Tổng hợp bài tập Nhôm (Phần 3)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

(Xem giải) Câu 1. Hòa tan 9,61 gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại Ba, Al và Fe vào nước (lấy dư) thu được 2,688 lít H2 (đkc) và chất rắn Y. Cho Y tác dụng hết với CuSO4 thu được 7,04 gam Cu. Phần trăm khối lượng của Al trong X là :

A. 22,47%       B. 33,71%       C. 28,09%       D. 16,85%

(Xem giải) Câu 2. Hòa tan hoàn toàn 15,74 gam hỗn hợp X chứa Na, K, Ca và Al trong nước dư thu được dung dịch chứa 26,04 gam chất tan và 9,632 lít khí H 2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Al trong X là:

A. 17,15%          B. 20,58%          C. 42,88%          D. 15,44%

(Xem giải) Câu 3. Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với nước dư thu được V lít H2 (đktc) và còn 0,182m gam chất rắn không tan. Cho 0,3075 mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 0,982V lít H2 (đktc). Giá trị của m là:

A. 11,36          B. 11,24           C. 10,39           D. 10,64

(Xem giải) Câu 4. Cho m gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp tác dụng với 200 ml dung dịch AlCl3 0,9M, thu được dung dịch Y và 9,36 gam kết tủa. Mặt khác cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 250 ml dung dịch HCl 2M rồi cô cạn sau phản ứng thu được  36,45 gam chất rắn khan. Phần trăm khối lượng kim loại kiềm có nguyên tử khối nhỏ trong X là:

Bạn đã xem chưa:  Bài tập về hợp chất lưỡng tính

A. 54,12%          B. 61,35%          C. 26,68%          D. 42,62%

(Xem giải) Câu 5. Cho 8,97 gam kim loại kiềm R tác dụng với 300 ml dung dịch AlCl3 0,4M, sau khi phản ứng xong, lọc bỏ kết tủa thì thu được dung dịch có khối lượng tăng 1,56 gam so với khối lượng dung dịch AlCl3 ban đầu. Kim loại R là:

A. K          B. Na          C. Li          D. Rb

(Xem giải) Câu 6. Hòa tan hoàn toàn 23,61 gam hỗn hợp A chứa Na, K, Ca, Ba và Al trong nước dư thu được dung dịch chứa 39,06 gam chất tan và 14,448 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Al trong X gần đúng là

A. 16%           B. 17%           C. 22%           D. 21%

(Xem giải) Câu 7. Hoà tan hoàn toàn 20,4 gam hỗn hợp X gồm Al, Ba, Na, K vào nước dư được 10,64 lít H2 và dung dịch Y chứa 29,35 gam chất tan (gồm các hiđroxit và muối AlO2-). Cho từ từ đến hết V lít dung dịch chứa đồng thời H2SO4 và HCl vào dung dịch Y thì khi dùng hết 100 ml hoặc 260 ml đều thấy tạo ra 19,45 gam kết tủa. Biết rằng kết tủa tạo ra ở cả 2 thí nghiệm có thành phần giống nhau. Thành phần phần trăm theo số mol của Ba trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

Bạn đã xem chưa:  Tổng hợp bài tập Nhôm (Phần 2)

A. 12,4.         B. 33,5.         C. 9,8.         D. 18,2.

(Xem giải) Câu 8. Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Ca, Al, CaC2 và Al4C3 vào nước rất dư thu được dung dịch Y trong suốt và hỗn hợp khí Z. Đốt cháy toàn bộ hỗn hợp khí Z thu được 2,016 lít CO2 (đktc) và 3,24 gam H2O. Thêm dung dịch HCl 1M từ từ vào dung dịch Y, người ta thấy khi hết 40 ml thì bắt đầu xuất hiện kết tủa, còn khi hết 180 ml thu được a gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m và a lần lượt là

A. 5,64 và 1,56.       B. 5,64 và 4,68.       C. 7,08 và 4,68.       D. 7,08 và 1,56.

(Xem giải) Câu 9. Cho hỗn hợp Na và Al (có tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 1) vào nước, thu được 6,72 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Trộn dung dịch X với 100 ml dung dịch gồm AlCl3 1M và HCl 1M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 9,88        B. 17,16        C. 0,52        D. 13,00

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!