Chuyên đề nhiệt phân muối nitrat (Phần 2)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

(Xem giải) Câu 1. Cho 22,2 gam hỗn hợp A gồm kim loại X (hóa trị II không đổi) và muối nitrat của nó vào bình kín không chứa không khí, rồi nung bình ở nhiệt độ cao để phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn Y gồm kim loại và oxit kim loại. Chia Y làm 2 phần bằng nhau. Phần 1: Phản ứng vừa đủ với 500 ml dung dịch HNO3 0,6M thi được khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Phần 2: Tác dụng vừa đủ với 0,05 mol H2SO4 loãng. Phần trăm khối lượng của X trong A gần nhất với?

A. 40%       B. 50%       C. 60%        D. 65%

(Xem giải) Câu 2. Nung nóng 16,06 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe(NO3)2, FeCO3 và Fe(NO3)3 trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp rắn Y và 2,016 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CO2 và NO2. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch chứa 0,39 mol H2SO4 và 0,08 mol HNO3, thu được dung dịch Z chỉ chứa 48,72 gam các muối trung hòa và hỗn hợp T gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu. Tỉ khối của T so với H2 bằng 6,6. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng FeCO3 trong hỗn hợp X là:

A. 32,50%.      B. 28,89%.      C. 21,67%.      D. 36,11%.

(Xem giải) Câu 3. Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp gồm A gồm Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2 thu được hỗn hợp khí X và chất rắn Y. Hấp thụ hết X vào nước được dung dịch Z, khử hoàn toàn Y bằng CO dư được chất rắn T. T tan vừa hết trong dung dịch Z chỉ gồm 2 muối tan (tạo khí NO duy nhất). Thành phần % về khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp A có giá trị là:

Bạn đã xem chưa:  Chuyên đề nhiệt phân muối nitrat (Phần 1)

A. 36,81%       B. 60,84%        C. 27,98%         D. 43,72%

(Xem giải) Câu 4. Nung nóng hỗn hợp X gồm Mg và Fe(NO3)2 trong chân không, sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y và 0,41 mol hỗn hợp khí gồm NO2 và O2. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch chứa 1,26 mol HCl, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Z chỉ chứa 65,25 gam muối và hỗn hợp khí T gồm NO (0,06 mol) và H2 (0,03 mol). Cho từ từ dung dịch NaOH dư vào dung dịch Z thì thấy thoát ra 0,02 mol khí có mùi khai. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong hỗn hợp X là

A. 84,27%.       B. 86,54%.       C. 87,01%.      D. 85,49%.

(Xem giải) Câu 5. Nhiệt phân hoàn toàn m gam muối X (biết khối lượng oxi chiếm 104/153 khối lượng của X và X là hợp chất của sắt) thu được chất rắn Y và hỗn hợp Z (gồm khí và hơi). Để hòa tan hoàn toàn Z trong nước dư cần thêm 0,7 lít O2 vào Z, thu được dung dịch axit T. Dung dịch T hòa tan tối đa a gam Fe, thu được khí duy nhất là NO. Tổng giá trị của m và a là

A. 41,75        B. 43,50         C. 59,25        D. 51,25

(Xem giải) Câu 6. Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe(NO3)3, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 trong bình kín không có không khí thu được m gam chất rắn Y và hỗn hợp khí gồm x mol NO2 và 0,2125 mol O2. Để hòa tan hoàn toàn chất rắn Y cần 525ml dd H2SO4 1M. Giá trị của x gần nhất với

Bạn đã xem chưa:  Bài toán về cộng, tách H2, cracking (Phần 4)

A. 0,86.         B. 0,94.         C. 0,75.         C. 0,88.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!