[2022] Thi thử TN chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa (Lần 3)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

⇒ Mã đề: 159

41A 42C 43B 44A 45C 46C 47A 48B 49C 50B
51C 52D 53A 54C 55D 56B 57C 58B 59D 60A
61B 62D 63A 64D 65D 66C 67A 68B 69B 70A
71D 72C 73C 74B 75D 76D 77A 78A 79D 80A

Câu 41: Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HCl?

A. Ag.       B. Fe.       C. K.         D. Al.

Câu 42: Tên gọi của Fe2O3 là

A. oxit sắt từ.       B. sắt(II) oxit.       C. sắt(III) oxit.       D. sắt(III) hidroxit.

(Xem giải) Câu 43: Cho các polime sau: PVC, PE, visco, nilon-6,6. Số polime tạo thành từ phản ứng trùng hợp là

A. 4.       B. 2.       C. 3.       D. 1.

Câu 44: Cho kim loại Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thu được khí H2 và chất nào sau đây:

A. MgSO4.       B. MgO.       C. MgSO3.       D. Mg(OH)2.

(Xem giải) Câu 45: Thủy phân dung dịch chứa 17,1 gam saccarozơ trong môi trường axit, thu được 2,25 gam glucozơ. Hiệu suất của phản ứng thủy phân là

A. 12,5%.       B. 75,0%.       C. 25,0%.       D. 50,0%.

(Xem giải) Câu 46: Cho Alanin tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch HCl 0,2M, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 3,345.       B. 2,670.       C. 3,765.       D. 2,250.

Câu 47: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?

A. Hg.       B. Ag.       C. Al.       D. Mg.

Câu 48: Khi đốt cháy cacbon trong điều kiện thiếu oxi thường sinh ra khí X không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí và rất độc. Khí X là

A. đicacbon oxit.       B. cacbon monoxit.       C. cacbon đioxit.       D. cacbon(IV) oxit.

Câu 49: Este X có công thức phân tử CH2=CH-COOCH3. Tên gọi của X là

A. etyl fomat.       B. metyl axetat.       C. metyl acrylat.       D. etyl axetat.

(Xem giải) Câu 50: Nhôm dễ tác dụng với nước ở điều kiện thường tạo hợp chất X, phản ứng nhanh chóng dừng lại do X không tan trong nước đã ngăn cản không cho nhôm tiếp xúc với nước. Chất X là

A. H2.       B. Al(OH)3.       C. NaAlO2.       D. Al2O3.

Câu 51: Trong tự nhiên, canxi cacbonat tan dần trong nước có chứa khí cacbon đioxit, tạo thành muối tan là canxi hiđrocacbonat, phản ứng giải thích cho sự xâm thực của nước mưa đối với đá vôi. Công thức của canxi hiđrocacbonat là

A. Ca(HSO3)2.         B. CaCO3.         C. Ca(HCO3)2.         D. CaSO4.

(Xem giải) Câu 52: Cho Fe tác dụng với lượng dư dung dịch chất X (loãng), thu được muối sắt(III). Chất X là

A. CuSO4.       B. NaNO3.       C. H2SO4.       D. AgNO3.

Câu 53: Chất nào sau đây là chất điện ly yếu?

A. HCOOH.       B. NaNO3.       C. MgCl2.       D. Ba(OH)2.

Câu 54: Số oxi hóa phổ biến của sắt trong hợp chất là

A. – 2 và -3.       B. 0, +2 và +3.       C. +2 và +3.       D. 0, -2 và-3.

(Xem giải) Câu 55: Cho m gam NaHCO3 tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,1M, thu được dung dịch Na2CO3. Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  [2018 - 2019] Thi chọn HSG Hóa 9 huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa

A. 0,42.       B. 1,06.       C. 0,40.       D. 0,84.

Câu 56: Polietilen được trùng hợp từ monome nào sau đây

A. CH2=CHCl.       B. CH2=CH2.       C. CH3CH=CH2.       D. C6H5CH=CH2.

(Xem giải) Câu 57: Ở nhiệt độ cao, để khử hoàn toàn 5,8 gam Fe3O4 thành Fe cầu tối thiểu V lít khí CO. Giá trị của V là

A. 0,56.       B. 1,68.       C. 2,24.       D. 1,12.

Câu 58: Trong hợp chất, kim loại kiềm có số oxi hóa là

A. +3.       B. +1.       C. 0.       D. +2.

Câu 59: Trong dầu oliu có chứa chất béo không bão hòa chủ yếu là của axit oleic. Công thức của axit oleic là

A. C2H3COOH.       B. C2H5COOH.       C. C15H31COOH.       D. C17H33COOH.

Câu 60: Trong quá trình sản xuất nhôm từ quặng boxit bằng phương pháp điện phân, người ta dùng thêm criolit trộn với Al2O3 để tiết kiệm điện năng, đồng thời tạo được chất lỏng có tính dẫn điện tốt hơn Al2O3. Công thức của criolit là

A. Na3AlF6.       B. Al2O3.2H2O.       C. Al(OH)3.       D. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

(Xem giải) Câu 61: Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO3 và 0,25 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được 19,44 gam kết tủa và dung dịch X chứa 2 muối. Tách lấy kết tủa, thêm tiếp 8,4 gam bột sắt vào dung dịch X, sau khi các phản ứng hoàn toàn thu được 9,36 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 4,32.       B. 4,64.       C. 4,80.       D. 5,28.

Câu 62: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

A. Zn.       B. Cu.       C. Ag.       D. Li.

Câu 63: Chất nào sau đây là amin?

A. Anilin.       B. Protein.       C. Glyxin.       D. Natri axetat.

Câu 64: Chất nào sau đây trong phân tử có 5 nguyên tử hidro?

A. Etylamin.       B. Lysin.       C. Axit fomic.       D. Glyxin.

(Xem giải) Câu 65: Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E chứa hai triglixerit X và Y trong dung dịch NaOH (đun nóng, vừa đủ), thu được 3 muối C15H31COONa, C17H33COONa, C17H35COONa với tỉ lệ mol tương ứng 2,5 : 1,75 : 1 và 6,44 gam glixerol. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 47,488 gam E cần vừa đủ a mol khí O2. Giá trị của a là

A. 4,254.       B. 5,370.       C. 4,100.       D. 4,296.

(Xem giải) Câu 66: Khi đun nóng hỗn hợp gồm axit CH3COOH và ancol CH3OH (xúc tác H2SO4 đặc), thu được este X. Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là

A. 4.       B. 5.       C. 6.       D. 8.

Câu 67: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp điện phân dung dịch?

A. Cu.       B. Mg.       C. Na.       D. Al.

Câu 68: Hợp chất X là chất dinh dưỡng có giá trị của con người, nhất là đối với trẻ em và người già. Trong công nghiệp, chất X được dùng để tráng gương, ruột phích. Chất X là

A. saccarozơ.       B. glucozơ.       C. xenlulozơ.       D. tinh bột.

(Xem giải) Câu 69: Chất nào sau đây khi tác dụng với dung dịch FeSO4 thu được sản phẩm có Fe(OH)2?

Bạn đã xem chưa:  Thi thử THPT Quốc gia 2018 của sở Giáo dục - Đào tạo Hà Tĩnh

A. Al.       B. Ba(OH)2.       C. BaCl2.       D. HNO3.

Câu 70: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Dung dịch glucozơ hòa tan được Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.

B. Saccarozơ còn gọi là đường nho.

C. Xenlulozơ là chất rắn vô định hình tan được trong nước.

D. Tinh bột thuộc loại đisaccarit.

(Xem giải) Câu 71: Cho sơ đồ các phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:
(a) X + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → X1 + 4Ag + 4NH4NO3
(b) X1 + 2NaOH → X2 + 2NH3 + 2H2O
(c) X2 + 2HCl → X3 + 2NaCl
(d) X3 + C2H5OH ⇔ X4 + H2O
Biết X là hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chỉ chứa một loại nhóm chức. Khi đốt cháy hoàn toàn X2, sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và Na2CO3. Cho các phát biểu sau:
(a) Hidro hóa hoàn toàn X thu được etylen glicol.
(b) X3 có nhiệt độ sôi cao hơn X.
(c) X4 là hợp chất hữu cơ tạp chức.
(d) Điều chế được X3 trực tiếp bằng cách oxi hóa không hoàn toàn X.
(e) X2 là hợp chất lưỡng tính.
Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 3.       C. 2.       D. 4.

(Xem giải) Câu 72: Cho các phát biểu sau:
(a) Cho dầu lạc vào nước, thu được hỗn hợp chất lỏng đồng nhất.
(b) Thành phần chính của bông nõn là xenlulozơ.
(c) Đốt cháy hoàn toàn một loại protein đơn giản trong khí O2 dư, thu được sản phẩm N2, CO2 và H2O.
(d) Cao su lưu hóa có tính đàn hồi, lâu mòn và khó tan trong dung môi hơn cao su thường.
(e) Metyl fomat có nhiệt độ sôi cao hơn axit axetic.
Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 5.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 73: Thí nghiệm phân tích định tính nguyên tố C và H trong hợp chất hữu cơ X được tiến hành theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào ống nghiệm một lượng chất X trộn đều với bột CuO (ống nghiệm 1).
Bước 2: Đặt vào phần trên ống nghiệm 1 mẩu bông có rắc các hạt CuSO4 khan.
Bước 3: Đậy nút có ống dẫn khí cắm vào ống nghiệm đựng nước vôi trong (ống nghiệm 2).
Bước 4: Lắp ông nghiêm 1 lên giá rồi dùng đèn cồn đun phần có chứa hỗn hợp phản ứng.
Cho các phát biểu sau:
(a) Trong thí nghiệm trên có thể thay CuSO4 bằng CuSO4.5H2O.
(b) Trong thí nghiệm trên, CuO đóng vai trò là chất oxi hóa.
(c) Nên lắp ống nghiệm 1 trên giá sao cho miệng ống hướng lên trên.
(d) Kết thúc thí nghiệm, nên tắt đèn cồn trước rồi tháo ống dẫn khí ra khỏi ống nghiệm 1.
(d) Nên đun nóng nhẹ toàn bộ ống nghiệm 1 rồi mới đun nóng mạnh phần chứa hỗn hợp phản ứng.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 4.       C. 2.       D. 5.

(Xem giải) Câu 74: Điện phân dung dịch chứa AgNO3 điện cực trơ, với cường độ dòng điện 2A, một thời gian thu được dung dịch X. Cho m gam bột Mg vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,58m gam hỗn hợp bột kim loại và 1,12 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm NO, N2O có tỉ khối hơi đối với H2 là 19,2 và dung dịch Y chứa 37,8 gam muối. Cho toàn bộ hỗn hợp bột kim loại tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 5,6 lít H2 (đktc). Giá trị của t là

A. 24125.       B. 23160.       C. 28950.       D. 22195.

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng (Lần 1)

(Xem giải) Câu 75: Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Fe(NO3)2 và Al(NO3)3, thu được hỗn hợp khí X. Trộn X với 112 ml khí O2, thu được hỗn hợp khí Y. Hấp thụ hoàn toàn Y vào 3,5 lít H2O (không thấy có khí thoát ra), thu được dung dịch có pH = 1,7. Giá trị của m là

A. 10,890.       B. 2,060.       C. 5,895.       D. 5,730.

(Xem giải) Câu 76: Nung hỗn hợp gồm Al, Fe3O4 và Cu ở nhiệt độ cao, thu được chất rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu được chất rắn Y và khí H2. Cho Y vào dung dịch AgNO3, thu được chất rắn Z và dung dịch E chứa 3 muối. Cho HCl dư vào E, thu được khí NO. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần chất tan trong E là

A. Al(NO3)3, Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3.       B. Cu(NO3)2, Fe(NO3)3 và AgNO3.

C. Cu(NO3)2, Fe(NO3)2 và Al(NO3)3.       D. Cu(NO3)2, Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3.

(Xem giải) Câu 77: Cho các phát biểu sau:
(a) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2, thu được chất khí và kết tủa.
(b) Kali nitrat được dùng làm phân bón và chế tạo thuốc nổ.
(c) Ở điều kiện thường, các kim loại kiềm thổ đều khử được nước.
(d) Ngâm đinh sắt trong dung dịch Fe2(SO4)3, sau một thời gian thấy dung dịch màu xanh nhạt.
(e) Điều chế Al bằng phương pháp điện phân nóng chảy Al2O3 với điện cực than chì thì anot bị ăn mòn.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 4.       C. 2.       D. 5.

(Xem giải) Câu 78: Hòa tan hết 7,44 gam hỗn hợp gồm Mg, MgO, Fe, Fe2O3 vào dung dịch chứa 0,4 mol HCl và 0,05 mol NaNO3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X chứa 22,47 gam muối và 0,448 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO, N2 có tỷ khối so với H2 bằng 14,5. Cho dung dịch NaOH (dư) vào dung dịch X thu được kết tủa Y, lấy Y nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 9,6 gam chất rắn. Mặc khác nếu cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 (dư) thu được m gam kết tủa. Biết chất tan trong X chỉ chứa hỗn hợp các muối. Giá trị của m là

A. 63,88.       B. 58,48.       C. 64,96.       D. 95,2.

(Xem giải) Câu 79: Hỗn hợp X chứa ba este mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức và được tạo bởi từ các axit cacboxylic có mạch không phân nhánh. Đốt cháy hết 0,2 mol X cần dùng 0,52 mol O2, thu được 0,48 mol H2O. Đun nóng 24,96 gam X cần dùng 560 ml dung dịch NaOH 0,75M thu được hỗn hợp Y chứa các ancol có tổng khối lượng là 13,38 gam và hỗn hợp Z gồm hai muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ gần nhất a : b là.

A. 0,6.       B. 1,2.       C. 0,8.       D. 1,4.

(Xem giải) Câu 80: Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, axit acrylic và ancol anlylic. Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol X, thu được 30,24 lít khí CO2. Mặt khác, đun nóng một lượng X (xúc tác Ni) một thời gian, thu được 0,1 mol hỗn hợp Y (tỉ khối hơi của Y so với X bằng 1,25). Cho toàn bộ Y phản ứng với lượng dư Br2 trong dung dịch thì có a mol Br2 tham gia phản ứng. Giá trị của a là

A. 0,05.       B. 0,06.       C. 0,03.       D. 0,04.

2
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
xdung

key 43 phải c chứ, nilon 6-6 cũng từ trùng hợp

huy dierthoa hok

de tiep theo dau ad

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!