[2018] Khảo sát chất lượng đầu năm – THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

Câu 1: Công thức chung của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở là:

A. CnH2nO2            B. CnH2n +2O2            C. CnH2n +1O2            D. CnH2n-2O2

Câu 2: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng?

(a) AgNO3 + NaCl (b) NaOH + NH4Cl

(c) KNO3 + Na2SO4 (d) NaOH + Cu(NO3)2

A. (b).            B. (c).            C. (d).            D. (a).

Câu 3: Hiện nay “nước đá khô” được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực bảo quản thực phẩm, bảo quản hạt giống khô, làm đông lạnh trái cây, bảo quản và vận chuyển các chế phẩm sinh học, dùng làm sương mù trong các hiệu ứng đặc biệt…“Nước đá khô” được điều chế bằng cách nén dưới áp suất cao khí nào sau đây?

A. O2            B. CO2            C. N2            D. SO2

Câu 4: Trong không khí chứa chủ yếu hai khí nào sau đây?

A. N2, CO2            B. N2, O2            C. CO2, O2            D. O2, NH3

Câu 5: Cho 0,10 mol ancol A phản ứng với kim loại Na dư thì thu được 3,36 lít khí (đktc). Số lượng nhóm chức ancol trong A là:

A. 1.            B. 2.            C. 3.            D. 4.

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn một anđehit mạch hở X thì thu được số mol nước bằng số mol CO2. X thuộc dãy đồng đẳng nào?

A. anđehit no, hai chức.

B. anđehit no, đơn chức.

C. anđehit không no (có 1 liên kết đôi C=C), đơn chức.

D. anđehit không no (có 1 liên kết đôi C=C), đa chức.

Câu 7: Chia hỗn hợp X gồm 3 axit đơn chức thành hai phần bằng nhau. Phần I tác dụng hết với Na thu được 2,24 lít H2 (đktc). Phần 2 trung hòa vừa đủ với V lít dung dịch NaOH 2M. Giá trị của V là:

A. 0,2 lít            B. 2 lít            C. 0,5 lít            D. 0,1 lít

Câu 8: Có bao nhiêu ancol no, đơn chức, mạch hở có phần trăm khối lượng hiđro bằng 13,514%?

A. 4            B. 2            C. 8            D. 6

Câu 9: Cho 3,36 lít CO2 ở đktc vào 200 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M. Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là:

A. 9,85 gam            B. 19,7 gam            C. 14,775 gam            D. 1,97 gam

Câu 10: Chất nào sau đây không tác dụng với nước brom?

A. Propan            B. Etilen            C. Stiren            D. Axetilen

Câu 11: Trộn lẫn V ml dung dịch (gồm NaOH và Ba(OH)2) có pH = 12 với V ml dung dịch gồm HCl 0,02 M và H2SO4 0,005M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là

A. 3.            B. 4.            C. 2.            D. 1.

Câu 12: Cho 22,72 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được V lít khí NO (duy nhất ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 77,44 gam muối khan. Giá trị của V là

Bạn đã xem chưa:  Đề thi thử THPT Quốc gia 2018: THPT Đô Lương 1 - Nghệ An (Lần 1 - Phần 2)

A. 4,48 lít.            B. 5,6 lít.            C. 2,24 lít.            D. 2,688 lít.

Câu 13: Ancol etylic và phenol đều có phản ứng với

A. CH3COOH            B. Na.            C. Nước brom.            D. NaOH.

Câu 14: Hỗn hợp X gồm ankađien (Y) và ankin (Z) có số mol bằng nhau. Cho x mol hỗn hợp X qua dung dịch brom (dư). Số mol brom tham gia phản ứng là:

A. 3x            B. 1,5x            C. 2x            D. x

Câu 15: Dung dịch trong nước của chất nào sau đây có môi trường axit.

A. CH3COONa            B. NaOH            C. NaCl            D. H2SO4

Câu 16: Nhiệt phân muối Cu(NO3)2 thu được sản phẩm là

A. Cu(NO2)2 và O2            B. CuO, NO và O2            C. CuO, NO2 và O2            D. Cu, NO2 và O2

Câu 17: Hoà tan 4,32 gam kim loại đồng (Cu) bằng dung dịch HNO3 loãng, dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc) và dung dịch X. Giá trị của V là

A. 0,504            B. 2,016            C. 1,512            D. 1,008.

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thì thu được 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 15,3 gam nước. Công thức phân tử của hai ancol là:

A. CH4O, C2H5O.            B. C2H6O, C3H8O.            C. C3H8O, C4H10O.            D. C4H10O, C5H12O

Câu 19: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là:

A. 18,60 gam.            B. 20,40 gam.            C. 18,96 gam.            D. 16,80 gam.

Xem giải

Câu 20: Một ankan có tỉ khối hơi so với hiđro là 29 và có mạch cacbon phân nhánh. Tên gọi của ankan là:

A. isopentan.            B. Butan.            C. neopentan.            D. isobutan.

Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon X thu được 8,4 lít khí CO2 ở đktc và 5,4 gam nước. Xác định CTPT của X là:

A. C4H6            B. C5H6            C. C4H8            D. C5H8

Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 (ở đktc), thu được 0,45 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là:

A. 8,96             B. 11,2             C. 6,72             D. 13,44

Câu 23: Cho CH3CHO tác dụng với hidro (xúc tác Ni, đun nóng) thu được:

A. HCOOH            B. CH3COOH            C. CH3CH2OH            D. CH3OH

Câu 24: Đốt cháy 4,4 gam hỗn hơp CH4, C2H4, C3H6, C4H10 cần a mol O2 thu được b mol CO2 và 7,2 gam H2O. Giá trị a, b lần lượt là

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi thử TN trường Nguyễn Trung Trực - Hồ Chí Minh

A. 0,5 và 0,3            B. 0,6 và 0,3            C. 0,5 và 0,8            D. 0,5 và 0,4

Xem giải

Câu 25: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CuSO4, NaOH, NaHSO4, K2CO3, Ca(OH)2, H2SO4, HNO3, MgCl2, HCl, Ca(NO3)2. Số trường hợp có phản ứng xảy ra là:

A. 8            B. 9            C. 6            D. 7

Câu 26: Cho phản ứng: 3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + 1NO + 5H2O.

Trong phương trình của phản ứng trên có bao nhiêu phân tử HNO3 đóng vai trò là chất oxi hóa:

A. 4.            B. 8.            C. 10.            D. 1.

Câu 27: Hiđrocacbon X, mạch hở có phản ứng với dung dịch AgNO3/NH 3, biết khi hiđro hóa hoàn toàn X thu được butan. Có bao nhiêu chất thỏa mãn điều kiện của X?

A. 2            B. 3            C. 4            D. 1

Xem giải

Câu 28: Dung dịch X gồm Na2CO3, K2CO3, NaHCO3. Chia X thành 2 ph ần bằng nhau:

– Phần 1 tác dụng với nước vôi trong dư thu được 20 gam kết tủa.

– Phần 2 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít khí CO2 ở đktc. Giá trị của V là

A. 2,24            B. 4,48            C. 6,72            D. 3,36.

Xem giải

Câu 29: Trong số các chất sau đây: toluen, isopren, benzen, propilen, propanal, phenol, ancol anlylic, axit acrylic, stiren, o-xilen, đimetylaxetilen. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch nước brom?

A. 8            B. 7            C. 9            D. 6

Câu 30: Số đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C8H10O, chứa vòng benzen, tác dụng được với Na, không tác dụng với dung dịch NaOH là:

A. 5.            B. 4.            C. 3.            D. 6.

Câu 31: Cho các chất sau đây: 1) CH3COOH, 2) C2H5OH, 3) C2H2, 4) CH 3COONa, 5) HCOOCH=CH2, 6) CH3COONH4, 7) C2H4. Dãy gồm các chất nào sau đây đều được tạo ra từ CH3CHO bằng một phương trình hóa học là:

A. 1, 2, 4, 6.            B. 1, 2, 6.            C. 1, 2, 3, 6, 7            D. 2, 3, 5, 7.

Xem giải

Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn ancol X thu được CO2 và H2O theo tỷ lệ mol là 3: 4. Số ancol thỏa mãn điều kiện trên của X là:

A. 3.            B. 4.            C. 2.            D. 5.

Xem giải

Câu 33: Dung dịch X chứa 0,02 mol Al3+; 0,04 mol Mg2+; 0,04 mol NO3-; x mol Cl- và y mol Cu2+. Cho X tác dụng hết với dung dịch AgNO3 dư, thu được 17,22 gam kết tủa. Mặt khác, cho 170 ml dung dịch NaOH 1M vào X, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 3,30.            B. 4,86.            C. 4,08.            D. 5,06.

Xem giải

Bạn đã xem chưa:  Giải đề THPT chuyên ĐH Vinh (Lần 1 - 2017)

Câu 34: Hỗn hợp X chứa ba axit cacboxylic đều đơn chức, mạch hở, gồm một axit no và hai axit không no đều có một liên kết đôi (C=C). Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 2M, thu được 25,56 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy bằng dung dịch NaOH dư, khối lượng dung dịch tăng thêm 40,08 gam. Tổng khối lượng của hai axit cacboxylic không no trong m gam X là

A. 18,96 gam.            B. 9,96 gam.            C. 15,36 gam.            D. 12,06 gam.

Xem giải

Câu 35: Xét sơ đồ điều chế CH4 trong phòng thí nghiệm.

21082017

Biết X là hỗn hợp chất rắn chứa 3 chất. Ba chất trong X là:

A. CaO, Ca(OH)2, CH3COONa            B. Ca(OH)2, KOH, CH3COONa

C. CaO, NaOH, CH3COONa            D. CaO, NaOH, CH3COOH

Câu 36: Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở thu được V lít khí CO2 (đktc) và a gam nước. Biểu thức liên hệ giữa m, a, V là:

A. m = 2a – V/11,2.            B. m = 2a – V/22, 4.            C. m = a – V/5, 6.            D. m = a – V/11, 2.

Xem giải

Câu 37: Các phản ứng xảy ra khi thổi từ từ CO2 đến dư vào cốc chứa dung dịch hỗn hợp NaOH, Ca(OH)2.

(1) CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

(2) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

(3) CO2 + Na2CO3 + H2O → 2NaHCO3

(4) CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

Thứ tự các phản ứng hóa học xảy ra là:

A. 2,1,3,4            B. 1,3,2,4            C. 2,1,4,3            D. 1,2,3,4

Câu 38: Hỗn hợp X chứa 5 hợp chất hữu cơ no, mạch hở, có số mol bằng nhau, (trong phân tử chỉ chứa nhóm chức –CHO hoặc –COOH hoặc cả 2). Chia X thành 4 phần bằng nhau:

– Phần 1 tác dụng vừa đủ 0,896 lít (đktc) H2 (xt: Ni, to).

– Phần 2 tác dụng vừa đủ 400 ml dung dịch NaOH 0,1M.

– Đốt cháy hoàn toàn phần 3 thu được 3,52 gam CO2.

– Phần 4 tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, đun nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 8,64.            B. 17,28.            C. 12,96.            D. 10,8.

Xem giải

Câu 39: X là hỗn hợp gồm HOOC-COOH, OHC-COOH, OHC-C≡C-CHO, OHC-C≡C-COOH; Y là axit cacboxylic no đơn chức, mạch hở. Đun nóng m gam X với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu đư ợc 23,76 gam Ag. Nếu cho m gam X tác dụng với NaHCO3 dư thì thu được 0,07 mol CO2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm m gam X và m gam Y cần 0,805 mol O2 thu được 0,785 mol CO2. Giá trị của m là:

A. 6,0.           B. 4,6.            C. 8,8.            D. 7,4.

Xem giải

Câu 40: Cho 3,48 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HCl (dư) và KNO3, thu được dung dịch X chứa m gam muối và 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2 và H2. Khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 11,4. Giá trị của m là:

A. 16,085.           B. 14,485.            C. 18,300.            D. 18,035.

Xem giải

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!