You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Bài tập kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm (Phần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X gồm Ba, Na và Al2O3. Hòa tan m gam hỗn hợp X vào nước dư có 2,128 lít khí thoát ra (đktc) và còn 0,318m gam chất rắn không tan. Mặt khác cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 11,65 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 24,68          B. 27,29         C. 26,87         D. 25,14 (Xem giải) Câu 2. Cho m gam hỗn hợp X

Xem thêm

Bài tập kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm (Phần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 41: Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100%) thu được m kg Al ở catot và 67,2 m3 (ở đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 108,0.                        B. 75,6.                          C. 54,0.                          D. 67,5. (Xem giải) Câu 42: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều

Xem thêm

Tổng hợp bài tập Nhôm (Phần 3)

(Xem giải) Câu 1. Hòa tan 9,61 gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại Ba, Al và Fe vào nước (lấy dư) thu được 2,688 lít H2 (đkc) và chất rắn Y. Cho Y tác dụng hết với CuSO4 thu được 7,04 gam Cu. Phần trăm khối lượng của Al trong X là : A. 22,47%       B. 33,71%       C. 28,09%       D. 16,85% (Xem giải) Câu 2. Hòa tan hoàn toàn 15,74 gam hỗn hợp X chứa Na, K, Ca và Al trong nước dư thu được dung dịch chứa 26,04 gam chất

Xem thêm

Bài tập về phản ứng nhiệt nhôm (Phần 2)

(Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X gồm  Al, Al2O3, MgO và Cr2O3 (trong đó MgO : Cr2O3 = 1 : 1). Nung nóng 55,56 gam X trong khí trơ, sau một thời gian thu được rắn Y. Chia ra làm hai phần bằng nhau. Phần 1 cho vào dung dịch NaOH loãng dư thấy lượng NaOH phản ứng là 12 gam. Phần 2 cho vào dung dịch HCl loãng dư thu được 3,024 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa 69,815 gam muối. Giả sử Trong phản ứng nhiệt nhôm, Cr2O3 chỉ bị khử thành Cr. Hiệu suất phản

Xem thêm

Bài tập về hợp chất lưỡng tính (Phần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Hòa tan hết hỗn hợp gồm Ba và Al2O3 trong 400 ml dung dịch H2SO4 0,2M và HCl 0,45M. Sau khi kết thúc các phản ứng, thấy thoát ra 3,136 lít khí H2 (đktc); đồng thời thu được dung dịch X và 21,76 gam kết tủa. Cô cạn dung dịch X thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là (Xem giải) Câu 2. Dung dịch A gồm 0,2 mol H+, x mol Zn2+, y mol NO3- và 0,04 mol SO42-. Cho 240 ml dung dịch B gồm KOH 1,2M

Xem thêm

Tổng hợp bài tập Nhôm (Phần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 41. Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là: A. 0,45                                    B. 0,35                                     C. 0,25                                     D. 0,05 (Xem giải) Câu 42. Hoà tan hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm Al và Al4C3 vào dung dịch KOH (dư), thu được a mol hỗn hợp khí và dung dịch X. Sục khí CO2 dư vào dung

Xem thêm

Tổng hợp bài tập Nhôm (Phần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X gồm Na, Ba và Al. Nếu cho m gam hỗn hợp X vào nước dư chỉ thu được dung dịch X và 12,32 lít H2 (đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y và H2. Cô cạn dung dịch Y thu được 66,1 gam muối khan. Giá trị của m là: A. 36,56                                B. 27,05          

Xem thêm

Bài tập nhôm trong đề thi đại học 2007 – 2017

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1: Chia hỗn hợp X gồm K, Al và Fe thành hai phần bằng nhau. – Cho phần 1 vào dung dịch KOH (dư) thu được 0,784 lít khí H2 (đktc). – Cho phần 2 vào một lượng dư H2O, thu được 0,448 lít khí H2 (đktc) và m gam hỗn hợp kim loại Y. Hoà tan hoàn toàn Y vào dung dịch HCl (dư) thu được 0,56 lít khí H2 (đktc).  Khối lượng (tính theo gam) của K, Al, Fe trong mỗi phần hỗn hợp X lần lượt là: A. 0,39; 0,54;

Xem thêm

Bài tập về phản ứng nhiệt nhôm (Phần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1. Hỗn hợp X chứa một oxit sắt, 0,02 mol Cr2O3 và 0,04 mol Al. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư thu được 0,896 lít SO2 ở (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Phần 2 tác dụng vừa đủ 250 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Z và 0,336 lít H2 ở (đktc), dung dịch Z tác dụng tối đa x

Xem thêm

Bài tập kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm (Phần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1: Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3  đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (ở đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là: A. V = 22,4(a – b).         B. V = 11,2(a – b).         C. V = 11,2(a + b).        D. V = 22,4(a + b). (Xem giải) Câu 2: Hấp thụ hoàn toàn 2,688

Xem thêm

Bài tập về hợp chất lưỡng tính

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1. Hòa tan m gam một hỗn hợp X gồm Al2(SO4)3 và ZnSO4 (tỷ lệ mol tương ứng là 1 : 3) vào nước thu được dung dịch Y. Cho từ từ 180 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch Y  thì thấy tạo ra 3a gam kết tủa. Thêm tiếp 260 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch sau phản ứng thì thấy tạo ra a gam kết tủa nữa. Giả thiết rằng tốc độ các phản ứng là như nhau. Giá trị của m gần nhất với: A. 35        

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!