[2024] Thi thử TN sở GDĐT Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 036 41C 42B 43C 44D 45A 46C 47B 48B 49A 50D 51D 52C 53B 54C 55A 56A 57D 58C 59B 60D 61B 62D 63A 64A 65B 66C 67A 68A 69C 70A 71C 72C 73C 74C 75C 76B 77C 78D 79A 80A Câu 41. Trong cùng điều kiện, ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất? A. Na+.       B. Ca2+.        C. Fe2+.        D. Al3+. Câu 42. Chất

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Lạng Sơn (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 035 41A 42D 43B 44B 45C 46B 47C 48D 49B 50A 51D 52A 53C 54B 55A 56A 57A 58D 59A 60C 61D 62C 63C 64A 65B 66C 67A 68D 69B 70B 71C 72A 73D 74D 75C 76C 77D 78B 79D 80A (Xem giải) Câu 41. Cho 3,1 gam metylamin tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 6,75.       B. 6,65.       C. 8,05. 

Xem thêm

[2024] Thi thử TN chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 034 41B 42A 43C 44A 45D 46C 47C 48D 49B 50D 51A 52D 53D 54A 55A 56D 57B 58A 59D 60C 61C 62B 63B 64C 65A 66D 67D 68D 69B 70D 71C 72A 73C 74B 75D 76B 77B 78A 79B 80C (Xem giải) Câu 41: Cho 11,2 gam bột Fe tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch CuSO4 1M. Giá trị của V là A. 50.       B. 200.       C. 150.   

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 033 41B 42B 43D 44D 45A 46B 47B 48B 49C 50C 51A 52B 53B 54C 55D 56C 57A 58A 59A 60B 61B 62D 63A 64C 65D 66C 67A 68A 69C 70B 71C 72D 73C 74D 75B 76C 77C 78A 79D 80B Câu 41: Chất nào sau đây thuộc dãy đồng đẳng của axetilen A. CH4.       B. CH3-C≡CH.       C. CH2=CH2.         D. CH2=CH-CH3. Câu 42: Chất nào sau đây còn có tên

Xem thêm

[2024] Thi thử TN chuyên Hạ Long – Quảng Ninh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 032 41D 42A 43D 44B 45D 46D 47C 48B 49A 50C 51A 52A 53B 54A 55B 56B 57C 58C 59D 60D 61C 62C 63A 64C 65A 66D 67D 68D 69B 70C 71A 72C 73C 74B 75A 76C 77A 78B 79D 80D Câu 41: Loại phân bón nào cung cấp nguyên tố nitơ cho cây trồng? A. Phân kali.       B. Phân lân nung chảy.       C. Supephotphat.         D. Phân đạm. Câu 42:

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 031 41A 42B 43D 44A 45C 46B 47B 48B 49A 50D 51A 52B 53A 54B 55C 56C 57C 58B 59D 60D 61C 62A 63A 64D 65C 66A 67C 68D 69C 70A 71D 72B 73C 74C 75A 76C 77A 78A 79C 80D Câu 41: Thành phần chính của đá vôi, đá hoa, đá phấn, vỏ các loại sò, ốc là A. CaCO3.        B. CaSO4.         C. CaO.         D. Ca3(PO4)2. (Xem giải) Câu

Xem thêm

[2024] Thi thử TN chuyên Quang Trung – Bình Phước (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 030 41C 42D 43C 44C 45B 46C 47A 48C 49B 50D 51C 52B 53B 54C 55C 56A 57B 58C 59B 60D 61A 62C 63D 64A 65D 66D 67B 68A 69A 70B 71D 72B 73D 74B 75B 76C 77D 78A 79A 80A Câu 41. Sắt(III) oxit là chất rắn màu đỏ nâu. Công thức hóa học của sắt(III) oxit là A. FeCO3.       B. FeS2.       C. Fe2O3.         D. Fe3O4. Câu 42. Trong các

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Chiêm Hóa – Tuyên Quang (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 029 41B 42C 43B 44D 45A 46D 47D 48C 49A 50A 51C 52A 53A 54C 55D 56C 57A 58C 59A 60A 61D 62A 63D 64D 65D 66B 67D 68B 69D 70D 71D 72C 73C 74C 75D 76A 77A 78B 79D 80D Câu 41: Chất nào sau đây là chất béo? A. Glixerol.       B. Tripanmitin.       C. Tinh bột.       D. Etyl axetat. (Xem giải) Câu 42: Cho 8,8 gam este X đơn

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Kim Liên – Hà Nội (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 028 41B 42A 43A 44D 45C 46B 47C 48A 49B 50D 51A 52C 53B 54C 55D 56A 57B 58D 59C 60A 61D 62D 63C 64C 65D 66B 67A 68A 69B 70D 71C 72D 73A 74B 75C 76B 77C 78C 79D 80D (Xem giải) Câu 41: X, Y là hai cacbohiđrat. X, Y đều không bị oxi hóa bởi AgNO3/NH3. Khi thủy phân hoàn toàn X hoặc Y trong môi trường axit đều thu được một chất hữu cơ Z

Xem thêm

[2024] Thi thử TN liên trường Nghệ An (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 027 41A 42C 43C 44A 45B 46A 47D 48B 49A 50B 51C 52A 53D 54A 55B 56D 57C 58A 59D 60C 61D 62B 63B 64C 65B 66C 67C 68C 69C 70B 71D 72C 73A 74A 75D 76C 77B 78D 79B 80D (Xem giải) Câu 41: Trong quá trình làm thí nghiệm, có thể dùng hóa chất nào để làm khô khí amoniac? A. CaCl2.       B. Na.       C. CuSO4 khan.         D.

Xem thêm

[2024] Thi thử TN liên trường Yên Thành – Nghệ An (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 026 41A 42A 43D 44B 45B 46D 47C 48C 49B 50D 51A 52D 53B 54B 55D 56B 57D 58B 59B 60C 61A 62D 63B 64D 65D 66A 67B 68D 69C 70C 71B 72A 73C 74D 75C 76D 77B 78D 79A 80C Câu 41. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? A. Mg       B. Cu       C. Ag         D. Pb. Câu 42. Trong cùng điều kiện, ion kim loại

Xem thêm

[2024] Thi thử TN chuyên Vinh – Nghệ An (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 025 41C 42C 43B 44D 45A 46A 47B 48D 49B 50D 51B 52A 53B 54C 55C 56A 57D 58A 59D 60D 61D 62D 63B 64B 65A 66A 67A 68C 69C 70C 71C 72C 73D 74D 75D 76A 77C 78A 79B 80B Câu 41: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất? A. Fe.       B. Al.       C. Ag.         D. Cu. Câu 42: Chất nào sau đây không tác

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Đô Lương 1 – Nghệ An (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 024 41B 42C 43B 44B 45B 46A 47B 48C 49A 50B 51B 52C 53A 54C 55A 56C 57C 58B 59C 60C 61A 62A 63C 64A 65C 66A 67A 68D 69A 70D 71B 72C 73D 74B 75B 76A 77B 78C 79D 80C Câu 41: Alanin có công thức là A. C6H5NH2       B. CH3CH(NH2)COOH       C. H2NCH2CH2COOH.         D. H2NCH2COOH. Câu 42: Este CH3COOCH3 có tên gọi là A. etyl axetat.      

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Đội Cấn – Vĩnh Phúc (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 023 41D 42D 43B 44C 45B 46A 47C 48D 49B 50D 51D 52C 53A 54A 55D 56A 57B 58B 59A 60C 61B 62D 63D 64D 65A 66D 67D 68D 69A 70D 71D 72C 73B 74B 75C 76D 77D 78A 79A 80C Câu 41. Chất nào dưới đây không làm mất màu nước brom? A. Vinyl axetat.          B. Phenol.          C. Anđehit fomic.          D. Axit axetic. (Xem giải) Câu

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Hải Dương (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 022 41B 42A 43D 44D 45B 46D 47B 48A 49D 50C 51B 52C 53B 54A 55D 56D 57D 58B 59A 60A 61B 62D 63B 64D 65A 66C 67C 68C 69A 70D 71B 72C 73B 74C 75A 76C 77A 78C 79A 80C (Xem giải) Câu 41: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép, người ta thường gắn vào mặt ngoài của vỏ tàu (phần chìm trong nước biển) những khối kim loại nào sau đây? A. Chì.  

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 021 41C 42A 43C 44C 45A 46C 47B 48D 49A 50A 51B 52D 53C 54B 55D 56D 57B 58A 59B 60C 61B 62A 63A 64C 65D 66D 67C 68D 69B 70B 71B 72C 73A 74D 75B 76B 77A 78D 79D 80A Câu 41: Mưa axit gây ảnh hưởng đối với cây trồng; sinh vật sống trong ao hồ, sông ngòi. Khí nào sau đây là tác nhân chính gây ra mưa axit? A. O3.       B. CO2.

Xem thêm

[2024] Thi thử TN chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 020 41B 42B 43C 44D 45C 46A 47A 48A 49B 50D 51A 52B 53C 54D 55D 56C 57A 58A 59B 60C 61C 62D 63D 64A 65C 66D 67B 68A 69D 70D 71C 72B 73D 74B 75B 76B 77A 78C 79C 80A (Xem giải) Câu 41: Chất nào sau đây tác dụng với axit HCl thu được khí không màu, không mùi? A. FeS.        B. FeCO3.        C. Fe3O4.         D. Fe2O3. (Xem

Xem thêm

[2024] Thi thử TN cụm Duy Xuyên – Quảng Nam (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 019 41D 42A 43B 44B 45B 46B 47C 48C 49A 50C 51B 52A 53A 54B 55C 56A 57B 58D 59A 60A 61B 62B 63C 64C 65B 66B 67B 68C 69A 70C 71D 72B 73A 74A 75C 76D 77D 78C 79C 80D Câu 41. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên? A. Tơ nilon-6.       B. Tơ capron.       C. Tơ visco.         D. Tơ tằm. Câu 42. Kim loại nào sau

Xem thêm

[2024] Thi thử TN chuyên Trần Phú – Hải Phòng (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 018 41A 42B 43C 44B 45A 46C 47B 48B 49B 50A 51C 52B 53B 54A 55B 56A 57C 58C 59A 60A 61C 62A 63D 64C 65C 66D 67C 68D 69D 70B 71D 72D 73B 74D 75A 76C 77D 78B 79C 80A Câu 41: Phản ứng nào sau đây đã được viết không đúng? A. 2Fe + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2.         B. 2Fe + 3Cl2 → FeCl3. C. 3Fe + 2O2 → Fe3O4.      

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 017 41D 42B 43B 44C 45C 46D 47C 48A 49B 50C 51D 52C 53C 54C 55D 56A 57D 58D 59B 60A 61A 62B 63A 64A 65B 66C 67D 68C 69B 70D 71A 72B 73D 74B 75A 76D 77C 78A 79A 80B Câu 41: Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch Na2CO3? A. FeCl2.       B. HCl.        C. Ca(OH)2.       D. KCl. Câu 42: Dung dịch nào sau đây có

Xem thêm

[2024] Thi thử TN chuyên KHTN Hà Nội (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 016 41B 42B 43C 44A 45C 46D 47B 48C 49A 50B 51A 52C 53C 54B 55A 56B 57A 58D 59A 60D 61B 62D 63D 64D 65D 66D 67A 68A 69B 70A 71D 72A 73A 74A 75A 76C 77C 78C 79C 80B Câu 41: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? A. Cu.       B. Mg.       C. Zn.        D. Al. Câu 42: Ở điều kiện thường, chất nào sau

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!