[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Nguyễn Huệ – Thừa Thiên Huế (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3B 4C 5C 6C 7D 8A 9D 10C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Câu 1. Đipeptit Ala-Gly có công thức cấu tạo thu gọn là A. H2NCH2CH2CONHCH2COOH.          B. H2NCH(CH3)CONHCH(CH3)COOH. C. H2NCH2CONHCH(CH3)COOH.         D. H2NCH(CH3)CONHCH2COOH Câu 2. Loại tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp? A. Tơ tằm.        

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Mạc Đĩnh Chi – Hải Phòng (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43D 44C 45B 46C 47D 48B 49B 50D 51A 52C 53D 54A 55C 56C 57A 58B 59C 60C 61B 62C 63B 64B 65D 66C 67C 68C 69D 70D 71C 72D 73C 74D 75D 76B 77D 78D 79B 80C Câu 41: Trùng hợp vinyl clorua thu được polime có tên gọi là A. polipropilen.          B. poli(vinyl clorua).          C. polietilen.          D. polistiren. Câu 42: Hợp chất NH2-CH(CH3)-COOH có tên gọi là A. Valin.    

Xem thêm

2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Hà Tĩnh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43C 44C 45D 46B 47B 48A 49B 50C 51D 52A 53C 54B 55B 56B 57A 58A 59D 60B 61C 62D 63D 64C 65A 66A 67A 68D 69A 70A 71C 72B 73D 74C 75B 76C 77C 78C 79A 80D Câu 41. Chất nào sau đây là oxit lưỡng tính? A. CO2.       B. Cr2O3.       C. P2O5.          D. FeO. Câu 42. Ở điều kiện thường, đơn chất phi kim nào sau đây tồn tại ở dạng khí? A.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Nguyễn Trung Thiên – Hà Tĩnh (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43D 44C 45A 46A 47C 48B 49A 50A 51B 52B 53B 54C 55A 56D 57D 58D 59A 60B 61C 62C 63B 64C 65C 66B 67D 68D 69A 70B 71B 72C 73C 74B 75D 76B 77A 78B 79B 80A Câu 41: Để làm mềm nước cứng vĩnh cửu, ta dùng dung dịch A. Na2CO3.       B. Ca(NO3)2.       C. NaCl.         D. HCl. Câu 42: Kim loại có các tính chất vật lý chung là: A. Tính dẻo, tính dẫn

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Hạ Long – Quảng Ninh (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3D 4B 5B 6A 7D 8C 9A 10A 11C 12D 13A 14B 15A 16C 17C 18C 19A 20D 21B 22C 23B 24D 25C 26A 27A 28C 29A 30C 31A 32B 33A 34B 35C 36B 37A 38D 39D 40C Câu 1. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)? A. Tơ nilon-6-6.       B. Tơ tằm.       C. Tơ visco.         D. Bông. Câu 2. Chất nào sau đây là muối axit? A. NaHS.  

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Hưng Yên

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43A 44B 45C 46B 47C 48C 49D 50C 51C 52D 53B 54A 55A 56A 57A 58C 59D 60B 61C 62D 63B 64C 65C 66C 67D 68D 69B 70A 71C 72D 73D 74D 75B 76C 77A 78A 79B 80A (Xem giải) Câu 41. Cho các cặp chất (với tỉ lệ số mol tương ứng) như sau: (a) Fe2O3 và CuO (1 : 1), (b) Fe và Cu (2 : 1), (c) Zn và Ag ( 1 : 1), (d) Fe2(SO4)3 và Cu (1 : 1), (e)

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Ngô Quyền – Hải Phòng (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3A 4B 5B 6B 7C 8D 9B 10C 11A 12C 13D 14D 15B 16B 17C 18B 19B 20C 21A 22D 23D 24C 25C 26B 27D 28B 29D 30D 31B 32C 33D 34D 35C 36A 37D 38D 39A 40A Câu 1. Trong các kim loại: Al, Mg, Fe và Cu, kim loại có tính khử mạnh nhất là A. Cu.         B. Mg.         C. Fe.         D. Al. Câu 2. Trong công nghiệp, để điều chế

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Thái Phúc – Thái Bình (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43D 44D 45C 46B 47D 48D 49A 50C 51D 52B 53B 54A 55A 56B 57A 58A 59B 60B 61B 62A 63B 64D 65B 66C 67B 68B 69D 70A 71C 72D 73D 74A 75A 76D 77B 78A 79A 80C Câu 41: Công thức nào sau đây không thể là công thức của chất béo? A. (C17H35COO)3C3H5.         B. (C17H31COO)3C3H5. C. (C17H33COO)2C2H4.         D. (C17H35COO)3C3H5. Câu 42: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? A. Poli (etylen terephtalat).

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Nam Định

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43A 44A 45B 46B 47C 48A 49C 50B 51D 52A 53A 54D 55A 56C 57B 58D 59C 60D 61C 62A 63B 64B 65B 66C 67D 68C 69B 70CD 71C 72D 73D 74A 75B 76D 77A 78B 79A 80C Câu 41. Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là A. Thạch cao khan.        B. Thạch cao nung.        C. Đá vôi.        D. Thạch cao sống. Câu 42. Kim loại nào

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Hạ Long – Quảng Ninh (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43B 44C 45D 46B 47D 48A 49A 50B 51C 52D 53A 54A 55B 56B 57D 58C 59D 60B 61D 62A 63C 64D 65B 66A 67B 68C 69A 70C 71C 72B 73C 74A 75B 76C 77D 78B 79D 80B Câu 41. Hai khoáng vật chính của photpho là quặng A. photphorit và cacnalit.          B. apatit và đolomit. C. photphorit và đolomit.          D. apatit và photphorit. Câu 42. Metyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là A.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Thanh Hóa

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Xem thêm: [Sở Thanh Hóa 2018] – [Danh sách đề thi 2019] ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43B 44D 45A 46C 47D 48B 49C 50D 51C 52D 53A 54B 55D 56B 57C 58D 59A 60D 61B 62A 63D 64C 65D 66C 67C 68C 69C 70A 71B 72A 73D 74B 75D 76C 77D 78B 79B 80C Câu 41. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là A. Au.          B. Li.          C. Fe.          D. Cu. Câu 42. Nước

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên Hà Tĩnh (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43B 44A 45D 46D 47B 48D 49A 50B 51C 52B 53A 54B 55D 56D 57A 58D 59D 60D 61C 62B 63C 64C 65C 66B 67C 68B 69A 70B 71A 72C 73C 74C 75A 76C 77D 78A 79D 80B Câu 41. Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là A. Tơ visco.       B. Tơ tằm.       C. Tơ nilon-6,6.         D. Tơ capron. (Xem giải) Câu 42. Số este mạch hở có công thức phân tử C4H6O2 có thể phản

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên Bến Tre (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2A 3B 4B 5A 6D 7AC 8A 9B 10A 11D 12A 13B 14D 15B 16C 17C 18C 19D 20C 21B 22C 23B 24A 25B 26D 27C 28A 29A 30D 31D 32C 33A 34D 35D 36C 37C 38B 39A 40B Câu 1: Dung dịch nào dưới đây khi phản ứng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2 dư, không thu được kết tủa? A. Ca(HCO3)2.         B. H2SO4.         C. FeCl3.         D. AlCl3. Câu 2: Polime nào sau

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Đô Lương 1 – Nghệ An (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3B 4C 5D 6A 7C 8C 9A 10B 11C 12C 13A 14D 15B 16B 17C 18A 19B 20D 21D 22C 23D 24A 25C 26B 27D 28A 29C 30C 31D 32B 33A 34A 35B 36Sai 37D 38A 39A 40C Câu 1. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy? A. Na.       B. Fe.       C. Cr.         D. Cu. Câu 2. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh? A. Mg(OH)2.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Hải Phòng (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43C 44B 45A 46B 47D 48B 49A 50C 51A 52D 53D 54C 55A 56A 57B 58D 59A 60D 61B 62C 63A 64C 65B 66C 67C 68B 69C 70C 71B 72D 73A 74A 75A 76A 77C 78D 79D 80D Câu 41. Thạch cao nung có công thức hóa học là A. CaCO3.       B. CaSO4.H2O.       C. CaSO4.         D. CaSO4.2H2O. Câu 42. Ở trạng thái cơ bản, số electron hóa trị của Al (Z = 13) là A. 2.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Quỳnh Thọ – Thái Bình (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3D 4C 5C 6A 7B 8C 9A 10C 11A 12A 13C 14B 15C 16C 17B 18A 19B 20D 21B 22C 23B 24B 25A 26D 27C 28D 29B 30C 31A 32C 33D 34B 35A 36D 37D 38A 39D 40B (Xem giải) Câu 1: Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm 13,6 gam phenyl axetat và 7,4 gam metyl axetat bằng 350 ml dung dịch KOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam chất rắn. Giá trị của m là: A. 35,6

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3C 4D 5B 6D 7B 8B 9C 10B 11D 12B 13A 14C 15D 16A 17A 18C 19A 20B 21C 22B 23D 24A 25D 26D 27B 28C 29C 30B 31A 32B 33A 34A 35D 36C 37D 38C 39B 40A Câu 1: Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Ở nhiệt độ thường X là chất lỏng. X là A. Pb       B. Hg.       C. W.       D. Cr. Câu

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Thanh Chương 1 – Nghệ An (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43A 44D 45D 46C 47B 48D 49B 50D 51D 52B 53D 54C 55B 56D 57A 58B 59C 60A 61B 62A 63B 64C 65B 66B 67B 68D 69C 70C 71C 72B 73A 74A 75A 76D 77C 78A 79C 80B Câu 41: Phát biểu nào sau đây chưa chính xác ? A. Kali nitrat được dùng làm phân bón và được dùng để sản xuất thuốc súng không khói. B. Natri hiđrocacbonat được dùng trong công nghiệp thực phẩm. C. Hợp kim của vàng với Ag, Cu

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43B 44C 45D 46A 47C 48D 49B 50B 51C 52C 53B 54A 55A 56A 57D 58D 59B 60C 61D 62A 63D 64B 65C 66C 67A 68C 69D 70B 71D 72A 73B 74C 75C 76D 77D 78C 79A 80C Câu 41: Cho dung dịch FeCl3 tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành kết tủa có màu A. nâu đỏ.       B. trắng.       C. xanh thẫm.       D. trắng xanh. Câu 42: Phèn chua có công thức là A.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3A 4B 5C 6B 7D 8B 9D 10A 11B 12B 13D 14C 15A 16C 17A 18C 19B 20A 21C 22C 23B 24A 25D 26A 27C 28C 29D 30B 31A 32A 33C 34C 35D 36D 37A 38A 39D 40D Câu 1: Cho dãy các chất: . Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl là: A. 4       B. 2       C. 1       D. 3 Câu 2:

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43A 44B 45D 46B 47C 48A 49B 50C 51C 52A 53B 54A 55C 56A 57C 58A 59D 60A 61C 62C 63D 64D 65B 66B 67B 68D 69C 70A 71C 72D 73B 74D 75C 76D 77A 78C 79D 80A (Xem giải) Câu 41: Cho kim loại X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng rồi lấy khí thu được để khử oxit của kim loại Y. Hai kim loại X và Y lần lượt là A. Cu và Fe.       B. Fe và Cu.   

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!