[2021] Thi thử TN chuyên Lê Quý Đôn – Bà Rịa Vũng Tàu

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43C 44B 45B 46A 47B 48C 49A 50B 51A 52B 53B 54D 55C 56D 57C 58B 59C 60C 61B 62D 63D 64D 65A 66C 67D 68A 69C 70A 71C 72A 73D 74A 75C 76D 77A 78D 79B 80D Câu 41: Ion nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất? A. Zn2+.       B. Mg2+.       C. Ag+.         D. K+. Câu 42: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit? A. Saccarozơ.    

Xem thêm

[2020] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 1 – Đợt 2)

Mã đề: 201; 207; 209; 215; 217; 223. Mã đề gốc: 217 ⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43D 44B 45D 46D 47C 48D 49B 50C 51B 52C 53B 54B 55D 56D 57D 58A 59D 60A 61A 62B 63C 64A 65B 66A 67C 68A 69B 70C 71D 72A 73D 74B 75C 76A 77B 78C 79C 80C Câu 41: Thủy phân tripanmitin ((C15H31COO)3C3H5) trong dung dịch NaOH thu được ancol có công thức là A. C2H4(OH)2.       B. C2H5OH.       C. CH3OH.    

Xem thêm

[2020] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 3 – Đợt 2)

Mã đề: 203; 205; 211; 213; 219; 221. Mã đề gốc: 219 ⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43C 44B 45A 46A 47A 48D 49D 50D 51D 52B 53B 54C 55B 56C 57B 58C 59B 60C 61C 62D 63C 64C 65C 66C 67D 68D 69D 70D 71A 72A 73D 74B 75C 76C 77D 78A 79D 80C Câu 41: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? A. NaCl.       B. NaOH.       C. KNO3.       D.

Xem thêm

[2020] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 2 – Đợt 1)

Mã đề: 202; 208; 210; 216; 218; 224. Mã đề gốc: 202 ⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43B 44A 45A 46C 47B 48C 49D 50B 51A 52D 53A 54B 55C 56D 57D 58B 59C 60A 61B 62B 63B 64A 65A 66A 67B 68B 69D 70A 71A 72D 73A 74B 75D 76A 77D 78D 79A 80A Câu 41. Canxi cacbonat được dùng sản xuất vôi, thủy tinh, xi măng. Công thức của canxi cacbonat là A. CaCO3.       B. Ca(OH)2.       C.

Xem thêm

[2020] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 4 – Đợt 1)

Mã đề: 204; 206; 212; 214; 220; 222. Mã đề gốc: 206 ⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43D 44D 45B 46A 47D 48B 49B 50A 51A 52C 53C 54C 55B 56D 57B 58B 59D 60B 61C 62A 63C 64A 65B 66C 67A 68D 69C 70C 71D 72B 73A 74B 75D 76C 77A 78B 79C 80D Câu 41: Dung dịch nào sau đây tác dụng được với Al(OH)3? A. KOH.       B. KCl.       C. NaNO3.       D. Na2SO4 Câu 42:

Xem thêm

[2020] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 3 – Đợt 1)

Mã đề: 203; 205; 211; 213; 219; 221. Mã đề gốc: 205 ⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43C 44C 45D 46D 47A 48D 49C 50C 51B 52C 53D 54A 55D 56A 57C 58B 59A 60B 61A 62C 63D 64C 65D 66D 67D 68A 69D 70A 71A 72C 73C 74A 75A 76C 77A 78D 79D 80D Câu 41. Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe tác dụng được với dung dịch nào sau đây: A. CuSO4.        B. MgSO4.       C. NaCl.

Xem thêm

[2020] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 1 – Đợt 1)

Mã đề: 201; 207; 209; 215; 217; 223. Mã đề gốc: 217 ⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43C 44D 45B 46B 47D 48D 49C 50D 51A 52B 53A 54B 55B 56B 57A 58B 59B 60D 61D 62D 63A 64A 65C 66D 67D 68C 69C 70A 71A 72D 73A 74C 75A 76D 77D 78D 79A 80A Câu 41: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaHCO3 sinh ra khí CO2? A. HCI.       B. Na2SO4.       C. K2SO4.       

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Phụ Dực – Thái Bình (Lần 4)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43C 44B 45C 46C 47B 48D 49B 50C 51C 52B 53A 54D 55B 56A 57D 58A 59C 60A 61A 62B 63C 64A 65C 66B 67A 68C 69D 70C 71D 72C 73C 74B 75B 76C 77D 78D 79B 80D Câu 41: Kim loại nào sau đây tác dụng được với lưu huỳnh ở nhiệt độ thường? A. Hg.       B. Al.       C. Ag.       D. Fe. Câu 42: Kim loại M cháy trong khí

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Liên trường Nghệ An (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43A 44D 45B 46C 47D 48A 49A 50D 51D 52B 53B 54A 55A 56D 57D 58C 59C 60B 61C 62C 63B 64C 65C 66C 67B 68A 69D 70D 71B 72B 73A 74C 75D 76C 77D 78A 79D 80C Câu 41. Fructozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong mật ong, có vị ngọt đậm. Công thức phân tử của fructozơ là A. (C6H10O5)n.       B. C6H12O6.       C. C5H10O5.       D. C12H22O11. Câu 42.

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Trần Văn Bảo – Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43B 44B 45C 46C 47B 48C 49B 50A 51C 52D 53D 54C 55D 56C 57C 58D 59C 60C 61B 62B 63B 64A 65C 66B 67C 68D 69C 70A 71D 72B 73A 74B 75D 76A 77B 78C 79D 80A Câu 41: Tính chất vật lý nào dưới đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra ? A. Ánh kim.       B. Tính dẻo.       C. Tính cứng.       D. Tính

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Trần Phú – Hải Phòng (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43D 44A 45B 46A 47C 48A 49C 50C 51D 52D 53D 54C 55A 56D 57A 58B 59D 60C 61C 62B 63C 64D 65B 66C 67B 68C 69A 70D 71A 72B 73A 74D 75C 76C 77C 78B 79B 80A Câu 41: Cho các polime: poli(vinyl clorua), xenlulozơ, policaproamit, polistiren, xenlulozơ triaxetat, nilon-6,6. Số polime tổng hợp là A. 2.        B. 4.        C. 3.       D. 5. Câu 42: Dung dịch Fe2(SO4)3 không phản

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3D 4C 5C 6B 7A 8A 9A 10B 11C 12B 13A 14D 15C 16D 17B 18B 19D 20D 21B 22D 23D 24D 25B 26C 27B 28A 29A 30A 31A 32D 33A 34C 35B 36A 37C 38C 39D 40A (Xem giải) Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một este X đơn chức, mạch hở cần dùng vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc) thu được 10,08 lít khí CO2 (ở đktc) và 5,4 gam H2O. Giá trị của

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Quỳnh Côi – Thái Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43A 44D 45D 46A 47B 48C 49D 50A 51B 52B 53C 54B 55C 56B 57B 58A 59C 60B 61D 62B 63A 64C 65A 66B 67A 68C 69C 70B 71D 72C 73A 74D 75A 76D 77C 78C 79C 80D Câu 41: Cho vài giọt nước brom vào dung dịch anilin, lắc nhẹ thấy xuất hiện: A. Dung dịch màu xanh.       B. Kết tủa đỏ nâu.       C. Kết tủa trắng.         D. Bọt khí.

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Đô Lương 4 – Nghệ An (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43A 44A 45A 46D 47C 48C 49B 50A 51D 52A 53C 54A 55A 56D 57C 58C 59C 60B 61C 62B 63B 64A 65B 66D 67A 68D 69D 70B 71C 72D 73D 74C 75B 76C 77B 78D 79B 80A Câu 41: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch FeSO4? A. Cu.       B. Mg.       C. Zn.       D. Al. Câu 42: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Hưng Yên (Lần 4)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43C 44A 45D 46A 47D 48C 49B 50A 51B 52B 53A 54C 55C 56D 57D 58C 59C 60D 61A 62A 63D 64B 65D 66A 67D 68A 69A 70B 71D 72C 73A 74C 75C 76B 77B 78B 79A 80C Câu 41: Khi thủy phân chất nào sau đây sẽ thu được glixerol? A. Etyl axetat.       B. Chất béo.       C. Este no, đơn chức.         D. Muối. Câu 42: Một trong những nguyên nhân

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Vĩnh Phúc (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43D 44C 45C 46A 47A 48D 49D 50B 51C 52A 53B 54D 55B 56B 57C 58A 59C 60B 61A 62D 63A 64C 65D 66B 67A 68D 69D 70C 71B 72A 73? 74C 75B 76A 77B 78D 79D 80C (Xem giải) Câu 41: Cho vào ống nghiệm một viên kẽm, sau đó cho tiếp 1 – 2 ml dung dịch chất X đậm đặc vào ống nghiệm. Sau một thời gian thấy bọt khí thoát ra, viên kẽm tan dần. Chất

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43A 44A 45B 46D 47D 48D 49B 50D 51A 52C 53B 54C 55C 56C 57B 58C 59C 60D 61C 62C 63D 64D 65A 66C 67C 68D 69C 70B 71B 72B 73A 74A 75D 76C 77B 78B 79D 80C Câu 41. Nung Fe(OH)2 trong không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắnlà A. Fe(OH)3.       B. Fe3O4.       C. FeO.       D. Fe2O3. Câu 42. Chất ứng với

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Bắc Yên Thành – Nghệ An (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43A 44B 45D 46D 47A 48A 49C 50C 51D 52A 53C 54B 55B 56C 57A 58B 59A 60A 61A 62A 63C 64A 65D 66A 67C 68B 69D 70A 71B 72D 73D 74C 75A 76A 77C 78C 79A 80C Câu 41: Saccarozơ là một loại đisaccarit có nhiều trong cây mía, hoa thốt nốt, củ cải đường. Công thức phân tử của saccarozơ là: A. C6H12O6.       B. (C6H10O5)n.       C. C12H22O11.       D. C2H4O2.

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp chuyên Gia Định – Hồ Chí Minh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43D 44C 45C 46C 47A 48B 49B 50A 51B 52B 53A 54A 55C 56A 57D 58B 59A 60B 61A 62D 63D 64D 65B 66A 67C 68D 69C 70B 71A 72C 73B 74D 75B 76C 77B 78B 79B 80D Câu 41: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch Fe2(SO4)3? A. Cu.       B. Fe.       C. Mg.       D. Ag. Câu 42: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Bắc Giang (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43B 44C 45B 46D 47C 48D 49D 50C 51C 52D 53D 54B 55B 56A 57A 58C 59B 60A 61C 62D 63A 64B 65A 66D 67B 68C 69A 70A 71A 72D 73C 74C 75C 76A 77A 78D 79C 80B Câu 41: Polime nào sau đây được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng? A. Poli(metyl metacrylat).       B. Poli(hexametylen ađipamit). C. Poli(vinyl clorua).       D. Polietilen. Câu 42: Dung dịch FeSO4 có thể phản ứng với chất

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Bắc Kạn

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43C 44B 45C 46D 47A 48D 49A 50B 51D 52C 53C 54A 55B 56B 57D 58D 59C 60A 61A 62D 63C 64B 65A 66A 67B 68B 69A 70D 71B 72D 73D 74C 75C 76B 77D 78D 79C 80B Câu 41: Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp? A. Trùng ngưng hexametylendiamin với axit ađipic.         B. Trùng hợp metyl metacrylat. C. Trùng ngưng axit ε-aminocaproic.    

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!