Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2018 (Phần 4)

MÃ ĐỀ 202 Các mã đề có cùng nội dung, chỉ xáo trộn câu hỏi và đáp án: 202; 210; 216; 218; 224 ⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41B 42B 43C 44D 45A 46B 47D 48D 49B 50D 51B 52D 53B 54C 55D 56A 57C 58C 59C 60D 61D 62A 63D 64A 65B 66D 67C 68B 69A 70A 71B 72A 73C 74A 75A 76C 77B 78C 79C 80C Câu 41: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br2? A. benzen.  

Xem thêm

Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2018 (Phần 3)

MÃ ĐỀ 214 Các mã đề có cùng nội dung, chỉ xáo trộn câu hỏi và đáp án: 204; 212; 214; 220; 222 ⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41D 42C 43B 44D 45B 46A 47B 48B 49D 50D 51D 52B 53B 54A 55C 56B 57D 58C 59D 60A 61C 62D 63B 64A 65A 66A 67B 68C 69C 70B 71A 72D 73A 74D 75B 76C 77A 78A 79C 80C Câu 41: Nguyên tố crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây? A. Na2Cr2O7.   

Xem thêm

Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2018 (Phần 2)

MÃ ĐỀ 203 Các mã đề có cùng nội dung, chỉ xáo trộn câu hỏi và đáp án: 203; 205; 213; 219; 221 ⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41D 42C 43A 44A 45C 46D 47A 48C 49D 50C 51D 52C 53A 54D 55B 56B 57A 58B 59B 60B 61C 62B 63C 64D 65A 66D 67B 68C 69A 70A 71A 72C 73B 74D 75B 76B 77B 78D 79B 80D Câu 41: Chất nào sau đây là muối trung hòa? A. K2HPO4.          B. NaHSO4.      

Xem thêm

Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2018 (Phần 1)

MÃ ĐỀ 209 Các mã đề có cùng nội dung, chỉ xáo trộn câu hỏi và đáp án: 201, 209, 215, 217, 223 ⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41D 42C 43C 44A 45D 46D 47B 48D 49A 50C 51A 52D 53A 54B 55B 56D 57B 58C 59C 60B 61D 62B 63B 64C 65D 66C 67C 68D 69D 70C 71D 72D 73C 74D 75B 76B 77C 78D 79B 80B Câu 41. Công thức phân tử của etanol là: A. C2H4O2          B. C2H4O        

Xem thêm

Đáp án thi THPT 2018 (Tất cả các mã đề)

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học gồm có 24 mã đề, được xáo trộn từ 4 đề gốc khác nhau. Dưới đây là đáp án 24 mã đề và lời giải chi tiết 4 mã đề gốc. Giải chi tiết: » Đề 1 gồm các mã: 201; 207; 209; 215; 217; 223 » Đề 2 gồm các mã: 203; 205; 211; 213; 219; 221 » Đề 3 gồm các mã: 204; 206; 212; 214; 220; 222 » Đề 4 gỗm các mã: 202; 208; 210; 216; 218; 224 Các đáp án: Mã đề thi: 201 41D 42D 43A 44D 45C 46C

Xem thêm

Giải đề thi thử 2018 thầy Tào Mạnh Đức (Lần 56)

⇒ Đáp án và giải chi tiết: Cuối đề Câu 1. Hợp chất hữu cơ nào sau đây trong phân tử chứa liên kết đôi C=C? A. Etan.                       B. Glixerol.                 C. Metyl axetat.          D. Etilen. Câu 2. Tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp? A. Tơ nilon-6,6.          B. Tơ lapsan.               C. Tơ olon.                  D. Tơ nilon-7 Câu 3. Dung dịch nào sau đây làm phenolphtalein đổi màu? A. Glyxin.                   B. Metylamin.             C. Axit axetic.                        D. Anilin. Câu 4. Ở điều kiện thích hợp, axit acrylic phản ứng được với tất cả các chất

Xem thêm

Thi thử THPT 2018 – Chuyên Nguyễn Quang Diêu (Lần 4)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41C 42C 43B 44C 45A 46B 47A 48A 49C 50B 51C 52D 53A 54D 55B 56D 57C 58D 59B 60D 61B 62A 63A 64A 65D 66B 67D 68D 69B 70C 71A 72B 73C 74B 75C 76D 77D 78A 79A 80C Câu 41: Hiđroxit lưỡng tính là A. Fe(OH)3.                     B. Fe(OH)2.                     C. Cr(OH)3.                     D. Cr(OH)2. Câu 42: Trong 4 kim loại dưới đây, kim loại có tính khử mạnh nhất là A. Fe.                               B. Cu.                              C. Al.                               D. Ag. Câu 43: Công thức

Xem thêm

Thi thử THPT 2018 – Chuyên SP Hà Nội (Lần 4)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41A 42A 43C 44C 45C 46A 47C 48D 49B 50D 51D 52A 53D 54D 55B 56B 57C 58C 59B 60A 61B 62A 63A 64D 65A 66D 67C 68B 69B 70C 71A 72B 73D 74C 75C 76C 77B 78B 79A 80D Câu 41. Cho 1,5 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 1,68 lít khí H2 (đktc). Khối lượng Mg trong X là. A. 0,6 gam.          B. 0,48

Xem thêm

Thi thử THPT 2018 – THPT Thị xã Quảng Trị

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết:  41D 42B 43B 44B 45D 46C 47A 48B 49C 50D 51D 52C 53D 54C 55A 56D 57D 58B 59A 60A 61B 62A 63A 64D 65D 66D 67B 68D 69C 70C 71C 72C 73B 74B 75A 76D 77D 78C 79D 80D Câu 41. Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H10O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Số công thức cấu tạo của X là A. 1.                              

Xem thêm

Thi thử THPT 2018 – Sở GD-ĐT Hải Phòng (Cụm 7)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41A 42D 43B 44B 45C 46B 47A 48A 49A 50D 51A 52C 53C 54C 55C 56A 57D 58A 59A 60B 61A 62B 63C 64A 65C 66D 67C 68B 69C 70A 71D 72A 73B 74C 75B 76B 77C 78D 79B 80C Câu 41. Cho các chất: lysin, triolein, metylamin, Gly – Ala. Số chất trong dãy tác dụng với dung dịch KOH, đun nóng là A. 3.          B. 1.           C. 2.        

Xem thêm

Thi thử THPT 2018 – Sở GD-ĐT Hưng Yên

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41B 42B 43C 44B 45A 46C 47B 48D 49C 50A 51B 52A 53B 54A 55A 56A 57D 58C 59B 60C 61A 62D 63B 64A 65B 66B 67B 68A 69D 70A 71A 72C 73D 74B 75A 76C 77B 78D 79B 80B Câu 41: Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit? A. Glucozơ.           B. Saccarozơ.           C. Xenlulozơ.           D. Amilozơ. Câu 42: Trong những năm 30 của thế kỉ XX, các nhà hóa

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 – Sở GD-ĐT Bắc Giang (Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41D 42D 43A 44A 45D 46B 47A 48D 49C 50D 51A 52C 53C 54A 55C 56C 57B 58D 59C 60B 61D 62D 63D 64B 65B 66B 67D 68C 69C 70A 71C 72D 73A 74A 75D 76C 77B 78D 79D 80B Câu 41: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh? A. H2S.          B. CH3COOH.           C. C2H5OH.           D. KNO3. Câu 42: Phương trình hóa học nào sau đây được viết

Xem thêm

Thi thử THPT 2018 – Trường THPT Cẩm Thủy 1 – (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41A 42A 43B 44D 45C 46C 47C 48A 49C 50C 51B 52A 53D 54C 55C 56D 57D 58A 59A 60B 61C 62A 63D 64D 65B 66D 67B 68A 69B 70B 71A 72A 73C 74A 75D 76B 77D 78B 79A 80B Câu 41: Cho các phát biểu sau đây: (a) Thép là hợp kim của săt với cacbon trong đó cacbon chiếm 0,01-2% khối lượng. (b) Hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol 1: 1) tan hết trong dung dịch HCl. (c)

Xem thêm

Thi thử của sở GD-ĐT Sóc Trăng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41D 42A 43D 44B 45B 46D 47D 48A 49B 50C 51C 52C 53A 54B 55C 56C 57D 58C 59D 60A 61D 62A 63B 64A 65A 66D 67B 68B 69D 70A 71B 72C 73A 74A 75B 76B 77B 78C 79A 80C Câu 41. Cho 2,0 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin phản ứng vừa đủ với 0,05 mol HCl, thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 3,425.                          B. 4,725.                          C. 2,550.                          D. 3,825. Câu 42. Chất X có

Xem thêm

Thi thử của sở GD-ĐT Hồ Chí Minh (Cụm 7)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41C 42C 43B 44C 45D 46A 47C 48A 49A 50C 51D 52C 53A 54C 55B 56B 57C 58A 59B 60A 61A 62D 63B 64C 65D 66A 67B 68B 69C 70A 71C 72A 73B 74D 75B 76A 77D 78B 79C 80A Câu 41. Tác nhân gây mưa axit là A. CO và CO2.          B. CH4 và NH3.           C. SO2 và NO2.           D. CO và CH4. Câu 42. Polime thiên nhiên X

Xem thêm

Thi thử của sở GD-ĐT Nam Định (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41D 42B 43C 44A 45B 46B 47A 48B 49C 50D 51B 52A 53D 54D 55D 56A 57D 58C 59C 60D 61B 62D 63C 64C 65A 66C 67C 68B 69B 70A 71A 72C 73C 74B 75D 76C 77A 78D 79B 80B Câu 41. Cho 7,80 gam một kim loại M (hóa trị II không đổi) phản ứng hoàn toàn với Cl2 dư thu được 16,32 gam muối clorua. Kim loại M là: A. Ca          B. Mg      

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 chuyên Quốc Học (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1D 2C 3A 4A 5C 6C 7B 8D 9B 10A 11D 12C 13A 14D 15B 16B 17A 18D 19D 20B 21D 22C 23C 24B 25A 26A 27A 28D 29B 30B 31D 32C 33D 34C 35C 36A 37B 38C 39A 40B Câu 1: Cho các phát biểu sau: (a) Khi cần một lượng nhỏ metan, người ta cho canxi cacbua tác dụng với nước. (b) Anken C4H8 có 3 đồng phân. (c) Trong các ankin, chỉ có duy nhất C2H2 cộng nước (xúc

Xem thêm

Thi thử THPT 2018 – Trường THPT Thanh Chương 1 – Nghệ An (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41C 42B 43C 44C 45A 46C 47C 48B 49D 50C 51B 52A 53D 54A 55B 56D 57B 58D 59A 60A 61A 62D 63B 64C 65A 66D 67C 68B 69A 70A 71D 72B 73D 74D 75D 76A 77D 78C 79A 80C Câu 41: Hợp chất hữu cơ có tính chất hoặc đặc điểm nào sau đây? A.  Nhất thiết phải có C và H. B.  Có nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy cao. C.  Liên kết trong hợp chất hữu cơ

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 của sở Giáo dục – Đào tạo Vĩnh Phúc (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41C 42A 43C 44C 45C 46B 47B 48B 49B 50D 51D 52D 53A 54B 55C 56B 57D 58C 59C 60C 61C 62D 63A 64B 65A 66A 67B 68D 69A 70D 71D 72D 73A 74B 75A 76C 77A 78B 79D 80A Câu 41: Cho các chất: CaC2, CH4, C2H4, C2H2, CaCO3, CO, C6H6, C2H5OH. Số chất thuộc loại hợp chất hữu cơ là A. 3.           B. 4.            C. 5.          

Xem thêm

Thi thử THPT 2018 – Sở GD-ĐT Bến Tre

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1B 2D 3B 4B 5B 6A 7C 8C 9A 10D 11D 12D 13A 14A 15C 16C 17A 18B 19D 20C 21D 22D 23C 24B 25C 26D 27C 28A 29A 30A 31A 32D 33B 34C 35D 36B 37B 38C 39A 40A Câu 1: Cho dung dịch các chất: axit acrylic, glucozơ, propan-1,2-điol, saccarozơ, etilen glicol. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường là A. 3.                                 B. 5.                                 C. 2.                                 D. 4. ⇒ Xem giải Câu 2: Hai dung dịch đều

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 của sở Giáo dục – Đào tạo Phú Thọ (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41D 42B 43B 44C 45D 46B 47B 48D 49C 50A 51A 52A 53D 54A 55D 56B 57A 58A 59C 60D 61A 62A 63D 64C 65C 66D 67A 68C 69B 70C 71B 72B 73B 74B 75C 76C 77D 78A 79D 80D Câu 41: Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tác dụng được với dung dịch nào sau đây? A. Mg(NO3)2.           B. Ca(NO3)2.           C. KNO3.           D. Cu(NO3)2. Câu 42: Chất nào

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!