[2020] KSCL Hóa 12 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41D 42D 43A 44D 45B 46A 47C 48A 49A 50D
51A 52D 53A 54B 55D 56D 57D 58B 59D 60D
61C 62C 63B 64B 65D 66D 67A 68D 69D 70A
71B 72C 73D 74B 75D 76B 77A 78D 79B 80D

Câu 41. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)?

A. Tơ nitron.       B. Tơ tằm.       C. Tơ nilon-6,6.       D. Tơ visco.

Câu 42. Công thức phân tử của trimetyl amin là

A. CH5N.       B. C2H7N.       C. C4H11N.       D. C3H9N.

Câu 43. Polime thu được từ phản ứng trùng ngưng axit ε-amino caproic là

A. Tơ nilon-6.       B. Tơ nilon-6,6.       C. Tơ nitron.       D. Tơ lapsan.

Câu 44. Peptit X có công thức cấu tạo Val-Glu-Ala-Gly. Amino axit đầu C của X là

A. Glu.       B. Ala.       C. Val.       D. Gly.

Câu 45. Axit panmitic có công thức hóa học là

A. C17H31COOH.       B. C15H31COOH.       C. C17H33COOH.       D. C17H35COOH.

Câu 46. Vinyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là

A. CH3COOCH=CH2     B. CH3COOCH2-CH3     C. CH3COOCH3    D. CH2=CHCOOCH3

Câu 47. Đường mía có thành phần chính là

A. glucozơ.       B. fructozơ.       C. saccarozơ.       D. amilozơ.

Câu 48. Dung dịch glyxin tác dụng với hóa chất nào sau đây?

A. HCl.       B. NaHCO3.       C. NaCl.       D. quỳ tím.

Câu 49. Khi cho hồ tinh bột tác dụng với I2, thu được hỗn hợp có màu

A. xanh tím.       B. vàng xanh.       C. tím than.       D. xanh lam.

Câu 50. Công thức hóa học nào sau đây là của chất béo?

A. (C17H35COO)2C2H4.    B. C17H31COOC2H5.    C. (C2H5COO)3C3H5.    D. (C17H35COO)3C3H5.

Câu 51. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại?

A. Vonfram (W).       B. Sắt (Fe).       C. Đồng (Cu).       D. Kẽm (Zn).

Câu 52. Trong các ion: Na+, Al3+, Cu2+, Ag+. Ion có tính oxi hóa mạnh nhất là

A. Na+.       B. Cu2+.       C. Al3+.       D. Ag+.

Câu 53. Amin thơm có phản ứng với nước brom, thu được kết tủa màu trắng là

A. Anilin.       B. Đimetylamin.       C. Metylamin.       D. Benzylamin.

Câu 54. Xà phòng hóa hoàn toàn este có có công thức hóa học CH3COOC2H5 trong dung dich NaOH đun nóng, thu được sản phẩm gồm

A. CH3COONa và C2H5ONa.       B. CH3COONa và C2H5OH.

C. C2H5COONa và CH3OH.       D. HCOONa và C3H7OH.

Câu 55. Trong các kim loại sau đây, kim loại có tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt nhất là

Bạn đã xem chưa:  Thi thử THPT Quốc gia 2018 Phụ Dực - Thái Bình (Lần 1)

A. Al.       B. Cu.       C. Fe.       D. Ag.

Câu 56. Kim loại không tác dụng với dung dịch HCl là

A. Mg.       B. Na.       C. Fe.       D. Cu.

Câu 57. Phản ứng nào sau đây không đúng?

A. Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag       B. Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

C. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2       D. 2Na + CuSO4 → Na2SO4 + Cu

(Xem giải) Câu 58. Cho dãy các dung dịch chất sau: metylamin, anilin, lysin, alanin. Số dung dịch chất trong dãy làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

A. 4.       B. 2.       C. 3.       D. 1.

(Xem giải) Câu 59. Cho dãy các tơ sau: tơ tằm, tơ capron, tơ visco, tơ xenlulozơ axetat, tơ nitron. Số tơ hóa học là

A. 2.       B. 3.       C. 5.       D. 4.

(Xem giải) Câu 60. Cho 9,20 gam hỗn hợp Al, Zn phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch X và 0,25 mol H2. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 27,45.       B. 18,08.       C. 44,70.       D. 26,95.

(Xem giải) Câu 61. Cho 18 gam glucozơ tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng. Sau phản ứng hoàn toàn, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 10,8.       B. 27,0.       C. 21,6.       D. 13,5.

(Xem giải) Câu 62. Cho hỗn hợp bột gồm Al và Cu vào dung dịch chứa Zn(NO3)2 và AgNO3, sau phản ứng hoàn toàn, thu được kết tủa X gồm hai kim loại. Các kim loại trong X là

A. Zn và Cu.       B. Al và Zn.       C. Ag và Cu.       D. Ag và Al.

(Xem giải) Câu 63. Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit X mạch hở chỉ thu được 3 mol Ala và 1 mol Gly. Số công thức cấu tạo có thể có của X là

A. 2.       B. 4.       C. 6.       D. 3.

(Xem giải) Câu 64. Chất ứng với công thức cấu tạo nào sau đây khi thủy phân hoàn toàn trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được một muối và một ancol?

A. CH3-CH2-COO-CH=CH2.       B. CH3-COO-CH2-CH2-OOC-CH3.

C. CH3-OOC-CH2-COO-C6H5.       D. CH3-OOC-CH2-COO-CH2-CH3.

(Xem giải) Câu 65. Đốt cháy hoàn toàn amin X (no, đơn chức, mạch hở) bằng O2, thu được 4,48 lít khí CO2 và 1,12 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc). Công thức phân tử của X là

A. C4H11N.       B. C2H5N.       C. C3H9N.       D. C2H7N.

(Xem giải) Câu 66. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X mạch hở bằng lượng khí O2 vừa đủ, thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Công thức phân tử của X là

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử THPT của sở GDĐT Tiền Giang

A. C4H6O4.       B. C4H4O4.       C. C4H6O2.       D. C4H8O2.

(Xem giải) Câu 67. Hòa tan hoàn toàn m gam Fe trong dung dịch HCl dư, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

A. 8,4.       B. 5,6.       C. 7,0.       D. 2,8.

(Xem giải) Câu 68. Thủy phân hoàn toàn 8,9 gam tristearin trong dung dịch NaOH đun nóng. Sau phản ứng thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 9,30.       B. 9,12.       C. 9,24.       D. 9,18.

(Xem giải) Câu 69. Cho các phát biểu sau:
(a) Trong phân tử este, số nguyên tử hiđro luôn là số chẵn.
(b) Các chất béo đều là các hợp chất este hai chức.
(c) Phản ứng este hóa giữa axit cacboxylic và ancol (xúc tác H2SO4 đặc) là phản ứng một chiều.
(d) Tơ capron, tơ nilon-6,6 đều thuộc loại poliamit.
(e) Khi đun nóng và có mặt chất xúc tác Ni, khí hiđro khử glucozơ thành sobitol.
Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 5.       C. 4.       D. 3.

(Xem giải) Câu 70. Cho 15 gam glyxin tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 39,85.       B. 36,25.       C. 37,15.       D. 45,25.

(Xem giải) Câu 71. Cho 6,3 gam Al vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO3, 0,2 mol Fe(NO3)3 và 0,15 mol Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 26,0.       B. 23,2.       C. 20,4.       D. 27,2.

(Xem giải) Câu 72. Hòa tan hoàn toàn 25 gam hỗn hợp X gồm Na và K trong 200 ml dung dịch chứa HCl 1M và H2SO4 1M, sau phản ứng thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 58,4.       B. 51,3.       C. 54,7.       D. 53,0.

(Xem giải) Câu 73. Cho dãy các chất sau: (a) CH3OOC-CH2-COOC6H5; (b) ClH3N-CH2-COO-CH3; (c) HO-CH2-COO-CH3; (d) HOOC-CH2-COO-CH3; (e) (CH3NH3)2SO4; (f) H2N-CH2-CONH-CH2-COOH. Với gốc C6H5- là gốc phenyl. Số chất trong dãy tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2 là

A. 3.       B. 6.       C. 5.       D. 4.

(Xem giải) Câu 74. Cho các chất X, Y, Z đều mạch hở và có công thức phân tử C3H6O2. Trong đó:
– Chất X có phản ứng tráng gương và phản ứng với dung dịch NaOH, đun nóng.
– Chất Y tác dụng với dung dịch NaOH và NaHCO3 nhưng không có phản ứng tráng gương.
– Chất Z tác dụng với NaOH nhưng KHÔNG có phản ứng tráng gương và KHÔNG phản ứng với Na.
Công thức cấu tạo của X, Y, Z lần lượt là

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Thượng Cát - Hà Nội

A. HCOOCH2CH3, CH3CH2COOH, HOCH2CH2CHO.       B. HCOOCH2CH3, CH3CH2COOH, CH3COOCH3.

C. HOCH2CH2CHO, CH3CH2COOH, CH3COOCH3.       D. HCOOCH2CH3, HOCH2CH2CHO, CH3COOCH3.

(Xem giải) Câu 75. Cho sơ đồ phản ứng sau:
(a) Xenlulozơ + H2O → X
(b) X → Y + CO2
(c) Y + Z → T (C7H12O4) + H2O
Biết rằng Z và T đều là các hợp chất hữu cơ đa chức. Công thức cấu tạo của Z là

A. HOOC-CH2-COOC2H5.       B. HO-CH2-CH2-CH2-OH.

C. HOOC-(CH2)3-COOH.       D. HOOC-CH2-COOH.

(Xem giải) Câu 76. Este X no, đơn chức, mạch hở, không có phản ứng tráng bạc. Đốt cháy 0,1 mol X bằng 0,6 mol O2, sau phản ứng thu được hỗn hợp gồm CO2, hơi nước và O2 dư. Thuỷ phân X bằng dung dịch NaOH thu được hai chất hữu cơ có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau. Phần trăm khối lượng của oxi trong X là

A. 43,24%.       B. 36,36%.       C. 53,33%.       D. 37,21%.

(Xem giải) Câu 77. Hỗn hợp X gồm Fe và Cu. Hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch HNO3 đặc, nóng dư, thì có 2 mol HNO3 đã phản ứng, sản phẩm khử là khí NO2. Mặt khác, cho m gam X tác dụng với oxi, thu được 25,2 gam chất rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư, thì có 0,8 mol H2SO4 đã phản ứng, thu được muối sunfat và SO2 là sản phẩm khử duy nhất của H2SO4. Giá trị của m là

A. 22.       B. 18.       C. 24.       D. 21.

(Xem giải) Câu 78. Chất X có công thức cấu tạo: ClH3N-CH2-CONH-CH(COOH)-CH2-CH2-COOH. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được dung dịch Y. Trung hòa NaOH dư trong Y cần dùng 100 ml dung dịch H2SO4 1M, thu được dung dịch Z. Cô cạn Z, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 41,75.       B. 44,25.       C. 39,75.       D. 48,85.

(Xem giải) Câu 79. Peptit X mạch hở được tạo từ các α-amino axit no, hở (phân tử đều chứa một nhóm -COOH và một nhóm -NH2). Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X trong dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 52,7 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X trong dung dịch HCl dư, thu được 59,95 gam hỗn hợp muối. X thuộc loại

A. hexapeptit.       B. pentapeptit.       C. tetrapeptit.       D. heptapeptit.

(Xem giải) Câu 80. Hỗn hợp X gồm một số este đơn chức, phân tử đều có chứa vòng benzen. Thuỷ phân hoàn toàn 60 gam hỗn hợp X cần dùng 400 ml dung dịch NaOH 1,5M, sau phản ứng thu được 15 gam hỗn hợp Y gồm các ancol và m gam hỗn hợp Z gồm các muối. Cho toàn bộ Y tác dụng với Na dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

A. 61,8.       B. 65,4.       C. 64,5.         D. 66,3.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!