[2024] Thi thử TN sở GDĐT Thái Bình (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 114 41D 42D 43B 44A 45C 46D 47C 48C 49B 50B 51D 52B 53D 54B 55A 56B 57D 58D 59B 60A 61B 62D 63A 64D 65A 66C 67A 68B 69C 70B 71C 72D 73A 74C 75C 76A 77A 78C 79D 80D Câu 41: Mưa axit (Acid Rain) ảnh hưởng tới hệ thực vật, phá hủy các vật liệu bằng kim loại, các bức tượng bằng đá, gây bệnh cho con người và động vật. Hiện tượng trên gây ra

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Đông Thụy Anh – Thái Bình (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 107 41C 42A 43D 44B 45A 46D 47B 48D 49C 50B 51D 52B 53A 54C 55A 56D 57C 58D 59D 60D 61D 62C 63C 64A 65C 66B 67A 68C 69B 70B 71C 72C 73B 74A 75C 76A 77C 78B 79A 80B Câu 41. Để phân biệt etanol và etylen glicol ta dùng: A. NaOH       B. Quỳ tím       C. Cu(OH)2.         D. Na Câu 42. Kim loại nào sau đây thuộc nhóm

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Thái Bình (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 086 41B 42D 43C 44C 45C 46C 47C 48A 49C 50C 51A 52A 53D 54C 55C 56A 57D 58B 59D 60B 61A 62A 63C 64B 65D 66B 67D 68B 69B 70A 71B 72D 73A 74D 75D 76B 77B 78D 79B 80A (Xem giải) Câu 41: Trường hợp nào dưới đây thu được kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn? A. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3. B. Cho dung dịch AlCl3 dư vào

Xem thêm

[2024] Thi thử TN chuyên Thái Bình (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 056 41A 42B 43A 44B 45D 46A 47A 48B 49D 50C 51A 52B 53D 54C 55B 56C 57B 58A 59D 60C 61D 62C 63D 64B 65D 66C 67A 68B 69C 70D 71D 72D 73A 74B 75D 76A 77C 78B 79A 80C Câu 41: Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng lớn nhất? A. Os.         B. Fe.         C. Ag.          D. Li. Câu 42: Những tính chất

Xem thêm

[2023 – 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thái Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2D 3D 4C 5D 6C 7A 8C 9C 10A 11C 12B 13A 14B 15C 16A 17B 18B 19B 20A 21C 22B 23A 24A 25C 26B 27A 28B 29B 30D 31D 32C 33C 34D 35B 36C 37C 38B 39A 40D 41A 42B 43D 44A 45D 46B 47A 48A 49C 50B (Xem giải) Câu 1: Phát biểu nào sau đây sai? A. Phản ứng của isobutilen với HCl tạo sản phẩm chính là tert-butyl

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Thái Ninh – Thái Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 180 41C 42C 43D 44A 45D 46B 47B 48B 49D 50D 51A 52A 53B 54D 55A 56B 57D 58D 59C 60B 61D 62C 63D 64D 65A 66D 67A 68C 69C 70C 71B 72C 73D 74B 75B 76C 77C 78B 79C 80C (Xem giải) Câu 41: Chất hữu cơ Y có công thức phân tử là C4H8O2. Cho 0,1 mol Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH thu được 8,2 gam muối. Y là A. C2H5COOCH3.    

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Nam Đông Quan – Thái Bình (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 175 41C 42C 43B 44C 45B 46A 47D 48B 49D 50A 51A 52C 53D 54C 55C 56D 57C 58B 59D 60C 61A 62B 63B 64A 65A 66C 67D 68A 69B 70D 71D 72C 73B 74C 75D 76A 77B 78D 79C 80A Câu 41: Điện phân nóng chảy MgCl2, ở anot thu được chất nào sau đây? A. HCl.       B. Mg(OH)2.       C. Cl2.         D. Mg. Câu 42: Chất nào sau đây

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Tây Tiền Hải – Thái Bình (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 165 41C 42D 43C 44B 45B 46C 47C 48C 49B 50B 51C 52A 53B 54D 55B 56C 57A 58C 59B 60B 61A 62C 63C 64B 65C 66B 67B 68B 69A 70A 71A 72D 73C 74C 75B 76D 77D 78D 79C 80B Câu 41. Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn? A. Al.       B. Na.       C. Ba.         D. Fe. Câu 42. Đường nho là tên thường

Xem thêm

[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Thái Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 144 41B 42A 43C 44A 45C 46A 47D 48D 49A 50D 51B 52D 53D 54C 55A 56A 57C 58B 59A 60B 61B 62A 63B 64D 65B 66D 67B 68B 69A 70C 71B 72C 73A 74C 75C 76D 77D 78D 79A 80C Câu 41: Dung dịch chứa chất nào sau đây phản ứng được với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam? A. Phenol.       B. glixerol.       C. metanol.         D. etanol. (Xem

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Bắc Duyên Hà – Thái Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 127 1B 2C 3C 4C 5B 6A 7D 8B 9C 10C 11A 12B 13A 14D 15B 16C 17D 18C 19C 20D 21A 22B 23C 24C 25A 26A 27A 28A 29A 30A 31B 32B 33C 34A 35A 36A 37B 38C 39C 40D Câu 1. Kali tác dụng với chất nào sau đây giải phóng khí hidro? A. O2.       B. H2O.       C. Cl2.         D. NaOH rắn. Câu 2. Kim loại nhôm không

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Trần Thị Dung – Thái Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 083 41A 42B 43C 44C 45C 46D 47D 48D 49C 50B 51B 52A 53B 54B 55C 56D 57B 58C 59C 60D 61A 62C 63D 64A 65B 66D 67A 68C 69D 70D 71A 72A 73D 74A 75D 76D 77C 78C 79A 80A Câu 41. Kali (K) phản ứng với clo (Cl2) sinh ra sản phẩm nào sau đây? A. KCl.       B. NaCl.       C. KClO3.         D. KOH. Câu 42. Dung dịch chất

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Tây Tiền Hải – Thái Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 082 41B 42A 43B 44C 45D 46B 47C 48C 49A 50D 51C 52A 53C 54B 55C 56A 57D 58B 59B 60B 61D 62A 63D 64D 65B 66A 67D 68C 69C 70B 71C 72C 73A 74B 75C 76C 77D 78A 79A 80B Câu 41. Polime nào sau đây được sử dụng làm chất dẻo? A. Amilozơ.       B. Polietilen.       C. Nilon-6,6.         D. Nilon-6. Câu 42. Tính chất nào sau đây của kim

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thái Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2B 3A 4C 5A 6B 7B 8A 9C 10D 11A 12D 13C 14D 15D 16A 17C 18B 19C 20A 21B 22D 23B 24B 25A 26D 27C 28B 29D 30A 31A 32C 33B 34C 35D 36A 37C 38C 39A 40C 41B 42D 43C 44B 45A 46C 47B 48D 49C 50D (Xem giải) Câu 1: Cho hỗn hợp X gồm a mol Fe và 0,45 mol Mg vào dung dịch Y chứa Cu(NO3)2 và

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Bắc Đông Quan – Thái Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 161 41D 42D 43C 44C 45B 46D 47C 48C 49B 50C 51C 52D 53C 54C 55A 56B 57A 58A 59A 60B 61A 62D 63C 64D 65B 66C 67A 68D 69D 70C 71B 72A 73C 74A 75B 76D 77B 78D 79A 80D (Xem giải) Câu 41: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Glucozơ và fructozơ chuyển hoá lẫn nhau trong môi trường axit. B. Xenlulozơ là đồng phân cấu tạo của tinh bột cùng có công thức là (C6H10O5)n

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Thái Bình (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 139 41B 42B 43D 44D 45C 46C 47A 48A 49C 50D 51B 52C 53B 54B 55C 56D 57D 58A 59B 60A 61C 62A 63C 64C 65D 66A 67B 68B 69C 70A 71A 72B 73D 74D 75C 76D 77A 78B 79D 80A Câu 41: Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc, thường sinh ra khí SO2 không màu, mùi hắc, độc và gây ô nhiễm môi trường. Tên gọi của SO2 là: A. Lưu huỳnh trioxit.       B.

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Phụ Dực – Thái Bình (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 108 41C 42A 43A 44A 45D 46C 47D 48A 49D 50A 51A 52D 53B 54D 55B 56A 57D 58D 59B 60D 61A 62D 63D 64A 65B 66B 67B 68B 69C 70B 71D 72D 73A 74D 75A 76C 77B 78B 79A 80D (Xem giải) Câu 41: Fe(NO3)2 thể hiện tính khử khi tác dụng với chất nào sau đây? A. NaOH.       B. Mg.       C. HNO3 đặc, nóng.         D. Na2SO4 loãng. Câu

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Quỳnh Côi – Thái Bình (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 105 41B 42B 43C 44D 45C 46D 47D 48C 49D 50A 51C 52A 53A 54B 55D 56A 57B 58B 59A 60A 61D 62B 63B 64B 65D 66C 67D 68D 69D 70B 71B 72D 73C 74B 75C 76A 77D 78A 79C 80A (Xem giải) Câu 41: Cho 45 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 80%, thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là A. 6,72.       B. 8,96.       C.

Xem thêm

[2021 – 2022] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thái Bình (Đề dự bị)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2A 3D 4A 5B 6C 7A 8B 9B 10B 11C 12C 13A 14B 15C 16C 17D 18B 19C 20A 21C 22A 23A 24C 25D 26A 27A 28B 29A 30A 31B 32D 33A 34B 35C 36A 37A 38D 39C 40A 41A 42A 43D 44B 45A 46C 47D 48B 49A 50C (Xem giải) Câu 1: Al có 2 đồng vị 26Al và 27Al có tỉ lệ số nguyên tử tương ứng lần lượt là

Xem thêm

[2021 – 2022] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thái Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2A 3D 4B 5D 6C 7A 8A 9D 10C 11B 12D 13A 14A 15B 16B 17B 18A 19A 20C 21C 22D 23C 24C 25A 26B 27B 28D 29C 30B 31B 32B 33C 34C 35B 36C 37A 38A 39A 40D 41D 42D 43C 44D 45B 46D 47B 48A 49D 50C (Xem giải) Câu 1: Cho các chất sau: H2NCH2COONH4, ClH3NCH2COOC2H5, Glu-Val, tristearin, CH3COOC6H4OH (hợp chất thơm), Ala-Val. Số chất tác dụng hoàn toàn

Xem thêm

[2022] Thi giữa kỳ I trường Bắc Đông Quan – Thái Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 011 41C 42A 43C 44D 45C 46D 47C 48A 49A 50C 51B 52D 53D 54C 55A 56B 57A 58A 59A 60D 61B 62D 63B 64A 65D 66D 67A 68D 69C 70D 71B 72B 73B 74D 75B 76C 77A 78D 79C 80B (Xem giải) Câu 41: Số đồng phân cấu tạo các este ứng với công thức phân tử C4H8O2 mà khi thủy phân trong dung dịch NaOH sinh ra natri fomat là A. 4.       B. 3.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Thái Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43C 44B 45B 46A 47D 48C 49D 50C 51D 52A 53A 54D 55C 56B 57D 58D 59A 60B 61B 62B 63D 64D 65C 66C 67A 68B 69D 70C 71A 72A 73C 74A 75C 76D 77A 78C 79B 80B (Xem giải) Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn m gam amin X (no, hai chức, mạch hở), thu được CO2, H2O và 2,24 lít khí N2 (đktc). Cho m gam X tác dụng hết với dung dịch HCl dư, số mol HCl

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!