[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43C 44B 45C 46A 47C 48D 49B 50A 51D 52C 53B 54D 55D 56C 57C 58C 59A 60B 61D 62D 63B 64C 65D 66B 67C 68D 69D 70A 71A 72A 73C 74B 75A 76B 77A 78B 79A 80C Câu 41: Vinyl axetat là chất nào sau đây A. CH3COOC2H5       B. HCOOCH=CH2       C. CH2=CHCOOCH3       D. CH3COOCH=CH2 Câu 42: Công thức tổng quát của chất béo là: A. (RCOO)3C2H5       B. (RCOO)3C3H5       C.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Vĩnh Phúc (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43A 44B 45B 46D 47B 48B 49A 50C 51A 52D 53D 54C 55C 56D 57D 58B 59C 60C 61A 62A 63C 64C 65D 66C 67C 68D 69B 70A 71B 72B 73A 74A 75D 76A 77B 78C 79D 80A (Xem giải) Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá

Xem thêm

[2019] Khảo sát chất lượng THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3D 4C 5A 6A 7B 8C 9C 10B 11D 12A 13B 14C 15D 16D 17B 18D 19D 20C 21A 22D 23D 24B 25D 26C 27A 28C 29B 30C 31C 32A 33A 34A 35C 36B 37A 38B 39D 40A Câu 1: Các este thường có mùi thơm đặc trưng, isoamyl axetat có mùi thơm của loại hoa (quả) nào sau đây? A. Hoa nhài.       B. Chuối chín.       C. Dứa chín.         D. Hoa hồng. Câu 2: Chất nào

Xem thêm

[2019] Đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia (Bộ GDĐT)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43C 44B 45A 46A 47B 48B 49A 50D 51D 52C 53B 54C 55A 56A 57A 58C 59B 60A 61D 62C 63B 64D 65C 66A 67B 68B 69C 70C 71C 72A 73D 74D 75A 76B 77D 78C 79D 80B Câu 41: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng? A. Zn.       B. Hg.       C. Ag.       D. Cu. Câu 42: Kim loại nào sau đây

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2019 trường chuyên Bắc Ninh – Lần 2

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3B 4C 5A 6A 7D 8C 9B 10B 11C 12B 13A 14B 15B 16C 17D 18B 19A 20C 21C 22A 23A 24C 25D 26D 27D 28A 29D 30D 31B 32A 33B 34B 35A 36A 37A 38B 39B 40B Câu 1: Chất nào sau đây có trong thành phần của bột nở? A. KOH       B. NaOH       C. Na2CO3        D. NaHCO3 Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng? A.

Xem thêm

[2019] Khảo sát chất lượng THPT Đội Cấn – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43C 44D 45B 46C 47D 48B 49D 50C 51A 52C 53B 54C 55A 56A 57A 58B 59B 60C 61D 62B 63C 64A 65A 66D 67A 68B 69A 70C 71D 72D 73D 74D 75C 76C 77C 78D 79C 80A (Xem giải) Câu 41: Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Tĩnh Gia 2 – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1B 2D 3A 4C 5B 6D 7A 8C 9A 10B 11D 12D 13B 14A 15C 16A 17C 18D 19D 20D 21D 22A 23C 24D 25B 26C 27B 28C 29A 30C 31B 32B 33D 34D 35B 36B 37A 38A 39A 40B (Xem giải) Câu 1: Khử glucozơ bằng hidro để tạo sobitol. Lượng glucozơ dùng để tạo ra 2,73 gam sobitol với hiệu suất 75% là A. 2,25 gam.       B. 3,6 gam.       C. 22,5 gam.       D. 14,4 gam. (Xem

Xem thêm

[2019] Khảo sát chất lượng THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3C 4C 5A 6D 7C 8B 9C 10C 11B 12B 13A 14C 15C 16D 17A 18C 19C 20A 21C 22A 23B 24D 25C 26B 27A 28C 29B 30A 31C 32C 33D 34B 35C 36B 37A 38B 39D 40A Câu 1: Chất khí nào sau đây là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng mưa axit? A. CO2.          B. N2.          C. O2.         D. SO2. (Xem giải) Câu 2: Hòa tan 104,25 gam hỗn hợp NaCl

Xem thêm

Kiểm tra định kỳ Hóa 12 THPT Nguyễn Khuyến (18-11-2018)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3A 4D 5B 6B 7B 8A 9C 10B 11D 12C 13D 14B 15B 16C 17A 18C 19B 20D 21D 22A 23A 24C 25C 26A 27C 28D 29D 30B 31D 32B 33A 34A 35C 36C 37D 38A 39D 40C (Xem giải) Câu 1: Cho các kim loại: Cu, Zn, Ag, Na, Al. Số kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là A. 4.         B. 3.         C. 1.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GDĐT Ninh Bình

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3D 4A 5C 6D 7D 8D 9B 10A 11C 12D 13B 14B 15C 16B 17C 18D 19A 20A 21D 22C 23A 24B 25B 26B 27C 28B 29D 30A 31D 32D 33C 34A 35D 36D 37A 38B 39C 40D Câu 1. Axetilen (C2H2) thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây? A. Aren.       B. Anken.       C. Ankin.         D. Ankan. Câu 2. Thủy ngân rất độc, dễ bay hơi. Khi nhiệt

Xem thêm

[2018 – 2019] Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định: Kiểm tra giữa kỳ 1

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43B 44B 45D 46C 47D 48A 49B 50C 51D 52C 53C 54B 55C 56B 57D 58D 59D 60A 61B 62B 63A 64B 65A 66B 67A 68C 69D 70A 71D 72C 73D 74B 75A 76C 77C 78C 79A 80A Câu 41: Hợp chất nào sau đây được hình thành bởi liên kết ion? A. NaCl.          B. H2O.          C. CH4.          D. SO2. Câu 42: Trong phân tử

Xem thêm

Kiểm tra định kỳ Hóa 12 THPT Nguyễn Khuyến (04-11-2018)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3A 4D 5D 6B 7B 8C 9C 10A 11B 12C 13D 14C 15B 16C 17C 18B 19D 20A 21D 22C 23C 24B 25C 26D 27D 28B 29A 30A 31A 32D 33B 34A 35B 36C 37D 38A 39C 40B (Xem giải) Câu 1: Cho 0,01 mol hỗn hợp gồm glucozơ và saccarozơ (tỉ lệ mol 1 : 1) tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được tối đa m gam Ag. Giá trị của

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1A 2B 3B 4A 5A 6C 7C 8C 9D 10C 11D 12B 13A 14B 15C 16D 17B 18D 19D 20D 21C 22C 23B 24A 25D 26B 27A 28D 29A 30D 31B 32C 33A 34D 35B 36A 37B 38A 39C 40A Câu 1: Este Vinyl axetat có công thức là A. CH3COOCH=CH2.      B. CH3COOC2H5.      C. CH2=CHCOOCH3.      D. C2H5COOCH3. Câu 2: Dãy các chất đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit là A. saccarozơ, mantozơ, glucozơ.         

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1C 2A 3B 4B 5A 6D 7B 8B 9D 10C 11A 12D 13B 14A 15C 16D 17C 18C 19D 20C 21D 22C 23D 24B 25D 26B 27A 28A 29A 30B 31B 32A 33C 34B 35B 36D 37C 38D 39A 40A (Xem giải) Câu 1: Cho 2 hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2. Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z, còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. Các chất Z

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3B 4C 5A 6C 7A 8B 9D 10B 11A 12B 13B 14D 15B 16A 17A 18C 19C 20C 21C 22D 23D 24D 25C 26A 27C 28A 29D 30D 31D 32B 33D 34C 35A 36B 37A 38D 39D 40A Câu 1: Cho 1 nguyên tử của nguyên tố X, có cấu hình e lớp ngoài cùng là 4s1. Nguyên tố này ở nhóm nào trong bảng tuần hoàn, biết chúng có tổng e trên các phân lớp d là 5. A. IA.        

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2019 trường Lê Duẩn

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3D 4A 5B 6B 7D 8B 9B 10A 11B 12D 13C 14C 15D 16C 17D 18D 19B 20A 21C 22B 23D 24D 25C 26D 27B 28A 29A 30B 31A 32C 33B 34A 35D 36A 37A 38A 39B 40D Câu 1: Dãy gồm các chất đều không tham gia phản ứng tráng bạc là: A. saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ.          B. fructozơ, tinh bột, anđehit fomic. C. anđehit axetic, fructozơ, xenlulozơ.        

Xem thêm

Kiểm tra định kỳ Hóa 12 THPT Nguyễn Khuyến (16-09-2018)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3C 4D 5D 6C 7B 8C 9A 10C 11C 12C 13B 14C 15A 16A 17B 18B 19A 20C 21B 22C 23A 24C 25D 26C 27B 28D 29D 30B 31C 32B 33D 34A 35B 36D 37B 38D 39C 40A Câu 1. Este HCOOCH=CH2 không phản ứng với A. Dung dịch AgNO3/NH3.         B. Na kim loại. C. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, t°).         D. Nước Brom. (Xem giải) Câu 2. Hỗn

Xem thêm

Kiểm tra định kỳ Hóa 12 THPT Nguyễn Khuyến (07-10-2018)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2A 3C 4C 5B 6D 7B 8A 9D 10C 11D 12C 13A 14D 15C 16A 17D 18A 19D 20B 21C 22C 23B 24A 25A 26C 27C 28A 29D 30A 31D 32D 33D 34A 35C 36B 37C 38A 39B 40B Câu 1. Dung dịch chất X tác dụng với nước brom và làm đổi màu quỳ tím. Vậy X là A. axit axetic.         B. phenol.         C. vinyl axetat.      

Xem thêm

[2019] Khảo sát chất lượng THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41D 42C 43A 44B 45B 46D 47B 48A 49B 50A 51D 52B 53D 54A 55B 56C 57A 58D 59D 60B 61A 62B 63C 64B 65C 66C 67C 68A 69A 70A 71C 72C 73D 74D 75D 76D 77B 78A 79C 80C (Xem giải) Câu 41: Cho 20 gam hỗn hợp gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch chứa 31,68 gam hỗn hợp muối. Giá trị của

Xem thêm

Kiểm tra định kỳ Hóa 12 THPT Nguyễn Khuyến (23-09-2018)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3D 4B 5B 6A 7A 8B 9C 10C 11C 12D 13B 14B 15A 16B 17A 18C 19C 20B 21D 22B 23D 24C 25C 26A 27A 28D 29B 30D 31C 32C 33A 34A 35D 36B 37D 38D 39C 40C Câu 1. Thủy phân chất nào sau đây thu được ancol? A. Vinyl fomat.          B. Tripanmitin.          C. Phenyl axetat.          D. Xenlulozơ. Câu 2. Chất nào sau đây

Xem thêm

[2019] Đề kiểm tra kiến thức – Mã đề 002 – Tào Mạnh Đức

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3A 4B 5B 6D 7D 8B 9A 10C 11D 12B 13D 14A 15A 16C 17A 18B 19B 20B 21B 22D 23B 24B 25D 26D 27C 28B 29A 30B 31B 32B 33B 34A 35B 36A 37A 38B 39D 40B Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit? A. Glucozơ.          B. Amilozơ.          C. Saccarozơ.          D. Xenlulozơ. Câu 2: Dung dịch nào sau đây làm quì tím

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!