ngoaycaimongdungdinh

Hợp chất đơn chức A (chứa C, H, O) trong đó oxi chiếm 21,62% khối lượng.

(a) Xác định CTPT có thể có của A.

(b) Biết A không làm mất màu dung dịch brom và phân tử không chứa nhóm metyl. A + H2 —Ni, t° —> B (duy nhất, oxi chiếm 20,78% khối lượng). 4,44 gam A phản ứng vừa đủ với 30 ml dung dịch NaOH 1M, sản phẩm tạo ra chỉ có một chất C duy nhẩt. Đun nóng C với dung dịch H2SO4 đặc, tạo ra hỗn hợp sản phẩm hữu cơ gồm A và D (là đồng phân của A). Chất D làm mất màu dung dịch brom. Xác định CTCT của các chất A, B, C, D.

Neo Pentan chọn trả lời