12D 13 14A 15D 16A 17D 18C 19C 20D 21A 22D 23D 24D 25D 26A 27B 28D 29A 30A 31 32C 33A 34C 35C 36D 37B 38A 39A 40D Câu 1. Dung dịch nào sau đây hòa tan được Al(OH)3 A. NaOH       B. NaNO3       C. K2SO4       D. KCl Câu 2. Công thức của tristearin là A. C17H35COOH.      B. (C15H33COO)3C3H5  

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Phan Châu Trinh – Đà Nẵng (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3D 4C 5C 6A 7B 8B 9D 10C 11D 12B 13D 14B 15D 16B 17C 18A 19C 20B 21B 22A 23A 24D 25D 26A 27C 28B 29A 30D 31C 32B 33A 34C 35D 36D 37B 38D 39A 40C Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng về kim loại kiềm? A. Trong hợp chất có hóa trị 1.        B. Trong tự nhiên chỉ tồn tại ở dạng hợp chất. C. Từ Li đến Cs khả năng

Xem thêm

[2020] Thi cuối kỳ 1 môn Hóa 12 – Sở GD-ĐT Đà Nẵng (Mã 352)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2A 3D 4B 5B 6A 7B 8C 9C 10C 11C 12A 13A 14B 15C 16C 17D 18A 19C 20D 21D 22B 23C 24D 25A 26B 27C 28A 29B 30D Câu 1: Cho m gam glucozơ tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng thu được 4,32 gam Ag. Giá trị của m là A. 1,8.       B. 7,2.       C. 14,4.       D. 3,6. Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng về amin

Xem thêm

[2020] Thi cuối kỳ 1 môn Hóa 12 – Sở GD-ĐT Đà Nẵng (Mã 301)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3A 4C 5C 6A 7C 8D 9A 10C 11B 12C 13A 14B 15C 16C 17B 18A 19A 20D 21B 22A 23D 24D 25B 26B 27B 28B 29A 30D Câu 1. Este nào sau đây có công thức phân tử C4H8O2? A. Propyl axetat.       B. Etyl axetat.       C. Vinyl axetat.       D. Etyl acrylat. Câu 2. Tơ nitron dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt, nên thường dùng để dệt vải may

Xem thêm

[2020] Thi cuối kỳ 1 môn Hóa 12 – Sở GD-ĐT Đà Nẵng (Mã 302)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2A 3B 4C 5B 6B 7A 8A 9D 10B 11A 12A 13A 14D 15A 16B 17C 18C 19C 20D 21D 22A 23D 24C 25C 26C 27A 28B 29D 30D Câu 1. Este có công thức cấu tạo: CH2=CHCOOC2H5 có tên gọi là A. Etyl propionat.       B. Etyl axetat.       C. Vinyl acrylat.       D. Etyl acrylat. Câu 2. Chất nào sau đây được ứng dụng trong Y Học để chế tạo “xi măng sinh

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Đà Nẵng (Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43D 44B 45A 46C 47C 48A 49B 50B 51B 52B 53A 54D 55C 56C 57A 58D 59A 60D 61C 62B 63A 64D 65D 66C 67D 68A 69B 70D 71A 72C 73A 74C 75D 76A 77B 78B 79C 80B Câu 41: Phát biểu nào sau đây sai? A. Kim loại Na, K đều khử được H2O ở điều kiện thường. B. Để bảo quản kim loại kiềm cần ngâm chìm trong dầu hỏa. C. Cho Na kim loại vào dung dịch

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Đà Nẵng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43D 44C 45A 46B 47B 48A 49B 50D 51B 52B 53B 54D 55D 56C 57A 58A 59D 60A 61B 62C 63C 64D 65C 66C 67A 68B 69C 70D 71D 72A 73B 74B 75D 76A 77D 78A 79D 80B Câu 41. Ở nhiệt độ thường, crôm chỉ tác dụng với A. Oxi.         B. Lưu huỳnh.         C. Flo.          D. Clo. Câu 42. Kim loại nhẹ nhất là A. Na.  

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Phan Châu Trinh – Đà Nẵng (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3C 4A 5D 6C 7D 8C 9C 10A 11A 12C 13B 14A 15A 16C 17D 18D 19D 20C 21A 22B 23C 24D 25B 26D 27D 28B 29A 30B 31D 32D 33B 34B 35D 36C 37B 38A 39B 40A Câu 1. Vôi tôi được dùng để trộn vữa xây nhà, khử chua đất trồng trọt, chế tạo clorua vôi dùng để tẩy trắng và khử trùng. Công thức của vôi tôi là A. CaCO3.       B. CaO.    

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Phan Châu Trinh – Đà Nẵng (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3B 4C 5A 6D 7B 8D 9A 10C 11D 12D 13B 14D 15D 16B 17B 18C 19C 20A 21A 22A 23B 24B 25A 26D 27A 28C 29A 30B 31D 32B 33C 34A 35C 36B 37C 38C 39A 40C Câu 1. Công thức hóa học của canxi sunfat là A. CaCO3.          B. CaCl2.          C. CaSO3.          D. CaSO4. Câu 2. Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch

Xem thêm

[2017 – 2018] Thi học sinh giỏi lớp 12 – TP. Đà Nẵng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2B 3D 4A 5A 6A 7D 8B 9C 10A 11A 12A 13D 14D 15B 16C 17A 18B 19D 20B 21A 22A 23B 24B 25C 26B 27C 28C 29A 30C 31C 32D 33D 34D 35C 36B 37A 38C 39C 40C 41C 42B 43C 44B 45A 46D 47A 48D 49B 50C (Xem giải) Câu 1. Thực hiện các thí nghiệm sau (a) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl. (b) Cho khí NO2 vào dung

Xem thêm

Thi thử của sở GD-ĐT Đà Nẵng (Đề 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41A 42D 43A 44D 45B 46C 47C 48C 49B 50A 51C 52D 53D 54C 55D 56A 57B 58C 59D 60B 61B 62B 63C 64C 65C 66A 67D 68D 69A 70A 71B 72C 73D 74B 75B 76A 77D 78A 79A 80B Câu 41: Số oxi hóa của kim loại kiềm thổ trong hợp chất là A. +2.          B. +1.           C. -2.           D. -1. Câu 42: Dung dịch HCl 0,1M có pH

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!