[2022] Thi thử TN trường Lục Ngạn 1 – Bắc Giang (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 012 41A 42A 43C 44C 45B 46C 47A 48C 49A 50D 51A 52B 53D 54B 55D 56C 57D 58A 59B 60D 61D 62A 63D 64D 65B 66B 67C 68C 69B 70D 71B 72A 73B 74C 75B 76C 77B 78C 79D 80C (Xem giải) Câu 41. Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là A. H2NCH2COOH.       B. CH3NH2.       C. C6H5NH2.         D. C2H5OH. (Xem giải)

Xem thêm

[2022] Thi giữa kỳ I trường Bắc Đông Quan – Thái Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 011 41C 42A 43C 44D 45C 46D 47C 48A 49A 50C 51B 52D 53D 54C 55A 56B 57A 58A 59A 60D 61B 62D 63B 64A 65D 66D 67A 68D 69C 70D 71B 72B 73B 74D 75B 76C 77A 78D 79C 80B (Xem giải) Câu 41: Số đồng phân cấu tạo các este ứng với công thức phân tử C4H8O2 mà khi thủy phân trong dung dịch NaOH sinh ra natri fomat là A. 4.       B. 3.

Xem thêm

[2022] Thi định kỳ Chuyên Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 010 1A 2B 3D 4C 5A 6D 7C 8B 9C 10C 11C 12B 13B 14D 15B 16C 17A 18A 19C 20D 21D 22B 23C 24D 25D 26C 27A 28B 29C 30B 31D 32C 33D 34C 35D 36B 37A 38B 39A 40A Câu 1: Kim cương, than chì và fuleren là A. các dạng thù hình của cacbon.         B. các đồng vị của cacbon. C. các hợp chất của cacbon.       D. các đồng phân

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên Hùng Vương – Phú Thọ (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 010 1D 2B 3D 4B 5C 6D 7B 8C 9B 10C 11B 12A 13D 14D 15C 16B 17C 18C 19B 20C 21C 22B 23A 24B 25B 26A 27A 28A 29B 30A 31D 32B 33B 34D 35D 36B 37B 38A 39B 40A Câu 1: Chất nào sau đây có nhiều trong các loại quả xanh và hạt ngũ cốc A. Saccarozơ.       B. Glucozơ.       C. Xenlulozơ.       D. Tinh bột. (Xem giải) Câu

Xem thêm

[2022] Thi giữa kỳ I trường Nguyễn Khuyến – TiH – Lê Thánh Tông

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 008 1C 2A 3B 4D 5A 6B 7D 8A 9C 10D 11C 12B 13C 14A 15B 16A 17B 18C 19A 20C 21A 22C 23D 24B 25B 26D 27A 28B 29D 30B 31C 32C 33B 34B 35B 36C 37D 38A 39D 40B Câu 1. Este được tạo bởi CH3OH và CH2=CHCOOH có tên gọi là A. vinyl axetat       B. metyl propionat       C. metyl acrylat       D. etyl acrylat. Câu 2. Số nguyên

Xem thêm

[2022] Thi giữa kỳ I trường Lý Nhân Tông – Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 007 41C 42B 43B 44A 45B 46A 47C 48D 49B 50B 51C 52C 53C 54A 55D 56D 57C 58A 59A 60A 61C 62A 63A 64B 65A 66A 67D 68A 69B 70C 71B 72A 73D 74C 75A 76C 77B 78D 79A 80D Câu 41: Chất nào sau đây là aminoaxit? A. CH3COOH.       B. H2NCH2COOCH3.       C. H2NCH2COOH.       D. C2H5OH. Câu 42: Xà phòng hóa CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH đun nóng, thu

Xem thêm

[2022] Thi giữa kỳ I trường Vũ Quang – Hà Tĩnh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 006 1D 2C 3C 4C 5C 6D 7D 8D 9A 10A 11B 12C 13D 14B 15C 16C 17C 18C 19B 20D 21C 22D 23B 24D 25C 26C 27C 28D 29C 30C 31D 32B 33A 34A 35C 36A 37C 38A 39B 40A Câu 1: Aminoaxit nào sau đây có hai nhóm amino? A. Axit Glutamic.       B. Valin.       C. Alanin.         D. Lysin. (Xem giải) Câu 2: Khối lượng phân tử của axit

Xem thêm

[2022] Thi giữa kỳ I trường Giao Thủy C – Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 005 41D 42B 43C 44C 45A 46D 47B 48D 49C 50C 51B 52B 53A 54A 55C 56D 57D 58B 59B 60A 61D 62C 63C 64D 65B 66B 67D 68A 69A 70C 71A 72A 73C 74B 75B 76D 77C 78B 79A 80A Câu 41: Tinh bột và saccarozơ đều có khả năng tham gia phản ứng A. hoà tan Cu(OH)2.       B. trùng hợp.       C. tráng gương.         D. thủy phân. (Xem giải)

Xem thêm

[2022] Thi giữa kỳ I trường Lương Thế Vinh – Hà Nội (Ban A)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 004 1D 2D 3C 4B 5D 6A 7A 8C 9A 10C 11D 12B 13B 14D 15C 16C 17C 18B 19A 20A 21C 22C 23A 24D 25C 26B 27A 28B 29D 30B 31C 32C 33D 34A 35D 36B 37D 38D 39A 40A Câu 1: Este (X) được tạo thành từ axit axetic và ancol etylic có công thức phân tử là A. C4H10O2.       B. C3H6O2.       C. C2H4O2.         D. C4H8O2. Câu 2:

Xem thêm

[2022] Thi định kỳ Chuyên Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 003 1C 2B 3C 4D 5B 6D 7C 8B 9D 10D 11D 12A 13B 14A 15C 16D 17A 18A 19B 20B 21A 22A 23C 24D 25B 26B 27C 28C 29A 30C 31C 32B 33A 34A 35D 36A 37C 38D 39D 40B Câu 1: Tristearin là trieste của glixerol với A. axit panmitic.       B. axit axetic.       C. axit stearic.         D. axit oleic. (Xem giải) Câu 2: Cho khí CO (dư) đi

Xem thêm

[2022] KSCL trường Lê Văn Thịnh – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 002 1C 2B 3A 4D 5B 6A 7A 8B 9D 10D 11C 12D 13A 14B 15A 16A 17B 18B 19B 20C 21A 22C 23D 24A 25D 26B 27C 28D 29C 30C 31D 32A 33B 34A 35C 36D 37D 38C 39C 40B Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một? A. CH3CH2NHCH3.       B. CH3NHCH3.       C. CH3NH2.         D. (CH3)3N. Câu 2: Chất nào sau đây là amin? A. C2H5OH.

Xem thêm

Mục lục: Thi THPT 2022

»» THI THPT 2022 CỦA CÁC SỞ, CÁC TRƯỜNG TRÊN TOÀN QUỐC «« » Bấm vào tên trường để xem Đề thi – Đáp án – Giải chi tiết. » Bấm vào tỉnh sẽ mở ra tất cả các đề thi thuộc tỉnh đó. » Tuyển tập đề thi các năm: [2016]–[2017]–[2018]–[2019]–[2020]–[2021]–[Bộ Giáo dục] » Tuyển tập đề thi HSG Hóa 12 STT Ngày Trường Tỉnh 013 012 16/11 THPT Lục Ngạn 1 (Lần 1) Bắc Giang 011 10/11 THPT Bắc Đông Quan (Giữa kỳ 1) Thái Bình 010 07/11 Chuyên Bắc Ninh (Định kỳ lần 1) Bắc Ninh 009

Xem thêm

[2022] KSCL trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 001 1D 2C 3D 4B 5D 6A 7C 8A 9C 10B 11A 12A 13C 14C 15B 16B 17C 18B 19B 20D 21A 22A 23C 24C 25D 26D 27D 28A 29D 30B 31D 32B 33D 34A 35D 36A 37A 38C 39B 40C (Xem giải) Câu 1: Để làm sạch etilen có lẫn axetilen, ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch nào sau đây A. Dung dịch brom dư.       B. Dung dịch KMnO4 dư. C. Dung dịch

Xem thêm

[2021] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 1 – Đợt 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Mã đề 223. Các mã đề khác có cùng nội dung: 207; 209; 215; 217; 223 41D 42A 43B 44B 45A 46A 47A 48B 49A 50D 51A 52C 53B 54B 55D 56B 57D 58D 59D 60C 61A 62C 63D 64A 65C 66B 67D 68C 69A 70C 71C 72A 73B 74C 75A 76B 77A 78B 79C 80C Câu 41: Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn? A. Na.       B. Fe.       C. Al.  

Xem thêm

[2021] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 2 – Đợt 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Mã đề 202. Các mã đề khác có cùng nội dung: 208; 210; 216; 218; 224 41B 42A 43A 44D 45C 46B 47B 48C 49C 50C 51A 52B 53D 54D 55C 56B 57C 58B 59D 60D 61C 62C 63B 64D 65B 66A 67B 68A 69B 70C 71A 72A 73B 74A 75D 76A 77D 78B 79D 80A Câu 41: Crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây? A. CrO.       B. K2Cr2O7.       C. KCrO2.   

Xem thêm

[2021] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 1 – Đợt 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Mã đề 201. Các mã đề khác có cùng nội dung: 207; 209; 215; 217; 223 41D 42A 43B 44C 45B 46B 47A 48C 49B 50D 51C 52A 53A 54B 55B 56A 57D 58D 59C 60D 61C 62D 63C 64D 65A 66D 67A 68A 69B 70C 71A 72B 73C 74C 75B 76D 77C 78B 79C 80A Câu 41: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? A. Na2O.       B. KOH.       C. H2SO4.         D. Al2O3.

Xem thêm

[2021] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 4 – Đợt 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Mã đề: 206. Các mã đề khác có cùng nội dung: 204; 212; 214; 220; 222 41B 42C 43C 44A 45D 46B 47D 48A 49A 50B 51C 52C 53B 54A 55B 56B 57C 58A 59C 60C 61C 62D 63D 64C 65D 66A 67B 68D 69C 70D 71B 72B 73B 74D 75D 76D 77A 78A 79B 80D Câu 41: Sắt (III) hiđroxit là chất rắn màu nâu đỏ. Công thức của sắt(III) hidroxit là A. Fe(OH)2.       B. Fe(OH)3.      

Xem thêm

[2021] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 3 – Đợt 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Mã đề: 205. Các mã đề khác có cùng nội dung: 203; 211; 213; 219; 221 41A 42B 43C 44C 45B 46C 47C 48B 49D 50B 51A 52C 53D 54A 55B 56C 57C 58B 59D 60B 61C 62B 63A 64C 65D 66B 67A 68A 69B 70A 71B 72B 73C 74A 75A 76B 77A 78B 79A 80C Câu 41: Số nguyên tử cacbon trong phân tử axit stearic là A. 18.       B. 15.       C. 19.      

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Hậu Lộc 1 – Thanh Hóa (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43A 44D 45C 46A 47B 48D 49B 50B 51D 52B 53A 54B 55D 56D 57C 58C 59A 60C 61A 62D 63C 64D 65B 66B 67C 68A 69A 70C 71C 72B 73C 74C 75B 76D 77D 78D 79B 80C Câu 41: Sắt khi tác dụng với hóa chất nào sau đây, thu được sản phẩm là hợp chất sắt(III)? A. Dung dịch H2SO4 loãng.         B. Dung dịch HCl. C. Bột lưu huỳnh.       D. Khí clo.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Nguyễn Văn Cừ – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2A 3B 4C 5A 6D 7A 8A 9C 10D 11B 12A 13A 14D 15A 16A 17C 18B 19A 20A 21D 22A 23C 24B 25B 26D 27A 28D 29B 30A 31D 32B 33C 34B 35B 36A 37D 38B 39A 40C Câu 1: Thủy phân este CH3CH2COOCH3, thu được ancol có công thức là A. CH3OH.       B. C3H7OH.       C. C2H5OH.       D. C3H5OH. Câu 2: Chất nào sau đây là axit béo ? A. Axit

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Lê Hồng Phong – Hải Phòng (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43A 44A 45A 46A 47C 48C 49B 50B 51C 52D 53D 54C 55C 56C 57B 58C 59D 60B 61A 62C 63A 64B 65A 66B 67C 68C 69D 70B 71A 72C 73B 74C 75D 76B 77C 78A 79B 80D Câu 41: Loại than có khả năng hấp phụ mạnh, được dùng nhiều trong mặt nạ phòng độc, trong công nghiệp hoá chất và trong y học gọi là A. than cốc.       B. than chì.       C.

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!