Bài tập hữu cơ (cơ bản) – Phần 2

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

(Xem giải ⇐) Câu 41: Cho 2,1 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu được 3,925 gam hỗn hợp muối. Công thức của 2 amin trong hỗn hợp X là

A. C3H7NH2 và C4H9NH2.           B. CH3NH2 và C2H5NH2.

C. CH3NH2 và (CH3)3N.           D. C2H5NH2 và C3H7NH2.

(Xem giải ⇐) Câu 42: Cho 16,4 gam hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic là đồng đẳng kế tiếp nhau phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M và KOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được 31,1 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức của 2 axit trong X là

A. C2H4O2 và C3H4O2.           B. C2H4O2 và C3H6O2.

C. C3H4O2 và C4H6O2.           D. C3H6O2 và C4H8O2.

(Xem giải ⇐) Câu 43: Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít (đktc) hỗn hợp gồm hai hiđrocacbon X và Y (MY > MX), thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Công thức của X là

A. C2H4.           B. CH4.           C. C2H6.           D. C2H2.

(Xem giải ⇐) Câu 44: Ứng với công thức phân tử C3H6O có bao nhiêu hợp chất mạch hở bền khi tác dụng với khí H2 (xúc tác Ni, t°) sinh ra ancol?

A. 3.           B. 4.           C. 2.           D. 1.

(Xem giải ⇐) Câu 45: Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), đun nóng, thu được 41,25 gam etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng este hoá là

A. 31,25%.           B. 40,00%.           C. 62,50%.           D. 50,00%.

(Xem giải ⇐) Câu 46: Cho 10 ml dung dịch ancol etylic 46° phản ứng hết với kim loại Na (dư), thu được V lít khí H2 (đktc). Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8 g/ml. Giá trị của V là

A. 4,256.           B. 2,128.           C. 3,360.           D. 0,896.

(Xem giải ⇐) Câu 47: Axit cacboxylic X có công thức đơn giản nhất là C3H5O2. Khi cho 100 ml dung dịch axit X nồng độ 0,1M phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 (dư), thu được V ml khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 448.           B. 224.           C. 112.           D. 336.

(Xem giải ⇐) Câu 48: Cho 3,12 gam ankin X phản ứng với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd/PbCO3, t°), thu được hỗn hợp Y chỉ có hai hiđrocacbon. Công thức phân tử của X là

A. C2H2.           B. C4H6.           C. C5H8.           D. C3H4.

(Xem giải ⇐) Câu 49: Cho 4,6 gam một ancol no, đơn chức phản ứng với CuO nung nóng, thu được 6,2 gam hỗn hợp X gồm anđehit, nước và ancol dư. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 16,2.           B. 21,6.           C. 10,8.           D. 43,2.

(Xem giải ⇐) Câu 50: Để xà phòng hoá hoàn toàn 52,8 gam hỗn hợp hai este no, đơn chức, mạch hở là đồng phân của nhau cần vừa đủ 600 ml dung dịch KOH 1M. Biết cả hai este này đều không tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức của hai este là

A. C2H5COOC2H5 và C3H7COOCH3.           B. C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5.

C. HCOOC4H9 và CH3COOC3H7.           D. CH3COOC2H5 và HCOOC3H7.

(Xem giải ⇐) Câu 51: Để phản ứng hết với một lượng hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức X và Y (MX < MY) cần vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 24,6 gam muối của một axit hữu cơ và m gam một ancol. Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol trên thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Công thức của Y là

Bạn đã xem chưa:  Bài tập hữu cơ (cơ bản) – Phần 4

A. CH3COOCH3.           B. C2H5COOC2H5.           C. CH2=CHCOOCH3.           D. CH3COOC2H5.

(Xem giải ⇐) Câu 52: Cho m gam chất hữu cơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch NaOH 8%, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 9,6 gam muối của một axit hữu cơ và 3,2 gam một ancol. Công thức của X là

A. CH3COOCH=CH2.           B. CH3COOC2H5.           C. C2H5COOCH3.           D. CH2=CHCOOCH3.

(Xem giải ⇐) Câu 53: Este X no, đơn chức, mạch hở, không có phản ứng tráng bạc. Đốt cháy 0,1 mol X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,22 mol Ca(OH)2 thì vẫn thu được kết tủa. Thuỷ phân X bằng dung dịch NaOH thu được 2 chất hữu cơ có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau. Phần trăm khối lượng của oxi trong X là

A. 37,21%.           B. 36,36%.          C. 43,24%.           D. 53,33%.

(Xem giải ⇐) Câu 54: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H8O3. X có khả năng tham gia phản ứng với Na, với dung dịch NaOH và phản ứng tráng bạc. Sản phẩm thủy phân của X trong môi trường kiềm có khả năng hoà tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam. Công thức cấu tạo của X có thể là

A. CH3COOCH2CH2OH.           B. HCOOCH2CH(OH)CH3.

C. HCOOCH2CH2CH2OH.           D. CH3CH(OH)CH(OH)CHO.

(Xem giải ⇐) Câu 55: Cho m gam hỗn hợp X gồm phenol và etanol phản ứng hoàn toàn với natri (dư), thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, để phản ứng hoàn toàn với m gam X cần 100 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là

A. 7,0.           B. 21,0.           C. 14,0.           D. 10,5.

(Xem giải ⇐) Câu 56: Amino axit X có dạng H2NRCOOH (R là gốc hiđrocacbon). Cho 0,1 mol X phản ứng hết với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch chứa 11,15 gam muối. Tên gọi của X là

A. glyxin.           B. valin.           C. alanin.           D. phenylalanin.

(Xem giải ⇐) Câu 57: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 3 ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 9,90 gam H2O. Nếu đun nóng cũng lượng hỗn hợp X như trên với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp để chuyển hết thành ete thì tổng khối lượng ete thu được là

A. 6,45 gam.           B. 5,46 gam.           C. 4,20 gam.           D. 7,40 gam.

(Xem giải ⇐) Câu 58: Hỗn hợp G gồm hai anđehit X và Y, trong đó MX < MY < 1,6MX. Đốt cháy hỗn hợp G thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau. Cho 0,10 mol hỗn hợp G vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 0,25 mol Ag. Tổng số các nguyên tử trong một phân tử Y là

A. 6.           B. 9.           C. 10.           D. 7.

(Xem giải ⇐) Câu 59: Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X

A. CH2=CH-CH2-COO-CH3.           B. CH2=CH-COO-CH2-CH3.

C. CH3 -COO-CH=CH-CH3.           D. CH3-CH2-COO-CH=CH2.

(Xem giải ⇐) Câu 60: Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là

A. 400 ml.           B. 300 ml.           C. 150 ml.           D. 200 ml.

(Xem giải ⇐) Câu 61: Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. X1 có khả năng phản ứng với: Na, NaOH, Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na. Công thức cấu tạo của X1, X2 lần lượt là:

Bạn đã xem chưa:  Bài tập hữu cơ (cơ bản) – Phần 3

A. CH3-COOH, CH3-COO-CH3.           B. (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3.

C. H-COO-CH3, CH3-COOH.           D. CH3-COOH, H-COO-CH3.

(Xem giải ⇐) Câu 62: Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 9,55 gam muối khan. Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của X là

A. 5.           B. 4.           C. 2.           D. 3.

(Xem giải ⇐) Câu 63: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C4H6O4 tác dụng với dung dịch NaOH (đun nóng) theo phương trình phản ứng: C4H6O4 + 2NaOH → 2Z + Y. Để oxi hoá hết a mol Y thì cần vừa đủ 2a mol CuO (đun nóng), sau phản ứng tạo thành a mol chất T (biết Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ). Khối lượng phân tử của T là

A. 44 đvC.           B. 58 đvC.           C. 82 đvC.           D. 118 đvC.

(Xem giải ⇐) Câu 64: Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50%). Khối lượng este tạo thành là

A. 6,0 gam.           B. 4,4 gam.           C. 8,8 gam.           D. 5,2 gam.

(Xem giải) Câu 65. Đốt cháy 3,7 gam một este bằng oxi rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy chỉ gồm CO2 và H2O vào dung dịch Ba(OH)2 dư thấy xuất hiện 29,55 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 20,25 gam. A có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Vậy A là:

A. HCOOC2H5      B. HCOOC4H9         C. HCOOC3H7      D. HCOOCH3

(Xem giải ⇐) Câu 66: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là

A. 43,2 gam.           B. 10,8 gam.           C. 64,8 gam.           D. 21,6 gam.

(Xem giải ⇐) Câu 67: Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là

A. 26,73.           B. 33,00.           C. 25,46.           D. 29,70.

(Xem giải ⇐) Câu 68: Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 15,0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan. Công thức của X là

A. H2NC3H6COOH.           B. H2NCH2COOH.           C. H2NC2H4COOH.           D. H2NC4H8COOH.

(Xem giải ⇐) Câu 69: Đốt cháy hoàn toàn 20,0 ml hỗn hợp X gồm C3H6, CH4, CO (thể tích CO gấp hai lần thể tích CH4), thu được 24,0 ml CO2 (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Tỉ khối của X so với khí hiđro là

A. 12,9.         B. 25,8.         C. 22,2.         D. 11,1.

(Xem giải ⇐) Câu 70: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai rượu (ancol) X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau, thu được 0,3 mol CO2 và 0,425 mol H2O. Mặt khác, cho 0,25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư), thu được chưa đến 0,15 mol H2. Công thức phân tử của X, Y là:

A. C2H6O2, C3H8O2.           B. C2H6O, CH4O.           C. C3H6O, C4H8O.           D. C2H6O, C3H8O.

(Xem giải ⇐) Câu 71: Đốt cháy hoàn toàn một anđehit X, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Nếu cho X tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3, sinh ra số mol Ag gấp bốn lần số mol X đã phản ứng. Công thức của X là

Bạn đã xem chưa:  Bài tập hữu cơ (cơ bản) – Phần 10

A. HCHO.           B. CH3CHO.           C. (CHO)2.           D. C2H5CHO.

(Xem giải ⇐) Câu 72: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm một ankan X và một ankin Y, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Thành phần phần trăm về số mol của X và Y trong hỗn hợp M lần lượt là

A. 75% và 25%.           B. 20% và 80%.           C. 35% và 65%.           D. 50% và 50%.

(Xem giải ⇐) Câu 73: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tác dụng với khí clo (theo tỉ lệ số mol 1:1) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tên gọi của X là

A. 2-Metylbutan.           B. etan.           C. 2,2-Đimetylpropan.           D. 2-Metylpropan.

(Xem giải ⇐) Câu 74: Oxi hoá ancol đơn chức X bằng CuO (đun nóng), sinh ra một sản phẩm hữu cơ duy nhất là xeton Y (tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 29). Công thức cấu tạo của X là

A. CH3-CHOH-CH3.           B. CH3-CH2-CHOH-CH3.

C. CH3-CO-CH3.           D. CH3-CH2-CH2-OH.

(Xem giải ⇐) Câu 75: Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO và H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu cơ. Đốt cháy hết Y thì thu được 11,7 gam H2O và 7,84 lít khí CO2 (ở đktc). Phần trăm theo thể tích của H2 trong X là

A. 46,15%.           B. 35,00%.           C. 53,85%.           D. 65,00%.

(Xem giải ⇐) Câu 76: Xà phòng hoá hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai este đó là

A. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5.           B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5.

C. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7.           D. HCOOCH3 và HCOOC2H5.

(Xem giải ⇐) Câu 77: Một hợp chất X chứa ba nguyên tố C, H, O có tỉ lệ khối lượng mC : mH : mO = 21 : 2 : 4. Hợp chất X có công thức đơn giản nhất trùng với công thức phân tử. Số đồng phân cấu tạo thuộc loại hợp chất thơm ứng với công thức phân tử của X là

A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.

(Xem giải ⇐) Câu 78: Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl (dư), thu được m1 gam muối Y. Cũng 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được m2 gam muối Z. Biết m2 – m1 = 7,5. Công thức phân tử của X là

A. C5H9O4N.           B. C4H10O2N2.           C. C5H11O2N.           D. C4H8O4N2.

(Xem giải ⇐) Câu 79: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là

A. 20,0.           B. 30,0.           C. 13,5.           D. 15,0.

(Xem giải ⇐) Câu 80: Hỗn hợp khí X gồm anken M và ankin N có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Hỗn hợp X có khối lượng 12,4 gam và thể tích 6,72 lít (ở đktc). Số mol, công thức phân tử của M và N lần lượt là

A. 0,1 mol C2H4 và 0,2 mol C2H2.           B. 0,2 mol C2H4 và 0,1 mol C2H2.

C. 0,1 mol C3H6 và 0,2 mol C3H4.           D. 0,2 mol C3H6 và 0,1 mol C3H4

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!