You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Bài tập chất béo (Phần 4)

(Xem giải) Câu 1. Hiđro hóa hoàn toàn 43,2 gam hỗn hợp X gồm hai triglixerit cần dùng a mol H2 (xúc tác Ni, t°) thu được hỗn hợp Y. Đun nóng toàn bộ Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và hỗn hợp Z gồm các muối. Đốt cháy hoàn toàn Z cần dùng 3,78 mol O2, thu được Na2CO3 và 5,09 mol hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Giá trị của a là A. 0,09.        B. 0,10.        C. 0,07.        D. 0,08. (Xem giải) Câu 2. Hỗn hợp

Xem thêm

Bài tập chất béo (Phần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 4,03 gam triglixerit X bằng một lượng oxi vừa đủ, cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư thu được 25,5 gam kết tủa và khối lượng dung dịch thu được giảm 9,87 gam so với khối lượng nước vôi trong ban đầu. Mặt khác, khi thủy phân hoàn toàn 8,06 gam X trong dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu  được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là A. 7,36         

Xem thêm

[2019] Khảo sát chất lượng giữa kỳ II – Nam Định

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43B 44B 45D 46D 47C 48A 49A 50C 51D 52C 53D 54B 55C 56A 57C 58A 59B 60B 61C 62D 63D 64A 65B 66A 67C 68D 69C 70C 71B 72D 73A 74A 75C 76B 77C 78C 79A 80B Câu 41. Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là A. Thạch cao sống.         B. Thạch cao nung.         C. Boxit.          D. Đá vôi. Câu 42. Kim loại

Xem thêm

[2018 – 2019] Kiểm tra giữa kỳ 2 Hóa 12 – Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43D 44A 45C 46D 47B 48B 49D 50B 51B 52B 53C 54C 55B 56C 57C 58B 59D 60A 61D 62D 63B 64C 65A 66B 67B 68B 69D 70C 71B 72D 73D 74B 75A 76D 77D 78D 79C 80A Câu 41. Ure {CO(NH2)2} là một trong những loại phân bón hóa học phổ biến trong nông nghiệp. Ure thuộc loại phân A. đạm.       B. phức hợp.       C. lân.         D. kali. Câu 42. Criolit có công thức hóa

Xem thêm

Amin – Amino Axit – Peptit (Phần 5)

(Xem giải) Câu 1. Cho m gam hỗn hợp X gồm 2 aminoaxit A và B (MA < MB) có tổng số mol là 0,05 mol, chỉ chứa tối đa 2 nhóm -COOH (cho mỗi axit). Cho m gam hỗn hợp X trên tác dụng với 56 ml dung dịch H2SO4 0,5M. Sau phản ứng phải dùng 6 ml dung dịch NaOH 1M để trung hòa hết với H2SO4 dư. Nếu lấy 1/2 hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 25 ml dung dịch Ba(OH)2 0,6M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 4,26 gam muối. Thành phần % khối lượng của aminoaxit B trong

Xem thêm

Bài tập chất béo (Phần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X gồm axit oleic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 2,25 mol CO2 và 2,15 mol H2O. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 0,12 mol NaOH trong dung dịch, thu được glixerol và dung dịch chỉ chứa a gam hỗn hợp muối natri oleat và natri stearat. Giá trị của a là A. 36,76.         B. 37,25.         C. 36,64.         D 37,53. (Xem giải) Câu 2. Xà phòng hóa hóa hoàn

Xem thêm

[2018 – 2019] Kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa 12 – Sở GDĐT Hà Nam

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3D 4B 5B 6D 7C 8D 9A 10A 11C 12A 13D 14C 15D 16C 17D 18D 19C 20A 21B 22C 23B 24A 25C 26A 27B 28B 29A 30C 31D 32D 33B 34A 35B 36B 37A 38C 39A 40D Câu 1. Chất nào sau đây có khả năng làm quỳ tím ẩm hóa xanh? A. Alanin.         B. Glyxin.         C. Anilin.          D. Metylamin. Câu 2. Chất có phần trăm khối lượng nitơ cao nhất là?

Xem thêm

[2018 – 2019] Kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa 12 – Chuyên Vinh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2A 3A 4C 5D 6B 7D 8A 9C 10C 11C 12D 13C 14D 15C 16A 17B 18C 19B 20B 21C 22B 23A 24C 25A 26A 27A 28A 29B 30C 31B 32B 33D 34D 35D 36D 37B 38A 39B 40D Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai? A. CH3NH2.         B. CH3CH2NH2.         C. (CH3)3N.         D. CH3NHCH3. (Xem giải) Câu 2: Cần dùng m gam glucozơ để điều chế 1 lít dung dịch

Xem thêm

[2018 – 2019] Kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa 12 – Sở GDĐT Nam Định

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian: 50 phút ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43D 44B 45C 46D 47D 48B 49B 50B 51B 52B 53D 54A 55A 56D 57B 58A 59D 60B 61C 62B 63B 64B 65A 66D 67A 68D 69B 70A 71A 72A 73C 74D 75A 76C 77A 78C 79B 80A Câu 41. Phương trình phản ứng hóa học nào sau đây đúng? A. Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag.          B. 2Na + CuSO4 → Na2SO4 + Cu. C. Cu + FeSO4 → CuSO4 + Fe.         D.

Xem thêm

[2018 – 2019] Kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa 12 – Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian: 50 phút ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43B 44B 45A 46B 47D 48C 49A 50A 51A 52B 53D 54D 55B 56C 57A 58A 59D 60D 61A 62D 63D 64B 65A 66B 67A 68B 69A 70D 71C 72B 73A 74A 75B 76C 77A 78A 79B 80C Câu 41. Chất không có phản ứng với anilin (C6H5NH2) là A. HCl.       B. Br2 (trong nước).       C. H2SO4.         D. NaOH. Câu 42. Chất nào sau đây là chất điện ly mạnh? A.

Xem thêm

[2018 – 2019] Kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa 12 – THPT Nguyễn Khuyến

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 50 phút ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1B 2A 3A 4C 5D 6C 7B 8C 9B 10D 11D 12A 13B 14C 15B 16B 17A 18D 19D 20C 21B 22A 23D 24C PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm): Câu 1. X là chất rắn ở điều kiện thường, dung dịch chất X làm quì tím chuyển màu xanh. Vậy X là A. metylamin.       B. lysin.       C. glyxin.       D. phenylamin. Câu 2. Z thuộc loại polisaccarit, trong công nghiệp Z là

Xem thêm

Bài tập kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm (Phần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X gồm Ba, Na và Al2O3. Hòa tan m gam hỗn hợp X vào nước dư có 2,128 lít khí thoát ra (đktc) và còn 0,318m gam chất rắn không tan. Mặt khác cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 11,65 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 24,68          B. 27,29         C. 26,87         D. 25,14 (Xem giải) Câu 2. Cho m gam hỗn hợp X

Xem thêm

Bài tập kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm (Phần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 41: Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100%) thu được m kg Al ở catot và 67,2 m3 (ở đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 108,0.                        B. 75,6.                          C. 54,0.                          D. 67,5. (Xem giải) Câu 42: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều

Xem thêm

Giải bài tập SGK Hóa học 12 – Nâng cao

Chương 1: Este – Lipit Bài 1: Este [Bài 1] – [Bài 2] – [Bài 3] – [Bài 4] – [Bài 5] – [Bài 6] Bài 2: Lipit [Bài 1] – [Bài 2] – [Bài 3] – [Bài 4] – [Bài 5] – [Bài 6] Bài 3: Chất giặt rửa [Bài 1] – [Bài 2] – [Bài 3] – [Bài 4] – [Bài 5] – [Bài 6] Bài 4: Luyện tập: Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon [Bài 1] – [Bài 2] – [Bài 3] – [Bài 4] – [Bài 5] – [Bài 6]

Xem thêm

Amin – Amino Axit – Peptit (Phần 4)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp E chứa 2 amin X, Y và hidrocacbon Z (đều mạch hở, X và Y đều no và có số C liên tiếp). Đốt cháy hoàn toàn 13,22 gam E sau đó dẫn sản phẩm thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy có 78 gam kết tủa và 2,016 lít khí (đktc) thoát ra. Nếu hidro hóa hoàn toàn lượng E trên (Ni,t) rồi dẫn hỗn hợp thu được qua bình chứa dung dịch HCl dư, sau phản ứng thấy thoát ra 3,36 lít khí A, dung dịch

Xem thêm

Bài tập chất béo (Phần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa các triglierit tạo bởi cả 3 axit panmitic, oleic, linoleic thu được 24,2 gam CO2 và 9 gam H2O. Nếu xà phòng hóa hoàn toàn 2m gam hỗn hợp X bằng dung dịch KOH vừa đủ sẽ thu được bao nhiêu gam xà phòng? A. 11,90         B. 18,64         C. 21,40         D. 19,60 (Xem giải) Câu 2. Đun nóng (có xúc tác) hỗn hợp gồm axit stearic, axit oleic và axit

Xem thêm

Bài tập Cacbohidrat (Phần 2)

(Xem giải) Câu 1: Tiến hành sản xuất ancol etylic từ xenlulozơ với hiệu suất của toàn bộ quá trình là 70%. Để sản xuất 2 tấn ancol etylic, khối lượng xenlulozơ cần dùng là A. 5,031 tấn.        B. 10,062 tấn.        C. 3,521 tấn.         D. 2,515 tấn. (Xem giải) Câu 2: Lên men m gam glucozơ để tạo thành ancol etylic (hiệu suất phản ứng bằng 90%). Hấp thụ hoàn toàn lượng khí CO2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 15 gam kết tủa. Giá trị của m

Xem thêm

Amin – Amino Axit – Peptit (Phần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 43,1 gam hỗn hợp X gồm axit axetic, glyxin, alanin và axit glutamic thu được 31,36 lít CO2 (đktc) và 26,1 gam H2O. Mặt khác 43,1 gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch HCl 0,1M. Nếu cho 21,55 gam hỗn hợp X tác dụng với 350ml dung dịch NaOH 1M thì được dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là: A. 12,69          B. 24,17  

Xem thêm

Amin – Amino Axit – Peptit (Phần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 41: Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai ? A. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị a-amino axit được gọi là liên kết peptit. B. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo. C. Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2. D. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các a-amino axit. Câu 42: Thành phần % khối lượng của nitơ trong hợp chất hữu cơ CxHyN là 23,73%. Số đồng phân amin

Xem thêm

Amin – Amino Axit – Peptit (Phần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1: Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là A. C3H7N.                  B. C2H7N.                   C. C3H9N.                   D. C4H9N. ⇒ Xem giải Câu 2: Nilon–6,6 là một loại A. tơ axetat.              B. tơ poliamit.            C. polieste.                  D. tơ visco. Câu 3: α-aminoaxit X chứa một nhóm –NH2. Cho

Xem thêm

Tổng hợp bài tập Nhôm (Phần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 41. Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là: A. 0,45                                    B. 0,35                                     C. 0,25                                     D. 0,05 (Xem giải) Câu 42. Hoà tan hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm Al và Al4C3 vào dung dịch KOH (dư), thu được a mol hỗn hợp khí và dung dịch X. Sục khí CO2 dư vào dung

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!