Bài tập chất béo (Phần 10)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

(Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit oleic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,39 mol X bằng lượng oxi vừa đủ, thu được 13,86 mol CO2 và 12,9 mol H2O. Mặt khác, để làm no hoàn toàn 0,39 mol X cần dùng tối đa 0,6 mol Br2 trong dung dịch. Nếu đun nóng 0,39 mol X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và hỗn hợp Z gồm ba muối. Tỉ lệ mol tương ứng của axit panmitic và axit oleic trong X là

A. 4 : 3.       B. 3 : 4.       C. 2 : 3.       D. 3 : 2.

(Xem giải) Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X (CnH2nO2) và triglixerit Y (CmH2m-10O6) bằng oxi, thu được b mol CO2 và (b – 3a) mol H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 63,28 gam E cần dùng 220 ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng, sau phản ứng thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 67,32.       B. 66,56.       C. 71,36.       D. 65,84.

(Xem giải) Câu 3. Hỗn hợp E gồm axit béo X và hai triglixerit Y và Z (MY < MZ) có tỉ lệ mol tương ứng là 13 : 3 : 2. Nếu lấy m gam E thấy phản ứng vừa đủ với 280 ml dung dịch NaOH 1M thu đươc hỗn hợp T gồm ba muối C15H31COONa, C17HxCOONa và C17HyCOONa với tỉ lệ mol tương ứng là 8 : 17 : 3. Nếu đem đốt cháy hoàn toàn lượng muối T thu được Na2CO3, CO2 và 4,57 mol H2O. Xác định phần trăm về khối lượng của Y có trong E?

Bạn đã xem chưa:  Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao - Tào Mạnh Đức (Phần 20)

A. 21,76%.       B. 31,74%.       C. 33,85%.       D. 22,51%.

(Xem giải) Câu 4. Hỗn hợp E gồm triglixerit X và hai axit béo Y, Z (trong đó Y là axit no, tỷ lệ mol của Y và Z tương ứng 2 : 1). Cho m gam E phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 27,44 gam hỗn hợp hai muối có cùng số nguyên tử cacbon và 1,84 gam glixerol. Mặt khác, đốt cháy hết m gam E cần vừa đủ 2,385 mol O2, thu được CO2 và 1,59 mol H2O. Phần trăm khối lượng của X trong E có giá trị lớn nhất là

A. 67,89%.         B. 67,58%.         C. 67,73%.         D. 67,68%.

(Xem giải) Câu 5. Hỗn hợp X gồm một triglixerit và một axit béo, trong đó oxi chiếm 11,5866% theo khối lượng. Đun nóng m gam X với lượng vừa đủ dung dịch NaOH 10% thu được dung dịch Y, cô cạn dung dịch Y thu được 32,04 gam hai muối có cùng số nguyên tử hidro và phần hơi có khối lượng 42,34 gam. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần vừa đủ 2,685 mol O2 thu được CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của chất béo trong X là

A. 54,25%.       B. 45,75%.       C. 56,04%.       D. 43,96%.

(Xem giải) Câu 6. Hỗn hợp E chứa đồng thời các triglixerit và axit béo tự do (không có tạp chất khác), trong E nguyên tố oxi chiếm 10,9777% theo khối lượng. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam E bằng dung dịch NaOH dư đun nóng, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 133,38 gam hỗn hợp các muối C15H31COONa, C17H35COONa, C17H33COONa, C17H31COONa và 11,04 gam glixerol. Để đốt cháy hoàn toàn m gam E cần dùng 11,625 mol O2. Mặt khác, m gam E phản ứng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

Bạn đã xem chưa:  Bài tập chất béo (Phần 8)

A. 0,36.       B. 0,33.       C. 0,34.       D. 0,35.

(Xem giải) Câu 7. Cho m gam hỗn hợp Q gồm hai triglixerit X và Y (có tỉ lệ mol lần lượt là 2 : 1) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được a gam hỗn hợp muối T của axit oleic và axit linoleic. Đốt cháy hết T thu được 35,28 lít khí CO2. Hiđro hóa hoàn toàn m gam Q thu được (m + 0,28) gam chất béo. Phần trăm khối lượng của X (MX < 882) trong Q có giá trị gần nhất với

A. 52.        B. 66.            C. 71.            D. 74.

(Xem giải) Câu 8. Hỗn hợp E gồm triglixerit X và hai axit panmitic, axit stearic (tỉ lệ mol của hai axit là 1 : 1). Cho m gam E tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được 57,84 gam hỗn hợp hai muối. Nếu đốt cháy hết m gam E thì cần vừa đủ 4,98 mol O2, thu được H2O và 3,48 mol CO2. Tổng số nguyên tử hiđro có trong 1 phân tử X là

A. 110.       B. 98.       C. 102.       D. 106.

(Xem giải) Câu 9.

(Xem giải) Câu 10.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!