[2020] KSCL trường THPT Nguyễn Khuyến (Lần 4)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3D 4A 5B 6B 7D 8A 9A 10B 11B 12D 13C 14D 15C 16A 17B 18A 19A 20D 21D 22D 23A 24A 25C 26B 27C 28B 29D 30C 31D 32C 33C 34C 35D 36C 37A 38B 39A 40D Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn (0°C, 1 atm). Bỏ qua sự hòa tan của chất khí trong nước. (Xem giải) Câu 1: Số đồng phân amin ứng với công thức C2H7N là A. 1.  

Xem thêm

[2020] Kiểm tra giữa kỳ 1 Hóa 12 – Chuyên Đại học Vinh – Nghệ An

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3A 4D 5D 6A 7C 8A 9A 10B 11A 12D 13C 14D 15B 16B 17D 18A 19D 20C 21C 22C 23C 24D 25C 26B 27B 28A 29B 30D 31A 32C 33D 34B 35B 36A 37C 38B 39A 40C Câu 1: Dung dịch Gly-Ala phản ứng được với dung dịch nào sau đây? A. NaCl.       B. KCl.       C. NaNO3.       D. NaOH. Câu 2: Fructozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43D 44B 45D 46B 47B 48D 49A 50C 51D 52A 53A 54B 55D 56C 57B 58C 59B 60C 61A 62C 63A 64D 65B 66D 67D 68D 69A 70B 71C 72D 73A 74A 75A 76C 77C 78B 79A 80C (Xem giải) Câu 41: Số đồng phân amin đơn chức bậc 1 chứa vòng benzen có công thức phân tử C7H9N là A. 6.       B. 3.       C. 4.       D. 5.

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43B 44B 45A 46A 47A 48A 49D 50D 51D 52B 53C 54A 55B 56B 57D 58B 59D 60B 61A 62C 63A 64A 65B 66B 67B 68B 69B 70A 71C 72B 73C 74B 75A 76C 77A 78A 79B 80B Câu 41: Axit HCl và HNO3 đều phản ứng được với A. Ag.       B. Na2CO3 và Ag.       C. Na2CO3.       D. Cu. Câu 42: Các ion có thể cùng tồn tại

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43C 44C 45D 46A 47D 48C 49D 50B 51D 52C 53C 54B 55A 56B 57A 58D 59B 60C 61B 62B 63D 64A 65C 66D 67D 68A 69B 70C 71D 72A 73B 74D 75C 76A 77C 78A 79B 80B (Xem giải) Câu 41: Dung dịch X chứa H2SO4 0,2M và HCl 0,1M, dung dịch Y chứa KHCO3 0,3M và BaCl2 0,1M. Cho 0,5 lít dung dịch X phản ứng với 0,5 lít dung dịch Y và đun nóng,

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Đội Cấn – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3D 4B 5D 6A 7B 8B 9A 10C 11D 12D 13A 14B 15A 16B 17D 18C 19C 20D 21A 22D 23C 24D 25B 26B 27C 28B 29B 30A 31C 32D 33D 34C 35A 36C 37A 38C 39A 40B Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Đimetylamin có công thức CH3CH2NH2 B. Dung dịch amino axit không làm hồng phenolphtalein. C. Glyxin là hợp chất có tính lưỡng tính. D. Valin tác dụng với dung dịch Br2 tạo

Xem thêm

[2020] Kiểm tra giữa kỳ 1 Hóa 12 – THPT C Nghĩa Hưng – Nam Định

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3C 4C 5B 6B 7D 8C 9B 10C 11A 12D 13D 14C 15B 16B 17B 18B 19A 20C 21D 22B 23A 24D 25A 26B 27D 28C 29C 30A 31A 32A 33C 34D 35C 36A 37C 38B 39A 40D Câu 1. Phenol không phản ứng được với chất nào sau đây? A. NaHCO3       B. Br2       C. KOH       D. Na Câu 2. Amin CH3-NH-CH3 có tên gọi gốc – chức là A.

Xem thêm

[2020] KSCL Hóa 12 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43A 44D 45B 46A 47C 48A 49A 50D 51A 52D 53A 54B 55D 56D 57D 58B 59D 60D 61C 62C 63B 64B 65D 66D 67A 68D 69D 70A 71B 72C 73D 74B 75D 76B 77A 78D 79B 80D Câu 41. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)? A. Tơ nitron.       B. Tơ tằm.       C. Tơ nilon-6,6.       D. Tơ visco. Câu 42. Công

Xem thêm

[2020] Kiểm tra giữa kỳ 1 Hóa 12 – THPT Nam Trực – Nam Định

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3A 4A 5C 6A 7D 8A 9D 10B 11A 12A 13A 14D 15D 16C 17B 18D 19A 20B 21D 22C 23D 24A 25B 26D 27C 28B 29D 30C 31A 32C 33D 34B 35B 36A 37A 38A 39D 40C Câu 1. Chất nào dưới đây không phải là este ? A. CH3COOCH3         B. HCOOCH3.        C. HCOOC6H5.       D. CH3COOH. Câu 2. Anken là những hiđrocacbon không no, mạch hở, có công thức

Xem thêm

[2020] Kiểm tra giữa kỳ 1 Hóa 12 – Chuyên Gia Định – Hồ Chí Minh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3B 4C 5C 6C 7D 8A 9B 10B 11A 12A 13A 14C 15B 16D 17D 18A 19B 20D 21C 22B 23D 24B 25A 26B 27C 28C 29D 30B 31A 32D 33C 34A 35C 36D 37A 38D 39A 40B Câu 1: Chất X có công thức cấu tạo CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là A. propyl axetat.       B. metyl propionat.       C. metyl axetat.        D. etyl axetat. Câu 2: Metylamin tác dụng

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia – Trường chuyên Thái Bình (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3C 4B 5C 6C 7A 8C 9C 10D 11B 12D 13B 14A 15C 16D 17A 18D 19A 20A 21A 22A 23A 24D 25B 26C 27B 28C 29B 30D 31D 32B 33B 34D 35B 36D 37D 38D 39C 40B 41D 42B 43B 44A 45A 46C 47D 48C 49B 50A Câu 1: Hãy chọn câu trả lời đúng? A. Các amino axit thiên nhiên đều chứa 1 nhóm amino (-NH2) và 1 nhóm cacboxyl (-COOH) B. Saccarozơ thuộc loại đisaccarit. C.

Xem thêm

[2020] KSCL Hóa 12 trường THPT Chuyên Bắc Giang

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43D 44B 45B 46B 47D 48D 49D 50B 51C 52A 53A 54C 55A 56A 57B 58D 59B 60C 61A 62D 63B 64C 65D 66A 67A 68C 69D 70B 71D 72C 73A 74C 75C 76A 77C 78B 79B 80D Câu 41: Một chiếc nhiệt kế bị vỡ, để thu hồi thuỷ ngân rơi vãi tránh độc, người ta có thể dùng: A. Cát.       B. Bột sắt.       C. Bột lưu huỳnh.    

Xem thêm

[2020] KSCL trường THPT Nguyễn Khuyến (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3A 4C 5C 6C 7B 8B 9D 10A 11C 12B 13B 14A 15B 16B 17D 18B 19B 20D 21C 22C 23A 24C 25B 26C 27A 28D 29B 30C 31D 32D 33D 34D 35A 36D 37B 38B 39D 40D Câu 1. Chất khí X gây ra hiệu ứng nhà kính và tham gia vào quá trình quang hợp của cây xanh tạo tinh bột. Chất X là A. O2.       B. CO2.       C. N2.  

Xem thêm

[2020] KSCL trường THPT Nguyễn Khuyến (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2C 3D 4D 5D 6A 7A 8C 9B 10D 11A 12A 13C 14B 15C 16D 17B 18A 19C 20D 21B 22C 23B 24B 25C 26B 27D 28C 29B 30A 31A 32B 33A 34D 35D 36B 37B 38C 39C 40D Câu 1: Cacbohiđrat nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường axit (axit vô cơ làm xúc tác)? A. Glucozơ.        B. Saccarazơ.        C. Tinh bột.         D. Xenlulozơ. Câu 2: Etse

Xem thêm

[2020] Kiểm tra giữa kỳ 1 Hóa 12 – THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3D 4C 5A 6B 7D 8D 9C 10A 11D 12A 13D 14A 15C 16A 17B 18A 19D 20A 21C 22A 23B 24D 25C 26B 27C 28B 29B 30C 31B 32B 33A 34C 35A 36D 37B 38C 39D 40C Câu 1. Dầu mỡ (thực phẩm) để lâu bị ôi thiu là do A. chất béo bị vữa ra. B. chất béo bị thủy phân với nước trong không khí. C. chất béo phản ứng với khí CO2 trong không khí.

Xem thêm

[2020] KSCL Hóa 12 – Chuyên Lê Quý Đôn – Ninh Thuận (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43A 44A 45C 46B 47D 48A 49A 50D 51B 52A 53D 54D 55A 56B 57A 58C 59B 60B 61D 62B 63C 64C 65D 66C 67B 68A 69D 70C 71A 72C 73D 74A 75C 76B 77B 78C 79A 80D Câu 41: Chất nào sau đây là chất điện li? A. Ancol etylic.       B. Natri hiđroxit.       C. Glucozơ.       D. Saccarozơ. Câu 42: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một

Xem thêm

[2020] KSCL Hóa 12 – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3D 4B 5A 6B 7D 8C 9D 10B 11D 12C 13D 14C 15D 16B 17B 18C 19A 20C 21B 22A 23D 24C 25A 26C 27B 28A 29C 30A 31C 32A 33C 34B 35D 36C 37D 38A 39D 40C 41A 42D 43A 44B 45D 46B 47B 48B 49A 50B Câu 1: Nhận định sai là A. Phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương. B. Phân biệt saccarozơ và glixerol bằng Cu(OH)2. C. Phân biệt tinh bột và

Xem thêm

[2020] KSCL Hóa 12 – THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43D 44D 45C 46A 47B 48B 49A 50C 51C 52B 53D 54B 55B 56A 57B 58C 59D 60B 61A 62C 63B 64D 65C 66C 67A 68B 69D 70A 71A 72C 73D 74D 75B 76D 77D 78C 79A 80A (Xem giải) Câu 41: Sự hình thành thạch nhũ trong các hang động đá vôi là do phản ứng hoá học nào sau đây? A. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O.       B. CaCO3 → CaO

Xem thêm

[2020] KSCL Hóa 12 – THPT Yên Khánh A – Ninh Bình (Tháng 10)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3A 4D 5B 6A 7D 8A 9A 10C 11D 12A 13D 14A 15A 16C 17D 18D 19B 20C 21C 22D 23C 24D 25B 26C 27A 28A 29A 30A 31D 32D 33B 34B 35C 36B 37C 38D 39B 40B (Xem giải) Câu 1: Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 loãng. (2) Cho ancol etylic phản ứng với Na (3) Cho metan phản ứng với Cl2 (as) (4) Cho dung dịch glucozơ vào

Xem thêm

[2020] KSCL đầu năm Hóa 12 – Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3B 4D 5A 6B 7C 8D 9B 10C 11A 12B 13B 14B 15D 16D 17C 18B 19B 20C 21D 22B 23A 24C 25C 26A 27D 28D 29C 30A 31A 32B 33A 34C 35D 36A 37A 38C 39A 40C Câu 1. Glixerol có công là: A. C2H5OH.       B. C2H4(OH)2.       C. CH3OH.       D. C3H5(OH)3. Câu 2. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh? A. C2H5OH.       B.

Xem thêm

[2020] KSCL trường THPT Nguyễn Khuyến (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3C 4C 5B 6D 7A 8A 9A 10D 11D 12B 13D 14B 15A 16C 17B 18D 19D 20D 21B 22C 23C 24A 25C 26C 27A 28D 29B 30C 31C 32D 33B 34B 35A 36B 37D 38A 39A 40A (Xem giải) Câu 1: Glucozơ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào sau đây: A. AgNO3/NH3, t°.          B. H2/Ni, t°. C. dung dịch Br2.         D. Cu(OH)2 nhiệt độ thường.

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!