Bài tập về FeS2, FeS, CuS (Phần 5)

(Xem giải) Câu 1. Cho m gam hỗn hợp H gồm FeS2, Fe3O4, Al, Al2O3 vào dung dịch chứa 0,6105 mol HNO3, thu được dung dich X chỉ chứa các muối trung hòa với khối lượng là m + 13,575 gam và 24,36 gam hỗn hợp Y chứa hai khí NO2, H2. Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,855M vào X đến khi không còn phản ứng xảy ra thì dùng hết 250 ml, thu được kết tủa Z, nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi được 55,08g rắn khan T. Dẫn một luồng khí CO dư qua T nung nóng, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì được 52,536g rắn khan mới. Phần trăm khối lượng của Al trong H có giá trị gần nhất với

A. 10%           B. 0,2%          C. 1,5%           D. 2,7%

(Xem giải) Câu 2. Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Zn, S, FeS2, FeS, Cu2S, MgS bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch Y chỉ chứa 169m/89 gam hỗn hợp các muối sunfat trung hòa và 8,4 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Thêm từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào Y thu được tối đa 33,165 gam kết tủa. Giá trị của m bằng?

A. 8,05        B. 8,01         C. 8,25        D. 8,02

(Xem giải) Câu 3. Hòa tan hoàn toàn 20,2 gam hỗn hợp X gồm Mg, FeS và Cu(NO3)2 trong 680ml dung dịch HNO3 1M, thu được dung dịch Y chỉ chứa 52,88 gam muối trung hòa và 0,14 mol hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O, có tỉ khối so với He là 8,5. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng, đun nóng) thì số mol NaOH phản ứng tối đa là 0,68 mol. Phần trăm khối lượng của Mg trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ?

Bạn đã xem chưa:  Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao - Tào Mạnh Đức (Phần 17)

A. 25          B. 26         C. 27           D. 28

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!