Bài tập hữu cơ (cơ bản) – Phần 4

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

(Xem giải ⇐) Câu 121: Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của hai este trong X là

A. C2H4O2 và C5H10O2.           B. C2H4O2 và C3H6O2.           C. C3H4O2 và C4H6O2.            D. C3H6O2 và C4H8O2.

(Xem giải ⇐) Câu 122: Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được một muối và 336 ml hơi một ancol (ở đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng 6,82 gam. Công thức của hai hợp chất hữu cơ trong X là

A. CH3COOH và CH3COOC2H5.            B. C2H5COOH và C2H5COOCH3.

C. HCOOH và HCOOC2H5.            D. HCOOH và HCOOC3H7.

(Xem giải ⇐) Câu 123: Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được 3,67 gam muối khan. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%. Công thức của X là

A. H2NC2H3(COOH)2.            B. H2NC3H5(COOH)2.            C. (H2N)2C3H5COOH.            D. H2NC3H6COOH.

(Xem giải ⇐) Câu 124: Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2. Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z; còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T Các chất Z và T lần lượt là

A. CH3OH và NH3.            B. CH3OH và CH3NH2.           C. CH3NH2 và NH3.            D. C2H5OH và N2.

(Xem giải ⇐) Câu 125: Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH đun nóng và với dung dịch AgNO3 trong NH3. Thể tích của 3,7 gam hơi chất X bằng thể tích của 1,6 gam khí O2 (cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Khi đốt cháy hoàn toàn 1 gam X thì thể tích khí CO2 thu được vượt quá 0,7 lít (ở đktc). Công thức cấu tạo của X là

A. O=CH-CH2-CH2OH.            B. HOOC-CHO.            C. CH3COOCH3.            D. HCOOC2H5.

(Xem giải ⇐) Câu 126: Hỗn hợp khí X gồm H2 và một anken có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X so với H2 bằng 9,1. Đun nóng X có xúc tác Ni, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước brom; tỉ khối của Y so với H2 bằng 13. Công thức cấu tạo của anken là

A. CH2=C(CH3)2.            B. CH2=CH2.           C. CH2=CH-CH2-CH3.            D. CH3-CH=CH-CH3.

(Xem giải ⇐) Câu 127: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X, thu được 0,351 gam H2O và 0,4368 lít khí CO2 (ở đktc). Biết X có phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng. Chất X là

A. O=CH-CH=O.            B. CH2=CH-CH2-OH.            C. CH3COCH3.            D. C2H5CHO.

(Xem giải ⇐) Câu 128: Cho X là hợp chất thơm; a mol X phản ứng vừa hết với a lít dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu cho a mol X phản ứng với Na (dư) thì sau phản ứng thu được 22,4a lít khí H2 (ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X

A. HO-C6H4-COOCH3.            B. CH3-C6H3(OH)2.           C. HO-CH2-C6H4-OH.            D. HO-C6H4-COOH.

(Xem giải ⇐) Câu 129: Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 có trong X là

A. 20%.            B. 50%.            C. 25%.            D. 40%.

Bạn đã xem chưa:  Bài tập hữu cơ (cơ bản) – Phần 2

(Xem giải) Câu 130. Este X tạo ra từ ancol đơn chức và axit hai chức, X có số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Xà phòng hóa hoàn toàn X thu được muối Y, đốt cháy hết Y chỉ thu được CO2 và Na2CO3. X có CTPT là

A. CH3COOCOOC2H5      B. CH3OOCOOCC2H5      C. CH3OOCCOOC2H5       D. CH3OOCCOOCH3

(Xem giải ⇐) Câu 131: Hỗn hợp X gồm axit Y đơn chức và axit Z hai chức (Y, Z có cùng số nguyên tử cacbon). Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng hết với Na, sinh ra 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần hai, sinh ra 26,4 gam CO2. Công thức cấu tạo thu gọn và phần trăm về khối lượng của Z trong hỗn hợp X lần lượt là

A. HOOC-CH2-COOH và 70,87%.            B. HOOC-CH2-COOH và 54,88%.

C. HOOC-COOH và 60,00%.            D. HOOC-COOH và 42,86%.

(Xem giải ⇐) Câu 132: Hai hợp chất hữu cơ X và Y là đồng đẳng kế tiếp, đều tác dụng với Na và có phản ứng tráng bạc. Biết phần trăm khối lượng oxi trong X, Y lần lượt là 53,33% và 43,24%. Công thức cấu tạo của X và Y tương ứng là

A. HO–CH2–CHO và HO–CH2–CH2–CHO.            C. HO–CH2–CH2–CHO và HO–CH2–CH2–CH2–CHO.

B. HO–CH(CH3)–CHO và HOOC–CH2–CHO.            D. HCOOCH3 và HCOOCH2–CH3.

(Xem giải ⇐) Câu 133: Este X (có khối lượng phân tử bằng 103 đvC) được điều chế từ một ancol đơn chức (có tỉ khối hơi so với oxi lớn hơn 1) và một amino axit. Cho 25,75 gam X phản ứng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn. Giá trị m là

A. 27,75.            B. 24,25.            C. 26,25.            D. 29,75.

(Xem giải ⇐) Câu 134: Hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được (m + 1) gam hỗn hợp hai ancol. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn cũng m gam X thì cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của m là

A. 17,8.            B. 24,8.            C. 10,5.            D. 8,8.

(Xem giải ⇐) Câu 135: Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là

A. but-1-en.            B. xiclopropan.            C. but-2-en.            D. propilen.

(Xem giải ⇐) Câu 136: Hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Oxi hoá hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X có khối lượng m gam bằng CuO ở nhiệt độ thích hợp, thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ Y. Cho Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 54 gam Ag. Giá trị của m là

A. 15,3.            B. 13,5.            C. 8,1.            D. 8,5.

(Xem giải ⇐) Câu 137: Cho 0,04 mol một hỗn hợp X gồm CH2=CH-COOH, CH3COOH và CH2=CH-CHO phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 6,4 gam brom. Mặt khác, để trung hoà 0,04 mol X cần dùng vừa đủ 40 ml dung dịch NaOH 0,75 M. Khối lượng của CH2=CH-COOH trong X là

A. 0,56 gam.            B. 1,44 gam.            C. 0,72 gam.            D. 2,88 gam.

(Xem giải ⇐) Câu 138: Đun nóng hỗn hợp gồm hai rượu (ancol) đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 140°C. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 6 gam hỗn hợp gồm ba ete và 1,8 gam nước. Công thức phân tử của hai rượu trên là

A. CH3OH và C2H5OH.            B. C2H5OH và C3H7OH.

C. C3H5OH và C4H7OH.            D. C3H7OH và C4H9OH.

(Xem giải ⇐) Câu 139: Oxi hoá 1,2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO, H2O và CH3OH dư). Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3, được 12,96 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng oxi hoá CH3OH là

Bạn đã xem chưa:  Bài tập hữu cơ (cơ bản) – Phần 8

A. 76,6%.            B. 80,0%.            C. 65,5%.            D. 70,4%.

(Xem giải ⇐) Câu 140: Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol) etylic 46º là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml)

A. 5,4 kg.            B. 5,0 kg.            C. 6,0 kg.            D. 4,5 kg.

(Xem giải ⇐) Câu 141: Đun nóng một rượu (ancol) đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y là 1,6428. Công thức phân tử của Y là

A. C3H8O.            B. C2H6O.            C. CH4O.            D. C4H8O.

(Xem giải ⇐) Câu 142: Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HCOOH3NCH=CH2.            B. H2NCH2CH2COOH.           C. CH2=CHCOONH4.            D. H2NCH2COOCH3.

(Xem giải ⇐) Câu 143: Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). Sau khi phản  ứng xảy ra hoàn toàn, có 4 gam brom đã phản ứng và còn lại 1,12 lít khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khí CO2. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là (biết các thể tích khí đều đo ở đktc)

A. CH4 và C2H4.            B. CH4 và C3H4.            C. CH4 và C3H6.            D. C2H6 và C3H6.

(Xem giải ⇐) Câu 144: Axit cacboxylic no, mạch hở X có công thức thực nghiệm (C3H4O3)n, vậy công thức phân tử của X là

A. C6H8O6.            B. C3H4O3.            C. C12H16O12.            D. C9H12O9.

(Xem giải ⇐) Câu 145: Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89,1 kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20 %)

A. 55 lít.            B. 81 lít.            C. 49 lít.            D. 70 lít.

(Xem giải ⇐) Câu 146: Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch thu được 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức phân tử của X là

A. C2H5COOH.            B. CH3COOH.            C. HCOOH.            D. C3H7COOH.

(Xem giải ⇐) Câu 147: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

A. 17,80 gam.            B. 18,24 gam.            C. 16,68 gam.            D. 18,38 gam.

(Xem giải ⇐) Câu 148: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là

A. metyl fomiat.            B. etyl axetat.            C. n-propyl axetat.            D. metyl axetat.

(Xem giải ⇐) Câu 149: Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là

A. 85.            B. 68.            C. 45.            D. 46.

(Xem giải ⇐) Câu 150: Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí gồm C2H2 và hiđrocacbon X sinh ra 2 lít khí CO2 và 2 lít hơi H2O (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X là

Bạn đã xem chưa:  Bài tập hữu cơ (cơ bản) – Phần 12

A. C2H6.            B. C2H4.            C. CH4.            D. C3H8.

(Xem giải ⇐) Câu 151: Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng

A. ankan.            B. ankađien.            C. anken.            D. ankin.

(Xem giải ⇐) Câu 152: Trong phân tử axit cacboxylic X có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Tên gọi của X là

A. axit axetic.            B. axit malonic.            C. axit oxalic.            D. axit fomic.

(Xem giải ⇐) Câu 153: Cho 20 gam hỗn hợp gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch chứa 31,68 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là

A. 320.            B. 50.            C. 200.            D. 100.

(Xem giải ⇐) Câu 154: Cho dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm phenol (C6H5OH) và axit axetic tác dụng vừa đủ với nước brom, thu được dung dịch X và 33,1 gam kết tủa 2,4,6-tribromphenol. Trung hòa hoàn toàn X cần vừa đủ 500 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là

A. 33,4.            B. 21,4.            C. 24,8.            D. 39,4.

(Xem giải ⇐) Câu 155: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức, cùng dãy đồng đẳng, thu được 15,68 lít khí CO2 (đktc) và 17,1 gam nước. Mặt khác, thực hiện phản ứng este hóa m gam X với 15,6 gam axit axetic, thu được a gam este. Biết hiệu suất phản ứng este hóa của hai ancol đều bằng 60%. Giá trị của a là

A. 25,79.            B. 15,48.            C. 24,80.            D. 14,88.

(Xem giải ⇐) Câu 156: Cho m gam hỗn hợp hơi X gồm hai ancol (đơn chức, bậc I, là đồng đẳng kế tiếp) phản ứng với CuO dư, thu được hỗn hợp hơi Y gồm nước và anđehit. Tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 14,5. Cho toàn bộ Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 97,2 gam Ag. Giá trị của m là

A. 14,0.            B. 10,1.            C. 18,9.            D. 14,7.

(Xem giải ⇐) Câu 157: Nung một lượng butan trong bình kín (có xúc tác thích hợp) thu được hỗn hợp khí X gồm ankan và anken. Tỉ khối của X so với khí hiđro là 21,75. Phần trăm thể tích của butan trong X là

A. 66,67%.            B. 25,00%.            C. 50,00%.            D. 33,33%.

(Xem giải ⇐) Câu 158: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ancol no, hai chức, mạch hở cần vừa đủ V1 lít khí O2, thu được V2 lít khí CO2 và a mol H2O. Các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị V1, V2, a là

A. V1 = 2V2 + 11,2a.            B. V1 = V2 – 22,4a.            C. V1 = V2 + 22,4a.            D. V1 = 2V2 – 11,2a.

(Xem giải ⇐) Câu 159: Hóa hơi hoàn toàn 4,4 gam một este X mạch hở, thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1,6 gam khí oxi (đo ở cùng điều kiện). Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 11 gam X bằng dung dịch NaOH dư, thu được 10,25 gam muối. Công thức của X là

A. C2H5COOCH3.            B. C2H5COOC2H5.            C. CH3COOC2H5.            D. HCOOC3H7.

(Xem giải ⇐) Câu 160: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 3,24 gam H2O. Hai hiđrocacbon trong X là

A. C2H6 và C3H8.            B. CH4 và C2H6.            C. C2H2 và C3H4.            D. C2H4 và C3H6.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!