[2024] Thi thử TN sở GDĐT Bà Rịa – Vũng Tàu (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 062 41D 42C 43A 44D 45D 46C 47A 48D 49B 50A 51D 52C 53C 54D 55D 56C 57C 58D 59B 60D 61C 62B 63C 64B 65A 66A 67C 68A 69A 70D 71B 72C 73C 74A 75A 76A 77B 78C 79D 80A (Xem giải) Câu 41. Metylamin không phản ứng được với dung dịch nào sau đây? A. FeCl3.       B. HCl.       C. CH3COOH.       D. NaOH. Câu 42. Trùng ngưng hexametilendiamin với

Xem thêm

[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Bà Rịa Vũng Tàu (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 143 41A 42D 43A 44B 45C 46C 47A 48A 49B 50C 51D 52B 53A 54B 55D 56C 57C 58C 59B 60D 61A 62A 63B 64D 65C 66B 67B 68D 69A 70D 71D 72C 73C 74B 75C 76B 77B 78C 79B 80C Câu 41. Nước cứng vĩnh cửu không tác dụng với dung dịch chất nào sau đây? A. HCl.         B. K3PO4.         C. Na2CO3.       D. NaOH. Câu 42. Crom (VI) oxit

Xem thêm

[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Bà Rịa Vũng Tàu (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 070 41D 42B 43C 44D 45C 46D 47D 48A 49A 50A 51C 52C 53A 54A 55D 56C 57B 58C 59B 60B 61D 62B 63A 64B 65A 66B 67D 68C 69D 70A 71C 72B 73B 74D 75D 76C 77B 78B 79B 80B Câu 41: Kim loại nào sau đây tác dụng với C2H5OH? A. Ag.       B. Hg.       C. Cu.       D. Na. (Xem giải) Câu 42: Cho 25,55 gam hỗn hợp E

Xem thêm

[2022] Thi thử TN cụm Châu Đức – Bà Rịa Vũng Tàu (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 153 41C 42D 43B 44A 45B 46D 47D 48B 49A 50D 51A 52D 53C 54D 55A 56D 57C 58B 59B 60A 61D 62D 63D 64A 65D 66D 67D 68C 69B 70B 71B 72B 73C 74B 75D 76B 77B 78C 79D 80A (Xem giải) Câu 41: Số oxi hóa của sắt trong sản phẩm thu được khi cho sắt tác dụng với một lượng dư dung dịch HCl đặc, nóng? A. 2+.       B. +3.      

Xem thêm

[2021 – 2022] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Bà Rịa Vũng Tàu

Câu 1 (4 điểm). 1.1. Có 5 ống nghiệm, mỗi ống nghiệm chứa 1 trong các dụng dịch sau: NaHSO4; Ba(HCO3)2; Ba(OH)2; KHCO3, Na2SO4. Người ta đánh số ngẫu nhiên từng ống nghiệm là X1, X2, X3, X4, Xs và tiến hành thí nghiệm cho kết quả như sau: – Cho dung dịch X1 vào dung dịch X2 thấy vừa tạo kết tủa trắng, vừa có khí thoát ra. – Cho dung dịch X2 vào các dung dịch X3, X4 đều có kết tủa. – Cho dung dịch X vào dung dịch X5 có kết tủa. Xác định các dung

Xem thêm

[2021 – 2022] Tuyển sinh 10 chuyên Lê Quý Đôn – Bà Rịa Vũng Tàu

⇒ Mã đề: 005 ⇒ Thời gian làm bài: 120 phút ⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết Câu 1. (2,0 điểm) (Xem giải) 1.1. Viết phương trình phản ứng biểu diễn các biến hóa sau: FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe2(SO4)3 → Fe(NO3)3. (Xem giải) 1.2. Cho hỗn hợp gồm các kim loại: Cu, Al, Mg. Bằng phương pháp hóa học, hãy tách riêng các chất ra khỏi hỗn hợp. (Xem giải) 1.3. Chỉ dùng thêm bột sắt làm thuốc thử, hãy trình bày phương pháp hóa học để phân biệt 5 dung dịch loãng chứa

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Nguyễn Huệ – Bà Rịa Vũng Tàu

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43D 44C 45A 46C 47A 48C 49C 50A 51B 52C 53D 54B 55A 56D 57C 58C 59A 60C 61B 62D 63A 64D 65A 66D 67A 68C 69D 70B 71D 72D 73B 74D 75B 76B 77B 78A 79C 80C Câu 41: Oxit nào sau đây là oxit lưỡng tính? A. Al2O3.       B. CrO3.       C. CrO.       D. Na2O. Câu 42: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit? A. Glucozơ.       B.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Lê Quý Đôn – Bà Rịa Vũng Tàu

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43C 44B 45B 46A 47B 48C 49A 50B 51A 52B 53B 54D 55C 56D 57C 58B 59C 60C 61B 62D 63D 64D 65A 66C 67D 68A 69C 70A 71C 72A 73D 74A 75C 76D 77A 78D 79B 80D Câu 41: Ion nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất? A. Zn2+.       B. Mg2+.       C. Ag+.         D. K+. Câu 42: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit? A. Saccarozơ.    

Xem thêm

[2019 – 2020] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Bà Rịa Vũng Tàu (Dự bị)

Câu 1 (4 điểm). 1.1. Mô tả hiện tượng, viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có), ứng với mỗi thí nghiệm sau: a) Nhỏ từ từ dung dịch KOH đến dư vào dung dịch ZnCl2. b) Cho lượng dư dung dịch Ca(HCO3)2 tác dụng với dung dịch NaOH. c) Cho dung dịch Ba(HCO3)2 tác dụng với dung dịch NaHSO4 (dư). d) Trộn lẫn hai dung dịch H3PO4 với dung dịch K2HPO4. 1.2. Viết phương trình phản ứng hoàn thành sơ đồ sau, ghi rõ điều kiện (nếu có): Cu(NO3)2 → Khí (A) → HNO3 → NH4NO3 → Khí

Xem thêm

[2019 – 2020] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Bà Rịa Vũng Tàu

Câu 1 (4 điểm). 1.1. Mô tả hiện tượng, viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) cho mỗi thí nghiệm sau: a) Nhỏ từ từ dung dịch KOH đến dư vào dung dịch AlCl3. b) Cho lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tác dụng với dung dịch NaHCO3. c) Cho bột Cu vào ống nghiệm chứa hỗn hợp dung dịch H2SO4 và KNO3. d) Trộn lẫn hai dung dịch Na3PO4 với dung dịch KH2PO4. 1.2. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt năm bình (không dán nhãn) lần lượt chứa năm khí riêng biệt sau: NO, NH3,

Xem thêm

[2018 – 2019] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Bà Rịa Vũng Tàu

Câu 1 (4 điểm). 1.1. Cho các lọ mất nhãn chứa các dung dịch riêng biệt: NH4Cl; Zn(NO3)2; (NH4)2SO4; NaCl; phenolphtalein; Na2SO4; HCl. Chỉ dùng thêm dung dịch Ba(OH)2 làm thuốc thử, hãy trình bày phương pháp để nhận biết các dung dịch trên. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra để minh họa. 1.2. Cho 6,30 gam hỗn hợp Al, Mg tan hết trong dung dịch chứa KNO3 và KHSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X chỉ chứa 109,395 gam hỗn hợp các muối trung hòa và

Xem thêm

[2021] Thi thử cụm Thành phố Vũng Tàu (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43D 44B 45B 46D 47A 48A 49A 50C 51A 52D 53D 54D 55C 56C 57D 58A 59A 60B 61C 62B 63C 64B 65A 66A 67A 68B 69B 70C 71A 72B 73D 74A 75C 76D 77A 78B 79C 80A Câu 41: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit? A. Glucozơ.       B. Fructozơ       C. Xenlulozơ.       D. Saccarozơ. Câu 42: Cho các ion kim loại: Fe3+, Ag+, Al3+, Cu2+. Ion kim loại có tính

Xem thêm

[2018 – 2019] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Bà Rịa Vũng Tàu (Dự bị)

Câu 1 (4 điểm). 1.1. Viết phương trình hóa học ở dạng ion thu gọn và nêu hiện tượng khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm NaAlO2 và Na2CO3. (Xem giải) 1.2. Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp X gồm a mol NaOH và b mol K2CO3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: Hãy viết các phương trình phản ứng dạng ion rút gọn và xác định tỉ lệ a:b. 1.3. Cho 7,80 gam hỗn hợp Al, Mg tan

Xem thêm

[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – Chuyên Lê Quý Đôn – Bà Rịa Vũng Tàu

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3C 4C 5B 6C 7C 8D 9D 10D 11A 12D 13B 14B 15B 16D 17C 18C 19A 20B 21D 22B 23A 24C 25A 26B 27C 28A 29A 30A 31C 32D A. TRẮC NGHIỆM (8 điểm): (Xem giải) Câu 1: Số đồng phần cấu tạo là amin bậc ba có cùng công thức phân tử C4H11N là A. 4.       B. 3.       C. 2.       D. 1. (Xem giải) Câu 2: Thủy phân hoàn

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT cụm trường thành phố Vũng Tàu (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43C 44C 45C 46C 47D 48A 49D 50B 51D 52C 53A 54C 55B 56A 57B 58D 59B 60D 61A 62D 63B 64A 65D 66C 67B 68B 69A 70C 71C 72B 73C 74B 75D 76A 77B 78D 79D 80A Câu 41. Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit? A. Tinh bột.          B. Protein.          C. Saccarozơ.         D. Glucozơ. Câu 42. Thạch cao nung là chất rắn màu trắng, dễ nghiền thành

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43C 44A 45D 46B 47D 48A 49A 50B 51C 52B 53B 54B 55A 56A 57D 58D 59C 60B 61D 62C 63C 64D 65A 66D 67A 68B 69D 70A 71C 72A 73B 74A 75A 76C 77A 78C 79B 80D Câu 41: Tơ nitron (hay tơ olon) được điều chế từ phản ứng trùng hợp? A. CH2=CH2.       B. CH2=CHCl.       C. CH2=CH-CN.       D. CH2=CH-CH3. Câu 42: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 của sở GD-ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41A 42B 43A 44C 45A 46A 47B 48A 49A 50C 51B 52D 53D 54A 55C 56A 57B 58B 59C 60B 61C 62D 63D 64D 65B 66D 67D 68A 69C 70B 71C 72B 73D 74C 75 76C 77A 78D 79C 80C Câu 41. Cacbon có tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào sau đây? A. Al            B. HNO3            C. O2            D. Cl2 Câu 42. Chất nào

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 của sở GD-ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41A 42C 43D 44B 45A 46A 47B 48C 49A 50D 51C 52C 53C 54D 55D 56D 57A 58B 59B 60C 61B 62B 63B 64A 65C 66A 67C 68D 69A 70A 71D 72B 73B 74A 75C 76D 77D 78D 79C 80B Câu 41. Tinh bột, xenlulozo, saccarozo đều có phản ứng nào sau đây? A. Thủy phân trong môi trường axit           B. Tráng gương. C. Tạo phức chất với Cu(OH)2/NaOH            D. Tác dụng với

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!