Amin – Amino Axit – Peptit (Phần 5)

(Xem giải) Câu 1. Cho m gam hỗn hợp X gồm 2 aminoaxit A và B (MA < MB) có tổng số mol là 0,05 mol, chỉ chứa tối đa 2 nhóm -COOH (cho mỗi axit). Cho m gam hỗn hợp X trên tác dụng với 56 ml dung dịch H2SO4 0,5M. Sau phản ứng phải dùng 6 ml dung dịch NaOH 1M để trung hòa hết với H2SO4 dư. Nếu lấy 1/2 hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 25 ml dung dịch Ba(OH)2 0,6M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 4,26 gam muối. Thành phần % khối lượng của aminoaxit B trong m gam hỗn hợp X là:

A. 78,91%.        B. 67,11%.        C. 21,09%.        D. 32,89%.

(Xem giải) Câu 2. Hỗn hợp X gồm glyxin, axit glutamic và hai axit cacboxylic no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 41,05 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 17,64 lít khí O2. Cho sản phẩm cháy qua dung dịch H2SO4 đặc, dư thì thu được 20,72 lít hỗn hợp khí CO2 và N2. Thể tích các khí đo ở đktc. Thành phần % theo khối lượng của axit cacboxylic có phân tử khối nhỏ hơn trong X là

A. 28,64%.        B. 19,63%.        C. 30,62%.       D. 14,02%

(Xem giải) Câu 3. Hỗn hợp X chứa hai amin A và B, đều là đồng đẳng của metyl amin (MA < MB) và nA = 4nB. Hỗn hợp Y chứa Glyxin và Lysin. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Z (gồm X và Y) cần vừa đủ 1,035 mol O2, thu được 16,38 gam H2O; 0,81 hỗn hợp CO2 và N2. Biết m gam Z phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch KOH 0,5M. Phần trăm khối lượng của amin B trong Z là:

Bạn đã xem chưa:  Bài tập Cacbohidrat (Phần 2)

A. 8,68        B. 16,05        C. 7,02        D. 17,36

Bình luận Facebook

Bình luận

error: Vui lòng không sao chép !!