You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Phụ Dực – Thái Bình (Lần 4)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43C 44B 45C 46C 47B 48D 49B 50C 51C 52B 53A 54D 55B 56A 57D 58A 59C 60A 61A 62B 63C 64A 65C 66B 67A 68C 69D 70C 71D 72C 73C 74B 75B 76C 77D 78D 79B 80D Câu 41: Kim loại nào sau đây tác dụng được với lưu huỳnh ở nhiệt độ thường? A. Hg.       B. Al.       C. Ag.       D. Fe. Câu 42: Kim loại M cháy trong khí oxi khô tạo ra peoxit

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Quỳnh Côi – Thái Bình

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43A 44D 45D 46A 47B 48C 49D 50A 51B 52B 53C 54B 55C 56B 57B 58A 59C 60B 61D 62B 63A 64C 65A 66B 67A 68C 69C 70B 71D 72C 73A 74D 75A 76D 77C 78C 79C 80D Câu 41: Cho vài giọt nước brom vào dung dịch anilin, lắc nhẹ thấy xuất hiện: A. Dung dịch màu xanh.       B. Kết tủa đỏ nâu.       C. Kết tủa trắng.         D. Bọt khí. Câu 42: Loại tơ nào

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Phụ Dực – Thái Bình (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43B 44D 45A 46C 47D 48C 49A 50D 51B 52A 53C 54C 55A 56B 57C 58A 59B 60A 61C 62D 63D 64D 65A 66B 67B 68C 69C 70D 71B 72C 73A 74A 75C 76C 77B 78A 79C 80A Câu 41. Kim loại nào sau đây phản ứng được với với dung dịch HCl ? A. Ag.       B. Hg.       C. Cu.       D. Fe. Câu 42. Kim loai nào sau đây tan trong nước tạo thành dung dịch

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Quỳnh Thọ – Thái Bình (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3C 4C 5A 6C 7A 8C 9A 10A 11B 12C 13D 14A 15B 16D 17B 18C 19A 20C 21D 22B 23D 24D 25D 26C 27D 28B 29D 30B 31A 32D 33B 34C 35C 36C 37 38B 39A 40A (Xem giải) Câu 1: Hỗn hợp X gồm 1 chất béo được tạo bởi glixerol với 3 loại axit béo và 3 axit béo tự do đó. Khi cho m gam X tác dụng hoàn toàn với H2 dư (Ni, t°) thu được hỗn hợp Y. Thủy

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Thái Bình

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43C 44B 45B 46B 47D 48A 49D 50C 51C 52A 53C 54A 55B 56C 57D 58D 59B 60C 61C 62A 63C 64B 65A 66A 67D 68B 69A 70A 71A 72D 73B 74B 75A 76D 77C 78D 79D 80A Câu 41: Thủy phân este CH3COOCH2C6H5 (mùi thơm hoa nhài) trong dung dịch NaOH, ancol thu được có công thức là A. CH3OH.       B. C6H5CH2OH.       C. C6H5OH.         D. C2H5OH. Câu 42: Phản ứng thủy phân chất béo trong

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Bắc Đông Quan – Thái Bình (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3A 4D 5B 6D 7D 8D 9A 10B 11B 12B 13B 14C 15B 16B 17B 18B 19B 20B 21A 22C 23A 24C 25B 26A 27A 28C 29A 30D 31C 32D 33D 34B 35D 36A 37A 38D 39C 40D (Xem giải) Câu 1. Tiến hành các thí nghiệm sau : (a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl (b) Cho Al2O3 vào dung dịch HCl loãng dư (c) Cho Cu vào dung dịch HCl đặc nóng dư (d) Cho Ba(OH)2 vào dung dịch KHCO3 (e).

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Phụ Dực – Thái Bình (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43C 44A 45B 46C 47B 48D 49A 50B 51C 52B 53B 54D 55B 56C 57A 58A 59A 60D 61B 62D 63B 64D 65B 66A 67B 68A 69C 70C 71B 72A 73A 74A 75C 76B 77A 78C 79C 80A Câu 41: Hợp chất sắt (III) hiđroxit có màu gì? A. Màu vàng.       B. Màu đỏ nâu.       C. Màu trắng hơi xanh.       D. Màu đen. Câu 42: Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Phụ Dực – Thái Bình (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43B 44D 45D 46B 47A 48B 49C 50B 51A 52A 53A 54B 55A 56D 57B 58D 59C 60D 61C 62D 63A 64C 65C 66C 67A 68B 69D 70A 71C 72B 73C 74D 75C 76D 77A 78B 79A 80D Câu 41: Polime có cấu trúc mạch mạng không gian là A. Glicogen       B. Amilopeptin       C. Nhựa Bakelit       D. Polietilen Câu 42: Trong các kim loại sau đây, kim loại nào có tính khử yếu nhất? A. Mg

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Chuyên Thái Bình

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3C 4A 5C 6D 7D 8D 9D 10D 11B 12B 13C 14D 15A 16C 17A 18A 19A 20C 21D 22B 23D 24B 25A 26D 27C 28A 29A 30A 31B 32A 33C 34B 35D 36B 37B 38B 39C 40C Câu 1. Chất nào sau đây không có khả năng tham gia phản ứng thủy phân? A. xenlulozơ       B. etyl fomat.       C. glucozơ.       D. tinh bột Câu 2. Tơ lapsan thuộc loại tơ A. poliamit.      

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43D 44B 45C 46B 47A 48D 49D 50B 51B 52B 53D 54D 55D 56A 57A 58D 59C 60B 61D 62A 63C 64D 65B 66D 67C 68D 69D 70C 71A 72A 73C 74C 75A 76C 77C 78A 79D 80A Câu 41: Thủy phân este X có công thức C4H8O2, thu được CH3COONa và ancol Y. Tên gọi của X là A. Ancol etylic.       B. Etyl axetat.       C. Ancol metylic.       D. Metylpropionat. (Xem giải) Câu 42: Hoà tan

Xem thêm

[2020] Khảo sát chất lượng Chuyên Thái Bình (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3C 4D 5B 6C 7A 8B 9A 10C 11B 12C 13A 14A 15B 16A 17D 18A 19A 20D 21C 22D 23D 24B 25A 26A 27C 28C 29B 30D 31D 32D 33D 34C 35B 36A 37B 38A 39B 40B (Xem giải) Câu 1: Có các quá trình sau: 1) Điện phân NaOH nóng chảy      2) Điện phân dung dịch NaOH có màng ngăn. 3) Điện phân NaCl nóng chảy.       4) Cho NaOH tác dụng với dung dịch HCl. Các quá trình mà

Xem thêm

[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – Sở GDĐT Thái Bình

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2A 3B 4B 5C 6A 7B 8C 9C 10C 11D 12C 13A 14B 15D 16D 17D 18B 19B 20D 21A 22C 23A 24D 25A 26C 27A 28C 29A 30B 31D 32D 33A 34C 35A 36A 37B 38C 39B 40A Câu 1. Este HCOOCH2CH3 có tên gọi là A. etyl fomat.       B. metyl fomat.       C. propyl fomat.       D. etyl axetat. Câu 2. Este vinyl axetat có công thức cấu tạo là A. CH3COO-CH=CH2.       B. CH2=CHCOOCH3.

Xem thêm

[2019 – 2020] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thái Bình

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2B 3D 4D 5C 6A 7C 8C 9C 10A 11A 12A 13C 14D 15D 16A 17A 18A 19B 20B 21C 22C 23A 24D 25A 26B 27D 28C 29B 30 31C 32D 33D 34B 35D 36A 37D 38B 39D 40C 41B 42A 43B 44B 45C 46A 47D 48B 49C 50D (Xem giải) Câu 1: Cho sơ đồ điều chế axit clohiđric trong phòng thí nghiệm như sau: Phát biểu nào sau đây là đúng A. Do HCl là

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia – Trường chuyên Thái Bình (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3C 4B 5C 6C 7A 8C 9C 10D 11B 12D 13B 14A 15C 16D 17A 18D 19A 20A 21A 22A 23A 24D 25B 26C 27B 28C 29B 30D 31D 32B 33B 34D 35B 36D 37D 38D 39C 40B 41D 42B 43B 44A 45A 46C 47D 48C 49B 50A Câu 1: Hãy chọn câu trả lời đúng? A. Các amino axit thiên nhiên đều chứa 1 nhóm amino (-NH2) và 1 nhóm cacboxyl (-COOH) B. Saccarozơ thuộc loại đisaccarit. C.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Quỳnh Thọ – Thái Bình (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3D 4C 5B 6C 7A 8A 9B 10B 11C 12A 13B 14C 15A 16C 17D 18C 19C 20D 21B 22D 23B 24A 25D 26C 27D 28D 29C 30B 31A 32A 33A 34D 35D 36C 37A 38D 39D 40B Câu 1. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính. A. AlCl3.          B. NaHCO3.          C. Al.         D. NH4Cl. Câu 2. Nhận xét đúng về triolein là A. Thủy phân hoàn

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Thái Bình (Lần 5)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2C 3D 4C 5B 6D 7C 8C 9D 10C 11D 12B 13B 14B 15B 16A 17C 18B 19D 20D 21A 22A 23B 24D 25A 26D 27A 28D 29D 30B 31A 32A 33A 34B 35A 36B 37B 38A 39C 40C Câu 1. Ngâm một lá Zn vào dung dịch HCl thấy bọt khí thoát ra ít và chậm. Nếu nhỏ thêm vài giọt dung dịch X thì thấy bọt khí thoát ra nhiều và nhanh. Chất tan trong dung dịch X

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Hưng Nhân – Thái Bình (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi. ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3C 4D 5B 6D 7C 8A 9C 10C 11C 12C 13B 14C 15C 16B 17B 18B 19B 20C 21C 22C 23B 24B 25B 26C 27D 28D 29D 30C 31D 32B 33B 34B 35B 36B 37B 38B 39B 40C (Xem giải) Câu 1: Lên men m gam glucozơ thành ancol etylic với hiệu suất 60%, thu được 8,96 lít (đktc) CO2. Giá trị của m là: A. 60,0.         B. 36,4.         C. 16,2.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Quỳnh Thọ – Thái Bình (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3D 4B 5A 6B 7C 8D 9B 10A 11C 12C 13D 14B 15B 16C 17C 18C 19C 20C 21A 22B 23B 24D 25C 26A 27D 28A 29B 30B 31D 32C 33A 34D 35A 36? 37D 38D 39A 40A (Xem giải) Câu 1. Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 2,24 lít CO ở đktc. Khối lượng sắt thu được là A. 6,72.         B. 16.         C. 7,8. 

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Thái Phúc – Thái Bình (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43D 44D 45C 46B 47D 48D 49A 50C 51D 52B 53B 54A 55A 56B 57A 58A 59B 60B 61B 62A 63B 64D 65B 66C 67B 68B 69D 70A 71C 72D 73D 74A 75A 76D 77B 78A 79A 80C Câu 41: Công thức nào sau đây không thể là công thức của chất béo? A. (C17H35COO)3C3H5.         B. (C17H31COO)3C3H5. C. (C17H33COO)2C2H4.         D. (C17H35COO)3C3H5. Câu 42: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? A. Poli (etylen terephtalat).

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Quỳnh Thọ – Thái Bình (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3D 4C 5C 6A 7B 8C 9A 10C 11A 12A 13C 14B 15C 16C 17B 18A 19B 20D 21B 22C 23B 24B 25A 26D 27C 28D 29B 30C 31A 32C 33D 34B 35A 36D 37D 38A 39D 40B (Xem giải) Câu 1: Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm 13,6 gam phenyl axetat và 7,4 gam metyl axetat bằng 350 ml dung dịch KOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam chất rắn. Giá trị của m là: A. 35,6

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Thái Bình (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3B 4C 5B 6B 7C 8D 9D 10A 11A 12A 13D 14D 15D 16D 17A 18A 19C 20C 21A 22B 23D 24A 25A 26C 27A 28C 29B 30B 31D 32C 33C 34B 35B 36B 37D 38C 39A 40C (Xem giải) Câu 1. Cho các chất: CaCO3, KOH, KI, KMnO4, Si, Na, FeSO4, MnO2, Mg, Cl2. Trong các chất trên có bao nhiêu chất có khả năng phản ứng được với HBr mà trong đó HBr đóng vai trò là chất khử? A. 4.    

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!