[2021 – 2022] Tuyển sinh 10 chuyên KHTN Hà Nội

⇒ Mã đề: 004

⇒ Thời gian làm bài: 150 phút

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

(Xem giải) Câu I (2 điểm): Cho 20 gam hỗn hợp A gồm FeCO3, Fe, Cu và Al tác dụng với 60 ml dung dịch NaOH 2 M thu được 2,688 lít khí H2. Sau khi phản ứng kết thúc, cho tiếp 740 ml dung dịch HCl 1 M và đun nóng, thu được hỗn hợp khí B và chất rắn C (chỉ có các kim loại). Cho B hấp thụ từ từ vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 10 gam kết tủa. Cho chất rắn C tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng dư thu được dung dịch D và 1,12 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho dung dịch D tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa E. Nung E đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A và giá trị của m.

(Xem giải) Câu II (2 điểm): Hợp chất đơn chức A (chứa C, H, O) trong đó oxi chiếm 21,62% khối lượng.

(a) Xác định các CTPT có thể có của A.

(b) Biết A không làm mất màu dung dịch brom và phân tử không chứa nhóm metyl. A + H2 (Ni, t°) → B (duy nhất, oxi chiếm 20,78% khối lượng). 4,44 gam A phản vừa đủ với 30 ml dung dịch NaOH 1M, sản phẩm tạo ra chỉ có một chất C duy nhất. Đun nóng C với dung dịch H2SO4 đặc, tạo ra hỗn hợp sản phẩm hữu cơ gồm A và D (là đồng phân của A). Chất D làm mất màu dung dịch brom. Xác định CTCT của các chất A, B, C, D và viết các phương trình phản ứng nêu trên.

Bạn đã xem chưa:  [2022-2023][Hóa 10] Kiểm tra giữa kỳ 2 trường Nguyễn Tất Thành - Hà Nội

(Xem giải) Câu III (2 điểm): Hợp chất A (chứa C, H, O) có MA < 200 đvC. Cho 8,2 gam A vào cốc đựng 250 ml dung dịch NaOH 1M, lượng NaOH dư được trung hòa bởi 36,5 gam dung dịch HCl 5%, Cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan B và phần bay hơi chỉ có nước. Nung nóng B trong oxi dư để các phản ứng hoàn toàn, thu được m gam chất rắn khan D và 15 gam hỗn hợp E gồm H2O và CO2 có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 3. Lượng oxi đã phản ứng bằng lượng oxi tạo ra khi nhiệt phân hoàn toàn 110,6 gam KMnO4.

(a) Xác định giá trị của m, CTPT và CTCT của A.

(b) Hòa tan B vào nước rồi cho tác dụng với lượng dư dung dịch KMnO4/H2SO4 thu được khí F khô (với hiệu suất 100%) và dung dịch G chỉ chứa các chất vô cơ. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và xác định tỉ khối của F so với heli.

(Xem giải) Câu IV (2 điểm): Nung nóng hỗn A gồm KMnO4 và KClO3 (trong đó kali chiếm 30,94% khối lượng). Sau một thời gian KMnO4 bị nhiệt phân hết, tạo ra 5,936 lít khí C và hỗn hợp chất rắn B (không chứa KClO4). Cho B vào một cốc nước, khuấy đều khi đun nóng nhẹ, đồng thời thêm H2SO4 loãng, dư vào cốc. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 1,344 lít khí D và dung dịch E (có chứa KCl).

Bạn đã xem chưa:  [2001 - 2002] Thi học sinh giỏi lớp 12 - Hà Nội

(a) Xác định thành phần % khối lượng của mỗi chất trong A và hiệu suất phản ứng nhiệt phân KClO3.

(b) Trộn toàn bộ lượng khí C và D ở trên với nhau, rồi dẫn vào cốc đựng 40 gam bột đồng và 200 ml dung dịch H2SO4 2,65 M (axit loãng, D = 1,2 gam/ml), khuấy đều để các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch G. Giả thiết nước bay hơi không đáng kể, xác định nồng độ % của dung dịch G.

Câu V (2 điểm):

(Xem giải) (a) Hợp chất A (chứa C, H, O) trong đó oxi chiếm 53,33% khối lượng và MA < 150 đvC. Biết A không phản ứng với dung dịch NaOH, nhưng có phản ứng với Na tạo ra nH2 = 2nA và sản phẩm B. Đun nóng B với lượng dư dung dịch KMnO4/H2SO4 tạo ra CO2. Biết trong phân tử A không có nguyên tử cacbon bậc ba. Xác định CTCT của A và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

(Xem giải) (b) Hỗn hợp A gồm MgCO3, FeCO3 và Na2CO3. Dung dịch B là dung dịch HCl. Nung nóng A ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn C và 15,68 lít khí. Chia C thành hai phần. Cho phần thứ nhất vào cốc đựng 100 ml dung dịch B thu được 1,12 lít khí, làm bay hơi cẩn thận thì trong cốc còn lại 25,1 gam chất rắn khan D. Nếu cho B vào D thì không có khí thoát ra. Cho phần thứ hai vào cốc đựng 600 ml dung dịch B, thấy C tan hết, giải phóng 3,36 lít khí và tạo ra dung dịch E. Làm bay hơi cần thận E thu được 87,675 gam chất rắn khan G. Xác định nồng độ mol của dung dịch B và thành phần % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!