You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2021] Thi thử TN trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43C 44C 45B 46B 47B 48B 49D 50B 51A 52A 53D 54D 55C 56C 57A 58D 59B 60D 61A 62A 63A 64C 65B 66B 67A 68D 69C 70C 71A 72D 73B 74D 75D 76A 77C 78A 79D 80C Câu 41: Kết tủa Fe(OH)2 sinh ra khi cho dung dịch FeCl2 tác dụng với dung dịch A. HCl.       B. NaOH.       C. NaCl.       D. KNO3. Câu 42: Sắt có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Triệu Sơn 1 – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43A 44A 45D 46D 47B 48C 49A 50B 51D 52C 53A 54B 55A 56D 57A 58C 59C 60B 61B 62D 63C 64A 65C 66C 67D 68C 69C 70C 71D 72B 73D 74A 75B 76C 77C 78D 79B 80B Câu 41: Phản ứng nào sau đây thể hiện cách điều chế kim loại Cu theo phương pháp thủy luyện? A. Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu.         B. CO + CuO → Cu + CO2. C. 2CuSO4 + 2H2O → 2Cu + O2 +

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3B 4C 5A 6C 7A 8A 9A 10B 11C 12A 13B 14A 15C 16D 17D 18D 19A 20D 21C 22B 23C 24B 25A 26D 27C 28D 29D 30D 31C 32C 33A 34D 35B 36D 37B 38C 39A 40B Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại chất điện ly mạnh? A. H2O.       B. NaCl.       C. C2H5OH.         D. CH3COOH. Câu 2: Axit fomic có trong nọc kiến. Khi bị kiến cắn, nên chọn chất nào sau đây

Xem thêm

[2021] Thi thử TN liên trường Quỳnh Lưu – Hoàng Mai – Nghệ An

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43A 44C 45A 46B 47C 48B 49B 50B 51B 52B 53D 54D 55B 56D 57A 58D 59B 60A 61D 62C 63A 64D 65D 66A 67D 68C 69D 70C 71D 72D 73D 74B 75B 76B 77BD 78C 79B 80A Câu 41: Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá theo tỉ lệ phần trăm về khối lượng tương ứng của A. P2O5.       B. P.       C. PO43-.         D. H3PO4. Câu 42: Chất nào sau đây trong phân

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Yên Bái (Đề 4)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43C 44D 45D 46D 47C 48D 49D 50D 51B 52B 53A 54D 55A 56C 57B 58D 59C 60D 61A 62A 63A 64A 65C 66D 67A 68A 69B 70D 71C 72B 73D 74D 75D 76C 77B 78C 79D 80A Câu 41: Chất X có cấu tạo HCOOCH3. Tên gọi của X là A. etyl fomat.       B. metyl fomat.       C. etyl axetat.         D. metyl axetat. Câu 42: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc II? A. CH3CH(NH2)CH3.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Bắc Đông Quan – Thái Bình (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3A 4C 5D 6A 7B 8A 9B 10C 11C 12D 13D 14A 15D 16A 17C 18D 19C 20A 21C 22B 23C 24D 25A 26A 27B 28A 29D 30A 31B 32B 33A 34C 35D 36D 37B 38A 39D 40A Câu 1: Công thức nào sau đây biểu thị một chất béo? A. C17H33COONa         B. C3H5(OH)3 C. (C17H33COO)3C3H5       D. C15H31COOCH3 Câu 2: Nhôm hidroxit có công thức là A. NaAlO2       B. Al2O3         C. Al(OH)3  

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Mai Anh Tuấn – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3B 4C 5B 6C 7A 8B 9A 10D 11B 12A 13A 14D 15D 16B 17C 18A 19A 20C 21A 22C 23D 24B 25D 26A 27C 28D 29A 30B 31C 32B 33A 34D 35B 36A 37C 38B 39C 40A Câu 1: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? A. Poli(hexametylen adipamit).         B. Poli(metyl metacrylat). C. Poli(vinyl clorua).       D. Poliacrilonitrin. Câu 2: Dung dịch của amino axit nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu

Xem thêm

[2021] Thi thử TN Chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43A 44B 45D 46D 47B 48C 49B 50B 51A 52C 53C 54A 55A 56B 57A 58A 59A 60D 61A 62B 63B 64A 65D 66C 67D 68B 69D 70B 71B 72D 73B 74D 75B 76A 77A 78B 79D 80C Câu 41. Chất nào dưới đây chỉ phù hợp để làm mềm nước có độ cứng tạm thời? A. Ca(OH)2.       B. Na2CO3.       C. HCl.         D. Na3PO4. Câu 42. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Dung dịch HNO3

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Yên Bái (Đề 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43B 44C 45C 46A 47C 48A 49A 50A 51B 52D 53C 54C 55B 56A 57A 58B 59B 60D 61A 62C 63D 64B 65D 66A 67C 68A 69A 70B 71C 72D 73A 74B 75C 76D 77A 78B 79B 80C Câu 41: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại A. Sn.       B. Zn.       C. Cu.         D. Pb. Câu 42: Dung dịch

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Bình Phước (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43D 44C 45D 46B 47B 48D 49A 50A 51A 52D 53D 54B 55C 56C 57A 58D 59A 60C 61D 62C 63B 64B 65D 66B 67C 68B 69B 70B 71A 72A 73A 74C 75A 76D 77D 78C 79C 80D Câu 41: Dãy gồm các ion được sắp xếp theo thứ tự tính oxi hóa giảm dần từ trái sang phải là A. Cu2+, Al3+, K+       B. Al3+ , Cu2+ , K+       C. K+ , Cu2+ , Al3+       

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Yên Bái (Đề 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43B 44D 45B 46A 47D 48B 49B 50D 51A 52A 53C 54A 55C 56D 57B 58B 59A 60D 61B 62A 63B 64D 65C 66C 67A 68C 69A 70B 71C 72D 73A 74D 75C 76B 77A 78A 79A 80A Câu 41: Cho dãy các kim loại: K, Mg, Na, Al. Kim loại có tính khử mạnh nhất trong dãy là A. Na.       B. Al.       C. Mg.         D. K. Câu 42: Khi thủy phân tristearin trong môi trường

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Yên Bái (Đề 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43C 44C 45B 46A 47A 48A 49C 50D 51D 52D 53D 54D 55A 56D 57B 58B 59D 60B 61C 62B 63B 64A 65B 66B 67C 68C 69B 70A 71B 72D 73C 74B 75D 76B 77D 78A 79A 80D Câu 41: Nhôm bền trong không khí và trong nước là do có lớp chất X rất mỏng và bền bảo vệ. Chất X là A. Al(OH)3.       B. KAlO2.       C. AlCl3.       D. Al2O3. Câu 42: Anilin có công

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Quế Võ 1 – Bắc Ninh (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43B 44D 45D 46C 47B 48B 49D 50B 51C 52D 53C 54D 55A 56A 57B 58A 59C 60B 61C 62D 63C 64B 65C 66B 67A 68A 69A 70B 71C 72A 73A 74C 75A 76A 77D 78C 79D 80D Câu 41: Khi nhiệt phân hoàn toàn NaHCO3 thì sản phẩm của phản ứng nhiệt phân là A. NaOH, CO2, H2O.       B. NaOH, CO2, H2. C. Na2O, CO2, H2O.       D. Na2CO3, CO2, H2O. Câu 42: Cho neo-pentan tác dụng với Cl2

Xem thêm

[2021] Thi giữa kỳ 2 sở GDĐT Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43B 44C 45C 46D 47C 48C 49B 50C 51C 52A 53D 54A 55D 56C 57C 58A 59C 60B 61A 62C 63B 64D 65C 66D 67C 68C 69B 70C 71A 72A 73B 74B 75C 76D 77B 78D 79B 80C Câu 41. Kim loại nào sau đây không tan được trong H2SO4 loãng? A. Cu.       B. Mg.       C. Al.       D. Zn. Câu 42. Ở nhiệt độ thường, kim loại Na tác dụng với nước tạo thành A. NaOH

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Hàm Rồng – Thanh Hóa

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2C 3D 4A 5A 6C 7B 8C 9C 10C 11C 12B 13B 14B 15D 16B 17C 18B 19C 20A 21B 22B 23A 24B 25A 26A 27C 28A 29D 30A 31B 32D 33D 34B 35A 36A 37A 38A 39A 40C Câu 1: Dãy gồm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là A. Na, K, Ba.       B. Li, Na, Mg.        C. Mg, Ca, Ba.         D. Na, K, Ca. Câu 2: Khi thuỷ

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Phụ Dực – Thái Bình (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43C 44A 45A 46A 47A 48D 49D 50C 51C 52A 53A 54C 55D 56A 57D 58B 59C 60A 61B 62D 63B 64D 65C 66A 67B 68D 69D 70B 71B 72C 73D 74B 75A 76B 77B 78C 79C 80D (Xem giải) Câu 41: Cho 0,89 gam alanin vào V ml dung dịch HCl 0,15M thu được dung dịch X. X tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 0,1M. Giá trị của V là A. 150.       B. 200.      

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Lý Thường Kiệt – Bình Thuận

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43D 44B 45D 46D 47B 48D 49D 50D 51A 52C 53C 54A 55A 56C 57C 58B 59C 60C 61A 62A 63D 64D 65B 66B 67A 68C 69D 70B 71C 72D 73A 74D 75D 76D 77A 78A 79D 80A Câu 41: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? A. Fe         B. Na         C. Ag          D. Cu Câu 42: Khi cho este E có

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Lương Thế Vinh – Hà Nội (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3A 4C 5D 6B 7C 8D 9C 10A 11A 12C 13D 14B 15A 16C 17C 18B 19B 20A 21D 22A 23B 24D 25C 26A 27A 28D 29D 30A 31D 32B 33C 34D 35A 36C 37C 38B 39B 40D Câu 1. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều có khả năng tham gia phản ứng nào sau đây? A. Trùng ngưng.       B. Thủy phân.       C. Tráng bạc.       D. Hòa tan Cu(OH)2. (Xem giải) Câu 2. Để thu được 1000

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Hồ Chí Minh (04/04)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3D 4C 5B 6C 7A 8A 9D 10B 11A 12D 13B 14D 15C 16A 17D 18C 19D 20A 21C 22D 23A 24A 25C 26A 27A 28D 29B 30C 31B 32B 33C 34B 35A 36D 37D 38A 39C 40A Câu 1. Cặp chất nào sau đây không phải là đồng phân của nhau? A. Glucozơ và fructozơ.       B. Xenlulozơ và tinh bột. C. Metyl axetat và etyl fomat.       D. Axit axetic và metyl fomat. (Xem giải) Câu 2. Đốt cháy

Xem thêm

[2021] Thi thử TN Chuyên Quốc học Huế (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3A 4D 5B 6C 7B 8B 9B 10A 11D 12A 13C 14B 15A 16D 17D 18D 19C 20B 21C 22D 23B 24D 25A 26A 27B 28D 29C 30C 31D 32A 33D 34C 35A 36D 37B 38C 39B 40A (Xem giải) Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 5,6 gam bột Fe trong bình chứa khí clo dư thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 12,70.         B. 10,65.         C. 16,25.         D.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43A 44A 45D 46A 47A 48B 49B 50C 51C 52B 53B 54A 55D 56B 57D 58C 59A 60D 61D 62A 63D 64D 65B 66D 67B 68D 69D 70D 71D 72D 73B 74A 75C 76B 77B 78A 79D 80A Câu 41: Thủy phân chất nào sau đây thu được glixerol? A. Albumin.       B. Etyl axetat.       C. Saccarozơ.       D. Triglixerit. Câu 42: Chất nào sau đây là chất điện li yếu? A. KOH.       B. HF.

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!