You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2019] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Hoàng Văn Thụ – Hòa Bình (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3B 4B 5D 6A 7A 8C 9C 10B 11C 12C 13B 14C 15B 16C 17B 18B 19B 20A 21A 22D 23A 24D 25B 26A 27C 28D 29A 30B 31A 32D 33B 34C 35A 36B 37C 38B 39A 40C Câu 1: Một mẫu nước cứng chứa các ion: Mg2+; Ca2+; Cl-; SO42-. Chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là: A. Na3PO4.         B. Ca(OH)2.         C. BaCl2.          D. NaHCO3. Câu 2: Cho

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!