You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Độ dinh dưỡng của phân bón (Phần 1)

(Xem giải) Câu 1. Một loại phân đạm ure có độ dinh dưỡng là 46,00%. Giả sử tạp chất trong phân chủ yếu là (NH4)2CO3. Phần trăm về khối lượng của ure trong phân đạm này là: A. 92,29%.          B. 96,19%.          C. 98,57%.           D. 97,58%. (Xem giải) Câu 2. Cho m gam một loại quặng photphorit (chứa 7% là tạp chất trơ không chứa photpho) tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc để sản xuất supephotphat đơn. Độ dinh dưỡng của supephotphat đơn thu được khi làm

Xem thêm

Chuyên đề nhiệt phân muối nitrat (Phần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Nhiệt phân hoàn toàn 83,5 gam hốn hợp hai muối nitrat A(NO3)2 và B(NO3)2 (A là kim loại họ s và tác dụng được với nước ở điều kiện thường, B là kim loại họ d) tới khi tạo thành những oxit, thể tích hỗn hợp khí thu được NO2 và O2 là 26,88 lit (0 độ C và 1 atm). Sau khi cho hỗn hợp khí này đi qua dung dịch NaOH dư thì thể tích của hỗn hợp khí giảm 6 lần.  Thành phần % theo khối lượng của

Xem thêm

Axit nitric và muối nitrat trong đề thi đại học

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1: Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam hỗn hợp gồm KNO3 và Cu(NO3)2, thu được hỗn hợp khí X (tỉ khối của X so với khí hiđro bằng 18,8). Khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu là A. 8,60 gam.               B. 20,50 gam.              C. 11,28 gam.                         D. 9,40 gam. ⇒ Xem giải Câu 2: Cho dãy các chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số chất trong dãy bị oxi hóa khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng là A. 3.                B. 5.                C. 4

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!