[2022] Thi cuối học kỳ 2 sở GDĐT Cần Thơ

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Đang cập nhật… ⇒ Mã đề: 135 41C 42A 43D 44B 45B 46B 47A 48B 49D 50D 51D 52C 53B 54D 55B 56C 57B 58B 59D 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Câu 41. Công thức của canxi sunfat là A. Ca(OH)2.       B. CaCO3.       C. CaSO4.       D. CaCl2. Câu 42. Sản phẩm của phản ứng giữa kim loại

Xem thêm

[2022] Thi thử TN cụm Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 134 41D 42D 43D 44A 45C 46A 47D 48A 49D 50B 51A 52A 53D 54B 55A 56B 57C 58B 59B 60A 61C 62C 63C 64C 65C 66A 67C 68C 69B 70D 71A 72B 73D 74B 75B 76B 77D 78A 79C 80D (Xem giải) Câu 41. Cho sơ đồ chuyển hóa (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): Các chất X, Y, Z lần lượt là A. FeCl2, H2SO4 (loãng), Ba(NO3)2.         B. FeCl3, H2SO4 (đặc,

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Nguyễn Huệ – Thừa Thiên Huế (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 133 1D 2D 3D 4B 5B 6B 7D 8D 9A 10D 11D 12D 13A 14D 15C 16A 17D 18A 19A 20C 21B 22C 23C 24B 25C 26B 27B 28A 29B 30B 31D 32C 33D 34B 35B 36A 37B 38B 39C 40A Câu 1. Trong phân tử chất nào sau đây có 2 nhóm amino (-NH2) và 1 nhóm cacboxyl (-COOH)? A. Alanin.       B. Gly-Ala       C. Axit glutamic         D. Lysin. Câu

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Hòa Bình (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 132 41D 42C 43B 44B 45C 46B 47A 48B 49A 50B 51D 52B 53A 54D 55A 56C 57C 58D 59D 60D 61A 62D 63A 64A 65B 66D 67A 68B 69D 70D 71A 72C 73C 74D 75A 76C 77C 78A 79C 80C Câu 41: Nung BaCO3 ở nhiệt độ cao, thu được chất rắn X. Chất X là: A. CO2.       B. CO.       C. H2.         D. BaO. Câu 42: Chất nào sau

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Quảng Bình (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 131 41C 42B 43B 44A 45C 46C 47B 48B 49D 50C 51B 52D 53C 54B 55C 56B 57A 58B 59D 60D 61C 62D 63A 64D 65C 66A 67D 68D 69C 70A 71C 72B 73D 74A 75A 76C 77C 78B 79C 80C Câu 41. Kim loại nào sau đây không thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn? A. Li.       B. K.       C. Ca.         D. Na. Câu 42. Chất nào sau đây

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Phú Thọ (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 130 41A 42B 43B 44C 45D 46C 47D 48D 49C 50A 51B 52D 53D 54C 55C 56B 57A 58C 59C 60A 61A 62B 63D 64D 65A 66A 67D 68D 69B 70B 71A 72B 73B 74A 75D 76B 77A 78B 79C 80C Câu 41: Công thức phân tử của metyl axetat là A. C3H6O2.        B. C3H6O.       C. C2H4O.       D. C2H4O2. Câu 42: Kim loại Fe tác dụng với S (không có

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Thị xã Quảng Trị (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 129 41C 42B 43B 44B 45B 46D 47B 48A 49C 50C 51D 52B 53A 54D 55D 56A 57B 58B 59C 60D 61D 62D 63A 64D 65C 66C 67A 68A 69C 70C 71C 72C 73A 74C 75B 76C 77A 78A 79D 80A Câu 41: Số oxi hóa của sắt trong hợp chất Fe(OH)2 là A. +6.       B. +1.       C. +2.         D. +3. (Xem giải) Câu 42: Khi làm thí nghiệm với

Xem thêm

[2022] Thi giao lưu kiến thức các trường Quảng Xương – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 128 1C 2A 3C 4D 5B 6A 7D 8D 9C 10A 11C 12D 13D 14B 15B 16D 17C 18B 19B 20A 21C 22A 23B 24A 25D 26D 27C 28D 29D 30D 31B 32D 33A 34D 35B 36A 37C 38D 39B 40D Câu 1. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? A. Anilin.       B. Phenol.       C. Metylamin.       D. Alanin. Câu 2. Kim loại Al không

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Ninh Bình (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 127 41D 42A 43D 44B 45A 46B 47D 48B 49D 50A 51C 52B 53D 54A 55C 56C 57C 58D 59A 60D 61A 62C 63B 64B 65C 66C 67D 68A 69D 70B 71A 72C 73A 74B 75C 76A 77B 78D 79D 80B Câu 41. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HNO3 (đặc, nóng) không sinh ra chất khí? A. Fe(OH)2.       B. FeO.       C. Fe3O4.         D. Fe2O3. Câu 42.

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên ĐH Vinh – Nghệ An (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 126 41B 42D 43D 44A 45C 46A 47D 48D 49C 50C 51B 52A 53A 54D 55B 56C 57D 58C 59B 60B 61D 62C 63D 64B 65C 66A 67A 68D 69A 70C 71C 72C 73A 74D 75A 76B 77B 78A 79B 80B Câu 41: Trong phòng thí nghiệm, các kim loại kiềm được bảo quản bằng cách ngâm trong chất lỏng nào sau đây? A. Ancol etylic.         B. Dầu hỏa.         C. Axit axetic.   

Xem thêm

[2022] Thi cuối học kỳ 2 sở GDĐT Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 125 41A 42A 43A 44A 45D 46D 47B 48A 49D 50A 51A 52C 53C 54D 55A 56B 57D 58D 59D 60C 61D 62A 63C 64C 65C 66C 67D 68A 69A 70C 71B 72B 73B 74C 75C 76A 77A 78A 79D 80A (Xem giải) Câu 41. Hòa tan hoàn toàn m gam Fe bằng HCl dư, thu được 3,36 lít khí H2. Giá trị của m là A. 8,4.       B. 16,8.       C. 11,2.  

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 124 41D 42C 43D 44C 45B 46A 47B 48C 49D 50B 51D 52A 53C 54C 55B 56D 57D 58A 59A 60A 61B 62A 63B 64B 65A 66C 67C 68D 69A 70D 71B 72C 73D 74C 75B 76C 77B 78C 79A 80D Câu 41: Ở nhiệt độ cao khí H2 khử được oxit nào sau đây? A. MgO.       B. CaO.       C. Al2O3.       D. CuO. (Xem giải) Câu 42: Lên men 90

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Hà Nam (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 123 41B 42A 43B 44C 45A 46B 47C 48A 49A 50A 51A 52B 53B 54D 55C 56D 57B 58A 59C 60D 61D 62B 63A 64B 65D 66B 67D 68D 69A 70D 71C 72C 73C 74C 75C 76D 77B 78D 79C 80A Câu 41: Kim loại nhôm không phản ứng được với dung dịch nào sau đây? A. Dung dịch HNO3 loãng, nguội.         B. Dung dịch H2SO4 đặc, nguội. C. Dung dịch NaOH.       D.

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Hưng Yên (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 122 41A 42B 43C 44D 45A 46D 47A 48B 49D 50D 51A 52B 53B 54D 55C 56A 57C 58A 59D 60C 61A 62C 63A 64D 65B 66A 67B 68C 69C 70B 71C 72D 73D 74A 75D 76B 77B 78A 79C 80D Câu 41: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? A. Li.       B. Mg.        C. Al.       D. Ca. Câu 42: Cho chất X tác dụng với Na, thu

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Yên Bái (Lần 1 – Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 121 41A 42C 43D 44D 45D 46C 47C 48A 49A 50D 51C 52D 53A 54A 55A 56D 57D 58B 59A 60D 61A 62B 63A 64D 65C 66C 67D 68D 69B 70B 71B 72B 73D 74A 75C 76A 77C 78D 79C 80B (Xem giải) Câu 41: Để điều chế Fe(NO3)2 ta có thể dùng phản ứng nào sau đây? A. Fe dư + dung dịch Fe(NO3)3.       B. FeO + dung dịch HNO3 dư. C. Fe + dung

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên Quốc học Huế (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 120 1C 2A 3D 4C 5A 6D 7B 8D 9A 10D 11B 12D 13C 14A 15C 16D 17A 18D 19B 20B 21A 22A 23D 24D 25C 26A 27D 28B 29C 30D 31C 32D 33A 34A 35A 36C 37C 38A 39B 40D (Xem giải) Câu 1. Hoá chất được sử dụng để phân biệt CO2 và SO2 là A. dung dịch Ba(OH)2.       B. dung dịch Ca(OH)2. C. dung dịch nước brom.       D. dung dịch

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Bình Phước (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 119 41A 42D 43A 44A 45C 46D 47B 48B 49B 50A 51B 52C 53C 54A 55A 56A 57B 58B 59D 60C 61C 62B 63A 64C 65C 66C 67C 68C 69A 70B 71A 72D 73D 74A 75B 76D 77D 78D 79B 80D Câu 41: Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh? A. Amilopectin.       B. Poli(vinyl clorua).       C. Amilozơ.         D. Polietilen. Câu 42: Amin có tính bazơ do nguyên

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 118 41D 42C 43C 44C 45B 46C 47C 48A 49D 50A 51C 52D 53C 54B 55C 56D 57D 58A 59A 60B 61A 62B 63B 64B 65A 66B 67C 68A 69A 70A 71D 72B 73A 74A 75B 76D 77C 78D 79B 80D Câu 41: Khí X không màu, có mùi khai và xốc, là nguyên liệu để sản xuất phân đạm. Khí X là: A. N2.       B. CO2.       C. H2S.         D.

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Thực hành Cao nguyên (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 117 1D 2A 3B 4A 5C 6C 7B 8A 9A 10C 11A 12D 13C 14C 15D 16A 17A 18B 19C 20D 21B 22A 23A 24B 25B 26C 27B 28D 29C 30B 31B 32D 33C 34A 35D 36D 37A 38B 39B 40C Câu 1: Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A. C2H5COO-CH=CH2.         B. CH2=CH-COO-CH3. C. CH2=CH-COO-C2H5.       D. CH3COO-CH=CH2. Câu 2: Đốt cháy sắt trong không

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Hai Bà Trưng – Thừa Thiên Huế (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 116 1A 2C 3A 4D 5B 6C 7C 8B 9D 10C 11B 12B 13A 14C 15A 16B 17B 18D 19D 20C 21A 22C 23D 24B 25A 26C 27B 28D 29B 30A 31C 32C 33D 34D 35B 36A 37C 38D 39A 40D (Xem giải) Câu 1. Ngâm các lá sắt vào mỗi dung dịch muối: (1) FeCl3; (2) CuSO4; (3) Pb(NO3)2; (4) NaNO3; (5) MgCl2; (6) AgNO3. Những trường hợp xảy ra phản ứng là: A. (1), (2), (3), (6).

Xem thêm

[2022] Kỳ thi đánh giá năng lực – ĐH Sư phạm Hà Nội (07/05)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 115 1B 2C 3D 4B 5A 6B 7D 8B 9B 10C 11B 12C 13A 14D 15C 16C 17D 18C 19A 20C 21A 22A 23D 24B 25D 26A 27C 28D I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) (Xem giải) Câu 1. Khi để vôi sống trong không khí ẩm một thời gian sẽ có hiện tượng một phần vôi sống bị chuyển hóa trở lại thành đá vôi. Khí nào sau đây là tác nhân gây ra hiện tượng trên? A.

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!