You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (11/20)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3A 4C 5B 6C 7A 8A 9D 10A 11B 12A 13B 14B 15D 16A 17B 18C 19D 20D 21C 22C 23A 24D 25D 26A 27C 28A 29B 30D 31B 32A 33D 34C 35D 36A 37B 38B 39A 40A Câu 1. Chất phản ứng được với dung dịch NaOH tạo kết tủa là A. KHCO3.       B. FeCl3.       C. HCl.       D. K2SO4. Câu 2. Để điều chế kim loại như Na và Mg, ta dùng phương pháp nào

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (10/20)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3B 4B 5B 6C 7A 8B 9A 10D 11C 12D 13C 14A 15B 16B 17A 18C 19D 20A 21A 22C 23B 24C 25A 26B 27A 28C 29A 30C 31A 32C 33D 34C 35A 36D 37A 38B 39A 40D Câu 1. Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit? A. Saccarozơ.       B. Glucozơ.       C. Xenlulozơ.         D. Fructozơ. Câu 2. Poli(vinyl clorua) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây? A. CH2=CH-CH3.      

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (09/20)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3B 4A 5C 6D 7C 8A 9D 10C 11A 12D 13D 14C 15D 16A 17B 18D 19C 20C 21C 22A 23C 24B 25D 26C 27D 28C 29D 30C 31D 32D 33A 34D 35A 36D 37C 38? 39B 40C Câu 1. Kim loại nào sau đây không khử được cation Fe3+ trong dung dịch? A. Mg.       B. Fe.       C. Ag.       D. Cu. Câu 2. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (08/20)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2A 3B 4D 5C 6D 7C 8D 9B 10A 11B 12C 13A 14D 15C 16A 17A 18A 19A 20C 21D 22A 23C 24B 25C 26B 27B 28A 29A 30A 31D 32B 33C 34D 35A 36B 37A 38A 39D 40? Câu 1. Đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH thu được CH3COONa. Công thức cấu tạo của X là A. CH3COOCH3.       B. CH3COOC2H5.       C. HCOOC2H5.       D. C2H5COOH. Câu 2. Khi thủy

Xem thêm

[2020] Đề minh họa thi THPT của Bộ Giáo Dục

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43A 44C 45B 46D 47A 48A 49D 50B 51D 52C 53A 54A 55A 56A 57A 58B 59A 60A 61A 62A 63C 64D 65D 66B 67A 68B 69A 70A 71A 72C 73A 74A 75B 76D 77C 78B 79C 80A Câu 41: Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất? A. Ag.       B. Mg.       C. Fe.       D. Al. Câu 42: Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường? A. Ag.

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia Chuyên Phan Ngọc Hiển – Cà Mau (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43B 44D 45A 46D 47D 48B 49B 50D 51B 52C 53D 54C 55B 56A 57D 58C 59B 60D 61D 62B 63D 64C 65D 66A 67D 68D 69A 70A 71D 72A 73B 74B 75C 76A 77C 78D 79B 80A (Xem giải) Câu 41: Thủy phân m gam tinh bột, sản phẩm thu được đem lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ khí CO2 sinh ra cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 850 gam kết tủa. Biết hiệu suất mỗi giai đoạn lên

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (07/20)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3C 4B 5C 6D 7A 8C 9D 10D 11A 12D 13A 14B 15C 16C 17D 18A 19A 20C 21A 22B 23C 24A 25C 26A 27A 28C 29A 30D 31D 32A 33A 34D 35A 36A 37B 38C 39C 40D Câu 1. Nung nóng Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là A. Fe3O4.        B. Fe.        C. FeO.         D. Fe2O3. Câu 2. Kim loại kiềm nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (06/20)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3D 4B 5C 6C 7C 8C 9A 10D 11A 12A 13C 14D 15D 16A 17C 18B 19A 20B 21D 22D 23A 24D 25A 26C 27B 28C 29C 30D 31C 32D 33A 34A 35A 36D 37C 38A 39C 40A Câu 1. Nước có chứa nhiều các ion nào sau đây được gọi là nước cứng? A. Ca2+, Mg2+         B. Cu2+, Fe2+         C. Zn2+, Al3+.          D. K+, Na+. Câu 2. Kim loại nào sau đây

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (05/20)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3C 4B 5C 6C 7B 8A 9D 10B 11A 12D 13D 14C 15D 16C 17A 18A 19A 20D 21A 22C 23B 24C 25B 26C 27A 28C 29C 30C 31B 32C 33C 34A 35B 36A 37A 38B 39D 40A Câu 1. Tính chất vật lý nào sau đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra? A. Tính dẻo.         B. Tính cứng.         C. Tính ánh kim.         D. Tính dẫn điện.

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (04/20)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3A 4B 5D 6B 7D 8B 9D 10B 11D 12A 13A 14A 15D 16A 17C 18A 19C 20D 21D 22A 23A 24A 25C 26D 27B 28D 29A 30C 31D 32C 33D 34A 35A 36B 37B 38B 39C 40B Câu 1. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là A. HCOOCH3.         B. CH3COOH.         C. C2H5OH.         D. CH3CHO. Câu 2. Thủy phân hoàn toàn chất béo trong dung dịch NaOH luôn thu được A. glixerol.

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (03/20)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3B 4D 5A 6D 7C 8B 9A 10D 11B 12D 13B 14D 15C 16C 17B 18D 19D 20B 21C 22D 23B 24A 25D 26A 27D 28D 29C 30D 31B 32A 33A 34C 35? 36A 37D 38A 39A 40D Câu 1. Thuốc thử dùng để phân biệt axit axetic và axit acrylic là A. Br2.       B. quì tím.       C. NaOH.       D. NaHCO3. Câu 2. Phenylamin (C6H5NH2) không tác dụng được với chất nào sau đây? A. dung

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Bắc Giang (Tháng 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43B 44A 45A 46B 47C 48B 49A 50B 51C 52D 53D 54A 55C 56B 57A 58C 59D 60B 61B 62A 63D 64C 65A 66B 67C 68C 69B 70C 71D 72D 73C 74D 75C 76B 77A 78A 79D 80A Câu 41: Tên gọi của hợp chất CH3COOH là A. axit fomic.       B. ancol etylic.       C. anđehit axetic.       D. axit axetic. Câu 42: Kim cương là một dạng thù hình của nguyên tố A. lưu huỳnh.    

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (02/20)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3C 4B 5C 6C 7A 8C 9D 10B 11D 12D 13B 14A 15C 16B 17A 18C 19B 20A 21A 22A 23D 24A 25D 26A 27D 28D 29D 30C 31A 32C 33B 34C 35B 36C 37A 38B 39A 40D Câu 1. Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch H2SO4 loãng? A. Al.       B. Fe.       C. Cu.       D. Zn. Câu 2. Ở nhiệt độ cao, khí CO khử được oxit kim loại nào sau đây?

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (01/20)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3B 4A 5C 6B 7D 8C 9B 10D 11A 12B 13D 14B 15D 16A 17B 18A 19D 20B 21B 22C 23C 24B 25B 26A 27A 28D 29C 30C 31A 32B 33D 34A 35C 36A 37D 38A 39D 40A (Xem giải) Câu 1. Dung dịch Fe(NO3)2 không tác dụng với chất nào sau đây? A. NaOH.       B. AgNO3.       C. Cu.       D. HCl. (Xem giải) Câu 2. Hợp chất nào sau đây tác dụng với dung dịch H2SO4

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia Chuyên Hoàng Văn Thụ – Hòa Bình (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43D 44A 45B 46B 47A 48C 49A 50D 51A 52C 53D 54A 55D 56B 57C 58B 59A 60A 61B 62D 63C 64C 65D 66C 67A 68C 69C 70B 71D 72D 73A 74D 75A 76A 77C 78A 79A 80B Câu 41. Chọn phương pháp thích hợp dùng để điều chế kim loại phân nhóm chính nhóm II (IIA): A. Điện phân oxit kim loại nóng chảy.         B. Điện phân muối clorua nóng chảy. C. Điện phân dung dịch muối clorua.      

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia chuyên KHTN – Hà Nội (Lần 4)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3B 4B 5A 6A 7C 8C 9A 10A 11B 12C 13A 14A 15A 16D 17D 18C 19D 20D 21A 22D 23A 24B 25D 26C 27C 28A 29B 30C 31B 32C 33C 34A 35D 36A 37D 38C 39C 40D (Xem giải) Câu 1: Cho 400,0 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa 0,25 mol Ba(HCO3)2 và 0,1 mol BaCl2, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 78,80.       B. 88,65.    

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia Chuyên Hà Giang (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43B 44A 45A 46B 47B 48A 49C 50A 51D 52D 53C 54C 55A 56C 57A 58B 59C 60D 61B 62A 63C 64D 65C 66B 67B 68A 69D 70B 71B 72A 73B 74D 75A 76A 77C 78A 79C 80D Câu 41. Công thức hóa học của sắt (III) oxit là A. Fe2O3.       B. Fe(OH)3.       C. FeO.         D. Fe(OH)2. Câu 42. Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit? A. Glucozơ.       B. Tinh bột.    

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia chuyên KHTN – Hà Nội (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3C 4D 5C 6C 7D 8A 9A 10C 11B 12A 13A 14D 15B 16A 17D 18D 19C 20A 21A 22B 23D 24C 25C 26A 27A 28B 29C 30C 31C 32D 33C 34C 35D 36D 37C 38C 39A 40B Câu 1: Kim loại nào sau đây không tác dụng với nước ở điều kiện thường? A. Kali.       B. Natri.       C. Bari.         D. Beri. Câu 2: Cho este E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thu

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia Chuyên Lào Cai (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43C 44D 45A 46B 47D 48C 49B 50B 51D 52B 53B 54C 55C 56B 57A 58C 59C 60D 61A 62D 63B 64D 65C 66A 67B 68D 69C 70A 71B 72A 73B 74D 75A 76D 77A 78A 79A 80D Câu 41: Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Kim loại X là A. W.       B. Pb.       C. Hg.       D. Cr. Câu 42: Đốt cháy hoàn toàn 6,2

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Kiến An – Hải Phòng (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43C 44B 45A 46B 47A 48B 49C 50C 51A 52D 53B 54C 55A 56A 57C 58D 59A 60D 61D 62C 63A 64C 65B 66C 67C 68B 69C 70C 71D 72B 73A 74C 75A 76A 77B 78B 79B 80A Câu 41. Chất nào sau đây không bị thuỷ phân trong dung dịch axit sunfuric loãng, đun nóng? A. Saccarozơ.       B. Glucozơ.       C. Xenlulozơ.       D. Etyl axetat. Câu 42. Hai dung dịch đều làm đổi màu quỳ tím

Xem thêm

[2020] Đề luyện thi ĐH Y Hà Nội (Đề 10)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43A 44A 45C 46B 47B 48D 49B 50A 51D 52A 53D 54B 55A 56A 57B 58A 59B 60A 61A 62D 63C 64D 65D 66D 67C 68D 69A 70B 71A 72D 73C 74C 75C 76C 77A 78B 79A 80C Câu 41: Thủy phân hoàn toàn 1 mol saccarozơ trong môi trường axit thu được A. 1 mol glucozơ và 1 mol fructozơ.       B. 2 mol glucozơ. C. 2 mol glucozơ và 2 mol fructozơ.       D. 2 mol fructozơ. Câu 42:

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!