You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2020] Đề luyện thi ĐH Y Hà Nội (Đề 6)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43A 44B 45A 46C 47B 48B 49C 50A 51C 52D 53C 54B 55C 56B 57B 58C 59A 60B 61C 62A 63C 64A 65B 66D 67D 68C 69B 70C 71A 72C 73D 74A 75C 76A 77B 78B 79D 80C Câu 41: Chất nào sau đây là đồng phân của glucozơ? A. Xenlulozơ.       B. Fructozơ.       C. Saccarozơ.       D. Tinh bột. Câu 42: Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không khí đến khi khối lượng không đổi thu được chất rắn

Xem thêm

[2020] Đề luyện thi ĐH Y Hà Nội (Đề 5)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43B 44C 45C 46C 47B 48D 49A 50C 51C 52B 53C 54B 55D 56A 57B 58A 59A 60B 61D 62B 63D 64B 65C 66B 67D 68C 69D 70A 71B 72A 73D 74A 75A 76A 77A 78D 79B 80B Câu 41: Cacbohiđrat nào say đây làm mất màu dung dịch Br2? A. Saccarozơ.       B. Fructozơ.       C. Glucozơ.       D. Tinh bột. Câu 42: Oxit crom nào sau đây tan trong nước ở điều kiện thường? A. Cr2O3.  

Xem thêm

[2020] Đề luyện thi ĐH Y Hà Nội (Đề 4)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43A 44B 45B 46C 47A 48A 49A 50C 51B 52D 53A 54C 55B 56D 57C 58C 59B 60C 61C 62B 63C 64C 65D 66A 67C 68D 69B 70A 71D 72B 73D 74C 75A 76B 77B 78B 79B 80A Câu 41: Thành phần chính của đường mía là A. Fructozơ.       B. Glucozơ.       C. Saccarozơ.       D. Xenlulozơ. Câu 42: Chất nào sau đây là amin bậc hai? A. H2N-CH2-NH2.       B. (CH3)2CH-NH2.       C.

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Nguyễn Trung Thiên – Hà Tĩnh (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43B 44A 45C 46D 47B 48D 49B 50D 51C 52B 53D 54B 55A 56D 57D 58A 59C 60C 61A 62C 63A 64C 65C 66B 67B 68C 69C 70A 71B 72C 73B 74B 75D 76D 77A 78B 79B 80C Câu 41: Axit fomic có trong nọc độc của ong và kiến có công thức là: A. HCOOH.       B. C6H5COOH.       C. CH3COOH.       D. HOOC-COOH. Câu 42: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia Chuyên Trần Phú – Hải Phòng (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43D 44A 45B 46D 47C 48B 49A 50C 51D 52D 53C 54A 55B 56B 57D 58B 59D 60A 61D 62B 63C 64A 65C 66B 67B 68A 69C 70B 71D 72C 73B 74C 75D 76A 77B 78A 79C 80D Câu 41: Plương pháp điều chế kim loại kiềm là A. nhiệt luyện.      B. thuỷ luyện.      C. điện phân nóng chảy.      D. điện phân dung dịch. Câu 42: Trong chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã rải xuống các cánh rừng Việt Nam

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Lương Thế Vinh – Hà Nội (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3C 4D 5B 6C 7D 8A 9A 10D 11B 12A 13A 14B 15B 16A 17C 18D 19C 20A 21C 22C 23D 24A 25B 26D 27A 28B 29D 30A 31D 32B 33A 34B 35B 36C 37C 38C 39D 40D Câu 1. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? A. Al.       B. Ca.       C. Fe.         D. Na Câu 2. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh? A. H2NCH2COOH.      

Xem thêm

[2020] Đề luyện thi ĐH Y Hà Nội (Đề 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43A 44D 45C 46B 47A 48B 49C 50B 51A 52B 53B 54C 55D 56C 57D 58B 59B 60A 61B 62D 63A 64B 65B 66D 67A 68C 69A 70A 71B 72A 73A 74C 75B 76C 77C 78A 79A 80C Câu 41: Ở điều kiện thường, crom tác dụng với phi kim nào sau đây? A. Flo.       B. Lưu huỳnh.       C. Photpho.       D. Nitơ. Câu 42: Vào mùa lũ, để có nước sử dụng, dân cư ở một

Xem thêm

[2020] Đề luyện thi ĐH Y Hà Nội (Đề 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43C 44A 45C 46A 47A 48A 49B 50D 51B 52D 53B 54D 55A 56D 57C 58D 59D 60D 61C 62D 63A 64D 65D 66D 67C 68C 69A 70B 71A 72D 73B 74A 75A 76D 77D 78D 79A 80A Câu 41: Kim loại nào sau đây không tan được trong H2SO4 loãng? A. Cu.       B. Al.       C. Mg.       D. Fe. Câu 42: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện? A. Al.

Xem thêm

[2020] Đề luyện thi ĐH Y Hà Nội (Đề 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43D 44C 45B 46C 47D 48C 49D 50C 51B 52D 53B 54C 55A 56A 57A 58D 59B 60D 61D 62D 63B 64D 65A 66D 67A 68B 69B 70D 71A 72B 73A 74B 75C 76B 77A 78A 79D 80A Câu 41: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit? A. Saccarozơ.       B. Xenlulozơ.       C. Fructozơ.       D. Glucozơ. Câu 42: Công thức hóa học của Crom(III) oxit là A. Cr2O3.       B. CrO.       C.

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43D 44D 45A 46B 47C 48B 49B 50A 51A 52C 53C 54D 55D 56B 57B 58C 59A 60C 61? 62D 63B 64D 65C 66A 67B 68C 69A 70A 71B 72D 73B 74A 75A 76A 77B 78C 79A 80D (Xem giải) Câu 41. Thành phần hóa học chính của phân amophot là A. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4.       B. KNO3 và Ca(H2PO4)2. C. Ca(H2PO4)2 và NH4H2PO4.       D. KNO3 và NH4H2PO4. Câu 42. Oxit nào sau đây là oxit bazơ? A. CrO3.  

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia Liên trường – Nghệ An (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43D 44C 45B 46A 47B 48B 49B 50D 51C 52B 53C 54D 55C 56B 57D 58D 59C 60A 61C 62B 63A 64D 65B 66D 67A 68A 69A 70D 71A 72C 73B 74C 75A 76D 77A 78A 79B 80A (Xem giải) Câu 41. Cho 1 mol amino axit X (công thức có dạng H2NCnH2nCOOH) tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 125,5 gam muối. Tên gọi của X là A. lysin.       B. glyxin.       C. alanin.    

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Quốc học Huế (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3B 4D 5A 6D 7C 8A 9C 10B 11A 12C 13D 14B 15D 16D 17A 18B 19D 20B 21A 22B 23D 24D 25C 26C 27C 28C 29A 30D 31B 32A 33A 34C 35A 36A 37C 38B 39A 40D (Xem giải) Câu 1: Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch anilin. (b) Cho dung dịch HCl vào dung dịch axit glutamic. (c) Sục khí CH3NH2 vào dung dịch CH3COOH. (d) Sục khí H2 vào nồi kín chứa triolein

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43C 44A 45D 46A 47D 48B 49D 50A 51D 52C 53B 54D 55D 56A 57A 58C 59C 60B 61D 62D 63B 64A 65C 66A 67C 68C 69C 70C 71A 72A 73C 74C 75A 76D 77B 78B 79B 80B Câu 41: Khi bị ong đốt, để giảm đau, giảm sưng, kinh nghiệm dân gian thường dùng chất nào sau đây để bôi trực tiếp lên vết thương? A. nước muối.       B. nước vôi.       C. nước mắm.       D.

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia chuyên KHTN – Hà Nội (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43D 44B 45D 46A 47D 48D 49B 50D 51C 52C 53A 54D 55B 56B 57A 58A 59C 60B 61C 62C 63C 64A 65A 66A 67B 68D 69C 70B 71D 72A 73B 74C 75B 76A 77D 78C 79B 80D Câu 41. Isoamyl axetat là một este có mùi chuối chín. Công thức của isoamyl axetat là A. CH3COOCH2CH2CH(CH3)2.         B. HCOOCH3. C. CH3COOC2H5.       D. CH3COOC2H3. (Xem giải) Câu 42. Cho sơ đồ các phản ứng theo đúng tỷ lệ mol: (a)

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43C 44C 45D 46A 47A 48D 49D 50C 51A 52B 53D 54C 55A 56C 57A 58A 59C 60D 61C 62B 63B 64C 65B 66C 67B 68A 69B 70A 71A 72C 73D 74D 75D 76C 77C 78A 79D 80C Câu 41. Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất? A. Al.       B. Cu.       C. Fe.         D. Ag. Câu 42. CO2 tác dụng với lượng dư dung dịch nào sau đây tạo kết tủa? A. NaCl.  

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2C 3B 4B 5C 6A 7A 8B 9D 10C 11C 12D 13 14A 15D 16A 17D 18C 19C 20D 21A 22D 23D 24D 25D 26A 27B 28D 29A 30A 31 32C 33A 34C 35C 36D 37B 38A 39A 40D Câu 1. Dung dịch nào sau đây hòa tan được Al(OH)3 A. NaOH       B. NaNO3       C. K2SO4       D. KCl Câu 2. Công thức của tristearin là A. C17H35COOH.      B. (C15H33COO)3C3H5      C. (C17H35COO)3C3H5    

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Phan Châu Trinh – Đà Nẵng (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3D 4C 5C 6A 7B 8B 9D 10C 11D 12B 13D 14B 15D 16B 17C 18A 19C 20B 21B 22A 23A 24D 25D 26A 27C 28B 29A 30D 31C 32B 33A 34C 35D 36D 37B 38D 39A 40C Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng về kim loại kiềm? A. Trong hợp chất có hóa trị 1.        B. Trong tự nhiên chỉ tồn tại ở dạng hợp chất. C. Từ Li đến Cs khả năng phản ứng với nước giảm

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc (Lần 2 – Mã 103)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43B 44B 45D 46A 47B 48D 49D 50C 51D 52D 53C 54A 55D 56D 57B 58D 59B 60D 61D 62C 63C 64A 65D 66B 67B 68C 69C 70A 71D 72A 73B 74A 75C 76A 77C 78B 79C 80C Câu 41: Loại đường không có tính khử là : A. Saccarozơ.       B. Glucozơ.       C. Fructozơ.       D. Mantozơ. Câu 42: Trong các chất sau đây chất nào không phải là polime A. Tristearat glixerol       B.

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc (Lần 2 – Mã 102)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43C 44C 45B 46A 47B 48A 49B 50D 51A 52D 53D 54B 55D 56B 57C 58C 59D 60B 61C 62B 63A 64B 65A 66C 67C 68A 69B 70A 71D 72D 73A 74B 75D 76C 77A 78D 79A 80C Câu 41: Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom? A. Stiren       B. Etilen       C. Benzen       D. CH2=CH-COOH Câu 42: Hóa chất không sử dụng làm phân bón hóa học là A. KCl.    

Xem thêm

[2020] Đề tập huấn thi THPT Quốc gia của sở GDĐT Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43C 44A 45C 46B 47D 48A 49C 50A 51C 52C 53A 54C 55C 56B 57C 58C 59D 60B 61C 62D 63D 64B 65D 66B 67C 68A 69D 70D 71A 72D 73D 74A 75A 76D 77D 78D 79D 80A Câu 41. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là A. Li.        B. Cs.       C. Hg.       D. Al. Câu 42. Baking soda (thuốc muối, bột nở) là tên gọi hay dùng trong ngành thực phẩm của hợp

Xem thêm

[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – Sở GDĐT Thái Bình

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2A 3B 4B 5C 6A 7B 8C 9C 10C 11D 12C 13A 14B 15D 16D 17D 18B 19B 20D 21A 22C 23A 24D 25A 26C 27A 28C 29A 30B 31D 32D 33A 34C 35A 36A 37B 38C 39B 40A Câu 1. Este HCOOCH2CH3 có tên gọi là A. etyl fomat.       B. metyl fomat.       C. propyl fomat.       D. etyl axetat. Câu 2. Este vinyl axetat có công thức cấu tạo là A. CH3COO-CH=CH2.       B. CH2=CHCOOCH3.

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!