[2022] Thi thử liên trường Nghệ An (Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 037 41D 42B 43B 44B 45D 46B 47C 48A 49B 50C 51D 52A 53D 54A 55C 56D 57A 58C 59A 60B 61C 62C 63C 64D 65A 66C 67D 68A 69B 70A 71C 72A 73D 74C 75B 76A 77A 78D 79D 80B Câu 41: Kim loại nào sau đây tác dụng được với nước ở điều kiện thường A. Fe.       B. Pb.        C. Cu.         D. Na Câu 42: Ứng dụng nào

Xem thêm

[2022] Thi thử liên trường Nghệ An (Đề 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 036 41B 42D 43B 44B 45A 46A 47D 48A 49C 50D 51B 52A 53C 54C 55D 56C 57D 58B 59B 60D 61D 62A 63C 64C 65B 66C 67C 68B 69C 70A 71C 72D 73B 74D 75C 76A 77D 78A 79B 80D (Xem giải) Câu 41: Dung dịch H2SO4 có pH = 2. Vậy nồng độ của dung dịch đó bằng A. 0,5M       B. 0,005M       C. 0,02M       D. 0,01M (Xem giải)

Xem thêm

[2022] Thi thử đánh giá tư duy ĐHBK Hà Nội (Phần tự chọn Hóa học)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 035 16C 17A 18C 19D 20C 21D 22B 23B 24B 25B 26C 27D 28D 29D 30D (Xem giải) Câu 16. Cho các chất X, Y, Z, T đều tác dụng với H2SO4 loãng tạo FeSO4 và thỏa mãn sơ đồ sau: Fe(NO3)2 → X → Y → Z → T. Mỗi mũi tên ứng với một phản ứng. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là: A. FeCl2, Fe(OH)2, FeO, Fe.       B. FeS, Fe2O3, Fe,

Xem thêm

[2022] Khảo sát chất lượng của sở GDĐT Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 034 41C 42D 43C 44B 45A 46A 47C 48A 49D 50C 51B 52B 53B 54A 55A 56C 57C 58B 59C 60A 61C 62A 63C 64A 65B 66A 67B 68A 69D 70A 71C 72B 73A 74A 75D 76D 77C 78C 79C 80D (Xem giải) Câu 41. Khi làm thí nghiệm với dung dịch HNO3 đặc thường sinh ra khí nitơ đioxit gây ô nhiễm không khí. Công thức của nitơ đioxit là A. N2O.       B. NH3.  

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Triệu Sơn 4 – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 033 1A 2B 3A 4A 5C 6D 7D 8B 9D 10B 11B 12D 13A 14C 15D 16D 17A 18D 19B 20B 21C 22A 23B 24D 25B 26B 27C 28B 29A 30C 31C 32D 33C 34A 35C 36B 37D 38A 39C 40A (Xem giải) Câu 1: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là: A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm       B. dung dịch NaCl C. dung dịch HCl       D. dung dịch

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 032 1D 2B 3B 4B 5A 6B 7A 8B 9A 10A 11D 12D 13C 14A 15C 16C 17B 18C 19A 20A 21A 22B 23C 24B 25A 26B 27C 28B 29C 30A 31A 32A 33A 34A 35D 36A 37A 38B 39B 40D (Xem giải) Câu 1: Polistiren được tạo ra từ phản ứng trùng hợp monome X. Công thức của X là A. CH2=CH2.       B. CH2=CH-CH=CH2.       C. CH3-CH=CH2.       D. C6H5-CH=CH2. (Xem

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên Hoàng Văn Thụ – Hòa Bình (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 031 41D 42D 43A 44C 45C 46C 47A 48D 49B 50A 51B 52D 53D 54C 55A 56B 57D 58A 59C 60A 61A 62D 63D 64C 65D 66A 67C 68B 69C 70A 71C 72C 73C 74C 75C 76B 77B 78B 79D 80A Câu 41: Kim loại nào sau đây có độ cứng cao nhất? A. Ag.       B. Al.       C. Fe.         D. Cr. Câu 42: Công thức của axit oleic là A.

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Trần Phú – Hà Tĩnh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 030 41C 42A 43A 44D 45B 46B 47B 48D 49A 50D 51A 52B 53A 54B 55B 56C 57A 58C 59C 60A 61D 62C 63B 64A 65A 66C 67D 68D 69D 70D 71B 72B 73B 74B 75A 76C 77D 78C 79A 80B (Xem giải) Câu 41: Cho các kim loại sau: Li, Na, Al, Ca. Số kim loại kiềm trong dãy là: A. 1          B. 3          C. 2         D.

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Lê Quý Đôn – Nam Định (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 029 41B 42A 43A 44C 45C 46A 47D 48D 49A 50D 51D 52A 53B 54C 55C 56D 57B 58A 59A 60D 61D 62A 63A 64A 65D 66A 67A 68B 69D 70C 71A 72C 73A 74B 75D 76C 77B 78B 79C 80B Câu 41. Chất nào sau đây là este? A. CH3CHO.       B. HCOOCH3.       C. HCOOH.       D. CH3OH. Câu 42. Tên gọi của este có công thức cấu tạo HCOOC2H5 là

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 028 1D 2D 3A 4B 5C 6C 7B 8A 9D 10A 11B 12B 13B 14C 15A 16A 17C 18A 19B 20A 21D 22A 23C 24C 25A 26C 27B 28D 29B 30D 31B 32C 33D 34B 35C 36C 37D 38B 39C 40A (Xem giải) Câu 1. Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu giấy quỳ tím? A. Axit axetic.       B. Lysin.       C. Metylamin.        D. Alanin. (Xem giải) Câu

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên Lào Cai (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 027 1B 2C 3A 4A 5D 6D 7B 8B 9C 10A 11A 12D 13A 14A 15D 16C 17A 18A 19C 20A 21C 22A 23A 24C 25C 26C 27A 28D 29D 30D 31A 32C 33D 34D 35C 36B 37D 38A 39A 40B (Xem giải) Câu 1: Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính A. Al(NO3)3.       B. Al(OH)3.       C. Al2(SO4)3.         D. NaAlO2. (Xem giải) Câu 2: Độ dinh dưỡng của

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 026 1B 2D 3A 4B 5C 6C 7B 8A 9C 10B 11B 12A 13B 14D 15D 16A 17D 18A 19C 20D 21D 22B 23B 24A 25A 26D 27C 28A 29B 30B 31C 32B 33C 34B 35A 36C 37A 38A 39B 40B (Xem giải) Câu 1: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 2,8 gam Fe và 1,6 gam Cu trong 500 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,1M và HCl 0,4M, thu được khí NO (khí duy nhất) và dung

Xem thêm

[2022] Thi học kỳ 1 sở GDĐT Gia Lai

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 025 1D 2D 3B 4D 5C 6C 7A 8B 9A 10D 11C 12B 13B 14A 15B 16D 17C 18A 19A 20B 21C 22C 23B 24C 25D 26A 27A 28D 29D 30B (Xem giải) Câu 1: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? A. Anilin.       B. Glyxin.       C. Axit glutamic.         D. Metylamin. Câu 2: Polime nào sau đây trong phân tử chỉ chứa hai nguyên tố

Xem thêm

[2022] Thi học kỳ 1 chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 024 1C 2B 3D 4C 5B 6B 7C 8C 9B 10D 11C 12C 13A 14C 15D 16B 17B 18A 19B 20A 21A 22B 23A 24B 25C 26D 27A 28C 29B 30A Câu 1. Chất nào sau đây không có phản ứng màu biure? A. Lòng trắng trứng.       B. Dung dịch protein.       C. Gly-Ala.         D. Ala-Gly-Ala. Câu 2. Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Gly-Ala là A. 1.    

Xem thêm

[2022] Thi học kỳ 1 sở GDĐT Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 023 1A 2D 3C 4C 5A 6A 7A 8C 9C 10A 11C 12C 13A 14C 15B 16D 17B 18B 19B 20A 21D 22D 23B 24D 25A 26A 27C 28D 29B 30B 31C 32D 33B 34D 35D 36B 37D 38C 39A 40B Câu 1: Este X được tạo bởi ancol etylic và axit fomic. Công thức của X là A. HCOOC2H5.       B. CH3COOC2H5.       C. CH3COOCH3.         D. HCOOCH3. Câu 2: Hợp chất

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên Trần Phú – Hải Phòng (Đề tự luyện)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 022 41D 42C 43C 44A 45C 46B 47A 48D 49C 50A 51B 52A 53D 54C 55A 56A 57D 58D 59C 60B 61B 62B 63A 64C 65C 66B 67C 68D 69D 70D 71C 72D 73B 74D 75C 76C 77B 78A 79D 80B Câu 41: Muối ngậm nước CaSO4.2H2O có tên thường gọi là A. vôi tôi.         B. thạch nhũ. C. thạch cao nung.       D. thạch cao sống. Câu 42: Chất hữu cơ X có

Xem thêm

[2022] Khảo sát chất lượng trường Yên Khánh A – Ninh Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 021 41D 42B 43D 44D 45A 46D 47B 48B 49C 50B 51C 52A 53C 54D 55B 56C 57A 58B 59D 60D 61A 62A 63A 64D 65B 66A 67B 68A 69C 70B 71C 72B 73A 74B 75B 76B 77C 78B 79D 80A Câu 41. Este nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc? A. C2H3COOC2H5.       B. C6H5COOCH3.       C. CH3COOC2H5.        D. HCOOC6H5. Câu 42. Muối mononatri của amino

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Hà Tĩnh (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 020 1B 2D 3A 4C 5A 6B 7A 8A 9D 10C 11D 12A 13B 14C 15C 16D 17A 18C 19D 20A 21C 22D 23C 24D 25B 26B 27A 28C 29A 30B 31D 32C 33A 34B 35C 36C 37C 38C 39B 40D Câu 1: Etyl propionat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl propionat là A. HCOOC2H5       B. C2H5COOC2H5       C. C2H5COOCH3         D. CH3COOCH3 Câu 2: Ion kim

Xem thêm

[2022] Thi học kỳ 1 sở GDĐT Nam Định (Đợt 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 019 41C 42A 43A 44D 45B 46C 47A 48B 49D 50A 51C 52C 53D 54C 55A 56B 57A 58B 59D 60A 61A 62C 63C 64A 65B 66B 67A 68D 69C 70D 71B 72A 73B 74B 75D 76C 77B 78B 79C 80D (Xem giải) Câu 41. Fructozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong mật ong, có vị ngọt sắc. Công thức phân tử của fructozơ là A. C12H22O11.       B. (C6H10O5)n.       C. C6H12O6.  

Xem thêm

[2022] Khảo sát chất lượng cụm Thuận Thành – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 018 41D 42C 43B 44A 45D 46B 47C 48A 49D 50B 51A 52C 53D 54A 55B 56A 57C 58C 59B 60D 61D 62C 63B 64A 65C 66B 67A 68C 69B 70D 71C 72C 73D 74D 75A 76A 77B 78B 79A 80D Câu 41: Kim loại phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là A. Ag.       B. Cu.       C. Fe.         D. Ba. (Xem giải) Câu 42: Thủy phân triolein

Xem thêm

[2022] Thi học kỳ 1 sở GDĐT Bắc Giang

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 017 1D 2C 3B 4A 5A 6C 7A 8B 9D 10C 11A 12A 13D 14B 15C 16B 17D 18C 19C 20B 21D 22B 23D 24C 25A 26D 27B 28B 29A 30B 31B 32C 33A 34C 35A 36D 37D 38D 39A 40C Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng A. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là Na B. Kim loại dẫn điện tốt nhất là Fe C. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!