Bài tập hữu cơ (cơ bản) – Phần 6

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

(Xem giải ⇐) Câu 201: Hai chất hữu cơ X và Y, thành phần nguyên tố đều gồm C, H, O, có cùng số nguyên tử cacbon (MX < MY). Khi đốt cháy hoàn toàn mỗi chất trong oxi dư đều thu được số mol H2O bằng số mol CO2. Cho 0,1 mol hỗn hợp gồm X và Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 28,08 gam Ag. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu là

A. 39,66%.           B. 60,34%.            C. 21,84%.            D. 78,16%.

(Xem giải ⇐) Câu 202: Axit cacboxylic X hai chức (có phần trăm khối lượng của oxi nhỏ hơn 70%), Y và Z là hai ancol đồng đẳng kế tiếp (MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp gồm X, Y, Z cần vừa đủ 8,96 lít khí O2 (đktc), thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 8,1 gam H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp trên là

A. 15,9%.            B. 29,9%.            C. 29,6%.            D. 12,6%.

(Xem giải ⇐) Câu 203: Cho 3,36 lít khí hiđrocacbon X (đktc) phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là

A. C4H4.            B. C3H4.            C. C4H6.            D. C2H2.

(Xem giải ⇐) Câu 204: Cho 0,76 gam hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức, có số mol bằng nhau, phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 1,49 gam muối. Khối lượng của amin có phân tử khối nhỏ hơn trong 0,76 gam X là

A. 0,58 gam.            B. 0,31 gam.            C. 0,45 gam.            D. 0,38 gam.

(Xem giải ⇐) Câu 205: Thủy phân hoàn toàn m1 gam este X mạch hở bằng dung dịch NaOH dư, thu được m2 gam ancol Y (không có khả năng phản ứng với Cu(OH)2) và 15 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn m2 gam Y bằng oxi dư, thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Giá trị của m1 là

A. 14,6.            B. 11,6.            C. 10,6.            D. 16,2.

(Xem giải ⇐) Câu 206: Amino axit X có công thức H2NCxHy(COOH)2. Cho 0,1 mol X vào 0,2 lít dung dịch H2SO4 0,5M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm NaOH 1M và KOH 3M, thu được dung dịch chứa 36,7 gam muối. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là

A. 10,526%.            B. 10,687%.            C. 11,966%.            D. 9,524%.

(Xem giải ⇐) Câu 207: Tiến hành lên men giấm 460 ml ancol etylic 8° với hiệu suất bằng 30%. Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8 g/ml và của nước bằng 1 g/ml. Nồng độ phần trăm của axit axetic trong dung dịch thu được là

A. 2,51%.            B. 2,47%.            C. 3,76%.            D. 7,99%.

(Xem giải ⇐) Câu 208: Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam X, thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 18,9 gam H2O. Thực hiện phản ứng este hóa X với hiệu suất 60%, thu được m gam este. Giá trị của m là

A. 9,18.            B. 15,30.            C. 12,24.            D. 10,80.

(Xem giải ⇐) Câu 209: Cho 4,4 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được 21,6 gam Ag. Công thức của X là

A. HCHO.           B. CH3CHO.           C. C2H3CHO.           D. C2H5CHO.

(Xem giải ⇐) Câu 210: Cho hỗn hợp gồm 0,05 mol HCHO và 0,02 mol HCOOH vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  Bài tập hữu cơ (cơ bản) – Phần 8

A. 30,24.            B. 21,60.            C. 15,12.            D. 25,92.

(Xem giải ⇐) Câu 211: Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X trong khí oxi dư, thu được khí N2; 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 18,9 gam H2O. Số công thức cấu tạo của X là

A. 2.            B. 4.            C. 1.            D. 3.

(Xem giải ⇐) Câu 212: Phần trăm khối lượng của nguyên tố nitơ trong alanin là

A. 17,98%.            B. 15,73%.            C. 15,05%.            D. 18,67%.

(Xem giải ⇐) Câu 213: Oxi hóa m gam ancol đơn chức X, thu được hỗn hợp Y gồm axit cacboxylic, nước và ancol dư. Chia Y làm hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng hoàn toàn với dung dịch KHCO3 dư, thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc). Phần hai phản ứng với Na vừa đủ, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc) và 19 gam chất rắn khan. Tên của X là

A. propan-1-ol.            B. propan-2-ol.            C. etanol.            D. metanol.

(Xem giải ⇐) Câu 214: Cho 100 ml dung dịch amino axit X nồng độ 0,2M phản ứng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,25M, thu được dung dịch Y. Biết Y phản ứng tối đa với 120 ml dung dịch HCl 0,5M, thu được dung dịch chứa 4,71 gam hỗn hợp muối. Công thức của X là

A. (H2N)2C2H3COOH.            B. (H2N)2C3H5COOH.           C. H2NC3H5(COOH)2.            D. H2NC3H6COOH.

(Xem giải ⇐) Câu 215: Trùng hợp m tấn etilen thu được 1 tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Giá trị của m:

A. 1,25.            B. 0,80.            C. 1,80.            D. 2,00.

(Xem giải ⇐) Câu 216: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic đơn chức, đồng đẳng kế tiếp. Cho 5,4 gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaHCO3 dư, thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc). Công thức của hai axit trong X là

A. C3H7COOH và C4H9COOH.            B. C2H5COOH và C3H7COOH.           C. CH3COOH và C2H5COOH.            D. HCOOH và CH3COOH.

(Xem giải ⇐) Câu 217: Hỗn hợp khí X gồm C2H6, C3H6 và C4H6. Tỉ khối của X so với H2 bằng 24. Đốt cháy hoàn toàn 0,96 gam X trong oxi dư rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 1 lít dung dịch Ba(OH)2 0,05M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 9,85.            B. 7,88.            C. 13,79.            D. 5,91.

(Xem giải ⇐) Câu 218: Đốt cháy hoàn toàn một lượng ancol X cần vừa đủ 8,96 lít khí O2 (đktc), thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Biết X có khả năng phản ứng với Cu(OH)2. Tên của X là

A. propan-1,3-điol.            B. glixerol.            C. propan-1,2-điol.            D. etylen glicol.

(Xem giải ⇐) Câu 219: Hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức, đồng đẳng kế tiếp. Đun nóng 16,6 gam X với H2SO4 đặc ở 140ºC, thu được 13,9 gam hỗn hợp ete (không có sản phẩm hữu cơ nào khác). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức của hai ancol trong X là

A. C3H7OH và C4H9OH.            B. CH3OH và C2H5OH.           C. C2H5OH và C3H7OH.            D. C3H5OH và C4H7OH.

(Xem giải ⇐) Câu 220: Tiến hành sản xuất ancol etylic từ xenlulozơ với hiệu suất của toàn bộ quá trình là 70%. Để sản xuất 2 tấn ancol etylic, khối lượng xenlulozơ cần dùng là

A. 10,062 tấn.            B. 2,515 tấn.            C. 3,521 tấn.            D. 5,031 tấn.

Bạn đã xem chưa:  Bài tập hữu cơ (cơ bản) – Phần 5

(Xem giải ⇐) Câu 221: Cho 27,2 gam ankin X tác dụng với 15,68 lít khí H2 (đktc) có xúc tác thích hợp, thu được hỗn hợp Y (không chứa H2). Biết Y phản ứng tối đa với dung dịch chứa 16 gam Br2. Công thức phân tử của X là

A. C2H2.            B. C3H4.            C. C4H6.            D. C5H8.

(Xem giải ⇐) Câu 222: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no, mạch hở X cần vừa đủ 3,5 mol O2. Công thức phân tử của X là

A. C3H8O3.            B. C2H6O.            C. C2H6O2.            D. C3H8O2.

(Xem giải ⇐) Câu 223: Hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở (tỉ lệ số mol 3 : 1). Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần vừa đủ 1,75 mol khí O2, thu được 33,6 lít khí CO2 (đktc). Công thức của hai anđehit trong X là

A. HCHO và CH3CHO.            B. HCHO và C2H5CHO.           C. CH3CHO và C3H7CHO.            D. CH3CHO và C2H5CHO.

(Xem giải ⇐) Câu 224: Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc) gồm 2 hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dung dịch Br2 0,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, số mol Br2 giảm đi một nửa và khối lượng bình tăng thêm 6,7 gam. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon là

A. C2H2 và C4H6.            B. C2H2 và C4H8.            C. C3H4 và C4H8.            D. C2H2 và C3H8.

(Xem giải ⇐) Câu 225: Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol (rượu) đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là

A. C3H5OH và C4H7OH.            B. C2H5OH và C3H7OH.           C. C3H7OH và C4H9OH.            D. CH3OH và C2H5OH.

(Xem giải ⇐) Câu 226: Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là

A. C15H31COOH và C17H35COOH.            B. C17H33COOH và C15H31COOH.

C. C17H31COOH và C17H33COOH.            D. C17H33COOH và C17H35COOH.

(Xem giải ⇐) Câu 227: Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là

A. 3.            B. 6.            C. 4.            D. 5.

(Xem giải ⇐) Câu 228: Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là

A. C3H6.            B. C3H4.            C. C2H4.            D. C4H8.

(Xem giải ⇐) Câu 229: Cho 6,6 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO3 loãng, thoát ra 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. CH3CHO.            B. HCHO.            C. CH3CH2CHO.            D. CH2 = CHCHO.

(Xem giải ⇐) Câu 230: Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được số gam kết tủa là

A. 20.            B. 40.            C. 30.            D. 10.

(Xem giải ⇐) Câu 231: Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Hiđro hoá X thu được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Bạn đã xem chưa:  Bài tập hữu cơ (cơ bản) – Phần 11

A. HCHO.            B. CH3CHO.            C. OHC-CHO.            D. CH3CH(OH)CHO.

(Xem giải ⇐) Câu 232: α-aminoaxit X chứa một nhóm -NH2. Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. H2NCH2COOH.            B. H2NCH2CH2COOH.           C. CH3CH2CH(NH2)COOH.            D. CH3CH(NH2)COOH.

(Xem giải ⇐) Câu 233: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 550.            B. 810.            C. 650.            D. 750.

(Xem giải ⇐) Câu 234: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là

A. 8,56 gam.            B. 3,28 gam.            C. 10,4 gam.            D. 8,2 gam.

(Xem giải ⇐) Câu 235: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m là

A. 10,12.            B. 6,48.            C. 8,10.            D. 16,20.

(Xem giải ⇐) Câu 236: Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO2. Mặt khác, để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là

A. HOOC-CH2-CH2-COOH.            B. C2H5-COOH.           C. CH3-COOH.            D. HOOC-COOH.

(Xem giải ⇐) Câu 237: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp Z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là:

A. 16,5 gam.            B. 14,3 gam.            C. 8,9 gam.            D. 15,7 gam.

(Xem giải ⇐) Câu 238: Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với hiđro bằng 19. Công thức phân tử của X là

A. C3H8.            B. C3H6.            C. C4H8.            D. C3H4.

(Xem giải ⇐) Câu 239: Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít khí CO2, 0,56 lít khí N2 (các khí đo ở đktc) và 3,15 gam H2O. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối H2N-CH2-COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. H2N-CH2-COO-C3H7.            B. H2N-CH2-COO-CH3.

C. H2N-CH2-CH2-COOH.            D. H2N-CH2-COO-C2H5.

(Xem giải ⇐) Câu 240: Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol CH3COOH cần số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ)

A. 0,342.            B. 2,925.            C. 2,412.            D. 0,456.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!