[2023] Thi thử TN chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 025 1D 2A 3C 4B 5B 6C 7B 8D 9D 10A 11C 12D 13A 14B 15B 16D 17D 18A 19B 20C 21C 22C 23B 24A 25B 26A 27B 28C 29C 30A 31D 32A 33D 34B 35B 36D 37C 38B 39C 40D Câu 1: Số oxi hóa của cacbon trong phân tử Na2CO3 là A. +2.       B. -4.       C. + 6.         D. +4. (Xem giải) Câu 2: Kim loại nào sau

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Thuận Thành 2 – Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 024 1D 2A 3C 4B 5B 6B 7B 8C 9C 10D 11D 12A 13C 14A 15C 16C 17B 18B 19A 20B 21B 22D 23B 24B 25D 26C 27D 28D 29D 30A 31D 32D 33A 34C 35B 36A 37B 38C 39A 40C (Xem giải) Câu 1: Axit fomic không tác dụng được với dung dịch chất nào sau đây? A. NaOH.       B. AgNO3 trong NH3.       C. Na2CO3.       D. NaCl. Câu 2:

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Kim Sơn A – Ninh Bình (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 023 1A 2A 3C 4A 5A 6A 7D 8B 9C 10D 11A 12A 13C 14D 15B 16B 17A 18D 19A 20A 21D 22A 23C 24C 25A 26C 27D 28C 29D 30D 31D 32B 33B 34B 35A 36C 37A 38B 39C 40C Câu 1: Este etyl axetat có công thức phân tử là A. C4H8O2.       B. C4H6O2.       C. C3H6O2.         D. C5H10O2. (Xem giải) Câu 2: Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một

Xem thêm

[2023] Thi thử TN chuyên Hùng Vương – Phú Thọ (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 022 1A 2C 3C 4B 5C 6A 7D 8B 9C 10A 11A 12B 13A 14D 15D 16D 17B 18A 19D 20C 21A 22C 23B 24D 25A 26B 27A 28C 29B 30A 31A 32B 33A 34A 35C 36D 37D 38D 39D 40B Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một và là chất khí ở điều kiện thường? A. CH3NH2.       B. (CH3)3N.       C. CH3NHCH3.         D. C3H7NH2. Câu 2:

Xem thêm

[2023] Thi thử TN liên trường Nghệ An (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 021 41A 42B 43D 44D 45C 46C 47A 48C 49C 50A 51A 52B 53B 54D 55B 56A 57A 58C 59C 60B 61C 62C 63B 64B 65C 66C 67D 68C 69D 70D 71A 72A 73B 74B 75A 76D 77D 78D 79D 80B (Xem giải) Câu 41: Trong những cặp chất sau đây, cặp chất nào là đồng phân của nhau? A. C2H5OH, CH3OCH3.         B. CH3OCH3, CH3CHO. C. CH3CH2CH2OH, C2H5OH.       D. C4H10, C6H6. Câu 42:

Xem thêm

[2023] Thi thử TN cụm trường huyện Điện Bàn – Quảng Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 020 41A 42D 43C 44B 45B 46A 47C 48A 49B 50B 51A 52A 53B 54C 55C 56B 57C 58C 59A 60B 61C 62D 63B 64D 65D 66D 67D 68C 69A 70D 71D 72D 73B 74C 75B 76B 77A 78C 79A 80D Câu 41: Chất nào dưới đây không làm mất màu dung dịch brom? A. etan.       B. stiren.       C. axetilen.         D. etilen. (Xem giải) Câu 42: Cho hỗn hợp bột

Xem thêm

[2023] Khảo sát chất lượng trường Trần Đăng Ninh – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 019 41D 42A 43D 44D 45D 46D 47D 48C 49C 50B 51A 52A 53C 54B 55B 56B 57A 58B 59D 60C 61B 62B 63A 64D 65D 66D 67D 68B 69A 70D 71B 72A 73D 74A 75B 76B 77B 78D 79B 80C Câu 41. Este etyl axetat có công thức là A. CH3CHO.       B. CH3COOH.       C. CH3CH2OH.         D. CH3COOC2H5. Câu 42. Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là

Xem thêm

[2023] Khảo sát chất lượng của sở GDĐT Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 018 41C 42B 43D 44C 45B 46D 47C 48B 49D 50D 51D 52B 53B 54A 55B 56D 57B 58A 59B 60D 61B 62B 63C 64B 65C 66B 67D 68C 69A 70D 71D 72D 73A 74D 75B 76C 77B 78D 79C 80D Câu 41: Các mảng “riêu cua” xuất hiện khi nấu canh cua là do xảy ra A. sự kết tủa tinh bột.         C. sự đông tụ protein. B. sự thủy phân protein.      

Xem thêm

[2023] Kiểm tra kiến thức chuyên KHTN – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 017 41A 42D 43A 44D 45D 46B 47B 48C 49A 50B 51C 52A 53B 54D 55D 56C 57A 58C 59B 60A 61A 62A 63B 64A 65B 66C 67C 68D 69B 70C 71B 72C 73B 74C 75B 76B 77D 78B 79B 80C (Xem giải) Câu 41. Tơ nào sau đây được điều chế bằng phương pháp trùng hợp? A. Tơ nitron.       B. Tơ visco.        C. Tơ tằm.         D. Tơ nilon-6,6. (Xem

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Tứ Kỳ – Hải Dương (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 016 41A 42B 43A 44D 45C 46D 47C 48D 49A 50B 51D 52A 53D 54B 55B 56D 57A 58B 59C 60C 61A 62A 63A 64B 65A 66B 67D 68B 69D 70B 71C 72B 73C 74C 75B 76D 77D 78C 79C 80D Câu 41: Glucozơ trong máu tăng cao vượt ngưỡng bình thường nếu không được điều chỉnh kịp thời sẽ dẫn đến bệnh lý đái tháo đường làm tổn thương tim mạch, mắt, hoặc có thể dẫn tới tử

Xem thêm

[2023] Thi học kỳ 1 sở GDĐT Quảng Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 015 1B 2B 3C 4C 5C 6D 7A 8A 9C 10D 11C 12C 13C 14C 15C 16B 17D 18B 19C 20C 21D 22C 23D 24B 25C 26A 27A 28A 29A 30A Câu 1: Đun nóng CH3COOCH3 trong dung dịch KOH thì xảy ra phản ứng A. trùng ngưng.       B. xà phòng hóa.       C. trùng hợp.         D. este hóa. Câu 2: Chất béo là A. este của etanol với axit béo.

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Yên Thế – Bắc Giang (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 014 1D 2B 3C 4B 5D 6A 7D 8C 9A 10D 11A 12D 13B 14A 15D 16B 17C 18D 19C 20A 21A 22B 23C 24A 25C 26B 27C 28C 29B 30A 31A 32A 33C 34D 35D 36B 37C 38D 39D 40B Câu 1: Phát biểu nào sau đây sai? A. Protein được tạo nên từ các chuỗi peptit kết hợp lại với nhau. B. Amino axit có tính chất lưỡng tính. C. Protein bị thủy phân nhờ xúc tác

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Yên Thế – Bắc Giang (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 013 1B 2A 3A 4C 5B 6B 7A 8A 9A 10B 11B 12D 13C 14C 15B 16D 17C 18A 19D 20D 21A 22D 23C 24A 25B 26D 27D 28B 29D 30B 31C 32C 33D 34C 35C 36A 37A 38B 39D 40C (Xem giải) Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Amilozơ và amilopectin đều có cấu trúc mạch phân nhánh. B. Ở điều kiện thường, saccarozơ là chất rắn kết tinh. C. Trong phân tử glucozơ có

Xem thêm

[2023] Thi học kỳ 1 sở GDĐT Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 012 41C 42A 43C 44A 45A 46B 47B 48D 49B 50D 51B 52B 53A 54D 55D 56C 57C 58A 59A 60B 61B 62C 63D 64D 65C 66A 67A 68B 69C 70C 71A 72D 73B 74B 75C 76D 77C 78A 79D 80D Câu 41: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất? A. Fe.       B. Ag.       C. Cr.         D. Al. Câu 42: Kim loại nào sau đây tác dụng

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Lê Văn Thịnh – Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 011 41C 42B 43B 44D 45A 46C 47A 48C 49B 50C 51A 52B 53D 54D 55D 56A 57A 58C 59A 60B 61D 62C 63A 64C 65C 66B 67D 68C 69D 70A 71A 72C 73B 74D 75D 76B 77A 78B 79D 80D Câu 41: Công thức của etyl axetat là A. C2H5COOCH3.       B. CH3COOCH3.       C. CH3COOC2H5.         D. C2H3COOC2H5. Câu 42: Trong thành phần chất nào sau đây có chứa nguyên tố

Xem thêm

[2023] Thi học kỳ 1 sở GDĐT Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 010 41C 42C 43D 44B 45A 46C 47D 48A 49C 50C 51C 52A 53D 54D 55B 56A 57C 58C 59A 60C 61D 62D 63B 64A 65B 66A 67C 68B 69B 70C 71A 72D 73D 74A 75C 76A 77C 78B 79D 80B Câu 41. Tơ nitron dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt, nên thường được dùng để dệt vải may quần áo ẩm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét. Thành phần nguyên tố có trong tơ

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (13/11)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 009 1A 2C 3C 4D 5A 6C 7C 8D 9C 10D 11B 12C 13C 14C 15D 16B 17A 18B 19B 20D 21B 22A 23B 24C 25C 26D 27D 28B 29D 30D 31D 32B 33C 34C 35B 36B 37C 38A 39C 40C (Xem giải) Câu 1. Chất nào sau đây là amin bậc hai? A. Đimetylamin.       B. Anilin.       C. Etylamin.         D. Isoproylamin. Câu 2. Polime nào sau đây được điều chế

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 008 41D 42B 43B 44C 45C 46B 47C 48C 49A 50D 51D 52C 53A 54C 55A 56B 57D 58D 59D 60B 61C 62D 63A 64A 65D 66D 67A 68C 69B 70A 71C 72B 73B 74A 75B 76C 77A 78A 79B 80D (Xem giải) Câu 41: Khí làm vẩn đục nước vôi trong nhưng không làm nhạt màu nước brom là: A. H2          B. N2          C. SO2         D. CO2

Xem thêm

[2023] Kiểm tra chất lượng đầu năm trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 007 1C 2C 3A 4C 5B 6B 7A 8D 9B 10A 11D 12B 13D 14D 15A 16D 17B 18C 19A 20B 21B 22D 23B 24A 25C 26A 27D 28C 29D 30D 31C 32A 33B 34D 35B 36C 37C 38A 39C 40A (Xem giải) Câu 1: Cho 11,84 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 2,688 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m là A.

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Ngô Gia Tự

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 006 41D 42B 43B 44D 45D 46A 47B 48A 49D 50C 51A 52B 53D 54C 55C 56A 57D 58A 59B 60D 61D 62D 63D 64A 65A 66A 67D 68B 69C 70C 71D 72C 73D 74C 75C 76B 77B 78C 79B 80B (Xem giải) Câu 41. Dung dịch Gly-Val không phản ứng được với chất nào sau đây? A. Dung dịch HCl.         B. Dung dịch H2SO4. C. Dung dịch NaOH.       D. Dung dịch NaCl.

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 005 1A 2B 3C 4A 5B 6B 7B 8D 9C 10C 11A 12D 13C 14A 15B 16D 17A 18D 19D 20C 21D 22C 23C 24B 25D 26D 27D 28B 29A 30A 31A 32A 33B 34D 35B 36C 37D 38C 39C 40B Câu 1: Andehit là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chứa nhóm chức. A. –CHO       B. –OH       C. -COOH         D. –CO Câu 2: Chất nào sau đây

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!