[2023] Thi thử TN trường Lê Quý Đôn – Đắk Lắk (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 159 41A 42B 43A 44A 45D 46D 47A 48D 49C 50B 51D 52B 53A 54B 55C 56D 57A 58B 59A 60B 61C 62A 63C 64D 65C 66 67 68 69 70 71 72 73A 74B 75A 76B 77C 78C 79C 80 Câu 41. Natri đicromat là muối của axit đicromic, có màu da cam của ion đicromat. Công thức của natri đicromat là A. Na2Cr2O7.        B. K2Cr2O7.       C. Na2CrO4.         D.

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (21/05)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 158 1A 2A 3C 4D 5D 6C 7A 8B 9B 10C 11D 12B 13B 14A 15D 16D 17B 18B 19A 20C 21C 22D 23A 24C 25D 26B 27A 28D 29B 30B 31C 32B 33D 34B 35A 36B 37C 38B 39C 40A Câu 1. Ở nhiệt độ thường khí X kém hoạt động hóa học (tính trơ). Khi rút xăng, dầu ra khỏi các bồn chứa để giảm nguy cơ cháy nổ do oxi trong không khí gây nên, người

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Quảng Xương 1 – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 157 1D 2D 3C 4D 5C 6D 7D 8C 9B 10A 11D 12D 13A 14A 15B 16A 17D 18C 19B 20A 21D 22D 23B 24C 25C 26A 27A 28C 29D 30B 31B 32D 33B 34C 35B 36C 37C 38C 39B 40A Câu 1. Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất? A. Fe.       B. Al.       C. K.         D. Ag. Câu 2. Thành phần chính của một loại thuốc

Xem thêm

[2023] Thi thử TN cụm Sóc Sơn – Mê Linh – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 156 41A 42C 43A 44D 45B 46B 47A 48A 49D 50C 51A 52D 53B 54D 55B 56C 57D 58D 59C 60C 61D 62D 63B 64D 65A 66B 67C 68C 69B 70D 71B 72A 73A 74D 75C 76C 77B 78B 79C 80A (Xem giải) Câu 41: Khi điện phân MgCl2 nóng chảy với điện cực trơ, tại anot xảy ra A. sự oxi hoá ion Cl-.       B. sự oxi hoá ion Mg2+.       C. sự

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Nghĩa Hưng A – Nam Định (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 155 41A 42A 43D 44A 45A 46A 47D 48D 49C 50C 51B 52B 53A 54B 55B 56C 57A 58D 59A 60D 61D 62B 63B 64D 65C 66B 67B 68C 69D 70B 71C 72A 73A 74B 75D 76C 77C 78A 79C 80D (Xem giải) Câu 41: Sắt tác dụng với chất nào sau đây tạo FeCl3? A. Cl2.       B. FeCl2.       C. CuCl2.         D. HCl. (Xem giải) Câu 42: Sắt vừa thể

Xem thêm

[2023] Thi thử TN liên trường Thọ Xuân – Thanh Hóa

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 154 41B 42C 43A 44A 45D 46C 47B 48A 49D 50B 51C 52C 53B 54D 55B 56D 57C 58B 59B 60C 61B 62A 63B 64D 65D 66A 67A 68C 69A 70C 71D 72B 73C 74D 75C 76A 77C 78D 79A 80D Câu 41: Chất nào sau đây là chất béo? A. Metyl axetat.       B. Tristearin.       C. Saccarozơ.         D. Etyl amin. Câu 42: Công thức của etylfomat là A. HCOOCH3.  

Xem thêm

[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Bình Thuận

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 153 41D 42C 43B 44B 45C 46B 47B 48D 49A 50B 51D 52D 53D 54B 55D 56D 57A 58A 59C 60B 61C 62C 63A 64B 65D 66C 67D 68D 69B 70A 71D 72C 73C 74C 75B 76A 77D 78C 79B 80A Câu 41: Hợp chất X là chất rắn màu trắng, không tan trong nước và bền với nhiệt. Công thức hoá học của X là A. Al(NO3)3.       B. NaAlO2.       C. Al(OH)3.   

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 152 41C 42A 43D 44A 45C 46D 47B 48B 49C 50A 51D 52D 53C 54B 55B 56A 57D 58B 59A 60D 61D 62B 63C 64D 65C 66C 67B 68C 69D 70A 71B 72D 73B 74C 75A 76C 77A 78A 79A 80D (Xem giải) Câu 41: Phương pháp nào sau đây không thể làm mềm nước có tính cứng tạm thời? A. Xử lí bằng dung dịch Na2CO3.         B. Xử lí bằng một lượng dung dịch Ca(OH)2

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 151 1A 2C 3B 4D 5D 6A 7A 8D 9C 10B 11D 12A 13C 14B 15A 16B 17C 18B 19D 20A 21A 22D 23B 24D 25D 26D 27C 28B 29A 30C 31C 32D 33C 34C 35A 36B 37A 38B 39A 40B Câu 1: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch Na2CO3 sinh ra kết tủa? A. Ca(OH)2.       B. KNO3.       C. HCl.         D. NaCl. Câu 2: Saccarozơ có nhiều

Xem thêm

[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Lạng Sơn (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 150 41A 42C 43C 44C 45A 46C 47B 48D 49D 50B 51B 52D 53C 54C 55B 56B 57C 58B 59B 60A 61A 62A 63D 64D 65B 66C 67A 68D 69A 70A 71B 72C 73A 74B 75C 76D 77A 78D 79C 80A Câu 41. Theo thuyết A-rê-ni-ut, chất thuộc loại bazơ là A. Ca(OH)2.       B. NaNO3.       C. Na2SO4.         D. H2SO4. Câu 42. Khi điện phân CaCl2 nóng chảy, ở catot thu

Xem thêm

[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Cà Mau

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 149 41D 42D 43A 44B 45A 46D 47B 48B 49B 50A 51A 52C 53C 54A 55A 56A 57D 58C 59C 60C 61C 62D 63C 64A 65D 66C 67A 68B 69C 70A 71B 72B 73B 74B 75D 76C 77B 78A 79D 80D Câu 41: Hợp chất C2H5OH có tên gọi thông thường là A. metanol.       B. ancol metylic.       C. etanol.         D. ancol etylic. Câu 42: Ở điều kiện thường, chất nào

Xem thêm

[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Bắc Giang (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 148 41A 42A 43D 44C 45A 46C 47A 48D 49D 50D 51C 52D 53B 54B 55D 56B 57A 58D 59C 60C 61A 62A 63C 64B 65A 66B 67C 68D 69C 70D 71A 72B 73C 74B 75A 76C 77B 78B 79B 80D Câu 41: Công thức của crom(III) hiđroxit là A. Cr(OH)3.       B. Cr2O3.       C. Cr(OH)2.         D. CrO3. (Xem giải) Câu 42: Có thể dùng lượng vừa đủ chất nào sau

Xem thêm

[2023] Thi thử TN liên trường Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 147 41D 42D 43B 44D 45C 46D 47A 48B 49D 50B 51C 52C 53A 54A 55B 56D 57A 58A 59A 60C 61A 62D 63C 64B 65C 66B 67D 68C 69B 70D 71A 72C 73B 74B 75A 76D 77A 78D 79B 80C Câu 41. Kim loại Fe tác dụng với dung dịch axit nào sau đây giải phóng khí H2? A. HNO3 đặc.       B. HNO3 loãng.       C. H2SO4 đặc.         D. H2SO4

Xem thêm

[2023] Thi thử TN chuyên Trần Phú – Hải Phòng (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 146 41A 42D 43C 44C 45D 46A 47B 48B 49C 50D 51A 52A 53C 54D 55B 56A 57A 58B 59D 60D 61B 62C 63C 64B 65B 66C 67A 68B 69C 70B 71A 72C 73D 74C 75B 76C 77A 78C 79B 80A (Xem giải) Câu 41. Có thể dùng lượng dư dung dịch của chất nào sau đây để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Fe, Cu mà vẫn giữ nguyên khối lượng Ag ban đầu? A. Fe(NO3)3.  

Xem thêm

[2023] Thi thử TN chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 145 41D 42C 43B 44B 45C 46D 47C 48D 49A 50D 51B 52B 53A 54B 55C 56C 57D 58C 59A 60A 61A 62A 63C 64D 65D 66D 67D 68A 69A 70A 71B 72B 73B 74B 75C 76C 77C 78D 79B 80A Câu 41. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu đỏ ? A. Alanin.       B. Lysin.       C. Glyxin.         D. Axit glutamic. Câu 42. Cho FeO tác

Xem thêm

[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Thái Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 144 41B 42A 43C 44A 45C 46A 47D 48D 49A 50D 51B 52D 53D 54C 55A 56A 57C 58B 59A 60B 61B 62A 63B 64D 65B 66D 67B 68B 69A 70C 71B 72C 73A 74C 75C 76D 77D 78D 79A 80C Câu 41: Dung dịch chứa chất nào sau đây phản ứng được với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam? A. Phenol.       B. glixerol.       C. metanol.         D. etanol. (Xem

Xem thêm

[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Bà Rịa Vũng Tàu (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 143 41A 42D 43A 44B 45C 46C 47A 48A 49B 50C 51D 52B 53A 54B 55D 56C 57C 58C 59B 60D 61A 62A 63B 64D 65C 66B 67B 68D 69A 70D 71D 72C 73C 74B 75C 76B 77B 78C 79B 80C Câu 41. Nước cứng vĩnh cửu không tác dụng với dung dịch chất nào sau đây? A. HCl.         B. K3PO4.         C. Na2CO3.       D. NaOH. Câu 42. Crom (VI) oxit

Xem thêm

[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Cần Thơ (Đề 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 142 41A 42C 43B 44A 45A 46D 47D 48C 49C 50C 51B 52A 53B 54A 55B 56A 57C 58D 59A 60C 61C 62C 63D 64B 65A 66A 67D 68B 69D 70A 71C 72B 73B 74D 75D 76D 77C 78B 79B 80D Câu 41. Khí thải của một số nhà máy có chứa khí sunfurơ gây ô nhiễm không khí. Công thức của khí sunfurơ là A. SO2.       B. CH4.       C. H2S.     

Xem thêm

[2023] Thi thử TN chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 141 1D 2D 3D 4A 5C 6A 7A 8C 9A 10C 11B 12C 13D 14C 15D 16B 17A 18D 19B 20B 21C 22B 23C 24A 25B 26B 27C 28B 29A 30D 31C 32A 33B 34B 35D 36B 37D 38A 39C 40A (Xem giải) Câu 1: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch CuSO4 tạo thành kết tủa màu xanh? A. Ag.        B. Zn.        C. Mg.       D. Na. Câu

Xem thêm

[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Kiên Giang

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 140 41D 42B 43A 44B 45A 46D 47C 48B 49A 50D 51A 52D 53B 54D 55B 56D 57A 58B 59A 60C 61C 62B 63A 64B 65B 66A 67A 68D 69A 70D 71B 72C 73D 74B 75D 76C 77B 78B 79C 80D Câu 41: Số nguyên tử hiđro trong phân tử axit oleic là A. 33.       B. 35.       C. 31.         D. 34. (Xem giải) Câu 42: Khi dẫn từ từ khí

Xem thêm

[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Cần Thơ (Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 139 41B 42B 43A 44B 45B 46D 47A 48D 49B 50A 51C 52A 53D 54A 55B 56A 57B 58A 59A 60C 61D 62C 63D 64C 65B 66D 67C 68A 69C 70C 71C 72C 73D 74A 75B 76B 77D 78B 79C 80D Câu 41. Nước cứng là nước chứa nhiều ion A. Na+ và Mg2+.       B. Ca2+ và Mg2+.       C. Ba2+ và Mg2+.       D. Ca2+ và Ba2+. Câu 42. Kim loại

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!