[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Trần Nguyên Hãn – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3A 4A 5D 6C 7D 8A 9B 10A 11B 12D 13A 14C 15B 16C 17D 18B 19C 20D 21B 22D 23B 24C 25B 26A 27D 28A 29B 30C 31B 32C 33C 34A 35D 36A 37C 38C 39D 40D Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh? A. H2O.         B. NaCl.         C. CH3COOH.          D. C2H5OH. Câu 2: Nước thải công nghiệp thường chứa các ion kim loại nặng như Hg2+,

Xem thêm

Kiểm tra định kỳ Hóa 12 THPT Nguyễn Khuyến (27-01-2019)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3D 4B 5C 6C 7A 8A 9A 10A 11B 12C 13B 14B 15C 16C 17C 18D 19A 20D 21C 22D 23D 24B 25C 26A 27C 28B 29A 30D 31D 32B 33B 34D 35A 36D 37C 38A 39A 40B Câu 1. Phương trình phản ứng nào sau đây đúng? A. 2Na + CuSO4 → Na2SO4 + Cu B. 3Ca(HCO3)2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6NaHCO3 C. BaSO4 + 2HCl → BaCl2 + H2SO4 D. Al + H2O + NaOH → Al(OH)3 Câu 2. Cho các kim loại sau: Na, K,

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Lý Tự Trọng – Nam Định (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43D 44A 45A 46D 47A 48C 49B 50A 51B 52C 53D 54D 55D 56D 57B 58C 59C 60B 61B 62A 63B 64A 65A 66A 67A 68C 69D 70A 71B 72A 73B 74C 75A 76A 77D 78B 79C 80C (Xem giải) Câu 41: Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Nhúng thanh nhôm nguyên chất vào dung dịch FeCl3. (b) Để miếng tôn (sắt tráng kẽm) trong không khí ẩm. (c) Cho một đoạn thép (hợp kim sắt và cacbon) ra ngoài không khí ẩm. (d)

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Hưng Yên (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3D 4B 5A 6C 7D 8A 9D 10AB 11B 12C 13A 14D 15B 16C 17C 18B 19B 20C 21C 22D 23A 24D 25B 26D 27A 28B 29A 30C 31A 32A 33C 34D 35D 36A 37B 38B 39A 40A Câu 1. Kim loại Fe bị thụ động bởi dung dịch A. HCl đặc, nguội.       B. H2SO4 loãng.       C. HCl loãng.          D. HNO3 đặc, nguội. (Xem giải) Câu 2. Cho 26,8 gam hỗn hợp KHCO3 và NaHCO3

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia Liên trường – Nghệ An (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43A 44B 45D 46A 47A 48C 49B 50D 51A 52A 53D 54C 55B 56A 57C 58B 59B 60A 61D 62A 63D 64C 65A 66C 67A 68B 69C 70A 71A 72C 73B 74A 75A 76C 77B 78B 79A 80D Câu 41. Kim loại nào sau đây không tan được trong dung dịch HCl? A. Zn.       B. Al.       C. Ag.         D. Fe. Câu 42. Chất nào sau đây không phải là chất lưỡng tính? A. Cu(OH)2.    

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Thanh Bình 2 – Đồng Tháp (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3B 4A 5B 6A 7B 8D 9A 10A 11D 12B 13A 14C 15D 16C 17B 18D 19D 20D 21B 22D 23D 24A 25C 26A 27B 28A 29C 30C 31C 32C 33B 34B 35A 36A 37A 38C 39D 40D Câu 1: Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác theo hình vẽ bên. Khí X được tạo ra từ phản ứng hóa học nào sau đây? A. 3Cu + 8HNO3 (loãng) → 3Cu(NO3)2 + 2NO (k) + 4H2O. B.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3C 4C 5A 6A 7D 8A 9B 10D 11C 12D 13B 14A 15D 16C 17A 18C 19D 20C 21A 22C 23A 24D 25B 26D 27A 28B 29B 30D 31B 32D 33D 34C 35C 36A 37B 38B 39C 40B (Xem giải) Câu 1: Cho các phát biểu sau: 1, Trong dãy các kim loại Al, Cu, Au thì Cu là kim loại có tính dẫn điện tốt nhất. 2, So với các phi kim cùng chu kỳ, các kim loại thường có bán kính nguyên tử

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Đại Từ – Thái Nguyên (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43D 44D 45A 46A 47B 48B 49A 50D 51A 52D 53B 54A 55D 56A 57A 58A 59C 60C 61D 62B 63B 64C 65D 66D 67 68A 69A 70A 71A 72B 73D 74A 75A 76B 77B 78C 79B 80B Câu 41: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất? A. Zn.          B. Hg.          C. Ag.          D. Cu. Câu 42: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Thanh Oai A – Hà Nội (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43D 44A 45C 46D 47C 48A 49D 50B 51B 52A 53C 54B 55B 56A 57D 58D 59A 60C 61D 62C 63A 64A 65C 66D 67A 68C 69C 70B 71B 72D 73C 74B 75B 76C 77A 78C 79A 80B Câu 41: Dung dịch nào có pH < 7? A. Dung dịch nước đường.         B. Dung dịch nước cốt chanh. C. Dung dịch nước muối ăn.         D. Dung dịch nước vôi trong. (Xem giải) Câu 42: Ở gần các

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Gia Định – Hồ Chí Minh (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43C 44A 45D 46A 47C 48B 49C 50B 51A 52B 53D 54B 55C 56D 57C 58D 59C 60A 61C 62B 63D 64A 65D 66A 67C 68C 69B 70D 71D 72D 73B 74C 75B 76A 77C 78A 79A 80A (Xem giải) Câu 41. Cho một mẫu Zn vào 200 ml dung dịch CuSO4 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp kim loại. Khối lượng kim loại sau phản ứng giảm bao nhiêu gam so với mẫu Zn ban đầu? A.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Sào Nam – Quảng Nam (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43D 44D 45B 46A 47C 48B 49D 50C 51A 52C 53A 54D 55A 56B 57B 58C 59B 60D 61A 62D 63A 64C 65C 66D 67D 68B 69A 70A 71B 72D 73C 74D 75 76D 77D 78D 79A 80C Câu 41: Để trung hòa 4,5 gam một amin đơn chức X cần dùng vừa đủ 100 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là A. C2H7N.          B. C2H5N.          C. CH5N.         

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Thái Phiên – Hải Phòng (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43C 44C 45D 46A 47D 48A 49D 50A 51B 52B 53D 54D 55D 56A 57B 58B 59C 60D 61C 62A 63B 64C 65D 66D 67B 68B 69C 70A 71A 72B 73A 74C 75B 76A 77B 78C 79D 80D Câu 41: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit? A. Tinh bột.         B. Xenlulozơ.         C. Saccarozơ.         D. Glucozơ. Câu 42: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất? A. Ag.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Quốc học – Huế (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3C 4D 5A 6A 7B 8A 9D 10A 11D 12A 13C 14C 15B 16A 17C 18B 19A 20D 21C 22D 23B 24A 25A 26B 27D 28C 29C 30D 31A 32D 33A 34B 35D 36B 37A 38C 39C 40A Câu 1: Este nào sau đây phản ứng với dung dịch KOH theo tỉ lệ nEste : nKOH = 1 : 2? A. Metyl axetat       B. Benzyl axetat       C. Phenyl axetat       D. Etyl axetat (Xem giải) Câu 2:

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Hoàng Văn Thụ – Hòa Bình (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3B 4B 5D 6A 7A 8C 9C 10B 11C 12C 13B 14C 15B 16C 17B 18B 19B 20A 21A 22D 23A 24D 25B 26A 27C 28D 29A 30B 31A 32D 33B 34C 35A 36B 37C 38B 39A 40C Câu 1: Một mẫu nước cứng chứa các ion: Mg2+; Ca2+; Cl-; SO42-. Chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là: A. Na3PO4.         B. Ca(OH)2.         C. BaCl2.          D. NaHCO3. Câu 2: Cho

Xem thêm

[2019] Đề tập huấn thi THPT Quốc gia – Sở GDĐT Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43C 44B 45D 46C 47A 48D 49B 50D 51D 52B 53C 54C 55D 56B 57D 58D 59B 60A 61B 62B 63B 64C 65C 66A 67D 68C 69D 70B 71C 72C 73D 74C 75C 76B 77C 78B 79B 80D Câu 41. Chất X ở điều kiện thường là chất khí, có mùi khai, xốc và tan tốt trong nước. X là A. N2.         B. H2S.         C. NH3.          D. SO2. (Xem giải) Câu 42. Bộ

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên Lê Thánh Tông – Quảng Nam (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43A 44A 45C 46B 47A 48C 49C 50D 51B 52A 53A 54B 55C 56B 57D 58D 59C 60D 61D 62B 63B 64B 65C 66D 67D 68D 69D 70A 71B 72B 73C 74B 75B 76B 77B 78A 79D 80C (Xem giải) Câu 41. Trung hòa 11,8 gam một amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là A. C3H9N.         B. CH5N.         C. C2H5N.          D. C3H7NH2. Câu

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên Thái Nguyên (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43C 44B 45D 46C 47B 48C 49B 50A 51A 52B 53D 54D 55A 56A 57C 58A 59B 60D 61C 62D 63B 64C 65B 66B 67C 68D 69D 70D 71A 72D 73B 74A 75D 76A 77C 78C 79C 80B Câu 41. Kim loại nào sau đây có độ cứng cao nhất? A. Ag.          B. Al.          C. Cr.          D. Fe. Câu 42. Tên gọi của C2H5NH2 là A. etylamin.          B. metylamin.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên ĐHSP Hà Nội (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43D 44B 45C 46A 47B 48C 49B 50D 51D 52C 53B 54B 55A 56A 57A 58D 59D 60C 61C 62A 63A 64C 65C 66D 67C 68D 69C 70D 71B 72A 73D 74B 75A 76B 77D 78B 79C 80B Câu 41. Trong các kim loại Al, Mg, Fe và Cu, kim loại có tính khử mạnh nhất là A. Mg.         B. Al.         C. Cu.          D. Fe. Câu 42. Chất nào sau đây là muối

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia hội 8 trường chuyên (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3B 4C 5D 6A 7B 8D 9D 10B 11A 12C 13B 14A 15A 16A 17B 18D 19D 20C 21B 22B 23A 24D 25D 26A 27C 28C 29D 30C 31D 32A 33C 34D 35A 36C 37B 38C 39B 40B Câu 1. Chất được dùng nhiều làm màng mỏng, vật liệu cách điện, bình chứa là A. Polietilen.         B. Poli(vinyl clorua).         C. nilon-6,6.         D. Cao su thiên nhiên. Câu 2. Thủy phân peptit Gly-Ala-Phe-Gly-Ala-Val thu

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên Long An (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43D 44B 45D 46D 47D 48B 49D 50A 51B 52C 53C 54A 55C 56A 57D 58C 59B 60D 61A 62B 63D 64A 65C 66B 67B 68D 69C 70A 71A 72D 73D 74D 75C 76B 77D 78D 79A 80B Câu 41. Để khắc chữ lên thủy tinh người ta dựa vào phản ứng nào sau đây? A. SiO2 + 2Mg → 2MgO + Si.          B. SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O. C. SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O.         D.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3A 4A 5D 6B 7C 8B 9B 10A 11D 12A 13C 14D 15A 16B 17C 18C 19B 20C 21D 22B 23A 24A 25A 26C 27C 28A 29C 30C 31B 32B 33D 34A 35D 36D 37D 38B 39D 40C Câu 1: Cacbohiđrat X dễ tan trong nước ở nhiệt độ thường. Dung dịch X không có phản ứng tráng bạc. Đun X với dung dịch HCl một thời gian, trung hòa axit dư, thu được dung dịch Y có phản ứng tráng bạc. Cacbohiđrat X là

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!