Bài tập hữu cơ (cơ bản) – Phần 12

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 441: Hỗn hợp M gồm 2 axit cacboxylic đều no, mạch hở A, B (B hơn A một nhóm chức). Hóa hơi hoàn toàn m gam M thu được thể tích hơi bằng thể tích của 7 gam nitơ đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Nếu cho m gam M tác dụng với Na dư thu được 4,48 lít H2 (đktc). Khi đốt cháy hoàn toàn m gam M thu được 28,6 gam CO2. Công thức phân tử của A và B là: A. C2H4O2

Xem thêm

Bài tập hữu cơ (cơ bản) – Phần 11

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải ⇐) Câu 401: Hợp chất A có công thức phân tử C4H6Cl2O2. Cho 0,1 mol A tác dụng vừa đủ với dung dịch có chứa 0,3 mol NaOH, thu được dung dịch hỗn hợp trong đó có hai chất hữu cơ gồm ancol etylic và chất hữu cơ X, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Khối lượng m là: A. 9,6 gam           B. 23,1 gam           C. 11,4 gam      

Xem thêm

Bài tập hữu cơ (cơ bản) – Phần 10

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải ⇐) Câu 361: Cho a mol hợp chất thơm X phản ứng vừa hết với a lit dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu cho a mol X phản ứng với Na dư thu được 22,4a lit H2 (đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. HO-C6H4-COOH           B. HO-CH2-C6H4OH            C. CH3-C6H3(OH)2            D. HO-C6H4-COOCH3 (Xem giải ⇐) Câu 362: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm anđehit fomic, axit axetic, glucozơ,

Xem thêm

Bài tập hữu cơ (cơ bản) – Phần 9

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải ⇐) Câu 321: Đốt cháy một hợp chất hữu cơ X đơn chức, mạch hở chỉ thu được CO2, H2O có số mol bằng nhau và số mol O2 cần dùng gấp 4 lần số mol của X phản ứng. X làm mất màu Br2 trong dung môi nước và cộng H2 dư (xúc tác Ni, đun nóng) cho ancol. Số công thức cấu tạo thỏa mãn của X là A. 1.             B. 4.             C. 2.   

Xem thêm

Bài tập hữu cơ (cơ bản) – Phần 8

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải ⇐) Câu 281: Este X (có khối lượng phân tử bằng 103 đvC) được điều chế từ một ancol đơn chức (có tỉ khối hơi so với oxi lớn hơn 1) và một amino axit. Cho 25,75 gam X phản ứng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn. Giá trị m là A. 29,75.            B. 24,25.             C. 27,75.        

Xem thêm

Bài tập hữu cơ (cơ bản) – Phần 7

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải ⇐) Câu 241: Axeton được điều chế bằng cách oxi hoá cumen nhờ oxi, sau đó thuỷ phân trong dung dịch H2SO4 loãng. Để thu được 145 gam axeton thì lượng cumen cần dùng (giả sử hiệu suất quá trình điều chế đạt 75%) là A. 300 gam.           B. 600 gam.            C. 500 gam.            D. 400 gam. (Xem giải ⇐) Câu 242: Thuỷ phân hoàn toàn 0,2 mol một este E cần dùng vừa đủ 100

Xem thêm

Bài tập hữu cơ (cơ bản) – Phần 6

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải ⇐) Câu 201: Hai chất hữu cơ X và Y, thành phần nguyên tố đều gồm C, H, O, có cùng số nguyên tử cacbon (MX < MY). Khi đốt cháy hoàn toàn mỗi chất trong oxi dư đều thu được số mol H2O bằng số mol CO2. Cho 0,1 mol hỗn hợp gồm X và Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 28,08 gam Ag. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu là A.

Xem thêm

Bài tập hữu cơ (cơ bản) – Phần 5

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải ⇐) Câu 161: Cho 14,55 gam muối H2NCH2COONa tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X, thu được bao nhiêu gam muối khan? A. 16,73 gam.          B. 8,78 gam.           C. 20,03 gam.           D. 25,50 gam. (Xem giải ⇐) Câu 162: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este đồng phân cần dùng 27,44 lít khí O2, thu được

Xem thêm

Bài tập hữu cơ (cơ bản) – Phần 4

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải ⇐) Câu 121: Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của hai este trong X là A. C2H4O2 và C5H10O2.           B. C2H4O2 và C3H6O2.           C. C3H4O2 và C4H6O2.

Xem thêm

Bài tập hữu cơ (cơ bản) – Phần 3

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải ⇐) Câu 81: Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp gồm các ete. Lấy 7,2 gam một trong các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí CO2 (ở đktc) và 7,2 gam H2O. Hai ancol đó là A. C2H5OH và CH2=CH-CH2-OH.           B. C2H5OH và CH3OH. C. CH3OH và C3H7OH.           D. CH3OH và CH2=CH-CH2-OH. (Xem giải ⇐) Câu 82: Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn

Xem thêm

Bài tập hữu cơ (cơ bản) – Phần 2

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải ⇐) Câu 41: Cho 2,1 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu được 3,925 gam hỗn hợp muối. Công thức của 2 amin trong hỗn hợp X là A. C3H7NH2 và C4H9NH2.           B. CH3NH2 và C2H5NH2. C. CH3NH2 và (CH3)3N.           D. C2H5NH2 và C3H7NH2. (Xem giải ⇐) Câu 42: Cho 16,4 gam hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic là đồng đẳng

Xem thêm

Bài tập hữu cơ (cơ bản) – Phần 1

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải ⇐) Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí (ở đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là A. 70,0 lít.           B. 78,4 lít.            C. 84,0 lít.            D. 56,0

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!