Bài tập về P2O5, H3PO4 (Phần 3)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

(Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X gồm P và P2O5 (trong đó nguyên tố oxi chiếm 39,22% về khối lượng). Đốt cháy hoàn toàn m gam X bằng lượng oxi dư, rồi cho toàn bộ sản phẩm vào 500 ml dung dịch gồm NaOH 1M và Na3PO4 0,4M. Sau khi kết thúc các phản ứng, thu được dung dịch chứa 83 gam chất tan. Giá trị của m là

A. 16,32.       B. 31,50.       C. 20,40.       D. 28,35

(Xem giải) Câu 2. Cho 68,2 gam Ca3(PO4)2 tác dụng với 39,2 gam dung dịch H2SO4 80%. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được sau phản ứng được hỗn hợp chất rắn X. Chất có số mol ít nhất trong X là

A. 0,08 mol.       B. 0,10 mol.       C. 0,14 mol.       D. 0,12 mol.

Bạn đã xem chưa:  Chuyên đề nhiệt phân muối nitrat (Phần 2)

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!