[2021 – 2022] Tuyển sinh 10 chuyên Hưng Yên

⇒ Mã đề: 003

⇒ Thời gian làm bài: 150 phút

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

Câu I (2,5 điểm).

(Xem giải) 1. Viết các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) thực hiện dãy chuyển đổi hóa học sau:

(C6H10O5)n → C6H12O6 → C2H5OH → CH3COOH → CH3COOC2H5 → CH3COONa → CH4

(Xem giải) 2. Cho các dung dịch riêng biệt sau: NaNO3, Na2CO3, Zn(NO3)2, Mg(NO3)2. Chỉ dùng thêm dung dịch NaOH, nêu phương pháp hóa học nhận ra các dung dịch trên.

Câu II (1,5 điểm).

(Xem giải) 1. Từ metan và các chất vô cơ cần thiết. Hãy viết các phương trình hóa học điều chế polietilen (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).

(Xem giải) 2. Hỗn hợp X gồm Na, CuO và Fe2O3. Trình bày phương pháp tách lấy từng kim loại từ hỗn hợp X và viết các phương trình hóa học xảy ra.

Câu III (2,0 điểm).

(Xem giải) 1. Vận dụng kiến thức hóa học để giải thích các vấn đề thực tiễn sau:

a) Dùng giấm ăn để làm sạch lớp cặn trong ấm đun nước (tạo thành do sử dụng nước tự nhiên như giếng, ao, hồ, sông, suối,…)

b) Dùng thuốc muối (natri hiđrocacbonat) để làm giảm cơn đau cho người bị viêm loét dạ dày.

(Xem giải) 2. Cho 16 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào 600 ml dung dịch AgNO3 có nồng độ aM, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 70,4 gam chất rắn Z. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, sau đó lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 16 gam chất rắn T. Tính khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp X và giá trị của a.

Câu IV (2,0 điểm).

(Xem giải) 1. Để tác dụng hết với 35,7 gam hỗn hợp X gồm Cu, Fe, Al ở dạng bột, nung nóng cần vừa đủ 21,84 lít khí Cl2. Mặt khác, khi cho 0,25 mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được 4,48 lít khí H2. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X. Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

(Xem giải) 2. Đốt cháy hoàn toàn 14,6 gam chất hữu cơ X chứa C, H, O cần vừa đủ 14,56 lít O2 (đktc), thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ mol tương ứng là 6 : 5. Xác định công thức phân tử của X. Biết tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 73.

Câu V (2,0 điểm).

(Xem giải) 1. Cho hỗn hợp chất rắn E dạng bột gồm x gam Cu và 23,2 gam Fe3O4 vào 400 ml dung dịch H2SO4 1M. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch F và 9,6 gam chất rắn G. Thêm một lượng dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch F, sau phản ứng lọc kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được y gam chất rắn H. Tính giá trị của x, y.

(Xem giải) 2. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm các chất hữu cơ có công thức phân tử là C3H4O, C3H6O3 và C4H6O2 bằng một lượng không khí vừa đủ thu được hỗn hợp Y gồm các chất khí và hơi. Cho hỗn hợp Y qua bình đựng 8,75 lít dung dịch Ca(OH)2 0,02M thu được 15 gam kết tủa và có 19,264 lít (đktc) một chất khí duy nhất thoát ra.

a) Viết các phương trình hóa học xảy ra.

b) Tính giá trị của m. Giả sử không khí chỉ chứa 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2.

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN sở GDĐT Hưng Yên (Lần 2)

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!