[2022] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 4)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Mã đề: 206. Các mã đề khác có cùng nội dung: 204; 212; 214; 220; 222 41D 42A 43D 44D 45C 46A 47D 48D 49C 50A 51D 52C 53B 54B 55B 56C 57A 58B 59A 60D 61A 62B 63B 64B 65A 66D 67B 68B 69A 70B 71A 72A 73B 74D 75D 76D 77B 78D 79B 80A Câu 41: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh hơn kim loại Zn? A. Ag.       B. Cu.       C. Au. 

Xem thêm

[2022] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Mã đề: 203. Các mã đề khác có cùng nội dung: 205; 211; 213; 219; 221 41D 42B 43A 44C 45D 46A 47C 48C 49A 50B 51D 52D 53A 54A 55C 56B 57B 58B 59A 60C 61B 62D 63C 64A 65A 66B 67C 68D 69A 70D 71C 72C 73B 74D 75C 76B 77B 78D 79B 80C Câu 41: Ở nhiệt độ cao, chất nào sau đây không khử được Fe2O3? A. Al.       B. CO.       C. H2.   

Xem thêm

[2022] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Mã đề 201. Các mã đề khác có cùng nội dung: 207; 209; 215; 217; 223 41A 42A 43C 44C 45D 46D 47D 48C 49D 50C 51D 52A 53D 54A 55A 56C 57B 58D 59D 60B 61B 62C 63A 64A 65B 66B 67A 68B 69A 70B 71A 72B 73A 74B 75B 76B 77C 78B 79B 80C Câu 41: Chất nào sau đây tan hết trong dung dịch NaOH loãng, dư? A. Al2O3.       B. MgO.       C. FeO.   

Xem thêm

[2022] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Mã đề 224. Các mã đề khác có cùng nội dung: 202; 208; 210; 216; 218; 224 41B 42D 43A 44D 45B 46C 47A 48A 49B 50A 51C 52A 53D 54C 55B 56B 57D 58A 59C 60C 61C 62D 63B 64B 65A 66C 67B 68A 69C 70B 71A 72B 73C 74B 75B 76A 77A 78B 79A 80C Câu 41: Polime nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ? A. Polibuta-1,3-dien.       B. Poliacrilonitrin.       C. Polietilen.       

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (Lần cuối)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 179 41C 42D 43D 44D 45D 46B 47D 48D 49C 50A 51A 52B 53A 54A 55B 56D 57D 58D 59C 60B 61D 62B 63D 64C 65C 66D 67D 68A 69D 70C 71D 72C 73C 74C 75B 76A 77B 78D 79D 80A Câu 41. Trong cùng điều kiện, kim loại kiềm thổ nào sau đây có tính khử yếu nhất? A. Ba.       B. Mg.       C. Be.         D. Ca. Câu 42. Oxit

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Yên Phong 1 – Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 178 41C 42B 43C 44C 45C 46C 47C 48D 49C 50A 51C 52B 53B 54C 55C 56B 57C 58B 59C 60B 61D 62C 63B 64D 65D 66D 67B 68D 69A 70A 71B 72A 73D 74D 75B 76C 77D 78A 79A 80D Câu 41: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh? A. C6H12O6.       B. CH3COOH.       C. HNO3.         D. C2H5OH. (Xem giải) Câu 42: Cho 5,6 gam kim loại Fe

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 177 41D 42D 43C 44B 45D 46B 47D 48D 49C 50C 51A 52B 53B 54C 55C 56C 57D 58D 59A 60B 61A 62A 63D 64D 65C 66C 67A 68A 69B 70B 71A 72C 73A 74D 75A 76C 77B 78B 79A 80B Câu 41: Chất nào sau đây là chất lỏng ở nhiệt độ thường? A. Alanin.       B. Tristearin.       C. Saccarorơ.         D. Anilin. Câu 42: Cacbohidrat nào có nhiều trong cây

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Sơn La (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 176 41A 42C 43D 44C 45B 46B 47A 48D 49B 50D 51A 52C 53D 54B 55A 56B 57B 58A 59B 60D 61C 62A 63C 64A 65A 66C 67A 68C 69B 70C 71D 72C 73B 74A 75A 76D 77C 78D 79D 80B Câu 41: Saccarozơ là loại đường phổ biến nhất, có trong nhiều loại thực vật, có nhiều nhất trong cây mía, củ cải đường và hoa thốt nốt. Số nguyên tử oxi trong phân tử saccarozơ là A.

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (12/06)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 175 1B 2B 3A 4D 5A 6D 7C 8A 9D 10D 11D 12C 13B 14C 15D 16D 17B 18C 19A 20C 21C 22B 23C 24A 25B 26D 27B 28C 29B 30A 31A 32A 33C 34B 35A 36B 37A 38D 39C 40D Câu 1: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là A. tính axit.       B. tính khử.       C. tính oxi hóa.         D. tính bazơ. Câu 2: Etyl axetat

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên ĐH Vinh – Nghệ An (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 174 41C 42C 43A 44D 45A 46A 47C 48A 49B 50B 51C 52B 53C 54C 55B 56D 57D 58A 59B 60B 61C 62D 63A 64A 65C 66D 67B 68A 69D 70B 71B 72B 73A 74C 75D 76D 77A 78D 79C 80D Câu 41: Số nguyên tử cacbon có trong phân tử etyl axetat là A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 5. Câu 42: Kim loại được điều chế bằng

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Bắc Giang (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 173 41A 42A 43B 44D 45A 46C 47A 48C 49C 50D 51B 52A 53B 54B 55A 56A 57A 58D 59A 60D 61D 62A 63D 64A 65B 66D 67C 68C 69C 70C 71D 72A 73B 74A 75C 76D 77A 78B 79C 80B Câu 41: Ở điều kiện thường, X là chất khí không màu, không mùi, chiếm khoảng 78% thể tích không khí. Chất X là A. Nitơ       B. Oxi       C. Cacbonic.     

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Nam Định (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 172 41A 42C 43B 44A 45B 46C 47B 48A 49B 50C 51C 52B 53D 54B 55D 56A 57B 58C 59D 60B 61D 62D 63B 64A 65B 66C 67A 68A 69D 70A 71B 72A 73B 74B 75A 76B 77C 78B 79B 80D Câu 41. Fe(OH)2 là hợp chất không tan trong nước và có màu A. trắng xanh.       B. vàng đậm.       C. nâu đỏ.         D. đen. Câu 42. Dung dịch saccarozơ

Xem thêm

[2022] Thi thử TN liên trường Ninh Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 171 41D 42C 43B 44C 45C 46B 47B 48D 49C 50D 51A 52B 53D 54D 55D 56B 57A 58D 59C 60B 61C 62D 63A 64D 65B 66B 67D 68C 69A 70D 71A 72A 73A 74A 75D 76C 77C 78D 79C 80B (Xem giải) Câu 41. Trong các polime sau: poli(metyl metacrylat); polistiren; nilon-7; poli(etylen-terephtalat); nilon-6,6; poli(vinyl axetat). Số polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là A. 4.       B. 5.       C.

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Gang Thép – Thái Nguyên (Lần 4)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 170 41B 42B 43C 44B 45C 46D 47D 48B 49D 50D 51B 52D 53C 54C 55B 56B 57C 58B 59C 60B 61D 62A 63B 64C 65C 66D 67A 68B 69C 70D 71C 72C 73D 74D 75D 76D 77A 78B 79C 80A Câu 41: Dung dịch axit H2SO4 đặc, nguội không phản ứng được với kim loại nào sau đây: A. Zn.       B. Fe.       C. Cu.         D. Ag. Câu 42: Chất

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên Thái Nguyên (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 169 41C 42A 43C 44A 45C 46C 47A 48D 49A 50A 51A 52D 53B 54A 55D 56C 57D 58B 59B 60D 61C 62D 63B 64B 65C 66B 67B 68D 69B 70D 71B 72C 73D 74D 75A 76D 77C 78A 79C 80B (Xem giải) Câu 41: Cho chất X có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất Y có công thức phân tử C3H5O2Na. Công thức của X là A. HCOOC3H7.    

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Cần Thơ (Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 168 41B 42C 43D 44B 45D 46B 47A 48B 49A 50D 51D 52D 53A 54C 55D 56A 57A 58C 59A 60D 61B 62A 63B 64C 65B 66C 67B 68C 69C 70D 71C 72C 73B 74D 75C 76D 77B 78B 79A 80D Câu 41: Dung dịch chất nào sau đây tác dụng với Na2CO3 sinh ra khí CO2? A. NaCl.       B. HCl.       C. CaCl2.         D. Ba(NO3)2. Câu 42: Chất nào sau

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Thị xã Quảng Trị (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 167 41D 42B 43C 44B 45A 46C 47C 48A 49B 50A 51A 52C 53C 54B 55C 56D 57A 58D 59C 60C 61D 62D 63B 64B 65A 66A 67B 68C 69D 70B 71C 72D 73C 74B 75D 76A 77B 78A 79D 80D Câu 41: Kim loại Fe tan được trong dung dịch nào sau đây ? A. Zn(NO3)2.       B. NaHCO3.       C. MgCl2.         D. KHSO4. Câu 42: Chất X tác dụng vừa

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Hải Dương (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 166 41C 42A 43A 44A 45D 46A 47A 48A 49B 50A 51C 52C 53C 54B 55B 56C 57B 58C 59A 60B 61B 62B 63C 64A 65A 66C 67A 68A 69A 70A 71A 72A 73A 74A 75B 76A 77A 78A 79A 80A Câu 41: Chất nào sau đây là muối axit? A. NH4NO3.        B. Na3PO4.       C. NaHCO3.         D. KCl. Câu 42: Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Bắc Giang (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 165 41C 42A 43D 44A 45B 46D 47B 48C 49C 50B 51D 52D 53B 54B 55A 56D 57C 58B 59B 60A 61D 62A 63A 64C 65A 66B 67C 68D 69C 70D 71C 72A 73D 74A 75C 76D 77C 78B 79A 80C Câu 41: Kim loại nào sau đây không khử được ion Fe3+ trong dung dịch? A. Al.       B. Mg.       C. Ag.         D. Zn. Câu 42: Trong các kim loại

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Ngô Quyền – Hải Phòng (Lần 5)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 164 41A 42D 43D 44A 45B 46D 47B 48D 49A 50D 51B 52D 53A 54A 55B 56A 57C 58D 59A 60A 61C 62D 63B 64C 65D 66B 67B 68B 69C 70D 71A 72C 73C 74C 75D 76B 77C 78C 79C 80A Câu 41: Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất so với các kim loại còn lại? A. Cu.       B. Fe.       C. Mg.         D. Ba. Câu 42:

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 163 1C 2B 3A 4A 5A 6D 7B 8D 9D 10A 11D 12A 13D 14B 15A 16A 17A 18D 19B 20C 21C 22C 23B 24D 25B 26B 27B 28D 29A 30D 31C 32B 33D 34C 35B 36A 37D 38A 39A 40B Câu 1. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh hơn kim loại Fe? A. Cu.       B. Au.       C. Al.         D. Ag. Câu 2. Kim loại nào sau

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!