You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2021] Thi thử TN trường Bình Giang – Hải Dương (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3A 4B 5A 6B 7A 8D 9C 10D 11B 12C 13A 14B 15B 16D 17C 18D 19D 20B 21A 22C 23A 24C 25A 26B 27D 28C 29D 30C 31D 32B 33C 34A 35B 36B 37C 38B 39B 40D Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit? A. Saccarozơ.       B. Tinh bột.       C. Fructozơ.       D. Xenlulozơ. (Xem giải) Câu 2: Cho 6,72 gam bột Fe tác dụng với 400 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Yên Định 1 – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43A 44B 45D 46D 47D 48A 49D 50B 51A 52B 53C 54C 55C 56C 57B 58B 59C 60B 61B 62D 63D 64B 65B 66D 67A 68C 69B 70A 71A 72D 73C 74C 75C 76B 77A 78A 79A 80B Câu 41. Chất nào sau đây tạo màu xanh tím khi tiếp xúc với iot ? A. Saccarozo.       B. Xenlulozơ.       C. Tinh bột.         D. Glucozơ. Câu 42. Công thức của glucozơ là A. C12H22O11.       B.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – Quảng Nam (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43D 44C 45B 46A 47C 48A 49A 50C 51D 52B 53D 54A 55A 56D 57C 58D 59A 60B 61B 62B 63A 64D 65C 66B 67D 68A 69C 70B 71C 72B 73D 74A 75B 76D 77D 78C 79C 80D (Xem giải) Câu 41: Kim loại X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, sinh ra khí H2. Oxit của X bị H2 khử thành kim loại ở nhiệt độ cao. Kim loại X là A. Al.       B. Mg.       C. Fe. 

Xem thêm

[2021] Giao lưu kiến thức thi THPT trường Quảng Xương 1 – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3C 4B 5A 6C 7A 8C 9A 10C 11B 12C 13B 14C 15D 16A 17B 18C 19C 20A 21A 22D 23A 24D 25D 26A 27B 28B 29B 30C 31A 32B 33A 34B 35D 36D 37C 38B 39A 40C Câu 1: Chất nào sau đây khi nhiệt phân, sinh ra sản phẩm khí chỉ có một đơn chất? A. Cu(NO3)2.       B. NH4HCO3.       C. CaCO3.       D. NaNO3. Câu 2: Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe tác dụng

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Lương Thế Vinh – Hà Nội (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3D 4C 5D 6B 7A 8C 9B 10A 11A 12D 13A 14B 15A 16B 17B 18C 19D 20B 21C 22B 23D 24D 25C 26A 27C 28C 29C 30A 31C 32B 33C 34C 35D 36B 37D 38C 39B 40D Câu 1: Trong phân tử α-amino axit nào sau có 6 nguyên tử cacbon ? A. alanin.        B. glyxin.       C. lysin.       D. valin. (Xem giải) Câu 2: Khử hoàn toàn 4,176 gam Fe3O4 cần khối lượng Al là

Xem thêm

[2021] Thi thử cụm Ninh Bình – Hoa Lư (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43B 44A 45A 46D 47A 48B 49C 50B 51B 52B 53A 54A 55D 56D 57A 58B 59D 60A 61C 62A 63D 64A 65D 66C 67C 68B 69B 70B 71D 72A 73D 74B 75B 76C 77C 78B 79A 80D Câu 41. Chất X có công thức C2H5COOC2H5. Tên gọi của X là A. etyl axetat.       B. etyl propionat.       C. propyl axetat.       D. metyl propionat. Câu 42. Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển

Xem thêm

[2021] Thi thử cụm Ngô Quyền – Kiến An – An Lão Hải Phòng (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3A 4A 5B 6C 7D 8D 9A 10A 11B 12A 13C 14B 15C 16B 17C 18A 19A 20B 21A 22D 23D 24B 25D 26C 27C 28C 29C 30D 31D 32B 33D 34C 35B 36D 37B 38B 39A 40C (Xem giải) Câu 1: Hệ số polime hóa của PE có phân tử khối trung bình 3472 là A. 124          B. 125          C. 130          D. 142 Câu 2: Khi thủy phân đến cùng tinh bột

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3D 4B 5B 6C 7B 8A 9A 10C 11A 12A 13B 14C 15C 16D 17D 18D 19C 20D 21B 22C 23B 24B 25A 26D 27C 28C 29A 30B 31A 32B 33D 34D 35D 36A 37A 38A 39B 40A Câu 1: Phản ứng hóa học nào sau đây là sai? A. AgNO3 + HCI → AgCl + HNO3.       B. 2NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O. C. Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O.       D. Fe + Cl2 →

Xem thêm

[2021] Khảo sát học kỳ 1 chuyên ĐH Vinh – Nghệ An

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3D 4C 5A 6C 7B 8B 9B 10C 11A 12A 13C 14B 15B 16A 17A 18C 19A 20B 21B 22B 23A 24D 25A 26C 27B 28D 29D 30A 31A 32C 33D 34A 35C 36D 37A 38A 39C 40A Câu 1: Phương trình hóa học nào sau đây là sai? A. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2. B. H2 + CuO nung nóng → Cu + H2O. C. Fe + H2SO4 (dung dịch loãng) → FeSO4 + H2. D. Cu + H2SO4 (dung dịch loãng)

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên KHTN Hà Nội (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3D 4C 5D 6D 7D 8A 9A 10B 11C 12C 13A 14B 15A 16A 17B 18B 19B 20D 21A 22C 23A 24D 25A 26B 27D 28C 29B 30C 31B 32C 33D 34C 35A 36D 37D 38A 39C 40B Câu 1. Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là A. boxit.       B. đá vôi.       C. thạch cao sống.       D. thạch cao nung. Câu 2. Natri hidroxit được dùng để

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3A 4B 5D 6A 7A 8D 9C 10B 11B 12B 13C 14A 15A 16D 17A 18B 19D 20D 21C 22D 23C 24C 25C 26C 27B 28C 29B 30B 31B 32D 33A 34A 35A 36C 37B 38C 39A 40D Câu 1: Thủy phân triolein có công thức (C17H33COO)3C3H5 trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và muối X. Công thức của X là A. C17H35COONa.       B. C3H5COONa.       C. (C17H33COO)3Na.       D. C17H33COONa. (Xem giải) Câu 2: Thủy phân

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Quế Võ 1 – Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43D 44C 45B 46D 47D 48C 49A 50D 51C 52A 53A 54A 55C 56C 57- 58D 59D 60A 61B 62D 63D 64B 65B 66A 67D 68D 69B 70A 71B 72B 73C 74C 75A 76A 77B 78B 79C 80B Câu 41: Cho các nguyên tố và số hiệu nguyên tử: 13Al, 6C, 16S, 11Na, 12Mg. Chiều giảm tính bazơ và tăng tính axit của các oxit như sau A. MgO, Na2O, Al2O3, CO2, SO2.       B. SO2, CO2, Al2O3, MgO, Na2O. C. Na2O, MgO,

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Quế Võ 1 – Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43C 44B 45C 46D 47C 48D 49B 50A 51B 52A 53C 54B 55C 56B 57C 58B 59B 60A 61C 62D 63A 64A 65D 66D 67A 68C 69B 70D 71C 72B 73D 74D 75A 76A 77D 78A 79C 80D Câu 41: Amin CH3-NH-C2H5 có tên gọi gốc – chức là A. N-metyletanamin.       B. metyletylamin. C. Etylmetylamin.       D. propan-2-amin. Câu 42: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là : A. Tính khử       B. Tính bazo

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Phan Châu Trinh – Đà Nẵng (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3B 4D 5A 6A 7C 8D 9D 10C 11D 12A 13D 14D 15D 16B 17B 18A 19B 20A 21B 22C 23D 24A 25C 26C 27A 28C 29C 30B 31A 32B 33C 34A 35A 36B 37D 38B 39C 40D Câu 1. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng? A. Poli(vinyl clorua).       B. Poliacrilonitrin. C. Poli(etylen terephtalat).       D. Polietilen. Câu 2. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh? A. Valin.  

Xem thêm

[2021] Thi thử TN Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43C 44D 45D 46D 47B 48B 49A 50C 51D 52C 53A 54C 55D 56B 57B 58C 59A 60B 61B 62A 63D 64C 65A 66D 67A 68C 69A 70D 71B 72C 73B 74D 75B 76A 77A 78D 79C 80C (Xem giải) Câu 41: Trong phân tử este (X) no, đơn chức, mạch hở có thành phần hidro chiếm 9,09% khối lượng. Số đồng phân este của X là A. 5.       B. 4.       C. 3.       D. 2. Câu

Xem thêm

[2021] Thi thử THPT trường Chuyên Thái Bình (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43A 44D 45D 46D 47D 48C 49A 50B 51C 52D 53B 54A 55B 56A 57C 58C 59B 60A 61D 62A 63D 64D 65D 66B 67B 68C 69A 70B 71D 72B 73A 74B 75D 76C 77C 78A 79A 80A Câu 41: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất: A. C2H5OH       B. HCOOH       C. CH3COOH       D. HCOOCH3 Câu 42: Cho thí nghiệm như hình vẽ: Cho biết CuSO4 khan có vai trò định tính nguyên

Xem thêm

[2021] Thi học kỳ 1 chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3C 4A 5C 6B 7C 8D 9A 10B 11C 12C 13C 14C 15D 16A 17B 18C 19A 20B 21A 22A 23B 24C 25D 26C 27A 28A 29C 30B Câu 1: Kim loại nào sau đây khử được Zn2+ trong dung dịch muối? A. Pb.       B. Mg.       C. Fe.       D. K. Câu 2: Kim loại có tính khử mạnh nhất trong các kim loại: Na, Cu, Zn, Mg, Hg là A. Zn.       B. Hg.

Xem thêm

[2021] Thi học kỳ 1 sở GDĐT Thái Bình

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43B 44C 45D 46C 47A 48C 49B 50B 51A 52D 53D 54A 55C 56B 57B 58D 59A 60D 61A 62C 63D 64D 65A 66B 67D 68D 69B 70A 71D 72C 73C 74A 75B 76B 77C 78A 79C 80C Câu 41: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất? A. Au.       B. Ag.       C. Cu.         D. Al. Câu 42: Phương trình hoá học nào sau đây sai? A. Cu + 2HCl → CuCl2 +

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Lào Cai (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3C 4D 5C 6B 7B 8C 9D 10B 11D 12C 13B 14D 15B 16C 17A 18A 19A 20A 21D 22D 23B 24C 25C 26A 27C 28D 29D 30D 31D 32B 33B 34D 35C 36B 37A 38A 39D 40A (Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp khí nào có thể tồn tại cùng nhau? A. Khí H2S và khí Cl2.         B. Khí NH3 và khí HCl. C. Khí HI và khí Cl2.       D. Khí O2 và khí Cl2. Câu 2. Polime

Xem thêm

[2021] Thi học kỳ 1 trường Nguyễn Khuyến và Lê Thánh Tông – Hồ Chí Minh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3B 4C 5A 6B 7C 8D 9C 10B 11D 12A 13D 14A 15A 16D 17A 18C 19D 20B 21D 22B 23A 24C 25B 26A 27B 28A I. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm) (Xem giải) 1. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau và đọc tên X4. (1đ) Este X1 mạch hở (C4H6O2) → X2 → X3 → X4 (este có mùi thơm chuối chín). (Xem giải) 2. Dẫn khí CO (dư) qua hỗn hợp bột MgO và CuO, nung nóng thu được rắn X. Cho

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh (Lần 1 – Đề 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3D 4B 5D 6C 7A 8B 9B 10C 11A 12A 13A 14C 15A 16A 17B 18B 19A 20B 21A 22B 23C 24A 25C 26B 27A 28B 29A 30D 31B 32B 33B 34B 35A 36D 37C 38A 39C 40D Câu 1: Chất X có công thức cấu tạo CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là A. etyl axetat.       B. propyl axetat.       C. metyl propionat.       D. metyl axetat. Câu 2: Số đồng phân amin có công thức phân tử

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!