You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Thượng Cát – Hà Nội

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43B 44A 45B 46B 47C 48A 49D 50C 51D 52A 53C 54A 55A 56C 57D 58B 59D 60B 61C 62C 63B 64A 65C 66A 67D 68B 69B 70D 71A 72C 73B 74A 75B 76C 77D 78A 79A 80D Câu 41: Dung dịch KOH tác dụng với chất nào sau đây, tạo ra kết tủa màu trắng hơi xanh, hóa nâu đỏ ngoài không khí? A. CuSO4.       B. FeCl3.       C. FeCl2.       D. MgCl2. Câu 42: Trong hợp

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp của Sở GDĐT Đồng Tháp

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43A 44D 45B 46D 47B 48B 49B 50D 51A 52B 53A 54A 55C 56D 57C 58A 59A 60B 61D 62C 63B 64A 65C 66B 67B 68B 69A 70B 71A 72A 73B 74B 75A 76D 77A 78A 79D 80A Câu 41: Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính? A. Al(OH)3.       B Ca(OH)2.       C. NaHCO3.       D. Al2O3. Câu 42: Phân urê là loại phân có tỉ lệ đạm cao nhất. Công thức hóa học của phân

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Sở GDĐT Bình Phước (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2A 3C 4D 5C 6C 7D 8C 9D 10B 11B 12B 13C 14B 15C 16C 17B 18A 19B 20B 21D 22A 23D 24B 25B 26A 27C 28D 29D 30C 31A 32A 33A 34C 35A 36A 37D 38D 39D 40A Câu 1. Lên men ancol etylic (xúc tác men giấm), thu được chất hữu cơ X. Tên gọi của X là A. axit axetic.       B. axit lactic.       C. anđehit axetic.       D. anđehit fomic. Câu 2. Phát biểu nào

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp của Sở GDĐT Hà Nội (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43A 44D 45A 46A 47A 48C 49D 50C 51A 52B 53B 54B 55D 56B 57C 58C 59C 60D 61D 62A 63A 64B 65A 66B 67A 68D 69C 70B 71A 72D 73A 74C 75B 76C 77A 78B 79C 80A Câu 41. Kim loại nào sau đây không khử được nước ở nhiệt độ thường? A. Be       B. Ba       C. Ca         D. K Câu 42. Chất nào sau đây có màu nâu đỏ A. Fe(OH)2      

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Võ Nguyên Giáp – Quảng Ngãi (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3D 4A 5A 6A 7C 8C 9C 10B 11B 12D 13C 14C 15A 16B 17D 18C 19B 20D 21A 22B 23B 24C 25D 26C 27C 28D 29A 30A 31C 32D 33B 34B 35D 36A 37C 38A 39D 40B Câu 1: Chất nào sau đây là chất điện li yếu? A. NaCl.       B. HCI.       C. H2O.         D. NaOH. Câu 2: Trong công nghiệp, người ta điều chế nhôm bằng cách nào sau đây? A. Điện phân dung

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Cà Mau (Đề 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43A 44D 45C 46A 47D 48B 49A 50D 51D 52A 53D 54A 55C 56A 57B 58C 59C 60C 61A 62C 63D 64A 65D 66C 67C 68D 69C 70B 71A 72A 73D 74B 75C 76A 77D 78B 79C 80C Câu 41: Chất nào sau đây có thể trùng hợp thành cao su? A. CH3-CH2-C≡CH.       B. CH2=CH-CH=CH2.       C. CH3-CH=CH2.       D. CH=CH-CH3. Câu 42: “Hiệu ứng nhà kính” là hiện tượng Trái Đất ấm dần lên do các bức

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Hải Phòng

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3A 4C 5A 6B 7B 8B 9D 10C 11A 12B 13D 14B 15B 16C 17D 18C 19D 20D 21C 22B 23C 24B 25B 26A 27D 28B 29B 30B 31D 32B 33B 34C 35B 36C 37C 38D 39C 40B Câu 1. Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được CH3COONa? A. CH3COOC2H5.        B. HCOOC2H5.       C. C2H5COOCH3        D. HCOOCH3. Câu 2. Dung dịch nào sau đây không làm chuyển màu quỳ tím? A. Lysin.  

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Lương Văn Chánh – Phú Yên (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3B 4D 5B 6A 7D 8C 9B 10B 11C 12B 13A 14C 15D 16C 17D 18C 19B 20B 21B 22A 23D 24C 25D 26A 27A 28B 29B 30A 31A 32D 33D 34A 35A 36A 37A 38A 39C 40C Câu 1: Chất khí X gây ra hiệu ứng nhà kính và tham gia vào quá trình quang hợp của cây xanh tạo tinh bột. Chất X là A. N2.       B. O2.       C. H2.         D. CO2. Câu 2:

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Biên Hòa – Hà Nam (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43C 44A 45D 46A 47C 48C 49A 50A 51A 52C 53C 54D 55B 56D 57D 58B 59B 60D 61C 62A 63B 64C 65D 66B 67C 68C 69B 70C 71C 72C 73A 74B 75D 76B 77D 78D 79B 80D Câu 41: Cặp chất không xảy ra phản ứng là: A. dung dịch NaOH và Al2O3.         B. Dung dịch KNO3 và dung dịch MgCl2. C. Na và dung dịch KCI.       D. Na2O và H2O. (Xem giải) Câu 42: Cho hợp chất

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Hà Tĩnh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43B 44C 45C 46A 47B 48A 49D 50B 51A 52B 53D 54A 55A 56C 57B 58D 59D 60D 61B 62C 63C 64A 65C 66D 67B 68D 69B 70B 71A 72C 73D 74A 75B 76C 77C 78C 79D 80D Câu 41: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? A. Ba.       B. Al.       C. Na.         D. Cu. Câu 42: Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng? A. axit aminoaxetic.

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp chuyên Quốc học Huế (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3C 4C 5C 6C 7A 8A 9C 10B 11A 12B 13D 14B 15C 16B 17D 18A 19D 20D 21D 22D 23A 24C 25A 26B 27D 28A 29A 30B 31A 32D 33B 34A 35D 36C 37B 38B 39B 40C Câu 1: Ở nhiệt độ thường, kim loại nào sau đây tan hết trong dung dịch NaOH dư A. Mg.       B. Cu.       C. Fe.       D. Al. (Xem giải) Câu 2: Hòa tan hoàn toàn quặng hematit (sau khi

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Cần Thơ

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43C 44B 45C 46B 47C 48A 49D 50A 51D 52C 53B 54D 55A 56A 57B 58C 59C 60B 61A 62D 63C 64A 65D 66B 67C 68C 69B 70C 71D 72D 73B 74B 75D 76A 77A 78A 79D 80D Câu 41. Polime nào sau đây thuộc loại chất dẻo? A. Polibutadien.        B. Polietilen.        C. Nilon-6,6.         D. Poliacrilonitrin. Câu 42. Lên men rượu 27 gam glucozơ với hiệu suất 75%, thu được V lít khí CO2. Giá trị

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Quảng Bình

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43A 44B 45D 46A 47C 48B 49C 50B 51A 52A 53B 54B 55B 56A 57A 58D 59B 60D 61A 62B 63B 64C 65C 66A 67A 68C 69C 70B 71C 72D 73B 74C 75A 76B 77B 78C 79D 80D Câu 41. Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch CuSO4 tạo ra Cu? A. Ag.       B. Na.       C. Fe.       D. Ba. Câu 42. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? A.

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp chuyên Bảo Lộc – Lâm Đồng

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3A 4A 5B 6C 7B 8C 9B 10A 11C 12A 13C 14D 15C 16D 17B 18D 19A 20A 21B 22A 23A 24B 25B 26B 27B 28D 29C 30C 31C 32C 33B 34D 35A 36D 37A 38D 39B 40A Câu 1. Nhận định nào sau đây là sai? A. Tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất sắt (II) là tính khử. B. Sản phẩm của phản ứng giữa sắt và khí clo là FeCl3. C. Kim loại sắt có thể bị oxi hóa đến

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Tiền Giang

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43D 44D 45C 46C 47A 48C 49A 50D 51C 52C 53A 54C 55C 56C 57A 58B 59A 60A 61C 62B 63D 64A 65D 66A 67D 68B 69D 70C 71C 72D 73D 74C 75D 76C 77A 78A 79A 80B Câu 41. Hiện tượng hiệu ứng nhà kính làm nhiệt độ Trái Đất nóng lên, làm biến đổi khí hậu, gây hạn hán, lũ lụt,… Biện pháp nào sau đây làm giảm hiệu ứng nhà kính? A. Tăng lượng khí CH4 trong khí quyển. B. Tăng cường

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Nguyễn Trãi – Đà Nẵng

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3B 4A 5A 6A 7B 8B 9D 10A 11B 12D 13C 14C 15B 16C 17D 18B 19A 20A 21C 22C 23D 24C 25D 26A 27D 28A 29B 30B 31C 32C 33B 34A 35D 36D 37D 38B 39B 40D Câu 1. Thành phần chính trong muối ăn là A. KCl.       B. MgCl2.       C. NaCl.       D. CaCl2. Câu 2. Cho các cặp chất sau phản ứng với nhau: (a) FeS + HCl       (b) (NH4)2S +

Xem thêm

[2020] Thi liên trường Quỳnh Lưu 1 – Yên Thành 2 (Nghệ An)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43C 44C 45B 46A 47D 48D 49C 50D 51D 52B 53B 54D 55A 56A 57D 58B 59B 60B 61D 62D 63C 64D 65A 66D 67A 68A 69D 70A 71C 72C 73B 74A 75B 76C 77A 78A 79 80C Câu 41: Chất X có công thức CH3-CH(NH2)-COOH. Tên gọi của X là A. Alanin.       B. Axit glutamic.       C. Glyxin.         D. Valin. Câu 42: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Nhóm -NH2 trong phân tử aminoaxit

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Thị xã Quảng Trị (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3D 4C 5D 6A 7A 8C 9A 10A 11D 12B 13C 14C 15B 16B 17D 18A 19A 20B 21A 22B 23D 24C 25A 26D 27C 28D 29B 30A 31C 32B 33D 34C 35A 36B 37D 38B 39C 40D Câu 1. Cho một hợp chất của sắt vào dung dịch HNO3 thấy không có khí thoát ra. Hợp chất đó là A. FeO.       B. Fe2O3.       C. Fe3O4.       D. FeS. Câu 2. Sắt có số oxi hóa +2

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Sư phạm Hà Nội (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43C 44A 45C 46C 47C 48A 49A 50B 51D 52B 53C 54C 55D 56C 57B 58A 59D 60B 61A 62D 63D 64C 65D 66A 67D 68B 69A 70A 71B 72B 73C 74A 75B 76A 77D 78D 79C 80B Câu 41. Trong khói thuốc lá có một chất gây nghiện, độc hại có thể gây ung thư không những cho người hút mà cả những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Chất gây nghiện có nhiều trong thuốc lá đó là A. Heroin.    

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3C 4A 5D 6D 7C 8A 9C 10C 11B 12B 13A 14B 15C 16B 17C 18D 19D 20B 21A 22B 23C 24B 25D 26C 27C 28B 29A 30C 31D 32D 33B 34D 35D 36A 37A 38B 39A 40A Câu 1. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? A. Fe.       B. Cr.       C. Al.       D. Ca. Câu 2. Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Na (Z = 11) là

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Quỳnh Thọ – Thái Bình (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3C 4C 5A 6C 7A 8C 9A 10A 11B 12C 13D 14A 15B 16D 17B 18C 19A 20C 21D 22B 23D 24D 25D 26C 27D 28B 29D 30B 31A 32D 33C 34C 35C 36C 37 38B 39A 40A (Xem giải) Câu 1: Hỗn hợp X gồm 1 chất béo được tạo bởi glixerol với 3 loại axit béo và 3 axit béo tự do đó. Khi cho m gam X tác dụng hoàn toàn với H2 dư (Ni, t°) thu được hỗn hợp Y. Thủy

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!