You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2020] Luyện thi THPT – Thầy Bùi Hưng Đạo (Lần 11)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43D 44D 45C 46D 47C 48C 49D 50B 51D 52A 53C 54C 55A 56B 57A 58C 59D 60D 61B 62B 63C 64B 65D 66B 67D 68A 69C 70B 71A 72A 73C 74C 75C 76C 77A 78A 79D 80C Câu 41. Công thức của nhôm clorua là A. AlCl3.       B. AgCl.       C. Al4C3.       D. Al2(SO4)3. Câu 42: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch chứa chất nào sau đây? A. HCl đặc nguội.    

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Lương Văn Chánh – Phú Yên (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3C 4B 5A 6C 7A 8B 9D 10A 11B 12A 13D 14D 15A 16D 17D 18B 19D 20D 21C 22A 23A 24A 25A 26C 27D 28C 29B 30C 31B 32C 33C 34B 35A 36B 37D 38B 39C 40B Câu 1. Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không tan được trong dung dịch NaOH ? A. Na.       B. Al.       C. K.       D. Fe. Câu 2. Sản phẩm của phản ứng nhiệt nhôm luôn có:

Xem thêm

[2020] KSCL học kỳ II Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43A 44C 45B 46B 47A 48C 49A 50C 51C 52D 53A 54B 55B 56A 57C 58D 59D 60B 61C 62D 63B 64D 65B 66D 67B 68C 69A 70B 71A 72D 73B 74D 75D 76B 77A 78C 79B 80D Câu 41. Hiđroxit nào sau đây là chất lưỡng tính? A. Mg(OH)2.        B. NaOH.       C. Al(OH)3.       D. Fe(OH)2 Câu 42. Nhiệt phân CaCO3 thu được sản phẩm khí là A. O3.       B. CO2.    

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43C 44C 45D 46A 47C 48B 49A 50B 51A 52D 53A 54D 55D 56C 57D 58B 59C 60D 61A 62C 63A 64C 65C 66B 67A 68D 69C 70A 71D 72A 73D 74C 75B 76B 77D 78D 79B 80D Câu 41. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện. A. Ba.       B. Al.       C. K.       D. Fe. Câu 42. Dung dịch nào sau đây không hòa tan được Cu? A. Fe(NO3)3.  

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp THPT chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43B 44C 45B 46C 47A 48C 49C 50B 51B 52B 53D 54A 55D 56D 57B 58A 59D 60C 61C 62A 63A 64A 65B 66D 67B 68C 69D 70D 71D 72D 73B 74D 75D 76D 77C 78CD 79A 80D Câu 41. Mùi tanh của cá là do hỗn hợp một số amin (nhiều nhất là trimetylamin) và 1 số chất khác gây nên. Công thức của trimetylamin là A. C2H5-NH2.       B. CH3-NH3       C. (CH3)3N.       D. (CH3)2NH. Câu

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Thanh Chương 1 – Nghệ An

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43B 44C 45C 46C 47A 48D 49A 50A 51A 52A 53B 54D 55B 56C 57C 58C 59D 60C 61D 62C 63C 64A 65D 66C 67D 68D 69D 70D 71A 72A 73A 74A 75C 76B 77B 78D 79D 80D Câu 41: Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất? A. Cu.       B. Fe.       C. Mg.       D. Ag. Câu 42: Hợp chất nào sau đây phân tử chỉ có liên kết đơn? A. Etilen.    

Xem thêm

[2020] Thi thử tốt nghiệp trường Kim Liên – Hà Nội (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43C 44D 45D 46A 47C 48A 49A 50A 51C 52D 53B 54A 55A 56D 57C 58C 59D 60C 61D 62B 63D 64A 65C 66D 67A 68D 69A 70D 71C 72B 73C 74C 75C 76C 77C 78D 79C 80A (Xem giải) Câu 41. Xà phòng hóa hoàn toàn 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5) bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là A. 27,6.       B. 9,2.       C. 13,8.       D. 4,6.

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3D 4B 5C 6A 7B 8A 9A 10B 11D 12B 13C 14A 15B 16A 17C 18A 19D 20B 21C 22D 23C 24A 25C 26A 27C 28D 29B 30C 31B 32C 33D 34C 35D 36D 37A 38D 39C 40D Câu 1. Kim loại nào sau đây phản ứng mãnh liệt nhất với nước ở nhiệt độ thường? A. Al.       B. Na.       C. Fe.         D. Mg. Câu 2. Trong các kim loại sau, kim loại nào là kim

Xem thêm

[2020] Kiểm tra định kỳ THCS – THPT Nguyễn Khuyến (17-05)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3C 4C 5C 6D 7B 8D 9C 10B 11D 12A 13D 14B 15A 16C 17B 18D 19A 20B 21B 22C 23D 24B 25C 26C 27A 28B 29A 30A 31C 32D 33B 34B 35B 36C 37C 38B 39A 40A Câu 1. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? A. Ag.       B. Mg.       C. Fe.       D. Cu. Câu 2. Kim loại nào sau đây không tan trong nước dư ở nhiệt độ thường? A. Ca.

Xem thêm

[2020] Khảo sát chất lượng Chuyên Thái Bình (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3C 4D 5B 6C 7A 8B 9A 10C 11B 12C 13A 14A 15B 16A 17D 18A 19A 20D 21C 22D 23D 24B 25A 26A 27C 28C 29B 30D 31D 32D 33D 34C 35B 36A 37B 38A 39B 40B (Xem giải) Câu 1: Có các quá trình sau: 1) Điện phân NaOH nóng chảy      2) Điện phân dung dịch NaOH có màng ngăn. 3) Điện phân NaCl nóng chảy.       4) Cho NaOH tác dụng với dung dịch HCl. Các quá trình mà

Xem thêm

[2020] Kiểm tra kiến thức thi TNPT trường Chuyên KHTN

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43B 44C 45D 46C 47D 48A 49B 50D 51C 52C 53B 54A 55A 56D 57D 58B 59C 60B 61D 62C 63A 64A 65A 66A 67D 68B 69B 70A 71A 72B 73A 74B 75D 76C 77D 78A 79D 80B Câu 41: Phản ứng giữa hai chất nào sau đây có thể xảy ra trong dung dịch A. Fe + ZnCl2      B. Mg + NaCl      C. Fe + Cu(NO3)2      D. Al + MgSO4 Câu 42: Cho CH3CH2CHO phản ứng với H2

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia của sở GD-ĐT Hà Tĩnh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3D 4D 5D 6B 7C 8D 9C 10C 11A 12B 13C 14D 15D 16C 17A 18B 19D 20D 21C 22B 23A 24C 25B 26B 27A 28A 29A 30B 31C 32B 33B 34D 35D 36B 37B 38B 39A 40C Câu 1. Chất dùng làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu là A. Ca(OH)2.       B. Na2SO4.       C. Na2CO3.       D. NaOH. Câu 2. Công thức của nhôm clorua là A. AlCl3.       B. AgCl.    

Xem thêm

[2020] Khảo sát chất lượng khối 12 của Sở GD-ĐT Phú Thọ

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43A 44C 45C 46C 47A 48D 49B 50B 51C 52A 53B 54C 55A 56C 57B 58B 59A 60C 61D 62A 63D 64B 65D 66C 67D 68D 69B 70D 71D 72A 73A 74B 75C 76D 77B 78A 79C 80D Câu 41. Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp A. Propan.       B. Isopren.       C. Propen.         D. Etilen. Câu 42. Axit nào sau đây là axit béo no? A. Axit glutamic.       B.

Xem thêm

[2020] Khảo sát chất lượng giữa kỳ II Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3B 4C 5B 6C 7D 8A 9D 10A 11C 12D 13C 14D 15D 16B 17C 18B 19A 20C 21C 22B 23D 24D 25C 26B 27C 28B 29B 30D 31D 32D 33A 34C 35D 36D 37C 38A 39D 40D Câu 1: Kim loại nào là thành phần tạo nên muối ăn? A. Ca.       B. Na.       C. AI.         D. Fe Câu 2: Axit có trong dịch vị dạ dày người là A. HClO.         B. H2SO4. 

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia của sở GD-ĐT Ninh Bình (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3C 4C 5D 6C 7D 8A 9B 10C 11D 12B 13D 14C 15A 16A 17A 18B 19C 20A 21B 22B 23A 24D 25D 26B 27A 28B 29D 30D 31D 32A 33A 34B 35A 36A 37B 38D 39C 40C Câu 1. Etyl axetat là tên gọi của chất nào sau đây? A. HCOOCH3.       B. CH3COOC2H3       C. CH3COOC2H5       D. CH3COOCH3. Câu 2. Chất nào sau đây không có phản ứng tráng gương? A. Axit fomic.      

Xem thêm

[2020] Luyện thi THPT – Thầy Bùi Hưng Đạo (Lần 09)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43A 44B 45D 46D 47C 48B 49D 50A 51B 52C 53C 54C 55D 56A 57D 58A 59B 60C 61D 62A 63D 64C 65D 66A 67B 68D 69D 70D 71A 72C 73D 74B 75C 76A 77A 78B 79B 80B Câu 41: Chất nào sau đây không phải là chất điện li mạnh? A. HCl.       B. NaOH.       C. CH3COOH.       D. NaCl. Câu 42: Anilin có công thức là A. C6H5NH2       B. CH3CH(NH2)COOH.      

Xem thêm

[2020] Thi đánh giá công bằng kỳ II – Chuyên KHTN

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43D 44C 45D 46B 47C 48D 49B 50C 51C 52C 53A 54B 55B 56B 57C 58A 59C 60D 61D 62B 63C 64A 65D 66B 67A 68B 69D 70B 71C 72A 73A 74C 75B 76A 77C 78B 79A 80A Câu 41: Kim loại nào sau đây không tan trong nước? A. Na.         B. K.         C. Cu.         D. Ba. Câu 42: Xà phòng hóa hoàn toàn chất béo thu được muối và chất hữu cơ X. Công thức

Xem thêm

[2020] Đề tham khảo thi Tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo Dục

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43A 44A 45A 46D 47C 48C 49A 50A 51C 52A 53C 54A 55C 56D 57A 58C 59C 60B 61C 62D 63A 64A 65B 66A 67A 68D 69A 70B 71A 72B 73A 74A 75B 76B 77B 78C 79B 80A Câu 41. Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch CuSO4? A. Ag.       B. Mg.       C. Fe.       D. Al. Câu 42. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? A. Cu.      

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (20/20)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2A 3B 4C 5A 6B 7C 8A 9C 10B 11C 12C 13A 14C 15A 16A 17D 18B 19C 20A 21A 22B 23C 24A 25B 26D 27C 28C 29B 30C 31B 32D 33B 34D 35B 36D 37C 38A 39C 40C Câu 1. Dung dịch lòng trắng trứng (anbumin) phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là A. Màu xanh lam.       B. Màu vàng.       C. Màu trắng.       D. Màu tím. Câu 2. Chất nào sau

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (19/20)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3D 4C 5B 6C 7A 8A 9B 10C 11C 12B 13D 14A 15B 16B 17C 18D 19B 20A 21D 22D 23D 24B 25B 26D 27A 28D 29A 30B 31B 32C 33C 34D 35A 36D 37B 38B 39A 40A Câu 1. Dung dịch nào sau đây cho được phản ứng tráng gương? A. Amyl axetat.       B. Alanin.       C. Glucozơ.       D. Saccarozơ. Câu 2. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên? A. Tơ tằm.    

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (18/20)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3C 4B 5D 6A 7D 8C 9C 10B 11C 12C 13C 14A 15? 16B 17D 18A 19B 20C 21B 22D 23B 24A 25D 26C 27A 28B 29A 30C 31D 32B 33A 34B 35C 36A 37? 38D 39D 40A Câu 1. Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ hơn nước? A. Ca.         B. Li.        C. Al.         D. Cs. Câu 2. Ở nhiệt độ thường, dung dịch NaHSO4 tác dụng được chất hay

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!