[2024] Thi thử TN sở GDĐT Hòa Bình (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 052 41B 42B 43B 44A 45C 46D 47B 48C 49D 50D 51B 52D 53A 54D 55B 56A 57D 58A 59A 60C 61A 62C 63D 64D 65C 66C 67A 68B 69A 70D 71C 72D 73D 74C 75A 76C 77C 78A 79A 80B Câu 41: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? A. Fe.       B. Na.       C. Cu.         D. Ag.

Xem thêm

[2023 – 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Hòa Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút                         ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1. (3,0 điểm): (Xem giải) 1. Viết phản ứng hóa học khi cho dung dịch Ba(HCO3)2 tác dụng với lần lượt các dung dịch sau: Ca(OH)2, Na2SO3, H2SO4, HCl. 2. (Xem giải) a. Pha 500 ml dung dịch HCl 0,2M vào 500 ml nước. Tính pH của dung dịch thu được. (Xem giải) b. Tính khối lượng NaOH cần dùng để

Xem thêm

[2023] Thi thử TN chuyên Hoàng Văn Thụ – Hòa Bình (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 059 41A 42A 43A 44C 45C 46B 47A 48C 49C 50B 51C 52A 53B 54B 55B 56B 57D 58D 59D 60C 61D 62C 63A 64A 65B 66B 67C 68C 69D 70B 71D 72D 73B 74B 75A 76D 77C 78B 79B 80C Câu 41. Chất nào sau đây còn có tên gọi là đường nho A. Glucozơ.       B. Fructozơ.       C. Tinh bột.         D. Saccarozơ. (Xem giải) Câu 42. Hoà tan m

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Hòa Bình (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 132 41D 42C 43B 44B 45C 46B 47A 48B 49A 50B 51B 52B 53A 54D 55A 56C 57C 58D 59D 60D 61A 62D 63A 64A 65B 66D 67A 68B 69D 70D 71A 72C 73C 74D 75A 76C 77C 78A 79C 80C Câu 41: Nung BaCO3 ở nhiệt độ cao, thu được chất rắn X. Chất X là: A. CO2.       B. CO.       C. H2.         D. BaO. Câu 42: Chất nào sau

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Hòa Bình (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 086 41D 42B 43C 44B 45B 46C 47B 48D 49C 50D 51D 52B 53B 54D 55C 56A 57B 58D 59C 60A 61C 62A 63D 64A 65C 66D 67A 68D 69A 70C 71C 72B 73A 74A 75D 76B 77B 78A 79C 80A (Xem giải) Câu 41: Cho 1 mẩu Na nhỏ bằng hạt đậu vào ống nghiệm chứa 2 – 3 ml ancol etylic 40°C, thấy giải phóng khí X. Ở điều kiện thích hợp X không tác dụng được

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên Hoàng Văn Thụ – Hòa Bình (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 031 41D 42D 43A 44B 45C 46C 47A 48D 49B 50A 51B 52D 53D 54C 55A 56B 57D 58A 59C 60A 61A 62D 63D 64C 65D 66A 67C 68B 69C 70A 71C 72C 73C 74C 75C 76B 77B 78B 79D 80A Câu 41: Kim loại nào sau đây có độ cứng cao nhất? A. Ag.       B. Al.       C. Fe.         D. Cr. Câu 42: Công thức của axit oleic là A.

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia Chuyên Hoàng Văn Thụ – Hòa Bình (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43D 44A 45B 46B 47A 48C 49A 50D 51A 52C 53D 54A 55D 56B 57C 58B 59A 60A 61B 62D 63C 64C 65D 66C 67A 68C 69C 70B 71D 72D 73A 74D 75A 76A 77C 78A 79A 80B Câu 41. Chọn phương pháp thích hợp dùng để điều chế kim loại phân nhóm chính nhóm II (IIA): A. Điện phân oxit kim loại nóng chảy.         B. Điện phân muối clorua nóng chảy. C. Điện phân dung dịch

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Hoàng Văn Thụ – Hòa Bình (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3B 4B 5D 6A 7A 8C 9C 10B 11C 12C 13B 14C 15B 16C 17B 18B 19B 20A 21A 22D 23A 24D 25B 26A 27C 28D 29A 30B 31A 32D 33B 34C 35A 36B 37C 38B 39A 40C Câu 1: Một mẫu nước cứng chứa các ion: Mg2+; Ca2+; Cl-; SO42-. Chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là: A. Na3PO4.         B. Ca(OH)2.         C. BaCl2.         

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!