Bài tập chất béo (Phần 10)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

(Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit oleic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,39 mol X bằng lượng oxi vừa đủ, thu được 13,86 mol CO2 và 12,9 mol H2O. Mặt khác, để làm no hoàn toàn 0,39 mol X cần dùng tối đa 0,6 mol Br2 trong dung dịch. Nếu đun nóng 0,39 mol X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và hỗn hợp Z gồm ba muối. Tỉ lệ mol tương ứng của axit panmitic và axit oleic trong X là

A. 4 : 3.       B. 3 : 4.       C. 2 : 3.       D. 3 : 2.

(Xem giải) Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X (CnH2nO2) và triglixerit Y (CmH2m-10O6) bằng oxi, thu được b mol CO2 và (b – 3a) mol H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 63,28 gam E cần dùng 220 ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng, sau phản ứng thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 67,32.       B. 66,56.       C. 71,36.       D. 65,84.

(Xem giải) Câu 3. Hỗn hợp E gồm axit béo X và hai triglixerit Y và Z (MY < MZ) có tỉ lệ mol tương ứng là 13 : 3 : 2. Nếu lấy m gam E thấy phản ứng vừa đủ với 280 ml dung dịch NaOH 1M thu đươc hỗn hợp T gồm ba muối C15H31COONa, C17HxCOONa và C17HyCOONa với tỉ lệ mol tương ứng là 8 : 17 : 3. Nếu đem đốt cháy hoàn toàn lượng muối T thu được Na2CO3, CO2 và 4,57 mol H2O. Xác định phần trăm về khối lượng của Y có trong E?

A. 21,76%.       B. 31,74%.       C. 33,85%.       D. 22,51%.

(Xem giải) Câu 4. Hỗn hợp E gồm triglixerit X và hai axit béo Y, Z (trong đó Y là axit no, tỷ lệ mol của Y và Z tương ứng 2 : 1). Cho m gam E phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 27,44 gam hỗn hợp hai muối có cùng số nguyên tử cacbon và 1,84 gam glixerol. Mặt khác, đốt cháy hết m gam E cần vừa đủ 2,385 mol O2, thu được CO2 và 1,59 mol H2O. Phần trăm khối lượng của X trong E có giá trị lớn nhất là

Bạn đã xem chưa:  Bài tập hỗn hợp Peptit - Este (Phần 1)

A. 67,89%.         B. 67,58%.         C. 67,73%.         D. 67,68%.

(Xem giải) Câu 5. Hỗn hợp X gồm một triglixerit và một axit béo, trong đó oxi chiếm 11,5866% theo khối lượng. Đun nóng m gam X với lượng vừa đủ dung dịch NaOH 10% thu được dung dịch Y, cô cạn dung dịch Y thu được 32,04 gam hai muối có cùng số nguyên tử hidro và phần hơi có khối lượng 42,34 gam. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần vừa đủ 2,685 mol O2 thu được CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của chất béo trong X là

A. 54,25%.       B. 45,75%.       C. 56,04%.       D. 43,96%.

(Xem giải) Câu 6. Hỗn hợp E chứa đồng thời các triglixerit và axit béo tự do (không có tạp chất khác), trong E nguyên tố oxi chiếm 10,9777% theo khối lượng. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam E bằng dung dịch NaOH dư đun nóng, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 133,38 gam hỗn hợp các muối C15H31COONa, C17H35COONa, C17H33COONa, C17H31COONa và 11,04 gam glixerol. Để đốt cháy hoàn toàn m gam E cần dùng 11,625 mol O2. Mặt khác, m gam E phản ứng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,36.       B. 0,33.       C. 0,34.       D. 0,35.

(Xem giải) Câu 7. Cho m gam hỗn hợp Q gồm hai triglixerit X và Y (có tỉ lệ mol lần lượt là 2 : 1) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được a gam hỗn hợp muối T của axit oleic và axit linoleic. Đốt cháy hết T thu được 35,28 lít khí CO2. Hiđro hóa hoàn toàn m gam Q thu được (m + 0,28) gam chất béo. Phần trăm khối lượng của X (MX < 882) trong Q có giá trị gần nhất với

Bạn đã xem chưa:  Bài tập Este cơ bản (Phần 3)

A. 52.        B. 66.            C. 71.            D. 74.

(Xem giải) Câu 8. Hỗn hợp E gồm triglixerit X và hai axit panmitic, axit stearic (tỉ lệ mol của hai axit là 1 : 1). Cho m gam E tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được 57,84 gam hỗn hợp hai muối. Nếu đốt cháy hết m gam E thì cần vừa đủ 4,98 mol O2, thu được H2O và 3,48 mol CO2. Tổng số nguyên tử hiđro có trong 1 phân tử X là

A. 110.       B. 98.       C. 102.       D. 106.

(Xem giải) Câu 9. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit béo X và triglixerit Y cần dùng 3,05 mol O2 , thu được H2O và 2,15 mol CO2. Hiđro hóa hoàn toàn m gam E thu được (m + 0,1) gam F, rồi cho F tác dụng với dung dịch NaOH (lấy dư 25% so với lượng phản ứng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được ba chất rắn gồm natri panmitat, natri stearat và natri hiđroxit (trong đó natri panmitat chiếm 38,06% về khối lượng). Tên gọi của X là

A. axit stearic.       B. axit oleic.      C. axit panmitic.       D. axit linolenic.

(Xem giải) Câu 10. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm axit oleic, axit stearic và triglixerit X (MX > 858). Nhận thấy cần vừa đủ 8,4 gam MOH, thu được 47,32 gam muối của các axit panmitic, axit oleic và axit stearic. Đốt cháy hoàn toàn lượng muối trên cần vừa đủ 3,775 mol O2 thu được 157,77 gam gồm CO2 và H2O. Mặt khác, nếu hidro hóa hoàn toàn m gam E rồi đem đốt thì cần vừa đủ 3,915 mol O2. Phần trăm khối lượng của X trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

Bạn đã xem chưa:  50 bài tập este tổng hợp

A. 59        B. 60          C. 61           D. 62

(Xem giải) Câu 11. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm các triglixerit bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và hỗn hợp X gồm ba muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa có tỉ lệ mol tương ứng lần lượt là a : (a + 1) : (a + 2). Tiến hành hiđro hóa hoàn toàn m gam E, thu được 172,4 gam hỗn hợp Y. Mặt khác, cho 0,3 mol hỗn hợp E phản ứng tối đa với 1,05 mol Br2 trong dung dịch. Tổng khối lượng hai muối có số nguyên tử cacbon lớn hơn trong X là:

A. 122.          B. 121.         C. 120.           D. 123

(Xem giải) Câu 12. Chất béo E gồm các triglixerit. Trong E, phần trăm khối lượng của cacbon là 77,021%, nguyên tố oxi và hidro có tỉ lệ mol tương ứng là 11:185. Xà phòng hóa m gam E bằng dung dịch KOH dư, đung nóng thu được (m + 4,18) gam muối. Mặt khác, cứ 0,2m gam E phản ứng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là.

A. 0,03         B. 0,0255        C. 0,028        D. 0,14

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!