[2020] KSCL đầu năm Hóa 12 – Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3B 4D 5A 6B 7C 8D 9B 10C 11A 12B 13B 14B 15D 16D 17C 18B 19B 20C 21D 22B 23A 24C 25C 26A 27D 28D 29C 30A 31A 32B 33A 34C 35D 36A 37A 38C 39A 40C Câu 1. Glixerol có công là: A. C2H5OH.       B. C2H4(OH)2.       C. CH3OH.       D. C3H5(OH)3. Câu 2. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh? A. C2H5OH.       B.

Xem thêm

[2020] KSCL trường THPT Nguyễn Khuyến (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3C 4C 5B 6D 7A 8A 9A 10D 11D 12B 13D 14B 15A 16C 17B 18D 19D 20D 21B 22C 23C 24A 25C 26C 27A 28D 29B 30C 31C 32D 33B 34B 35A 36B 37D 38A 39A 40A (Xem giải) Câu 1: Glucozơ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào sau đây: A. AgNO3/NH3, t°.          B. H2/Ni, t°. C. dung dịch Br2.         D. Cu(OH)2 nhiệt độ thường.

Xem thêm

[2020] KSCL đầu năm Hóa 12 – Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3B 4C 5B 6D 7C 8B 9D 10A 11D 12C 13D 14A 15B 16D 17D 18A 19B 20D 21B 22D 23B 24C 25B 26C 27D 28B 29A 30D 31D 32D 33B 34D 35C 36C 37B 38A 39D 40B Câu 1. Nhỏ dung dịch I2 vào hồ tinh bột thu được hỗn hợp có màu A. hồng nhạt.          B. nâu đỏ.          C. xanh tím.          D. xanh lam. Câu

Xem thêm

[2020] KSCL đầu năm Hóa 12 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3C 4C 5D 6C 7A 8A 9C 10B 11A 12C 13B 14A 15C 16D 17B 18D 19D 20C 21A 22D 23B 24A 25B 26C 27B 28A 29C 30C 31D 32A 33B 34A 35D 36B 37D 38D 39D 40B (Xem giải) Câu 1: Số đồng phân chứa vòng benzen, có công thức phân tử C7H8O, phản ứng được với Na là A. 4       B. 5       C. 3       D. 2 (Xem giải)

Xem thêm

[2020] KSCL đầu năm Hóa 12 – THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3A 4D 5B 6D 7C 8C 9D 10C 11B 12A 13C 14C 15A 16B 17A 18C 19B 20B 21A 22D 23B 24B 25D 26A 27A 28D 29C 30A 31C 32B 33B 34A 35A 36D 37C 38D 39B 40D (Xem giải) Câu 1: Có bao nhiêu hợp chất hữu cơ C7H8O vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với NaOH? A. 1.       B. 4.       C. 2.         D. 3. (Xem giải)

Xem thêm

[2020] Ôn tập đầu năm Hóa 12 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Đề 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3C 4B 5D 6D 7A 8D 9C 10C 11C 12A 13B 14D 15A 16B 17B 18C 19B 20D 21B 22C 23D 24A 25B 26A 27B 28C 29A 30C 31B 32D 33C 34A 35A 36C 37D 38A 39A 40B (Xem giải) Câu 1: Cho dãy các chất: etan, etanol, etanal, axit etanoic. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất trong dãy là A. etan.       B. etanal.       C. axit etanoic.       D. etanol.

Xem thêm

[2020] Ôn tập đầu năm Hóa 12 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Đề 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3A 4A 5D 6C 7D 8A 9C 10C 11D 12B 13B 14D 15A 16B 17B 18A 19B 20B 21A 22A 23D 24A 25B 26D 27C 28A 29C 30B 31B 32D 33B 34D 35A 36A 37C 38C 39A 40C (Xem giải) Câu 1: Cho hỗn hợp X gồm 0,4 mol etanol, 0,6 mol etylen glicol, 0,8 mol glixerol tác dụng hết với Na dư thu được V lít khí ở đkc. Giá trị của V là A. 67,2.    

Xem thêm

Mục lục: Thi THPT 2020

»» THI THPT 2020 CỦA CÁC SỞ, CÁC TRƯỜNG TRÊN TOÀN QUỐC «« » Bấm vào tên trường để xem Đề thi – Đáp án – Giải chi tiết. » Bấm vào phòng thi để tham gia thi online. » Bấm vào tỉnh sẽ mở ra tất cả các đề thi thuộc tỉnh đó. » Quy ước màu sắc cột STT: Ôn tập đầu năm – Khảo sát chất lượng – Thi THPT [Luyện thi lý thuyết] STT NGÀY TRƯỜNG TỈNH THI ONLINE 008 09/09/2019 THPT Chuyên Hùng Vương Phú Thọ Vào phòng thi 007 08/09/2019 THPT Nguyễn Khuyến (Lần

Xem thêm

[2020] Ôn tập đầu năm Hóa 12 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Đề 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3A 4D 5C 6D 7D 8C 9B 10D 11A 12D 13D 14A 15D 16C 17C 18A 19D 20D 21B 22C 23B 24C 25D 26B 27C 28A 29C 30C 31A 32B 33B 34D 35A 36D 37C 38C 39B 40B (Xem giải) Câu 1: Trong công nghiệp, axeton được điều chế từ A. cumen.         B. xiclopropan.         C. propan-1-ol.         D. propan-2-ol. (Xem giải) Câu 2: Một số vùng đất canh

Xem thêm

Thi THPT Quốc gia 2019 (Đề 2)

⇒ Mã đề: 218. Các mã đề khác có cùng nội dung: 202; 208; 210; 216; 218; 224 ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43D 44B 45B 46C 47A 48D 49C 50A 51B 52D 53C 54B 55A 56D 57D 58B 59C 60A 61A 62B 63D 64D 65A 66B 67D 68D 69B 70C 71A 72C 73D 74A 75A 76C 77B 78C 79C 80C Câu 41. Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit? A. Saccarozơ.          B. Xenlulozơ.        

Xem thêm

Thi THPT Quốc gia 2019 (Đề 1)

⇒ Mã đề: 217. Các mã đề khác có cùng nội dung: 201; 207; 209; 215; 217; 223 ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43D 44B 45C 46D 47C 48A 49B 50B 51A 52D 53A 54D 55A 56A 57C 58A 59C 60B 61A 62C 63D 64A 65C 66D 67C 68B 69D 70D 71C 72A 73B 74D 75B 76D 77C 78A 79D 80D Câu 41: Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím? A. NaOH.       B. H2NCH2COOH.    

Xem thêm

Thi THPT Quốc gia 2019 (Đề 3)

⇒ Mã đề: 203. Các mã đề khác có cùng nội dung: 203; 205; 211; 213; 219; 221 ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43A 44A 45C 46A 47D 48D 49C 50D 51D 52A 53B 54C 55C 56C 57A 58B 59C 60C 61D 62A 63A 64A 65C 66D 67A 68C 69C 70B 71D 72C 73B 74A 75C 76D 77C 78B 79D 80D Câu 41: Kim loại nào sau đây không tan được trong H2SO4 loãng? A. Cu.       B. Al.  

Xem thêm

Thi THPT Quốc gia 2019 (Đề 4)

⇒ Mã đề: 204. Các mã đề khác có cùng nội dung: 204; 206; 212; 214; 220; 222 ⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43C 44D 45C 46B 47C 48B 49C 50B 51A 52C 53A 54C 55B 56C 57D 58B 59A 60C 61A 62D 63A 64D 65A 66B 67B 68D 69D 70B 71B 72D 73B 74A 75C 76C 77B 78D 79A 80D Câu 41. Ở điều kiện thường, crôm tác dụng với phi kim nào sau đây? A. Flo.       B.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Đào Duy Từ – Hà Nội (Lần 6)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3C 4A 5B 6B 7B 8C 9B 10A 11D 12D 13A 14D 15A 16B 17B 18A 19D 20C 21C 22C 23A 24D 25A 26B 27C 28D 29C 30A 31D 32B 33A 34D 35C 36D 37B 38D 39A 40C (Xem giải) Câu 1: Cho các chất sau: CrO3, Fe, Al(OH)3, Zn. Số chất tan được trong dung dịch NaOH là. A. 1.          B. 2.          C. 3.          D. 4.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Hàm Rồng – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2A 3C 4B 5B 6A 7C 8D 9D 10C 11A 12D 13B 14B 15C 16D 17C 18D 19B 20A 21B 22D 23A 24A 25D 26D 27A 28A 29B 30D 31A 32C 33B 34B 35C 36C 37C 38C 39B 40B Câu 1: Phương trình phản ứng hóa học nào sau đây không đúng? A. Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2         B. KOH + KHCO3 → K2CO3 + H2O C. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu  

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Hải Lăng – Quảng Trị

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43B 44A 45C 46C 47B 48B 49D 50A 51B 52D 53C 54C 55B 56C 57D 58D 59A 60D 61B 62B 63A 64C 65C 66C 67D 68C 69C 70D 71B 72B 73D 74B 75A 76A 77D 78B 79A 80D Câu 41: ​ ​Nhóm vật liệu nào sau đây được chế tạo từ polime thiên nhiên? A. ​Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat.          B. ​Cao su isopren, nilon-6,6, keo dán gỗ. C. ​Tơ visco, tơ axetat, phim

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường thực hành Cao Nguyên (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3C 4A 5C 6D 7B 8D 9B 10D 11A 12C 13B 14D 15D 16C 17C 18B 19C 20D 21A 22A 23D 24C 25B 26A 27B 28C 29B 30D 31D 32A 33B 34C 35A 36D 37A 38B 39B 40C Câu 1: Để điều chế etyl axetat trong phòng thí nghiệm, người ta lắp dụng cụ như hình vẽ bên. Hóa chất được cho vào bình 1 trong thí nghiệm trên gồm A. CH3COOH, C2H5OH và H2SO4 đặc.      

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3B 4D 5C 6B 7B 8A 9A 10D 11D 12C 13B 14A 15D 16D 17B 18B 19D 20B 21B 22A 23C 24B 25B 26A 27B 28B 29B 30A 31B 32C 33C 34A 35D 36D 37B 38C 39B 40C Câu 1. Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ trong môi trường axit, sản phẩm thu được là A. etanol.          B. fructozơ.          C. saccarozơ.          D. glucozơ. Câu 2. Kim loại nào

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Quảng Xương 1 – Thanh Hóa (Lần 4)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3D 4A 5C 6B 7B 8C 9A 10D 11B 12D 13B 14C 15A 16A 17C 18B 19D 20D 21B 22A 23D 24B 25C 26C 27D 28B 29C 30D 31A 32C 33B 34B 35B 36A 37C 38D 39B 40A Câu 1: Trong các loại hạt gạo, ngô, lúa mì,… có chứa nhiều tinh bột, công thức phân tử của tinh bột là: A. (C6H12O6)n.       B. (C12H22O11)n.       C. (C6H10O5)n.       D. (C12H22O11)n. Câu 2: Cho các

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Nguyễn Khuyến – Hồ Chí Minh (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43C 44D 45C 46B 47A 48D 49B 50A 51A 52C 53B 54C 55D 56C 57C 58D 59A 60C 61C 62D 63B 64C 65C 66D 67A 68A 69A 70D 71C 72B 73C 74A 75D 76B 77C 78B 79D 80A Câu 41. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây không điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? A. Fe          B. Al          C. Na          D. Mg. Câu

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Yên Bái

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43B 44C 45A 46D 47D 48D 49B 50C 51C 52C 53D 54C 55B 56A 57C 58A 59D 60D 61C 62B 63C 64B 65A 66B 67B 68A 69A 70A 71B 72C 73C 74A 75A 76B 77D 78D 79A 80D Câu 41. Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là A. K.         B. Be.         C. Na.          D. Ba. Câu 42. Trong tất cả các kim

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!