You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2020] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Quốc học Huế (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3B 4D 5A 6D 7C 8A 9C 10B 11A 12C 13D 14B 15D 16D 17A 18B 19D 20B 21A 22B 23D 24D 25C 26C 27C 28C 29A 30D 31B 32A 33A 34C 35A 36A 37C 38B 39A 40D (Xem giải) Câu 1: Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch anilin. (b) Cho dung dịch HCl vào dung dịch axit glutamic. (c) Sục khí CH3NH2 vào dung dịch CH3COOH. (d) Sục khí H2 vào nồi kín chứa triolein

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43C 44A 45D 46A 47D 48B 49D 50A 51D 52C 53B 54D 55D 56A 57A 58C 59C 60B 61D 62D 63B 64A 65C 66A 67C 68C 69C 70C 71A 72A 73C 74C 75A 76D 77B 78B 79B 80B Câu 41: Khi bị ong đốt, để giảm đau, giảm sưng, kinh nghiệm dân gian thường dùng chất nào sau đây để bôi trực tiếp lên vết thương? A. nước muối.       B. nước vôi.       C. nước mắm.       D.

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia chuyên KHTN – Hà Nội (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43D 44B 45D 46A 47D 48D 49B 50D 51C 52C 53A 54D 55B 56B 57A 58A 59C 60B 61C 62C 63C 64A 65A 66A 67B 68D 69C 70B 71D 72A 73A 74C 75B 76A 77D 78C 79B 80D Câu 41. Isoamyl axetat là một este có mùi chuối chín. Công thức của isoamyl axetat là A. CH3COOCH2CH2CH(CH3)2.         B. HCOOCH3. C. CH3COOC2H5.       D. CH3COOC2H3. (Xem giải) Câu 42. Cho sơ đồ các phản ứng theo đúng tỷ lệ mol: (a)

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43C 44C 45D 46A 47A 48D 49D 50C 51A 52B 53D 54C 55A 56C 57A 58A 59C 60D 61C 62B 63B 64C 65B 66C 67B 68A 69B 70A 71A 72C 73D 74D 75D 76C 77C 78A 79D 80C Câu 41. Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất? A. Al.       B. Cu.       C. Fe.         D. Ag. Câu 42. CO2 tác dụng với lượng dư dung dịch nào sau đây tạo kết tủa? A. NaCl.  

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2C 3B 4B 5C 6A 7A 8B 9D 10C 11C 12D 13 14A 15D 16A 17D 18C 19C 20D 21A 22D 23D 24D 25D 26A 27B 28D 29A 30A 31 32C 33A 34C 35C 36D 37B 38A 39A 40D Câu 1. Dung dịch nào sau đây hòa tan được Al(OH)3 A. NaOH       B. NaNO3       C. K2SO4       D. KCl Câu 2. Công thức của tristearin là A. C17H35COOH.      B. (C15H33COO)3C3H5      C. (C17H35COO)3C3H5    

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Phan Châu Trinh – Đà Nẵng (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3D 4C 5C 6A 7B 8B 9D 10C 11D 12B 13D 14B 15D 16B 17C 18A 19C 20B 21B 22A 23A 24D 25D 26A 27C 28B 29A 30D 31C 32B 33A 34C 35D 36D 37B 38D 39A 40C Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng về kim loại kiềm? A. Trong hợp chất có hóa trị 1.        B. Trong tự nhiên chỉ tồn tại ở dạng hợp chất. C. Từ Li đến Cs khả năng phản ứng với nước giảm

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc (Lần 2 – Mã 103)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43B 44B 45D 46A 47B 48D 49D 50C 51D 52D 53C 54A 55D 56D 57B 58D 59B 60D 61D 62C 63C 64A 65D 66B 67B 68C 69C 70A 71D 72A 73B 74A 75C 76A 77C 78B 79C 80C Câu 41: Loại đường không có tính khử là : A. Saccarozơ.       B. Glucozơ.       C. Fructozơ.       D. Mantozơ. Câu 42: Trong các chất sau đây chất nào không phải là polime A. Tristearat glixerol       B.

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc (Lần 2 – Mã 102)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43C 44C 45B 46A 47B 48A 49B 50D 51A 52D 53D 54B 55D 56B 57C 58C 59D 60B 61C 62B 63A 64B 65A 66C 67C 68A 69B 70A 71D 72D 73A 74B 75D 76C 77A 78D 79A 80C Câu 41: Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom? A. Stiren       B. Etilen       C. Benzen       D. CH2=CH-COOH Câu 42: Hóa chất không sử dụng làm phân bón hóa học là A. KCl.    

Xem thêm

[2020] Đề tập huấn thi THPT Quốc gia của sở GDĐT Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43C 44A 45C 46B 47D 48A 49C 50A 51C 52C 53A 54C 55C 56B 57C 58C 59D 60B 61C 62D 63D 64B 65D 66B 67C 68A 69D 70D 71A 72D 73D 74A 75A 76D 77D 78D 79D 80A Câu 41. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là A. Li.        B. Cs.       C. Hg.       D. Al. Câu 42. Baking soda (thuốc muối, bột nở) là tên gọi hay dùng trong ngành thực phẩm của hợp

Xem thêm

[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – Sở GDĐT Thái Bình

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2A 3B 4B 5C 6A 7B 8C 9C 10C 11D 12C 13A 14B 15D 16D 17D 18B 19B 20D 21A 22C 23A 24D 25A 26C 27A 28C 29A 30B 31D 32D 33A 34C 35A 36A 37B 38C 39B 40A Câu 1. Este HCOOCH2CH3 có tên gọi là A. etyl fomat.       B. metyl fomat.       C. propyl fomat.       D. etyl axetat. Câu 2. Este vinyl axetat có công thức cấu tạo là A. CH3COO-CH=CH2.       B. CH2=CHCOOCH3.

Xem thêm

[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – Sở GDĐT Thừa Thiên Huế

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3D 4B 5B 6A 7A 8A 9D 10A 11C 12C 13B 14C 15C 16B 17D 18D 19B 20D 21A 22C 23A 24C 25D 26A 27A 28D 29D 30B 31C 32B A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm): Câu 1: Kim loại không tác dụng với dung dịch Fe2(SO4)3 là A. Cu.       B. Fe.        C. Ag.         D. Mg. Câu 2: Dãy gồm các kim loại được sắp xếp theo tính khử tăng dần từ trái sang phải là

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Đội Cấn – Vĩnh Phúc (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43D 44B 45D 46A 47B 48A 49D 50C 51A 52B 53C 54B 55B 56A 57C 58D 59A 60A 61A 62A 63C 64C 65D 66A 67C 68B 69C 70D 71B 72B 73C 74A 75C 76D 77C 78B 79D 80D (Xem giải) Câu 41: Thủy phân hoàn toàn 18 gam HCOOCH3 trong dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thu được ancol X. Cho X tác dụng hết với Na dư thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là A. 6,72.      

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2A 3D 4D 5C 6C 7A 8A 9B 10A 11D 12B 13A 14B 15B 16C 17A 18C 19B 20A 21C 22B 23C 24C 25C 26C 27B 28D 29C 30B 31A 32D 33A 34B 35B 36D 37D 38D 39D 40A (Xem giải) Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam este đơn chức G, thu được hỗn hợp X. Cho X lội từ từ qua nước vôi trong dư, thu được 40 gam kết tủa đồng thời khối lượng dung dịch giảm đi 17,0 gam. Mặt khác,

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Trần Phú – Vĩnh Phúc (Tháng 12)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43B 44D 45D 46B 47B 48C 49A 50C 51A 52C 53B 54A 55D 56C 57A 58C 59B 60D 61C 62A 63B 64D 65B 66C 67B 68C 69A 70D 71D 72C 73D 74D 75A 76C 77B 78B 79A 80A (Xem giải) Câu 41: Cặp dung dịch chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra kết tủa? A. KOH và H2SO4.      B. CuSO4 và HCl.      C. NaHCO3 và HCl.      D. Na2CO3 và Ba(HCO3)2. (Xem giải) Câu 42: Chất khí

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Đoàn Thượng – Hải Dương (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3D 4C 5B 6B 7A 8A 9B 10D 11B 12A 13D 14A 15C 16B 17C 18B 19A 20B 21C 22C 23D 24B 25B 26D 27D 28C 29D 30B 31A 32A 33D 34C 35A 36B 37C 38B 39B 40C 41A 42C 43B 44B 45D 46A 47B 48A 49A 50A (Xem giải) Câu 1. Khi thủy phân một triglixerit X thu được các axit béo: axit oleic, axit panmitic, axit stearic. Thể tích khí O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam X là: A.

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43C 44B 45D 46A 47D 48A 49D 50C 51D 52D 53D 54B 55B 56C 57A 58C 59B 60A 61B 62A 63B 64A 65B 66A 67C 68A 69D 70C 71B 72C 73B 74C 75C 76A 77D 78B 79D 80C Câu 41: Công thức phân tử của tristearin là A. (C17H33COO)3C3H5.       B. C17H35COOH.       C. C17H33COOH.       D. (C17H35COO)3C3H5. Câu 42: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp? A. Tơ visco.       B. Tơ nitron.

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43A 44D 45C 46B 47D 48C 49D 50D 51C 52B 53D 54B 55D 56C 57A 58D 59A 60B 61C 62B 63B 64B 65B 66A 67D 68A 69C 70D 71A 72A 73C 74D 75B 76A 77A 78C 79C 80A (Xem giải) Câu 41: Hòa tan hết m gam hỗn hợp rắn A gồm Cu, Fe3O4 và Fe(NO3)3 trong dung dịch chứa 0,24 mol H2SO4 loãng, đun nóng. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất;

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Ngô Quyền – Hải Phòng (Lần 1 – Mã đề 271)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3B 4B 5C 6B 7A 8C 9C 10B 11D 12B 13A 14D 15D 16D 17B 18A 19B 20C 21C 22B 23C 24A 25A 26C 27D 28B 29D 30D 31A 32A 33A 34C 35C 36D 37D 38B 39A 40A Câu 1. Số nguyên tử cacbon trong phân tử Alanin là A. 5.       B. 7.       C. 9.       D. 3. (Xem giải) Câu 2. Cho 36 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 75% thu được m gam

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Tiên Du 1 – Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2C 3D 4D 5A 6D 7A 8B 9B 10D 11A 12C 13B 14B 15C 16C 17B 18B 19C 20B 21D 22B 23C 24C 25A 26C 27B 28D 29D 30A 31D 32A 33D 34C 35B 36D 37C 38B 39A 40A (Xem giải) Câu 1: Nung m gam đá vôi (chứa 80% theo khối lượng là CaCO3, còn lại là tạp chất trơ), sau một thời gian thu được 16,128 lít khí (đktc). Biết hiệu suất phản ứng nhiệt phân là 90%, giá trị của m là A.

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Nho Quan A – Ninh Bình (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43C 44A 45D 46A 47B 48D 49B 50C 51D 52B 53A 54D 55D 56B 57A 58D 59A 60D 61B 62A 63D 64A 65A 66A 67B 68B 69C 70B 71B 72B 73B 74C 75D 76C 77C 78B 79A 80D Câu 41. Polime được điều chế bằng phản ứng trùng nhưng là? A. Nilon-6,6.       B. Poli(vinylclorua).       C. Polietilen.       D. Poli(metyl metacrylat). Câu 42. Este etyl fomat có công thức là A. HCOOCH3.       B. CH3COOCH3.  

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Hoằng Hóa 4 – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3C 4A 5A 6D 7C 8D 9B 10B 11B 12C 13D 14A 15A 16D 17C 18A 19D 20B 21B 22C 23A 24A 25D 26A 27D 28B 29C 30C 31C 32B 33D 34A 35A 36B 37D 38D 39A 40D Câu 1: Oxit nào sau đây bị oxi hóa khi phản ứng với dung dịch HNO3 loãng? A. Al2O3.       B. FeO.       C. MgO.       D. Fe2O3. Câu 2: Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH tạo

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!