Bài tập chất béo (Phần 9)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp E gồm triglixerit X và axit béo Y (tỉ lệ mol tương ứng 3 : 2). Hiđro hóa hoàn toàn 31,32 gam hỗn hợp E cần 0,11 mol H2 thu được hỗn hợp F, đốt cháy hỗn hợp F bằng 2,875 mol O2 (vừa đủ) thu được CO2 và 1,95 mol H2O. Cho hỗn hợp E tác dụng với dung dịch NaOH thu được glixerol và hỗn hợp ba muối C17HxCOONa, C17HyCOONa và C15H31COONa. Giá trị của MX – MY là A. 584.  

Xem thêm

Bài toán hỗn hợp amin và các chất hữu cơ (Phần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp A chứa C2H5OH và một amin X. Sản phẩm thu được dẫn qua bình đựng H2SO4 đặc thấy thoát ra 4,48 lít khí (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A thu được 8,1 gam H2O. Biết sản phẩm của phản ứng cháy gồm CO2, H2O và N2. Giá trị m là. A. 9,2 gam.         B. 4,6 gam.         C. 3,45 gam.         D.

Xem thêm

Bài tập Polime (Phần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 1. Khi clo hóa PVC thu được clorin mà trong đó số nguyên tử nguyên tố Cl bằng 2/3 số nguyên tử nguyên tố C. Trung bình 1 phân tử Clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là A. 1.         B. 4.         C. 2.         D. 3. (Xem giải) Câu 2. Polime X có phân tử khối là 336000 và hệ số polime hóa là 12000. X là A. PP.      

Xem thêm

Bài tập Cacbohidrat (Phần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 1. Lên men 60 gam glucozơ. lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào nước vôi trong thu được 12 gam kết tủa và khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng lên 10 gam so với lượng nước vôi trong ban đầu. Hiệu suất lên men phản ứng là: A. 75%.       B. 50%.        C. 60%.        D. 67,5%. (Xem giải) Câu 2. Cho 2,5 kg glucozo chứa 20% tạp chất lên men thành ancol etylic. Biết rượu nguyên chất

Xem thêm

Bài tập chất béo (Phần 8)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit oleic và axit stearic (tỉ lệ mol lần lượt là 3 : 2 : 1) và các triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam E bằng oxi, thu được H2O và 13,45 mol CO2. Mặt khác, cho m gam E tác dụng với dung dịch chứa 0,9 mol KOH (lấy dư 20%) đun nóng, thu được glixerol và hỗn hợp chứa 3 muối có số mol đều bằng nhau. Phần trăm khối lượng của axit panmitic trong m

Xem thêm

Bài tập chất béo (Phần 7)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 1. Cho 70,72 gam một triglixerit X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và 72,96 gam muối. Cho 70,72 gam X tác dụng với a mol H2 (Ni, t°), thu được hỗn hợp chất béo Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ 6,475 mol O2, thu được 4,56 mol CO2. Giá trị của a là A. 0,30.       B. 0,114.       C. 0,25.       D. 0,15. (Xem giải) Câu 2. Thủy phân hoàn toàn m

Xem thêm

Bài tập chất béo (Phần 6)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp E gồm axit béo X và triglyxerit Y. Cho m gam E tác dụng với dung dịch KOH (vừa đủ), thu được a gam glyxerol và dung dịch chỉ chứa một muối kali của axit béo. Mặt khác, nếu đốt cháy hết m gam E thì cần vừa đủ 6,895 mol O2, thu được 5,1 mol CO2 và 4,13 mol H2O. Cho a gam glyxerol vào bình đựng Na dư, kết thúc phản ứng thấy bình đựng Na tăng thêm 7,12 gam. Phần trăm

Xem thêm

Bài tập chất béo (Phần 5)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 17,16 gam X gồm các triglixerit cần dùng vừa đủ 34,72 lít O2 (đktc), thu được CO2 và H2O. Hidro hóa hoàn toàn 17,16 gam X cần dùng 0,04 mol H2, thu được hỗn hợp Y gồm các triglixerit no. Xà phòng hóa hoàn toàn Y trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và m gam muối. Giá trị của m là A. 17,6         B. 17,7          C. 17,5          D. 17,8 (Xem

Xem thêm

Bài tập chất béo (Phần 4)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X gồm axit oleic, axit stearic và một triglixerit. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần vừa đủ 1,445 mol O2 thu được 1,02 mol CO2. Mặt khác m gam hỗn hợp X làm mất màu vừa đủ 6,4 gam brom trong CCl4. Nếu cho m gam hỗn hợp X phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng (vừa đủ) thu glixerol và dung dịch chứa hai muối. Khối lượng của triglixerit trong m gam hỗn hợp X gần nhất là

Xem thêm

Bài tập chất béo (Phần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 4,03 gam triglixerit X bằng một lượng oxi vừa đủ, cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư thu được 25,5 gam kết tủa và khối lượng dung dịch thu được giảm 9,87 gam so với khối lượng nước vôi trong ban đầu. Mặt khác, khi thủy phân hoàn toàn 8,06 gam X trong dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu  được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là A.

Xem thêm

[2019] Khảo sát chất lượng giữa kỳ II – Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43B 44B 45D 46D 47C 48A 49A 50C 51D 52C 53D 54B 55C 56A 57C 58A 59B 60B 61C 62D 63D 64A 65B 66A 67C 68D 69C 70C 71B 72D 73A 74A 75C 76B 77C 78C 79A 80B Câu 41. Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là A. Thạch cao sống.         B. Thạch cao nung.         C. Boxit.          D. Đá

Xem thêm

[2018 – 2019] Kiểm tra giữa kỳ 2 Hóa 12 – Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43D 44A 45C 46D 47B 48B 49D 50B 51B 52B 53C 54C 55B 56C 57C 58B 59D 60A 61D 62D 63B 64C 65A 66B 67B 68B 69D 70C 71B 72D 73D 74B 75A 76D 77D 78D 79C 80A Câu 41. Ure {CO(NH2)2} là một trong những loại phân bón hóa học phổ biến trong nông nghiệp. Ure thuộc loại phân A. đạm.       B. phức hợp.       C. lân.         D. kali. Câu 42.

Xem thêm

Amin – Amino Axit – Peptit (Phần 5)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 1. Cho m gam hỗn hợp X gồm 2 aminoaxit A và B (MA < MB) có tổng số mol là 0,05 mol, chỉ chứa tối đa 2 nhóm -COOH (cho mỗi axit). Cho m gam hỗn hợp X trên tác dụng với 56 ml dung dịch H2SO4 0,5M. Sau phản ứng phải dùng 6 ml dung dịch NaOH 1M để trung hòa hết với H2SO4 dư. Nếu lấy 1/2 hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 25 ml dung dịch Ba(OH)2 0,6M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 4,26

Xem thêm

Bài tập chất béo (Phần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X gồm axit oleic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 2,25 mol CO2 và 2,15 mol H2O. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 0,12 mol NaOH trong dung dịch, thu được glixerol và dung dịch chỉ chứa a gam hỗn hợp muối natri oleat và natri stearat. Giá trị của a là A. 36,76.         B. 37,25.         C. 36,64.         D 37,53. (Xem giải) Câu

Xem thêm

[2018 – 2019] Kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa 12 – Sở GDĐT Hà Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3D 4B 5B 6D 7C 8D 9A 10A 11C 12A 13D 14C 15D 16C 17D 18D 19C 20A 21B 22C 23B 24A 25C 26A 27B 28B 29A 30C 31D 32D 33B 34A 35B 36B 37A 38C 39A 40D Câu 1. Chất nào sau đây có khả năng làm quỳ tím ẩm hóa xanh? A. Alanin.         B. Glyxin.         C. Anilin.          D. Metylamin. Câu 2. Chất có phần trăm khối

Xem thêm

[2018 – 2019] Kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa 12 – Chuyên Vinh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2A 3A 4C 5D 6B 7D 8A 9C 10C 11C 12D 13C 14D 15C 16A 17B 18C 19B 20B 21C 22B 23A 24C 25A 26A 27A 28A 29B 30C 31B 32B 33D 34D 35D 36D 37B 38A 39B 40D Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai? A. CH3NH2.         B. CH3CH2NH2.         C. (CH3)3N.         D. CH3NHCH3. (Xem giải) Câu 2: Cần dùng m gam glucozơ để điều

Xem thêm

[2018 – 2019] Kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa 12 – Sở GDĐT Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian: 50 phút ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43D 44B 45C 46D 47D 48B 49B 50B 51B 52B 53D 54A 55A 56D 57B 58A 59D 60B 61C 62B 63B 64B 65A 66D 67A 68D 69B 70A 71A 72A 73C 74D 75A 76C 77A 78C 79B 80A Câu 41. Phương trình phản ứng hóa học nào sau đây đúng? A. Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag.          B. 2Na + CuSO4 → Na2SO4 + Cu. C. Cu + FeSO4 → CuSO4 + Fe.

Xem thêm

[2018 – 2019] Kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa 12 – Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian: 50 phút ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43B 44B 45A 46B 47D 48C 49A 50A 51A 52B 53D 54D 55B 56C 57A 58A 59D 60D 61A 62D 63D 64B 65A 66B 67A 68B 69A 70D 71C 72B 73A 74A 75B 76C 77A 78A 79B 80C Câu 41. Chất không có phản ứng với anilin (C6H5NH2) là A. HCl.       B. Br2 (trong nước).       C. H2SO4.         D. NaOH. Câu 42. Chất nào sau đây là

Xem thêm

[2018 – 2019] Kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa 12 – THPT Nguyễn Khuyến

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 50 phút ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1B 2A 3A 4C 5D 6C 7B 8C 9B 10D 11D 12A 13B 14C 15B 16B 17A 18D 19D 20C 21B 22A 23D 24C PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm): Câu 1. X là chất rắn ở điều kiện thường, dung dịch chất X làm quì tím chuyển màu xanh. Vậy X là A. metylamin.       B. lysin.       C. glyxin.       D. phenylamin. Câu 2. Z thuộc loại polisaccarit,

Xem thêm

Bài tập kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm (Phần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X gồm Ba, Na và Al2O3. Hòa tan m gam hỗn hợp X vào nước dư có 2,128 lít khí thoát ra (đktc) và còn 0,318m gam chất rắn không tan. Mặt khác cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 11,65 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 24,68          B. 27,29         C. 26,87         D. 25,14 (Xem giải) Câu 2. Cho

Xem thêm

Bài tập kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm (Phần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 41: Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100%) thu được m kg Al ở catot và 67,2 m3 (ở đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 108,0.                        B. 75,6.                          C. 54,0.                          D. 67,5. (Xem giải) Câu 42: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!