[2024] Thi thử TN sở GDĐT Nam Định (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 130 41B 42A 43B 44C 45D 46C 47A 48C 49D 50D 51D 52A 53C 54C 55B 56A 57D 58D 59B 60D 61C 62B 63B 64A 65C 66A 67A 68D 69A 70A 71B 72D 73B 74A 75D 76D 77C 78A 79B 80C Câu 41. Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA là A. R2O.       B. RO.       C. RO2.         D. R2O3. (Xem giải) Câu 42. Nhỏ dung dịch chất

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Kim Liên – Nghệ An (Lần 4)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 129 41D 42D 43B 44C 45D 46D 47B 48B 49A 50C 51D 52A 53B 54C 55B 56C 57C 58A 59C 60A 61B 62D 63A 64B 65B 66A 67A 68B 69C 70A 71A 72D 73B 74C 75A 76A 77B 78C 79A 80C (Xem giải) Câu 41. Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho kim loại Mg vào lượng dư dung dịch FeCl2. (b) Cho kim loại Na vào lượng dư dung dịch CuSO4. (c) Cho AgNO3 vào lượng dư

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Đô Lương 1 – Nghệ An (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 128 41B 42B 43D 44A 45B 46D 47A 48D 49B 50D 51C 52C 53A 54C 55C 56A 57A 58D 59B 60B 61B 62A 63C 64B 65B 66C 67A 68D 69B 70D 71B 72C 73D 74D 75A 76A 77C 78C 79B 80C Câu 41. Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch H2SO4 loãng? A. Ca.       B. Cu.       C. Zn.         D. Mg. Câu 42. Valin là tên gọi của

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Sơn La (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 127 41B 42A 43D 44C 45D 46A 47D 48A 49C 50A 51D 52D 53D 54D 55A 56B 57C 58D 59C 60C 61A 62A 63A 64B 65B 66B 67C 68A 69D 70C 71A 72C 73B 74B 75B 76C 77D 78C 79C 80B Câu 41: Kali nitrat được dùng làm phân bón và được dùng để chế tạo thuốc nổ. Công thức của kali nitrat là A. KCl.       B. KNO3.       C. KOH.       

Xem thêm

[2024] Thi thử TN chuyên Hạ Long – Quảng Ninh (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 126 41B 42D 43A 44C 45D 46B 47A 48A 49D 50A 51B 52A 53A 54C 55D 56B 57C 58D 59A 60C 61C 62B 63C 64B 65B 66B 67D 68A 69D 70B 71B 72C 73D 74C 75D 76A 77C 78C 79A 80D Câu 41. Canxi clorua là tên gọi của chất nào sau đây? A. Ca(OH)2.       B. CaCl2.       C. Ca(NO3)2.         D. CaCO3. Câu 42. Kim loại có thể dát thành lá

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Mai Anh Tuấn – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 125 41B 42B 43B 44A 45B 46C 47A 48A 49D 50D 51B 52B 53B 54D 55A 56D 57C 58B 59C 60A 61D 62A 63B 64D 65B 66C 67B 68A 69B 70D 71C 72C 73B 74B 75D 76A 77A 78C 79A 80D Câu 41. Polime dùng để sản xuất tơ và được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là A. Polienantamit.         B. Poliacrilonitrin. C. Poli(hexametylen adipamit).        D. Polietilen. Câu 42. Kali cromat (K2CrO4)

Xem thêm

[2024] Thi thử TN chuyên Vinh – Nghệ An (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 124 41C 42B 43B 44D 45A 46C 47D 48C 49B 50A 51D 52A 53C 54B 55C 56A 57C 58D 59B 60A 61C 62B 63B 64A 65D 66B 67B 68A 69D 70D 71A 72D 73D 74A 75C 76B 77B 78A 79C 80B Câu 41: Muối nào sau đây là muối axit? A. CH3COOK.       B. NH4NO3.       C. Ca(HCO3)2.         D. Na3PO4. (Xem giải) Câu 42: Trộn 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,05M với

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Chu Văn An – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 123 41A 42A 43B 44B 45A 46D 47A 48D 49C 50D 51B 52A 53A 54D 55C 56A 57A 58C 59C 60B 61D 62C 63B 64D 65C 66D 67D 68C 69D 70A 71C 72B 73C 74C 75C 76B 77C 78B 79C 80D Câu 41. Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit? A. Saccarozơ.       B. Xenlulozơ.       C. Glucozơ.       D. Fructozơ. Câu 42. Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tan hoàn toàn

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Nghệ An (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 122 41A 42A 43B 44C 45D 46A 47D 48B 49B 50B 51A 52A 53B 54B 55C 56B 57A 58B 59A 60A 61C 62A 63C 64D 65C 66A 67B 68A 69D 70C 71D 72A 73D 74C 75B 76D 77B 78A 79D 80A Câu 41. Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng? A. BaSO4.       B. Fe.       C. Na2CO3.       D. Ba(OH)2. Câu 42. Natri hidrocacbonat có nhiều ứng

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Nguyễn Trãi – Ba Đình – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  ⇒ Mã đề: 121 41A 42A 43D 44B 45C 46C 47A 48A 49C 50C 51B 52B 53C 54A 55D 56C 57D 58C 59A 60C 61C 62A 63D 64D 65A 66C 67A 68B 69B 70C 71B 72C 73D 74D 75B 76C 77C 78D 79C 80B Câu 41. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh? A. NaCl.       B. CH3COOH.       C. H2O.         D. C2H5OH. Câu 42. Nguyên nhân chính không sử dụng các

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Bình Phước (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 120 41B 42A 43D 44A 45D 46C 47B 48C 49B 50A 51C 52C 53A 54B 55A 56C 57C 58D 59B 60C 61C 62C 63A 64C 65C 66D 67B 68A 69D 70A 71B 72A 73D 74B 75B 76D 77A 78C 79B 80D Câu 41. Dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch nào sau đây tạo thành chất kết tủa? A. NaNO3.       B. BaCl2.       C. H2SO4.         D. HCl. Câu 42. Mưa

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 119 41B 42C 43C 44D 45A 46B 47A 48B 49D 50B 51B 52B 53D 54A 55C 56A 57A 58A 59B 60D 61D 62D 63A 64B 65C 66A 67B 68A 69B 70D 71D 72D 73D 74B 75D 76A 77D 78B 79D 80A Câu 41. Chất nào sau đây là amino axit? A. C2H5NH2.       B. NH2CH2COOH.       C. C2H5COOH.         D. C2H5OH. Câu 42. Ion nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?

Xem thêm

[2024] Thi thử TN liên trường Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Thái Hà – Nghệ An

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 118 41D 42C 43A 44B 45C 46C 47C 48A 49C 50A 51B 52B 53A 54D 55D 56A 57D 58C 59C 60A 61D 62A 63D 64D 65A 66A 67A 68A 69B 70A 71C 72B 73B 74B 75D 76A 77C 78D 79A 80D Câu 41. Khi nung nóng bột Al với bột S, phản ứng xảy ra mãnh liệt. Sản phẩm tạo thành là A. AlS       B. Al3S2.       C. Al2S         D. Al2S3.

Xem thêm

[2024] Thi thử TN cụm Sóc Sơn, Mê Linh – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 117 41A 42D 43B 44D 45B 46B 47D 48A 49C 50C 51B 52C 53C 54A 55C 56B 57B 58A 59D 60B 61D 62C 63D 64B 65A 66A 67A 68B 69A 70A 71A 72A 73A 74A 75A 76C 77A 78A 79B 80A Câu 41: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo? A. Tơ visco.       B. Tơ tằm.       C. Tơ nitron.         D. Tơ nilon-6. Câu 42: Hợp chất nào sau

Xem thêm

[2024] Thi thử TN chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 116 41D 42C 43B 44A 45B 46D 47B 48D 49B 50B 51B 52A 53C 54D 55A 56C 57D 58A 59D 60C 61C 62C 63D 64C 65A 66C 67D 68D 69C 70C 71A 72C 73D 74B 75C 76A 77D 78B 79C 80B Câu 41: Tên gọi nào sau đây là của este HCOOCH3? A. Etyl fomat.       B. Etyl axetat.       C. Metyl axetat.         D. Metyl fomat. Câu 42: Axit nào sau đây

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Tiền Giang

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 115 41C 42B 43B 44C 45D 46A 47A 48B 49C 50D 51D 52A 53D 54C 55D 56B 57D 58B 59A 60A 61D 62D 63B 64C 65C 66B 67C 68D 69A 70A 71A 72B 73B 74A 75A 76C 77C 78A 79C 80A (Xem giải) Câu 41: Thí nghiệm nào sau đây không có sự hòa tan chất rắn? A. Cho Cr(OH)3 vào dung dịch HCl. B. Cho Cr vào dung dịch H2SO4 loãng, nóng. C. Cho Cr vào dung dịch

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Thái Bình (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 114 41D 42D 43B 44A 45C 46D 47C 48C 49B 50B 51D 52B 53D 54B 55A 56B 57D 58D 59B 60A 61B 62D 63A 64D 65A 66C 67A 68B 69C 70B 71C 72D 73A 74C 75C 76A 77A 78C 79D 80D Câu 41: Mưa axit (Acid Rain) ảnh hưởng tới hệ thực vật, phá hủy các vật liệu bằng kim loại, các bức tượng bằng đá, gây bệnh cho con người và động vật. Hiện tượng trên gây ra

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Gia Lai

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 113 41D 42A 43C 44D 45A 46B 47C 48A 49D 50C 51B 52D 53D 54B 55C 56A 57D 58B 59B 60D 61C 62A 63B 64C 65D 66B 67A 68C 69A 70C 71B 72A 73B 74C 75A 76B 77B 78C 79C 80A Câu 41: Khi hòa tan sắt trong dung dịch HNO3 (loãng, dư) tạo ra hợp chất của sắt, trong đó sắt có số oxi hóa là A. -3.       B. +2.       C. -2. 

Xem thêm

[2024] Thi thử TN chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 112 41B 42A 43B 44A 45C 46B 47B 48B 49D 50A 51C 52B 53C 54B 55D 56A 57D 58A 59B 60B 61D 62D 63B 64B 65D 66C 67B 68D 69C 70A 71D 72A 73A 74B 75B 76A 77D 78C 79D 80B (Xem giải) Câu 41: Axit malic (M = 134) có trong thành phần quả xanh như táo, nho, anh đào… và được dùng làm chất phụ gia trong thực phẩm để tạo hương vị và bảo quản. Axit

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 2 – Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 111 41C 42A 43B 44D 45D 46B 47B 48A 49C 50C 51D 52C 53C 54B 55A 56B 57C 58B 59B 60C 61A 62D 63B 64B 65A 66C 67D 68C 69C 70D 71A 72D 73A 74B 75B 76D 77A 78A 79A 80D Câu 41: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất nhất? A. Os.       B. Fe.       C. W.         D. Cr. Câu 42: Phân tử khối của

Xem thêm

[2024] Thi thử TN cụm Đông Anh – Hà Nội (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 110 41C 42C 43D 44A 45B 46C 47D 48D 49C 50A 51A 52A 53D 54A 55C 56C 57C 58B 59B 60B 61C 62A 63C 64B 65C 66D 67B 68D 69D 70D 71A 72B 73D 74D 75B 76B 77A 78A 79B 80AC Câu 41: Chất nào sau đây không làm mất tính cứng của nước có tính cứng tạm thời? A. Na3PO4.       B. NaOH.       C. HCl.         D. Na2CO3. Câu 42: Số

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!