You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Thái Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43C 44B 45B 46A 47D 48C 49D 50C 51D 52A 53A 54D 55C 56B 57D 58D 59A 60B 61B 62B 63D 64D 65C 66C 67A 68B 69D 70C 71A 72A 73C 74A 75C 76D 77A 78C 79B 80B (Xem giải) Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn m gam amin X (no, hai chức, mạch hở), thu được CO2, H2O và 2,24 lít khí N2 (đktc). Cho m gam X tác dụng hết với dung dịch HCl dư, số mol HCl

Xem thêm

[2021] Thi thử THPT trường Quỳnh Thọ – Thái Bình (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43B 44D 45C 46A 47D 48A 49D 50C 51D 52D 53D 54A 55B 56B 57B 58C 59A 60C 61B 62C 63C 64A 65B 66A 67B 68B 69A 70C 71D 72A 73D 74D 75C 76A 77B 78B 79B 80C Câu 41: Công thức hóa học của oxit sắt từ là A. Fe3O4.       B. FeO.       C. Fe(OH)3.         D. Fe(OH)2. Câu 42: Cho Fe dư phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi

Xem thêm

[2021] Thi thử THPT trường Chuyên Thái Bình (Lần 4)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43C 44B 45A 46B 47D 48A 49D 50C 51C 52D 53B 54A 55D 56D 57A 58A 59B 60A 61A 62C 63C 64D 65B 66B 67A 68A 69C 70A 71B 72D 73C 74C 75A 76C 77A 78B 79A 80B (Xem giải) Câu 41: Một học sinh gọi tên các este như sau: (1) HCOOC2H5: etyl fomat; (2) CH3COOCH=CH2: vinyl axetat; (3) CH2=C(CH3)-COOCH3: metyl metacrylic; (4) C6H5COOCH3: metyl benzoat; (5) CH3COOC6H5: benzyl axetat. Các tên gọi không đúng là: A. 1, 2, 5.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Phụ Dực – Thái Bình (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43A 44C 45B 46A 47D 48C 49D 50B 51B 52C 53A 54D 55A 56D 57C 58B 59B 60A 61D 62A 63C 64B 65D 66D 67A 68A 69C 70B 71D 72C 73A 74D 75C 76A 77D 78B 79B 80A Câu 41: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất? A. Al.       B. Ag.       C. Cu.       D. Fe. Câu 42: Kim loại nào sau đây tác dụng được với nước ở nhiệt

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Bắc Đông Quan – Thái Bình (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3A 4C 5D 6A 7B 8A 9B 10C 11C 12D 13D 14A 15D 16A 17C 18D 19C 20A 21C 22B 23C 24D 25A 26A 27B 28A 29D 30A 31B 32B 33A 34C 35D 36D 37B 38A 39D 40A Câu 1: Công thức nào sau đây biểu thị một chất béo? A. C17H33COONa         B. C3H5(OH)3 C. (C17H33COO)3C3H5       D. C15H31COOCH3 Câu 2: Nhôm hidroxit có công thức là A. NaAlO2       B. Al2O3   

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Phụ Dực – Thái Bình (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43C 44A 45A 46A 47A 48D 49D 50C 51C 52A 53A 54C 55D 56A 57D 58B 59C 60A 61B 62D 63B 64D 65C 66A 67B 68D 69D 70B 71B 72C 73D 74B 75A 76B 77B 78C 79C 80D (Xem giải) Câu 41: Cho 0,89 gam alanin vào V ml dung dịch HCl 0,15M thu được dung dịch X. X tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 0,1M. Giá trị của V là A. 150.      

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Quỳnh Côi – Thái Bình (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43C 44D 45A 46D 47C 48C 49A 50C 51D 52C 53B 54D 55A 56A 57C 58D 59C 60B 61A 62B 63D 64B 65A 66D 67B 68D 69D 70A 71D 72B 73B 74B 75A 76A 77A 78B 79C 80C Câu 41: Công thức của chất béo tristearin là A. (C17H31COO)3C3H5       B. (C17H35COO)3C3H5 C. (C15H31COO)3C3H5       D. (C17H33COO)3C3H5 Câu 42: Thủy phân metylaxetat (CH3COOCH3) trong dung dịch NaOH thu được muối nào sau đây? A. HCOONa  

Xem thêm

[2021] Thi thử THPT trường Chuyên Thái Bình (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43A 44D 45D 46D 47D 48C 49A 50B 51C 52D 53B 54A 55B 56A 57C 58C 59B 60A 61D 62A 63D 64D 65D 66B 67B 68C 69A 70B 71D 72B 73A 74B 75D 76C 77C 78A 79A 80A Câu 41: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất: A. C2H5OH       B. HCOOH       C. CH3COOH       D. HCOOCH3 Câu 42: Cho thí nghiệm như hình vẽ: Cho biết CuSO4 khan có

Xem thêm

[2021] Thi học kỳ 1 sở GDĐT Thái Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43B 44C 45D 46C 47A 48C 49B 50B 51A 52D 53D 54A 55C 56B 57B 58D 59A 60D 61A 62C 63D 64D 65A 66B 67D 68D 69B 70A 71D 72C 73C 74A 75B 76B 77C 78A 79C 80C Câu 41: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất? A. Au.       B. Ag.       C. Cu.         D. Al. Câu 42: Phương trình hoá học nào sau đây sai? A. Cu

Xem thêm

[2020 – 2021] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thái Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2C 3B 4A 5A 6D 7A 8B 9A 10B 11C 12D 13A 14C 15D 16A 17B 18D 19D 20A 21C 22B 23D 24B 25D 26C 27A 28A 29A 30B 31C 32D 33A 34C 35C 36D 37B 38D 39C 40A 41D 42B 43C 44C 45C 46D 47B 48C 49B 50A (Xem giải) Câu 1: Cho ba hiđrocacbon mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ < 62) có cùng số nguyên

Xem thêm

[2021] Thi thử THPT trường Chuyên Thái Bình (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3B 4D 5C 6D 7A 8B 9C 10B 11C 12B 13A 14D 15A 16B 17A 18A 19B 20B 21D 22D 23C 24D 25D 26C 27B 28A 29A 30B 31A 32D 33B 34C 35C 36D 37C 38C 39A 40A (Xem giải) Câu 1. Để có 297 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng a gam xenlulozơ và dung dịch chứa m kg axit nitric. Biết hiệu suất phản ứng đạt 90%. Giá trị của m là A. 300 kg.       B.

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Phụ Dực – Thái Bình (Lần 4)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43C 44B 45C 46C 47B 48D 49B 50C 51C 52B 53A 54D 55B 56A 57D 58A 59C 60A 61A 62B 63C 64A 65C 66B 67A 68C 69D 70C 71D 72C 73C 74B 75B 76C 77D 78D 79B 80D Câu 41: Kim loại nào sau đây tác dụng được với lưu huỳnh ở nhiệt độ thường? A. Hg.       B. Al.       C. Ag.       D. Fe. Câu 42: Kim loại M cháy trong khí

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Quỳnh Côi – Thái Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43A 44D 45D 46A 47B 48C 49D 50A 51B 52B 53C 54B 55C 56B 57B 58A 59C 60B 61D 62B 63A 64C 65A 66B 67A 68C 69C 70B 71D 72C 73A 74D 75A 76D 77C 78C 79C 80D Câu 41: Cho vài giọt nước brom vào dung dịch anilin, lắc nhẹ thấy xuất hiện: A. Dung dịch màu xanh.       B. Kết tủa đỏ nâu.       C. Kết tủa trắng.         D. Bọt khí.

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Phụ Dực – Thái Bình (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43B 44D 45A 46C 47D 48C 49A 50D 51B 52A 53C 54C 55A 56B 57C 58A 59B 60A 61C 62D 63D 64D 65A 66B 67B 68C 69C 70D 71B 72C 73A 74A 75C 76C 77B 78A 79C 80A Câu 41. Kim loại nào sau đây phản ứng được với với dung dịch HCl ? A. Ag.       B. Hg.       C. Cu.       D. Fe. Câu 42. Kim loai nào sau đây tan trong

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Quỳnh Thọ – Thái Bình (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3C 4C 5A 6C 7A 8C 9A 10A 11B 12C 13D 14A 15B 16D 17B 18C 19A 20C 21D 22B 23D 24D 25D 26C 27D 28B 29D 30B 31A 32D 33B 34C 35C 36C 37 38B 39A 40A (Xem giải) Câu 1: Hỗn hợp X gồm 1 chất béo được tạo bởi glixerol với 3 loại axit béo và 3 axit béo tự do đó. Khi cho m gam X tác dụng hoàn toàn với H2 dư (Ni, t°) thu

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Thái Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43C 44B 45B 46B 47D 48A 49D 50C 51C 52A 53C 54A 55B 56C 57D 58D 59B 60C 61C 62A 63C 64B 65A 66A 67D 68B 69A 70A 71A 72D 73B 74B 75A 76D 77C 78D 79D 80A Câu 41: Thủy phân este CH3COOCH2C6H5 (mùi thơm hoa nhài) trong dung dịch NaOH, ancol thu được có công thức là A. CH3OH.       B. C6H5CH2OH.       C. C6H5OH.         D. C2H5OH. Câu 42: Phản ứng

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Bắc Đông Quan – Thái Bình (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3A 4D 5B 6D 7D 8D 9A 10B 11B 12B 13B 14C 15B 16B 17B 18B 19B 20B 21A 22C 23A 24C 25B 26A 27A 28C 29A 30D 31C 32D 33D 34B 35D 36A 37A 38D 39C 40D (Xem giải) Câu 1. Tiến hành các thí nghiệm sau : (a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl (b) Cho Al2O3 vào dung dịch HCl loãng dư (c) Cho Cu vào dung dịch HCl đặc nóng dư (d) Cho Ba(OH)2

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Phụ Dực – Thái Bình (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43C 44A 45B 46C 47B 48D 49A 50B 51C 52B 53B 54D 55B 56C 57A 58A 59A 60D 61B 62D 63B 64D 65B 66A 67B 68A 69C 70C 71B 72A 73A 74A 75C 76B 77A 78C 79C 80A Câu 41: Hợp chất sắt (III) hiđroxit có màu gì? A. Màu vàng.       B. Màu đỏ nâu.       C. Màu trắng hơi xanh.       D. Màu đen. Câu 42: Chất nào sau đây có khả

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Phụ Dực – Thái Bình (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43B 44D 45D 46B 47A 48B 49C 50B 51A 52A 53A 54B 55A 56D 57B 58D 59C 60D 61C 62D 63A 64C 65C 66C 67A 68B 69D 70A 71C 72B 73C 74D 75C 76D 77A 78B 79A 80D Câu 41: Polime có cấu trúc mạch mạng không gian là A. Glicogen       B. Amilopeptin       C. Nhựa Bakelit       D. Polietilen Câu 42: Trong các kim loại sau đây, kim loại nào có tính

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Chuyên Thái Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3C 4A 5C 6D 7D 8D 9D 10D 11B 12B 13C 14D 15A 16C 17A 18A 19A 20C 21D 22B 23D 24B 25A 26D 27C 28A 29A 30A 31B 32A 33C 34B 35D 36B 37B 38B 39C 40C Câu 1. Chất nào sau đây không có khả năng tham gia phản ứng thủy phân? A. xenlulozơ       B. etyl fomat.       C. glucozơ.       D. tinh bột Câu 2. Tơ lapsan thuộc loại tơ

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43D 44B 45C 46B 47A 48D 49D 50B 51B 52B 53D 54D 55D 56A 57A 58D 59C 60B 61D 62A 63C 64D 65B 66D 67C 68D 69D 70C 71A 72A 73C 74C 75A 76C 77C 78A 79D 80A Câu 41: Thủy phân este X có công thức C4H8O2, thu được CH3COONa và ancol Y. Tên gọi của X là A. Ancol etylic.       B. Etyl axetat.       C. Ancol metylic.       D. Metylpropionat. (Xem

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!