Giải đề thi ĐH-CĐ năm 2006 – Khối B

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Thời gian làm bài: 180 phút

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH

Câu I (2 điểm)

(Xem giải) 1) Tổng số hạt mang điện trong ion AB32- bằng 82. Số hạt mang điện trong hạt nhân của nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân của nguyên tử B là 8. Xác định số hiệu nguyên tử của hai nguyên tố A và B. Viết cấu hình electron của hai nguyên tử A và B. Xác định vị trí (ô, chu kỳ, nhóm) của hai nguyên tố A và B trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

(Xem giải) 2) Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch HCl, được dung dịch D. Chia dung dịch D thành ba phần. Thêm dung dịch NaOH dư vào phần thứ nhất, được kết tủa E. Lấy kết tủa E để ra ngoài không khí. Cho bột đồng kim loại vào phần thứ hai. Sục khí clo vào phần thứ ba. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

(Xem giải) 3) Cho dung dịch G chứa các ion Mg2+, SO42-, NH4+, Cl-. Chia dung dịch G thành hai phần bằng nhau. Phần thứ nhất tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, được 0,58 gam kết tủa và 0,672 lít khí (đktc). Phần thứ hai tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, được 4,66 gam kết tủa. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (dưới dạng phương trình ion rút gọn). Tính tổng khối lượng của các chất tan trong dung dịch G.

Câu II (2 điểm)

(Xem giải) 1) Cho hai chất thơm sau: C6H5-CH2OH và p-CH3-C6H4-OH
Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho từng chất trên tác dụng với kim loại Na, với dung dịch NaOH và với axit CH3COOH (ghi điều kiện phản ứng, nếu có).

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 1 - Đợt 1)

(Xem giải) 2) Hiđrocacbon X mạch hở, là chất khí ở điều kiện thường. Khi hiđrat hoá X trong điều kiện thích hợp, được một sản phẩm duy nhất Y (không chứa liên kết π trong phân tử). Y phản ứng với Na dư, sinh ra hiđro có số mol bằng một nửa số mol của Y.
a) Xác định các công thức cấu tạo có thể có của X và Y;
b) Y1 là đồng phân cùng chức của Y và có quan hệ với Y theo sơ đồ chuyển hóa: Y1 → X1 → Y. Xác định công thức cấu tạo của X, Y, Y1 và viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ trên.

(Xem giải) 3) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ chuyển hoá sau:
C2H4 → C2H4Br2 → C2H6O2 → C2H2O2 → C2H2O4 → C4H6O4 → C5H8O4
(Các chất hữu cơ viết dưới dạng công thức cấu tạo thu gọn. Ghi điều kiện phản ứng, nếu có).

(Xem giải) Câu III (2 điểm)
Cho 5,15 gam hỗn hợp bột A gồm Zn và Cu vào 140 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi phản ứng xong, được 15,76 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch B. Chia dung dịch B thành 2 phần bằng nhau. Thêm một lượng dư dung dịch KOH vào phần thứ nhất, được kết tủa. Lọc lấy kết tủa, đem nung đến khối lượng không đổi, được m gam chất rắn.
1) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và tính giá trị của m.
2) Cho bột Zn tới dư vào phần thứ hai của dung dịch B, thu được dung dịch D. Cho từ từ V ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch D, được 2,97 gam kết tủa. Tính giá trị của V.
Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Bạn đã xem chưa:  [2007] Giải đề thi ĐH-CĐ Khối B

(Xem giải) Câu IV (2 điểm)
Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic đơn chức Y và este đơn chức Z (phân tử các chất chỉ chứa C, H, O). Đun nóng m gam hỗn hợp X với 400 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được p gam một rượu (hay ancol) R và 24,4 gam hỗn hợp rắn khan E gồm hai chất có số mol bằng nhau. Cho p gam rượu R tác dụng với Na dư, thoát ra 0,56 lít khí.
1) Xác định công thức phân tử của rượu R và tính giá trị của p. Biết trong phân tử R, phần trăm khối lượng C và H tương ứng bằng 52,17% và 13,04%.
2) Xác định công thức cấu tạo của Y, Z. Tính giá trị của m.
3) Trộn đều 24,4 gam hỗn hợp rắn khan E với CaO, sau đó nung nóng hỗn hợp, thu được V lít một khí G. Tính giá trị của V.
Giả thiết hiệu suất của các phản ứng là 100%. Thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

V. PHẦN TỰ CHỌN: Thí sinh chọn câu V.a hoặc câu V.b

Câu V.a. Theo chương trình THPT không phân ban (2 điểm)

(Xem giải) 1) Dung dịch CH3COONa, dung dịch (NH4)2SO4 có pH lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng 7? Viết phương trình hoá học của các phản ứng để giải thích.

(Xem giải) 2) Viết công thức phân tử của các chất ứng với các kí hiệu X1, X2, X3, X4, X5 và hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng sau:
a) X1 + H2O → X2 + X3↑ + H2↑ (điện phân có màng ngăn xốp).
b) X2 + X4 → BaCO3↓ + K2CO3 + H2O
c) X2 + X3 → X1 + KClO3 + H2O
d) X4 + X5 → BaSO4↓ + CO2↑ + H2O

Bạn đã xem chưa:  [2010] Giải đề thi ĐH Khối A

(Xem giải) 3) Các chất hữu cơ đơn chức Z1, Z2, Z3, Z4 có công thức phân tử tương ứng là CH2O, CH2O2, C2H4O2, C2H6O. Chúng thuộc các dãy đồng đẳng khác nhau, trong đó có hai chất tác dụng được với natri sinh ra khí hiđro.
a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên Z1, Z2, Z3, Z4.
b) T là chất hữu cơ đơn chức, đồng phân của Z3. Trình bày phương pháp hoá học nhận biết các chất lỏng Z2, Z3, Z4 và T đựng trong các lọ riêng biệt. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra để minh họa.
c) Viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế Z3, Z4 từ khí metan và các chất vô cơ cần thiết.

Câu V.b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2 điểm)

(Xem giải) 1) Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ chuyển hóa trên. Biết các chất từ A1 đến A8 là đồng và các hợp chất của đồng.

(Xem giải) 2) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đipeptit có công thức phân tử C5H10O3N2.

(Xem giải) 3) Trình bày phương pháp hóa học nhận biết 3 dung dịch glucozơ, fructozơ và glixerol đựng trong ba lọ riêng biệt. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!