[2019] Thi thử THPT cụm trường thành phố Vũng Tàu (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43C 44C 45C 46C 47D 48A 49D 50B 51D 52C 53A 54C 55B 56A 57B 58D 59B 60D 61A 62D 63B 64A 65D 66C 67B 68B 69A 70C 71C 72B 73C 74B 75D 76A 77B 78D 79D 80A Câu 41. Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit? A. Tinh bột.          B. Protein.          C. Saccarozơ.         D. Glucozơ. Câu 42. Thạch cao nung là chất rắn màu trắng, dễ nghiền

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43C 44A 45D 46B 47D 48A 49A 50B 51C 52B 53B 54B 55A 56A 57D 58D 59C 60B 61D 62C 63C 64D 65A 66D 67A 68B 69D 70A 71C 72A 73B 74A 75A 76C 77A 78C 79B 80D Câu 41: Tơ nitron (hay tơ olon) được điều chế từ phản ứng trùng hợp? A. CH2=CH2.       B. CH2=CHCl.       C. CH2=CH-CN.       D. CH2=CH-CH3. Câu 42: Chất nào sau đây có tính lưỡng

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 của sở GD-ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu (Lần 2)

⇒ Tải file đề: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41A 42B 43A 44C 45A 46A 47B 48A 49A 50C 51B 52D 53D 54A 55C 56A 57B 58B 59C 60B 61C 62D 63D 64D 65B 66D 67D 68A 69C 70B 71C 72B 73D 74C 75 76C 77A 78D 79C 80C Câu 41. Cacbon có tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào sau đây? A. Al            B. HNO3            C. O2            D. Cl2 Câu 42. Chất nào sau đây tác dụng với dung

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 của sở GD-ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu (Lần 1)

⇒ Tải file đề: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41A 42C 43D 44B 45A 46A 47B 48C 49A 50D 51C 52C 53C 54D 55D 56D 57A 58B 59B 60C 61B 62B 63B 64A 65C 66A 67C 68D 69A 70A 71D 72B 73B 74A 75C 76D 77D 78D 79C 80B Câu 41. Tinh bột, xenlulozo, saccarozo đều có phản ứng nào sau đây? A. Thủy phân trong môi trường axit           B. Tráng gương. C. Tạo phức chất với Cu(OH)2/NaOH            D. Tác dụng với H2 (Xúc tác Ni) Câu 42.

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!