Amin – Amino Axit – Peptit (Phần 5)

(Xem giải) Câu 1. Cho m gam hỗn hợp X gồm 2 aminoaxit A và B (MA < MB) có tổng số mol là 0,05 mol, chỉ chứa tối đa 2 nhóm -COOH (cho mỗi axit). Cho m gam hỗn hợp X trên tác dụng với 56 ml dung dịch H2SO4 0,5M. Sau phản ứng phải dùng 6 ml dung dịch NaOH 1M để trung hòa hết với H2SO4 dư. Nếu lấy 1/2 hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 25 ml dung dịch Ba(OH)2 0,6M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 4,26 gam muối. Thành phần % khối lượng của aminoaxit B trong m gam hỗn hợp X là:

A. 78,91%.        B. 67,11%.        C. 21,09%.        D. 32,89%.

(Xem giải) Câu 2. Hỗn hợp X gồm glyxin, axit glutamic và hai axit cacboxylic no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 41,05 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 17,64 lít khí O2. Cho sản phẩm cháy qua dung dịch H2SO4 đặc, dư thì thu được 20,72 lít hỗn hợp khí CO2 và N2. Thể tích các khí đo ở đktc. Thành phần % theo khối lượng của axit cacboxylic có phân tử khối nhỏ hơn trong X là

A. 28,64%.        B. 19,63%.        C. 30,62%.       D. 14,02%

(Xem giải) Câu 3. Hỗn hợp X chứa hai amin A và B, đều là đồng đẳng của metyl amin (MA < MB) và nA = 4nB. Hỗn hợp Y chứa Glyxin và Lysin. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Z (gồm X và Y) cần vừa đủ 1,035 mol O2, thu được 16,38 gam H2O; 0,81 hỗn hợp CO2 và N2. Biết m gam Z phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch KOH 0,5M. Phần trăm khối lượng của amin B trong Z là:

Bạn đã xem chưa:  Amin – Amino Axit – Peptit (Phần 4)

A. 8,68        B. 16,05        C. 7,02        D. 17,36

(Xem giải) Câu 4. Hỗn hợp X gồm amino axit Y (H2NCnH2nCOOH) và axit glutamic trong đó tỉ lệ khối lượng nitơ và oxi là 5 : 16. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 0,87 mol O2. Nếu cho gam X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được (m + 6,16) gam muối. Phân tử khối của Y là

A. 75          B. 103          C. 89          D. 117

(Xem giải) Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp T gồm hai amin (đều no, mạch hở, phân tử chứa không quá hai nguyên tử nitơ) bằng oxi thu được 23,85 gam H2O và 25,2 lít (đktc) hỗn hợp gồm CO2 và N2. Mặt khác, cho m gam T tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ, sau phản ứng thu được (m + 10,585) gam hỗn hợp muối. Phần trăm khối lượng của amin có phân tử khối lớn hơn trong T là:

A. 56,52%.         B. 45,00%.         C. 43,48%.         D. 55,00%.

(Xem giải) Câu 6. Hỗn hợp X gồm etylmetylamin, propylamin, butylamin và hexametylendiamin. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 1M. Nếu đốt cháy m gam X thì thu được CO2 và H2O có số mol hơn kém nhau 0,35 mol. % số mol của hexametylendiamin có trong X là

A. 25%        B. 50%        C. 75%        D. 20%

Bạn đã xem chưa:  Amin - Amino Axit - Peptit (Phần 2)

(Xem giải) Câu 7. Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, lysin và axit glutamic; trong đó tỉ lệ khối lượng của nitơ và oxi là 5 : 12. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được dung dịch Y chứa (m + 7,98) gam muối. Cho dung dịch HCl dư vào Y, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 41,805 gam muối khan. Giá trị của m là

A. 18,86          B. 17,92           C. 17,29         D. 17,82

Bình luận Facebook

Bình luận

error: Vui lòng không sao chép !!