Neo Pentan

Axit cacboxylic no, mạch hở X có công thức thực nghiệm (C3H4O3)n, vậy công thức phân tử của X là

A. C6H8O6.            B. C9H12O9.            C. C3H4O3.            D. C12H16O12

ngoccuong2003 trả lời